Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Glas Srpske 25.1.2010.

Glas Srpske 25.1.2010.

Ratings: (0)|Views: 1,221|Likes:
Published by Boki

More info:

Published by: Boki on Feb 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/24/2010

pdf

text

original

 
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKEBAWA LUK
Cijena
0.80 KM
www.glassrpske.com
VIJESTI KROZ RSVIJESTI
strana 4.strana 9.
Granica kodSkelanazatvorenai zabandere
Institucije BiH i FBiH
Republika Srpska
strana 2.
Marko Pavi}:Do rje{ewatek kad odevisokipredstavnik 
Ponedjeqak 
25. januar 2010.
Broj12.116Godina
LXVII
U {kolamapo~iwedrugopolugodi{te
Nova poruka “Al-Kaide”
Bin Ladenpri jeti SADnovimnapadima
Bile}a: SNSDo~ekujepobjedu,opozicijamalu razliku
strana 23.
DANAS
Bo{waciformirali paralelni sistem
strana 3.strana 7.
Nes hvatqiva odluka RAK-ao ka`wavawu RTRS-a
strana 5.
RAK du`an da obezbijedi sve preduslove za uvo|ewe novih tehnologija i razvoj javnih RTV servisa, a ne da ih sputava u procesu digitalizacije, rekao [avija
 
Jedna oso bapoginula, ~etiri te`e povri je |ene
Sawin Aleksi} iz Lakta{a preminuo od posqedica povreda zadobijenih u sudaru kod mosta u Kla{nicama
Za pqevaqskim bi zni sme ni ma Dar kom [a ri }em i Go ra nom So ko vi }em ra spi sa na  crve na po tjer ni ca zbog sumwe da su  or ga ni zo va li {verc 2,1 to nu ko ka ina iz  La tin ske Ame ri ke. Me |u na ro  dna po tjer ni ca  ra spi sa na po na lo gu is tra `nog su  di je  Po se bnog odjeqewa u Beo gra  du  Srpske slu `be vje ru ju da bi na log za  ha p{ewe Dar ka [a ri }a, ko ji je do sad  va `io za “ne  do  dirqivog i uti caj nog  bi zni sme na“, tre ba lo da bu  de uva `en, jer se on za mje rio je  dnom uti caj nom ~o vje ku blis kom vrhu crno gor ske  vlas ti Sumwa da iza {ver ca dvi je to ne  ko ka ina sto je Dar ko i Du {ko [a ri} po ja vi la se odmah po sli je re kor  dne  zapqene u Uru gva ju, ali su se sko ro tri  mje se ca pri kupqaliva li  dni ma te ri jal ni   do ka zi da se pro tiv wih po kre ne  is tra ga 
strana 19.
Jahta Maui na kojoj je zaplijewena droga
Sud raspisao potjernice za Darkom [ari }em i Goranom Sokovi }em iz Pqevaqa
"Kraq pod zemqa" na
Darko [ari}
 
Zdravko [avija, rukovodilac ek spertskog tima Javnog RTV sistema BiH za digitalizaciju Dvije saobra}ajne nesre}e u Gradi{ci i Lakta{ima
strana 17.
 
2
ponedjeqak, 25. januar 2010.
GLAS SRPSKE
Vijesti dana
PRIREDIO:MIROSLAV FILIPOVI]
miroslavf@glassrpske.com
BILE]A- Izvje{ta ji sa terenapokazu ju da }e kan- didatSNSD-a za na~elnika Bile }eBla `oVu jovi}biti pobjednikizbora, rekao je si- no} oko 18 ~asovaizvr{ni sekretarSNSD-a RajkoVa- si}.
- Sada je samote{kopro- gnoziratiho}e li biti1.000 vi{e ili maweglasova. Ali ~iwenica je da je izlaznostbira~adostavelika. Mo`da ~ak i vi{e od 65 odsto- rekao  je Vasi}. Visokifunkcioner PDP-aZoran\eri}rekao je da je koalici ja“Za jedno za Bi- le}u“ zadovoqnaodzivombi- ra~a.- Kad je ri je~ o tome ko }epobi jediti, sada je sigurnosa- mo to da razlika u bro juglaso- vane}ebitivelika- kazao je on.Na pri jevremenimizbori- ma za na~elnikaop{tineBi- le}aju~edo 13~asovaglasalo  je 4.078 gra|ana ili 41 odsto od ukupnoregistrovanih9.858 bira~asa pravomglasa, pot- vrdio je predsjednikOp{tin- skeizbornekomisi jeMilo{ Tabakovi}. Gra|anisu na~elnika biraliizme|ukandida- taSNSD-a Bla`aVu jovi}a i Dragana Babi}a, kandidata koalici je“Za je- dno za Bile}u“,ko ju~ine SRSRS, PDP i SDS.U OIK-u sukazalida su zado- voqniodzivombi- ra~a i da je glasaweproteklo bez problema i incidenata. Na 27 redovnihbira~kih mjestasvo jebira~kopravomo- glo je da iskoristi9.774 gra- |aninaBile}e, dok je za glasawe u odsustvuregistrova- no40 bira~a, a van BiH 44osobe.Na podru~juop{tineBi- le}abila su formirana dva mobilnatima, a glasawe je pratilo oko 200 strana~kih posmatra~a. PredsjednikCen- tralneizbornekomisi je BiH IrenaHayiabdi}izjavila je da je biloplanirano da CIK   ju~e do20 ~asovadobi jein- formaci ju o zatvarawubira- ~kihmjesta i kona~nomodzivu gra|ana.- OIK utvr|u jeobjedi- wenezbirnerezultateglasawa i dostavqa ih CIK-u- obja-snila je Hayiabdi}eva. S obziromna to da je ri-  je~ o samo dva kandidata na pri jevremenimizborima, u CIK-u su o~ekivali da bi bro jaweglasovatrebalo da bu- dezavr{eno dva ~asaposli je zatvarawabira~kihmjesta. - Obavezuutvr|ivawa i ob-  javqivawapreliminarnihre- zultata CIK morada iz vr{i 24 ~asa po zatvarawubira~kih mjesta, u ovomslu~a ju do pone- djeqka(danas) u19 ~asova- naglasila je predsjednik CIK-a i dodala da danaspo- ~iwe i bro jaweglasa~kogma- teri jalapristiglogpo{tom. Kona~noutvr|ivawe i ob-  javqivawerezultatapri jevre- menihizbora za na~elnika op{tineBile}a, ka`e Hayiabdi}eva, CIK morada obavinajkasni je pet dana od danaodr`avawaizbora. Posli jeobjavqivaware- zultatapri jevremenihizbora sli jedipodno{ewezahtjeva za ponovnobro jaweglasa~kih listi}a u roku od tri dana. Pri jevremeniizbori u Bile}iraspisani su zbog iznenadnesmrtina~elnika SlavkaBekana.
UKU PNO
registrovanih 9.858 bira~a
Mi u medijima imamo veoma malo prostora, a mediji uglavnom afirmi{u politiku iskqu~ivosti, a ne kompromisa.
Su lejman Ti hi}, lider SDA 
BEOGRAD- Novoiza- branipatri jarhsrpski Irinejustoli~en je u subo- tu u Sabornojcrkvi u Beo- gradu.
Ustoli~ewedosa- da{wegepiskopani{kog Irine ja kao 45. patri jar ha Srpskepravoslavnecrkve obavqeno je na kra jusvetear hi jerejskeliturgi je, ko ju  je predvodionovoizabrani patri jarh, a naizmjeni~no su slu`ilevladike SPC. Posli jeliturgi je i pri~e{}a, mitropolit crnogorsko-primorskiAm- filo hi jeuru~io je novom patri jar husrpskomIrine ju panagi jupatri jar ha, `ezlo - kao simbolvlasti i bi jelu kamilavku, uzviku ju}i“dos- to jan“.Novisrpskipatri jarh Irinejporu~io je, posli je sve~anostiustoli~ewa, da  je ovo velikitrenutak i ve- liki dan za wegali~no, avjeru je, kakoka`e, i za na{ narod i na{uCrkvu jer jesrpskipatri jarhuvi jek predstavqaopredBogomis- tori jusvognaroda, di jelio sudbinuwegovu, radost, ali i wegovutragedi ju. - O tomegovoriistori-  ja- dodao je patri jarhIri- nej. Govore}i o zadacima srpskecrkve, novipatri-  jarh je rekao da SPC trebada pomogneSrbi ji u odbra- niKosova i Meto hi je, kao i da o~uvajedinstvosrp- skognaroda. Patri jarh je pozvao na jedinstvosrpske crkveistakav{i da je jedan od wenihzadataka da “sje- dini i o~uva“ srpskinarod ko ji`ivi u raznimdi jelo- vimasvi jeta.
PA TRIJARH 
Irinej pozvaona jedinstvo crkve
 
@elim da u svoje ime ~estitam Srpskoj pravoslavnoj crkvi i vjernicima izbor novog patrijarha srpskog Irineja.Mislim da je izabran ~ovjek koji zna {ta je ispravan put i za crkvu i za pravoslavni narod.
Ema l: gordana_mi ovcic@yahoo.com
Drago mi je da }e most Mehmed-pa{e Sokolovi}a u Vi{egradu biti saniran jer to zaslu`uje i svojim mjestom na
UNESCO
- ovoj listi za{ti}enih spomeni- ka svjetske kulturne ba{tine.
Ema l: zo an.go ic@gma l.com
www.glassrpske.com
Gra|ani su na~elnika op{tine birali izme|u kandidata SNSD-a Bla`a Vujovi}a i Dragana Babi}a, kandidata koalicije “Zajedno za Bile}u“
U subotu u Sabornoj crkvi u Beogradu
 Us toli~en pa tri jarh srpski Iri nej
OBAVJE[TEWE
Po{tovani~itaoci, od nedjeqe“GlasSrpske“ nalazise na novojadresi, Bra}ePi{teqi}a1, BawaLuka. Novibrojredakci je“GlasaSrpske“ je 051/342-900, faks 051/342-910.
Redakci ja“GlasaSrpske“
Kristina Gaqak
Rasprava o politi~koj situaci ji u BiH 
BRISEL- Ministriinostranihposlova EU razmatra-  }edanasu Briselupoliti~kusituaci ju u BiH, kao i na- ~ine na ko jiblokmo `eda pomogne
stabilizaci jizemqe, rekla je Srniportparol{panskogPredsjedni{tva EU KristinaGaqak.Ona je navela da sastanak, ko jem}e predsjedavativisoki predstavnik EU za inostranupolitiku i bezbjednostKe- trinE{ton, ukqu~u jepoliti~kuraspravu o tomekakopo- dr`ati BiH i obezbi jediti da se preduzmukoraci ka wenoj politi~kojstabilizaci ji, a sve sa ide jom da politi~kili- deri u BiH ostvarenapredak.
BI JEQINA 
- ^lanovidelegaci jeParlamenta BiH u Parlamentarnoj skup{tiniSavjetaEvrope iz Srpske na predsto je}em zasjedawu u Strazburuus- protivi}e se mogu}emor- ganizovawunove me|unarodnekonferenci-  je o Bosni i Hercegovini.^lanovidelegaci jePar- lamenta BiH Milica Markovi} i MladenIva- ni}potvrdili su Srni da}e na sjednici u Strazburu podni jetiamandmane na izvje{tajspeci jalnihiz- vjestilacaSavjetaEvrope za BiH Mevluta^avu{o- glua iz Turske i FincaKimaSasi ja, ko jima}e tra`iti da se iz izvje{ta-  jabri{ustavovi da je RS odgovorna za ne uspjehusta- vnihreformi i da je po- trebnoorganizovawenove me|unarodnekonferenci-  je o BiH.
Delegacija Parlamenta BiH 
 Amandmani na izvje{taj ^avu{oglua i Sasi ja
^inu ustoli~ewa patrijarha srpskog Irineja prisustvo- vale su brojne delegacije i zvani~nici, me|u kojim su premijeri RS i Srbije Mi- lorad Dodik i Mirko Cvet- kovi}. Prisutni su bili i beo gradski nadbiskup Anton Ho~evar, reis-ul-ulema Islamske zajednice Srbije Adem Zilki} i muftija srbi- janski Muhamed Jusufspahi}, kao i predstavnici drugih crkava i vjerskih zajednica.
GOSTI
Ketrin E{ton, visoki predstavnik EU
BiH i daqe predmetzabrinutosti EU 
WUJORK- Visokipredstavnik EU za spoqnupolitiku i bezbjednostKetrinE{tonizjavila je da Balkanosta je predmetzabrinutosti za EU,
posebnokada je u pitawusi- tuaci ja u BiH.- Ono zbog~ega sam zabrinuta je ponajpri jekako da budemo sigurni da osta jemo na kursuizgradwedr`ave, da ostanemo na tom putu da podr`imo BiH, i da poredtogaobezbi jedimo da budu}nost te zemqebudepored EU i da ona na kra jubude dio EU - navela je E{tonova, javili su hrvatskimedi ji.
Bira~ka mjesta
Svih 27 bira~kih mjesta u Bile}i otvoreno je ju~e u sedam ~asova, pot- vr|eno je u op{tinskoj izbornoj ko- misiji. Glasa~ka mjesta su zatvorena ju~e u 19 ~asova, a prvi preliminar- ni rezultati trebalo je da budu po- znati oko 21 ~as.
Veliki odziv bira~a na izborima za na~elnika Bile}e
SNSD o~e ku  je pobje du, opo zici ja malu ra zlik
   F   O    T   O  :   S   R   N   A
Bla `oVu jovi}DraganBabi}
 
GLAS SRPSKE
ponedjeqak, 25. januar 2010.
3
VATIKAN - Papa Benedikt
 XVI
poslao je telegramom ~estitku no- vom patrijarhu Srpske pravoslavne crkve Irineju, javile su agencije.U telegramu pi{e da papa uzdi`e svoju molitvu Bogu da novom patrijarhu udijeli “snagu za u~vr{}ivawe jedinstva i za duhovni rast SPC, kao i za izgradwu bratskih veza s drugim crkvama i crkvenim zajednicama“. U hramu Svetog velikomu~enika Georgija u Kopa~ima, op{tina Novo Gora`de, ju~e je prvi put na podru~ju Mi tropolije dabro- bosanske odr`ana molitva za zdravqe patrijarha Irineja.
Papa upu tio ~estitku novom patrijar hu SPC
Parlament BiH
O zakonu ocarinskojtarifi
SA RA  JEVO-
Komisi ja za spoqnutrgovinu i ca- rinePredstavni~kogdo- maParlamenta BiH razmatra}e u utorakPri-  jedlogzakona o izmjenama i dopunamaZakona o ca- rinskojtarifi BiH ~i ji  je predlaga~Savjetmi- nistara BiH. Na dnevnom redusjednice je i Pri je- dlogzakona o izmjenama i dopunamaZakona o poli- ticidirektnihstranih  ulagawa u BiH.@. B.
Glavni tu`ioci
Potpisu ju memorandum o saradwi
PODGORICA 
- Glavnitu`iociBiH, Srbi je, CrneGore, Hrvatske, Ma- kedoni je iAlbani jepo- tpisa}edanasu Rimu memorandum o razumi je- vawu o regionalnojsa- radwi u borbiprotivorganizovanogkriminala i drugihoblikate{kih krivi~nihdjela, javila je Srna.
Ha{ki tribunal
Nastavaksu |ewaStani{i }u
HAG
- U Ha{komtribu- naludanas}e bitinas- tavqenosu|ewebiv{emministruunutra{wihpo- slovaRepublikeSrpske Mi}iStani{i}u i biv- {emna~elnikuregional- nogCentraslu`bibezbjednosti u BawojLuci Sto janu@upqaninu, optu- `enim za zlo~ine nad ne- srpskimstanovni{tvom od aprila do kra jadecembra 1992. godine.
Sven Al kalaj
Zvani~naposjetaCrnoj Gori
PODGORICA 
- Minis-tarinostranihposlova BiHSvenAlkalajboravi- }edanasuzvani~nojpo- sjetiCrnojGori,saop{tila jecrnogorska Vlada, javila je Srna.  Alkalaj}euPodgorici razgovaratisapremi je- romCrneGoreMilom\ukanovi}emiminis- trominostranihposlova MilanomRo}enom.
Vijesti
Evropqani podi jeqeni opitawu Turske u EU 
ISTANBUL
- Evropqanisupodi jeqeniokopitawa mogu}eg~lanstvaTurskeuEU, rezultatisunajnovi jeg istra`ivawa, javila je Srna. Premarezultatimaankete, sprovedeneupetzemaqa EU, 47 odstoispitanikapodr`ava~lanstvoTurskeu bloku, 47 odstoseprotivi, a{estodstonemastavoto- me.Kadajetopitawepostavqenoukontekstureferen- duma, 52 odstoispitanikabilojeprotiv~lanstvauEU, 41 odstojepodr`alo, doksedamodstoni jedaloodgovor. Istra`ivawe, ko jesuza jedni~kiuradiliUniverzi- tetBogazi~iuIstanbulu, UniverzitetuGranadinaju- gu[pani je, kaoiUniverzitetuMadridu, obu hvatiloje 5.000 ispitanika.
Mrsi}: Ne pristajemona Tadi}eve ucjene
ZA GREB
- - Savjetniknovoiza- branogpredsjednikaHrvatske IveJosipovi}a, MirandoMrsi}, oci jeniojeda}eseSrbi jadoves- tiupatpozici juukolikobudeiz- bjegavalasveme|unarodneskupove nako jimabuduu~estvovalipred- stavniciKosova, javila je Srna. Komentari{u}iodlukupredsjednikaSrbi jeBorisa Tadi}adaneprisustvu jeina uguraci jinovoghrvatskog predsjednika, zbogdolaskapredsjednikaKosovaFatmi- raSejdiua, Mrsi}jerekaodamuje`ao{toTadi}ne}e dado|e, alidaHrvatskaneprista jenaucjene.
Od posqedica olu je umrle tri osobe
ISTANBUL-
Triosobeumrlesuodposqedicaswe- `neolu je, ko jajeizazvalanestankeelektri~neener- gi jeuTurskojisaobra}ajnihaosususjednojBugarskoj,  javilisuju~elokalnimedi ji, preni jela je Srna Smrznutoti jeloNuri jaTur hana, 81-godi{wegvete- ranaKorejskogratako jijebolovaoodAlchajmerove bolesti, prona|enojeju~euplaninskomregionutur- skeprovinci jeAjdin, dokjejedan75-go di{wakumro odhipotermi jeusjeverozapadnojprovinci jiTekirdag,  javilisulokalnilistovi. Usqedswe`neolu jeuIstanbulu, gradusaoko14 mi- lionastanovnika, do{lojedonestankastru je, gasai vode.
Direktor Slu`be za zajedni~ke poslove organa i tijela FBiH Haris Ihtijarevi} dopis upu}en Slu`bi za zajedni~ke poslove institucija BiH bez vidqivog razloga i mimo protokola {aqe i zamjeniku ministra finansija i trezora BiH Fuadu Kasumovi}u
U institucijama BiH i FBiH bo{wa~ki predstavnici zloupotrebqavaju informacije
Formirali para lelni sis tem informisawa
PI[E: GORAN MAUNAGA
g.maunaga@glassrpske.com
BAWALU KA- Uza je- dni~kiminstituci jama BiH i u instituci jama FBiHposto jiparalelni i nelegalnisistemin- formisawa, ko ji su mimo protokola i zakonskih odredbiuspostavili predstavnicibo{wa~kog naroda.
Re~eno je to “Glasu Srpske“ u instituci jama FBiH, a jedan od dokaza za to je i dopisko ji je una{emposjedu. Iz wega se vidi da di-rektorSlu`be za za jedni- ~keposloveorgana i ti jelaFBiHHarisIhti-  jarevi}dopisupu}enSlu- `bi za za jedni~keposlove instituci ja BiH {aqe bez vidqivograzloga i za- mjenikuministrafinan- si ja i trezora BiH Fuadu Kasumovi}u. - Slu`ba za za jedni~ke posloveorgana i ti jela Federaci je BiH izra`ava spremnost za preda ju na kori{}eweobjekat u Sa- ra jevu, Titova 9A, ko ji je  u zemqi{nimkwigamaevidentiran kao dru{tve- novlasni{tvo. Shodno navedenompotrebno je da nam hitnodostavite va{ odgovor- pi{e u dopisu ko ji je potpisaoIhti jare- vi}.U dnu tog akta on je,bez obrazlo`ewa, naveo da  jeistiprosli je|en i Ka- sumovi}u. - Radise o paralelnom sistemuinformisawa prekokogabo{wa~ki predstavnicikanali{u bitnedr`avneinforma- ci je.One se kasni je~ak i zlo upotrebqava ju. Pripa- dnicima tog paralelnog sistemabitno je da {to pri jedobi juva`nein- formaci je, ~ak i pri je onihko jima su zvani~no  upu}ene. Zatim ili spre- ~ava juwihovurealizaci ju, ili je ubrzava ju ili {aqutu`besudu- po ja{wava ju u Slu`bi za za jedni~kepo- sloveorgana i ti jela BiH.Bitneinformaci je, doda ju, ko je idu iz insti- tuci jaFBiH ka institu- ci jama BiH, kao iobrnuto, tim sistemomhi- tnodobi ja ju svi po- vjerqivi~lanovi togbo{wa~kog, paralelnog sistemainformisawa. Me|utim, Kasumovi} tvrdi da taj dopisni je nividio jer mu, ka`e, nikad ni jestigao.- Ne vidimza{to bitakav akt bio poslatmeni kao zamjenikuministra finansi ja i trezora BiH. Nisam ga dobio i ne znamo ~emu se radi- tvrdiKa- sumovi}.Ihti jarevi}uni je`e- lio da odgovori na pi- tawavezana za ovajdopis.
BO[WA^KO
kanalisawe bitnih dr`avnihinformacija
 
Zlo upotreba
U Slu`bi za zajedni~ke poslove organa i tijela FBiH isti~u da je para- lelni sistem informi- sawa formiran da bipredstavnici bo{wa~kih politi~ki partija mogli hitno da reaguju na odlu- ke institucija BiH. - Savjet ministara done- se sedmi~no i do 20odluka, plus, recimo, Vlada FBiH. Sve odlukehitno budu razaslane da bi, one za koje smatraju da nisu u bo{wa~kom in- teresu, bile zloupo- trebqavane ili odmahzavr{avale u sudu - ka`u u toj slu`bi.
Kasu movi} informisan mimo protokola

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Tiskarnica liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->