Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
18Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Scenariusze lekcji języka polskiego

Scenariusze lekcji języka polskiego

Ratings: (0)|Views: 14,103 |Likes:
Published by Renata

More info:

Published by: Renata on Feb 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/12/2013

pdf

text

original

 
81
www.wsip.com.pl
Scenariusze lekcji
Pejza
 ż
z poci 
ą
giem
obraz W
ł
adys
ł
awa Krzy
ż
anowskiego
Wracamy 
– wiersz Tadeusza KubiakaTemat:
Jaki poci
ą 
g przywióz
ł
nas z wakacji? Nazwy w 
ł
asne i pospolite.
Cele lekcji:
ucze
ń
umieopowiada
ć
o swoich wakacjach,pracowa
ć
w grupie, wypowiada
ć
si
ę
na temat dzie
ł
a malarskiego,po poznaniu zasady prawid
ł
owo zapisywa
ć
nazwy w
ł
asne i pospolite,odczyta
ć
wiersz i wypowiada
ć
si
ę
na jego temat,znale
źć
to, co
łą 
czy sytuacj
ę
, o której pisze poeta, z obrazem.
Metody i formy pracy:
praca w grupie, mapa skojarze
ń
, techniki manualno-pla-styczne.
Ś
rodki dydaktyczne:
kolorowe kartki formatu A3, wyci
ę
ta z papieru lokomotywaz napisem
,,WAKACJE”
, wyci
ę
te ko
ł
a do wagonów, magnesy lub szpilki (zale
ż
 ygdzie i jak przyczepimy poci
ą 
g), mazaki, klej, no
ż
 yczki, pami
ą 
tki z wakacji, któremo
ż
na przyklei
ć
do kartki, mapa Polski, Europy.
Czas zaj
ęć
:
45 min
Tok lekcji:
1. Uczniowie rozmawiaj
ą 
z nauczycielem o obrazie: staraj
ą 
si
ę
uzasadni
ć
tytu
ł
 obrazu, okre
ś
laj
ą 
jego nastrój, nazywaj
ą 
barwy, w jakich zosta
ł
namalowany.2. Nauczyciel odczytuje wiersz, a potem czytaj
ą 
go uczniowie – ka
ż
dy po jednejzwrotce lub po jednej wypowiedzi, np.: 1. zwrotka – 3 uczniów, 2. zwrotka – 3uczniów, 3. zwrotka – 2 uczniów, 4. zwrotka – 2 uczniów, 5 zwrotka – wszyscychórem.3. Uczniowie odpowiadaj
ą 
na 1. pytanie pod tekstem (przytaczaj
ą 
cytaty).4. Odpowiadaj
ą 
na 4. pytanie: co
łą 
czy wiersz
Wracamy
i obraz
 Pejza
 ż
z poci
 ą
 giem
 (przede wszystkim sam poci
ą 
g, barwy, nastrój).5. Pod kierunkiem nauczyciela uczniowie tworz
ą 
map
ę
skojarze
ń
wokó
ł
wyrazuPOCI
 Ą 
G.
szybko
ść
przygodawakacje POCI
Ą 
G podró
ż
wagony powrót wyjazd
 
82
6. Uczniowie staraj
ą 
si
ę
wyja
ś
ni
ć
, dlaczego w
ł
a
ś
nie ten obraz znalaz
ł
si
ę
na po-cz
ą 
tku podr
ę
cznika (w odpowiedziach pomaga im mapa skojarze
ń
).Mo
ż
e si
ę
okaza
ć
,
ż
e niewielu uczniów w czasie wakacji (lub w ogóle) podró-
ż
owa
ł
o poci
ą 
giem, nauczyciel powinien wi
ę
c im u
ś
 wiadomi
ć
,
ż
e poci
ą 
g jest tutylko symbolem podró
ż
 y (wyjazdu – powrotu).7. Nauczyciel prosi uczniów, by powiedzieli, gdzie sp
ę
dzili wakacje, a potemdzieli ich na grupy, np.tych, którzy zostali w domu, nigdzie nie wyje
ż
d
ż
ali,tych, którzy odwiedzili ró
ż
ne miejsca w Polsce,tych, którzy wyjechali, ale blisko domu,tych, którzy podró
ż
owali poza granicami kraju.(je
ż
eli która
ś
grupa uczniów jest du
ż
a, dzielimy j
ą 
na dwie mniejsze).8. Ka
ż
da grupa otrzymuje kartk
ę
, na której przygotowuje z przyniesionych mate-ria
ł
ów jeden wagon poci
ą 
gu
,,WAKACJE”
.9. Uczniowie pracuj
ą 
10–15 minut (uwaga: musimy zadba
ć
o to, by uczniowie, wykonuj
ą 
c swoj
ą 
prac
ę
, nie zniszczyli przyniesionych pami
ą 
tek).10. Po sko
ń
czeniu pracy nauczyciel doczepia wagony do lokomotywy. Ka
ż
da gru-pa opowiada o swoim wagonie.11. Poniewa
ż
w czasie wypowiedzi uczniów cz
ę
sto b
ę
d
ą 
pada
ć
nazwy miejscowo
ś
ci,rzek, gór, zapoznajemy ich z zasad
ą 
ortogra
czn
ą 
(s. 16), wprowadzamy ter-miny
 nazwa w
ł 
 asna
i
nazwa pospolita
.12. Rozdajemy uczniom rysunek poci
ą 
gu (ksero) z liczb
ą 
wagonów odpowiadaj
ą 
c
ą 
 liczbie grup lub uczniowie sami wykonuj
ą 
taki rysunek. W odpowiednich wago-nikach wpisuj
ą 
nazwy w
ł
asne, wymienione przez kolegów z ka
ż
dej z grup.Pierwsz
ą 
lekcj
ę
ko
ń
czymy wyszukaniem na mapie Polski (Europy) miejsc, o któ-rych opowiadali uczniowie.
Wracamy 
– Tadeusz KubiakTemat:
Jakie by
ł
o nasze po
ż
egnanie wakacji, a jak 
ż
egna je osoba mówi
ą 
ca w wierszu Tadeusza Kubiaka
Wracamy
?
Cele lekcji:
ucze
ń
umie wys
ł
ucha
ć
ze zrozumieniem tre
ś
ci wiersza, wyra
ź
nie i wyrazi
ś
cie przeczyta
ć
wiersz, wspó
ł
pracowa
ć
w ma
ł
ej grupie, wyra
ż
a
ć
emocje za pomoc
ą 
symboli plastycznych, g
ł
osu, cia
ł
a i mimiki, wymieni
ć
uczucia towarzysz
ą 
ce mu na my
ś
l o ko
ń
cz
ą 
cych si
ę
wakacjach,okre
ś
li
ć
nastrój wiersza,dostrzega
ć
osob
ę
mówi
ą 
c
ą 
i adresata wiersza.
Metody i formy pracy:
praca w grupie, praca z tekstem literackim, s
ł
oneczko,techniki dramy: stop-klatka, rysowanie, improwizacja.
Ś
rodki dydaktyczne:
 
ż
ó
ł
te karteczki (ok. 10 dla grupy),
ż
ó
ł
ta kartka w kszta
ł
cieko
ł
a z napisem KONIEC WAKACJI , magnesy, czarno-bia
ł
e reprodukcje obrazu
 
83
www.wsip.com.pl
W
ł
adys
ł
awa Krzy
ż
anowskiego
 Pejza
 ż
z poci
 ą
 giem
formatu A4 (dla ka
ż
dej grupy jedna), kredki, kolorowa reprodukcja obrazu
 Pejza
 ż
z poci
 ą
 giem
zamieszczona w podr
ę
czniku, tekst wiersza Tadeusza Kubiaka pt.
Wracamy
, rysunek przedsta- wiaj
ą 
cy wn
ę
trze sali lekcyjnej.
Czas zaj
ęć
:
90 min
Tok lekcji:
1. Uczniowie zostaj
ą 
podzieleni na ma
ł
e grupy.2. Na otrzymanych karteczkach (najlepiej
ż
ó
ł
tych) wypisuj
ą 
uczucia, które towa-rzyszy
ł
 y im na my
ś
l o ko
ń
cz
ą 
cych si
ę
wakacjach. (7 min).3. Nauczyciel umieszcza na tablicy
ż
ó
ł
t
ą 
kartk
ę
w kszta
ł
cie ko
ł
a z napisem KO-NIEC WAKACJI.4. Liderzy grup odczytuj
ą 
wyniki pracy swojej grupy i za pomoc
ą 
magnesówtworz
ą 
wokó
ł
napisu na tablicy promienie s
ł
oneczne (powtarzaj
ą 
ce si
ę
nazwyuczu
ć
tworz
ą 
d
ł
u
ż
sze promienie), np.5. Nast
ę
pnie grupy otrzymuj
ą 
czarno-bia
łą 
reprodukcje obrazu W
ł
adys
ł
awaKrzy
ż
anowskiego
 Pejza
 ż
z poci
 ą
 giem
i koloruj
ą 
je w ten sposób, by wyrazi
ć
 uczucia, które wymienili w poprzednim
ć
 wiczeniu. (10 min).6. Liderzy grup omawiaj
ą 
wszystkie prace, zwracaj
ą 
c szczególn
ą 
uwag
ę
na wybórkolorów: jasne – rado
ść
; ciemne – smutek; ciep
ł
e – przyjazne, radosne, s
ł
o-neczne; zimne – ch
ł
odne, nieprzyst
ę
pne.7. Po wykonaniu tego
ć
 wiczenia uczniowie umieszczaj
ą 
swoje prace w widocz-nym miejscu i otwieraj
ą 
podr
ę
cznik na stronie 11, gdzie znajduje si
ę
kolorowareprodukcja obrazu
 Pejza
 ż
z poci
 ą
 giem
.8. Dzieci wymieniaj
ą 
lu
ź
ne uwagi na temat u
ż
 ytych przez artyst
ę
barw, wypowia-daj
ą 
si
ę
na temat nastroju dzie
ł
a, porównuj
ą 
je ze swoimi pracami.9. Nauczyciel czyta wiersz Tadeusza Kubiaka.10. Po wcze
ś
niejszym krótkim przygotowaniu uczniowie czytaj
ą 
wiersz.11. Nast
ę
pnie grupy odpowiadaj
ą 
na 4 pytania znajduj
ą 
ce si
ę
pod tekstem wier-sza. Zespo
ł
 y zajmuj
ą 
si
ę
tylko jednym zagadnieniem. (ok. 20 min).
KONIECWAKACJI
 s  m  u  t e  k  s  m  u  t e  k  s  m  u  t e  k 
r  r  w  i  r  r  w  i  
rado
ść
z
ł
o
śćż
al
ż
alprzygn
ę
-bienieprzygn
ę
-bienie
ę 
k  
ę 
k  
 z a d o w o - l e n i e z a d o w o - l e n i e z a d o w o - l e n i e

Activity (18)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
waszkawaszka liked this
Agnieszka Sompel liked this
mimezis liked this
mimezis liked this
Emilia Słoń liked this
kubus07 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->