Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Gazeta 55 07.01. 2010

Gazeta 55 07.01. 2010

Ratings: (0)|Views: 208|Likes:
Published by David

More info:

Published by: David on Feb 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/12/2013

pdf

text

original

 
55
1
E entje, 7 janar 2010
 
Ministri i Punëve të Jashtme të Spanjës, Miguel Angel Moratinos, lëshon sinjalet pozitive
Spanja “hap dyert” e BE-së,Spanja “hap dyert” e BE-së,Spanja “hap dyert” e BE-së,Spanja “hap dyert” e BE-së,Spanja “hap dyert” e BE-së,integrimi i Shqipërisë do ndodhëintegrimi i Shqipërisë do ndodhëintegrimi i Shqipërisë do ndodhëintegrimi i Shqipërisë do ndodhëintegrimi i Shqipërisë do ndodhëpara vendeve ish-jugosllavepara vendeve ish-jugosllavepara vendeve ish-jugosllavepara vendeve ish-jugosllavepara vendeve ish-jugosllave
Koha për evakuimin eplotë të banorëve të Nënshkodrës
Kontakto: 0692099430; 0692076801
REGJISTRIMET FILLUAN
Shkolla që sf idon të ardhmen
Shkolla 12-vjeçare jopublike
UNIVERSITETIPAVARESIA VLORE
Bulevardi Vlorë-SkelePO. Box 4358 Posta VlorëAL-9401 Vlorë-AlbaniaTel: +355 33 4 11 555Tel: +355 33 4 11 666Fax: +355 33 4 11 777info@unipavaresia.edu.alwww.unipavaresia.edu.al
I VETMI UNIVERSITET PRIVAT NE JUG
E PËRDITSHMEE PAVARUR
 Adresa: Rruga Adresa: Rruga Adresa: Rruga Adresa: Rruga Adresa: Rruga“Medar Shtylla“Medar Shtylla“Medar Shtylla“Medar Shtylla“Medar Shtylla”,”,”,”,”,qendra e biznesitqendra e biznesitqendra e biznesitqendra e biznesitqendra e biznesitTTTTTel: 04/2321364,el: 04/2321364,el: 04/2321364,el: 04/2321364,el: 04/2321364,TTTTTel: 04/232136el: 04/232136el: 04/232136el: 04/232136el: 04/23213666666,,,,,Fax:04/2321365,Fax:04/2321365,Fax:04/2321365,Fax:04/2321365,Fax:04/2321365,TiranëTiranëTiranëTiranëTiranëE-mail:info@gazeta55.net,info@gazeta55.net,info@gazeta55.net,info@gazeta55.net,info@gazeta55.net,gazeta55mail@gazeta55mail@gazeta55mail@gazeta55mail@gazeta55mail@yahoo.com,yahoo.com,yahoo.com,yahoo.com,yahoo.com,Internet:wwwwwwwwwwwwwww.gazeta55.al.gazeta55.al.gazeta55.al.gazeta55.al.gazeta55.al
Çmimi 30 lekëÇmimi 30 lekëÇmimi 30 lekëÇmimi 30 lekëÇmimi 30 lekë
Greqi 1,5 EUROGreqi 1,5 EUROGreqi 1,5 EUROGreqi 1,5 EUROGreqi 1,5 EURO
Drejtor:FAHRI BALLIUKryeredaktor:ILIR NIKOLLA 
E enjte,7 janar 2010
Nr. 3 (4068)
Viti XIV i botimit
(numri i parëdoli më18.10.1997) 
- FORUM -
C MYK
- DITA -
Situatë e jashtëzakonshme në kaskadën eDrinit, si dhe në ultësirën e Nënshkodrës.Kryeministri Berisha u ndan detyrat ministravetë kabinetit dhe miraton ngritjen e një KomitetiNdërqeveritar për drejtimin e procesit tëevakuimit tërësor të banorëve nga zonat epërmbytura. Kreu i qeverisë siguron banorët seekzekutivi ka marrë të gjitha masat për sistemimin e tyre në kushte krejtësisht normaleMinistri i Brendshëm drejtonmbledhjen e Komitetit Ndërministror 
Basha: “KBasha: “KBasha: “KBasha: “KBasha: “Koordinim i punës sëoordinim i punës sëoordinim i punës sëoordinim i punës sëoordinim i punës sëstrukturave ndërqeveritare,strukturave ndërqeveritare,strukturave ndërqeveritare,strukturave ndërqeveritare,strukturave ndërqeveritare,zhvendosje e plotë e familjeve,zhvendosje e plotë e familjeve,zhvendosje e plotë e familjeve,zhvendosje e plotë e familjeve,zhvendosje e plotë e familjeve,nëse do vazhdojnë reshjet”nëse do vazhdojnë reshjet”nëse do vazhdojnë reshjet”nëse do vazhdojnë reshjet”nëse do vazhdojnë reshjet”FaktiFaktiFaktiFaktiFakti /Baticat “shk /Baticat “shk /Baticat “shk /Baticat “shk /Baticat “shkelinelinelinelinelin” edhe” edhe” edhe” edhe” edhePlazhin e Durrësit, stuhitë detarePlazhin e Durrësit, stuhitë detarePlazhin e Durrësit, stuhitë detarePlazhin e Durrësit, stuhitë detarePlazhin e Durrësit, stuhitë detareprobleme në Rumani, Greqi e Turqiprobleme në Rumani, Greqi e Turqiprobleme në Rumani, Greqi e Turqiprobleme në Rumani, Greqi e Turqiprobleme në Rumani, Greqi e Turqi
Në Brendësi
FOTOMONTAZH
”Gjuha shqipe me një mushkëri“”Gjuha shqipe me një mushkëri“”Gjuha shqipe me një mushkëri“”Gjuha shqipe me një mushkëri“”Gjuha shqipe me një mushkëri“, libër i ri i Mehmet Elezit, libër i ri i Mehmet Elezit, libër i ri i Mehmet Elezit, libër i ri i Mehmet Elezit, libër i ri i Mehmet Elezit
Pse standardi duhet të hapet në mënyrëshkencore, sipas një filozofie gjithëpërfshirëse?
Kthehet nga vakancat në Bangkok eSharm El Sheik Edi Rama, me fjal-ime të zjarrta dhe lot të qarta përpopullin e vuajtur shqiptar
LarLarLarLarLarg, o Zot,g, o Zot,g, o Zot,g, o Zot,g, o Zot,rrezikun, ngarrezikun, ngarrezikun, ngarrezikun, ngarrezikun, ngahaberxhiuhaberxhiuhaberxhiuhaberxhiuhaberxhiuMero Braçe!Mero Braçe!Mero Braçe!Mero Braçe!Mero Braçe!
Në një komunikim memediet shtojzovalle, depu-teti i mbetur në tentativëMero Braçe ka bërë njeapel, të mërkurën në mes-ditë për të gjithë banorëte Shkodrës të cilët e kanë jetën në rrezik, që të pra-nojnë të evakuohen. Njëpikë ujë në oqeanin e thir-rjeve për evakuim tëzonave që rrezikohen ngapërmbytjet masive të ujit.Por prapëseprapë paparagjykuar, ky apel i njëeksponenti të opozitës mënë fund mbetet diçka emirë në kuadër të rrezikuttë përmbytjeve natyrore nëveri të vendit.Mirëpo, qëndrimi i PSështë disi i vonuar pa sh-kak, dhe ky apel - pasi ubë thirrja - degjeneroi nënjë fletë-rrufe që përngja-sonte aq shumë me an-atemën e përditshme të njëgojëçorapi kapriçioz qëtjerr leshin e papërshtat-shëm kundra qeverisë“Berisha 2”. ErionBaze është ngritur pa bërëfiskulturë partie qysh nëmëngjes kjo është e qartë,por që kafen turko-arabe tapinte bashkë me shan-tazhet e gël-bazes, nukështë një para-qitje dinji-toze
REDAKSIONALE
KKKKKomentiomentiomentiomentiomenti /Strategjia e daljes /Strategjia e daljes /Strategjia e daljes /Strategjia e daljes /Strategjia e daljes
Nga Qemal Sakajeva
A do t’i përcjellim ish-funksionarët eA do t’i përcjellim ish-funksionarët eA do t’i përcjellim ish-funksionarët eA do t’i përcjellim ish-funksionarët eA do t’i përcjellim ish-funksionarët enomenklaturës knomenklaturës knomenklaturës knomenklaturës knomenklaturës komuniste me pensionet eomuniste me pensionet eomuniste me pensionet eomuniste me pensionet eomuniste me pensionet emajme që përfitojnë padrejtësisht?majme që përfitojnë padrejtësisht?majme që përfitojnë padrejtësisht?majme që përfitojnë padrejtësisht?majme që përfitojnë padrejtësisht?
Nga Eden Babani
Arthur KArthur KArthur KArthur KArthur Koestleroestleroestleroestleroestler, një kasandër e shekullit XX, një kasandër e shekullit XX, një kasandër e shekullit XX, një kasandër e shekullit XX, një kasandër e shekullit XX
Nga Vladimir Tismaneanu
 
55
2
E entje, 7 janar 2010
Kontaktoni në
politikë
@gazeta55.net
POLITIKE
 Ministri i Brendsm drejton mbledhjen e  Ministri i Brendsm drejton mbledhjen e  Ministri i Brendsm drejton mbledhjen e  Ministri i Brendsm drejton mbledhjen e  Ministri i Brendshëm drejton mbledhjen e omitetit Ndërministroromitetit Ndërministroromitetit Ndërministroromitetit Ndërministroromitetit Ndërministror , , , , ,
Basha: “Koordinim i punës së strukturave ndërqeveritare,zhvendosje e plotë e familjeve, nëse do vazhdojnë reshjet”
Të dhënat e fundit mbi situatënTë dhënat e fundit mbi situatënTë dhënat e fundit mbi situatënTë dhënat e fundit mbi situatënTë dhënat e fundit mbi situatën
Në rajonin e Qarkut Shkodër vazhdon situata e emergjencës eshpallur me dt 3.01.2010 e krijuar nga reshjet e ditëve të fundit tëcilat vazhdojnë të bien në mënyrë të pa ndërprerë edhe gjatë ditës sëdjeshme. Ka pasur një përmirësim të situatës gjatë pasdites së djeshmee cila është rënduar gjatë darkës dhe në mëngjesin e ditës së sotme.Nga H/C i Vau Dejës niveli i shkarkimeve më datën 06. 01. 2010 nëorën 14.00 është në kuotën 1770 m
3
 /s.
Situata në njësitë vendore të Nënshkodrës është:
Sipas vlerësimit në terren të Drejtorisë së Bujqësisë dhe njësive ven-dore në rrethin Shkodër janë të përmbytur sipërfaqe toke si më poshtë:Komunën Bushat rreth 650 Ha tokëKomunën Velipojë rreth 300 Ha tokëKomunën Dajç rreth 1500 Ha tokëKomunën Ana e Malit rreth 741 Ha tokëKomunën Guri i Zi rreth 90 Ha tokëKomunën Bërdicë 1200 Ha tokëBashkinë Shkodër rreth 300 Ha tokëKomuna Rrethina rreth 15 Ha tokëKomuna Guri i Zi 20 Ha tokëGjithsej 4816 Ha tokë
 Janë prezencën e ujit:
Bashkia Shkodër rreth 140 shtëpiKomuna Dajç rreth 600 shtëpiKomuna Ana e Malit 130 shtëpiGjithsej 870 shtëpi
 Janë evakuuar:
Bashkia Shkodër60 familje dhe 40 persona të komunitetit RomKomuna Ana Malit30 familje së bashku me gjënë e gjallëKomuna Dajç 430 familje bashku me gjënë e gjallëKomuna Bushat 7 familjeGjithsej 527 familje, evakuimi vazhdon
 Duhet të evakuohen:
Nëse do të përballemi me shkarkime masive të 3 H/C në kaskadën e Drinit nëkomunat e Nënshkodrës duhet të evakuohen:Bashkia Shkodër, rreth 320 familje, rreth 1600 banorë në lagjet Bahçallëk, Ajas-em, Lagja Salo Halili, Udha Kryq, DudasKomuna Guri Zi, 577 familje ose rreth 1624 banorë, rreth 1480 krerë lopë nëfshatrat Kuq, Rrencë, Vukatanë, Ganjollë.Komuna Ana e Malit, rreth 180 familje, ose 550 persona, 6400 gjë e gjallë nëfshatrat Obot, Oblike dhe Muriqan.Komuna Dajç, rreth 850 familje, 2577 banorë,Komuna Berdicë, rreth 195 familje, rreth 900 banorë, rreth 2850 gjë e gjallë,kryesisht fshatrat Trush, Bërdicë e Sipërme, Bërdicë e Madhe, Beltojë, Bërdicë eMesme, Mali Hebe.Komuna Rrethina, rreth 50 familje, rreth 250 banorë, rreth 300 gjë e gjallë, nëfshatin Bardhaj.Gjithsej duhet të evakuohen rreth 2200 familje me rreth 8800 banorë, kërkohenrreth 35 mjete transporti për të bërë 25 reise transporti për evakuimin e komunitetitpër zonën e Nënshkodrës
K
reu i KomitetitNdërministror ministrii Brendshëm LulzimBasha prezantoi dje planin emasave për kapërcimin e situatësemergjente në zonat e Shkodrësdhe Lezhës.Me vendim të Këshillit të Min-istrave u ngrit Komiteti Ndërmin-istror, me qëllim për të përcaktu-ar dhe ndarë detyrat që do të kry-hen nga çdo institucion dhestrukturë e varësisë për menax-himin e kësaj situate deri nëzgjidhjen përfundimtare të saj.Basha u shpreh në fjalën e tijse, është i nevojshëm një koor-dinim i plotë i punës mes minis-trive të linjës për të vepruar nëkohën e duhur në terren dhenjëherazi zbatimin e planitemergjent për evakuimin total tëfamiljeve nga zonat e përmbytu-ra.Në cilësinë e kryetarit të Ko-mitetit Ndërministror, ministriLulzim Basha, në angazhim tëplotë për përballimin eemergjencës, paraqiti në mënyrëtë përmbledhur disa piketa krye-sore të koordinimit të punës përmenaxhimin e situatës, dukeqenë i hapur natyrisht përshqyrtimin e çdo propozimi ngaana juaj.“Fillimisht, dëshiroj të marrmiratimin dhe mbështetjen tuajpër ngritjen dhe funksionimin,që sot, të një qendre të bashkuaroperacionale të KomitetitNdërministror, në Ministrinë eBrendshme, ku të ketë përfaqësues24 orë në 24 nga të gjitha minis-tritë e linjës si dhe institucionete përfshira në përballimin e kësajsituate emergjente. Kjo qendër ebashkuar do të mbledhë informa-cionin në kohë reale mbi të gjithaçështjet e emergjencës nga tëgjitha institucionet dhe çdo treorë do të përcjellë informacion përKomitetin Ndërministror dheanëtarët e tij. Në funksion të kësajçdo ministrie të linjës dhe insti-tucion varësie duhet të përcaktojëmenjëherë personat dhe mjetet ekontaktit për informacionin evazhduar pranë qendrës së bash-kuar operacionale”, u shpreh min-istri Basha. Ai vuri në dukje se Ministritëe linjës dhe institucionet e varë-sisë duhet të paraqesin në Komi-tetin Ndërministror planet eazhurnuara të masave të përshtat-ura me situatën aktuale dhe mezhvillimet në ditët e ardhshme, sidhe informacionin mbi burimetnjerëzore dhe materiale të gatshme,bazuar në secilin prej skenarëve tëmundshëm të vijueshmërisë së sit-uatës së emergjencës.“Për veçorinë që paraqet situa-ta e krijuar dhe zhvillimet e saj tëmundshme, del e nevojshme bash-këpunimi i ngushtë i anëtarëve tëKomitetit ndërministror deri nëpërfundimin e plotë të kësaj situ-
Masat që po merren nga KECQ
 Prefekti i Qarkut Shkodër në funksionin e Kryetarit të Komisionit të  Emergjencave Civile Qarkut kuadrin e shpalljes gjendjes së emergjencës, me datë 6.01.2010 në orën 9.00 ka mbledhur KECQ dhe kadeleguar urdhrat dhe detyrat e mëposhtme:Vazhdimin e punimeve nga grupi i punës në bashkëpunim me strukturate ushtrisë për të përfunduar riparimin e argjinaturës në komunën Dajç. DSHP dhe Drejtoria të vazhdojnë ekzaminimin konkretisht në terrenme grupe pune dhe me ambulanca në fshatrat e komunave Ana e Malit, Dajç, duke parë konkretisht nevojat e komunitetit. Nga Grupi i punës i KECQ po përgatitet lista e nevojave për ushqimembi bazën e nevojave të njësive vendore në nevojë, si Ashtë Bushat, Ajas-em, Bahçallëk, Livade në bashkinë Shkodër, Komuna Ana e Malit dhe Dajç. Nga strukturat e ushtrisë të vazhdojë bashkëpunimi me strukturat enjësive vendore për transportin e ushqimeve dhe nevojave me imediate që kanë komunitetit i zonës në nevojë duke përdorur varkat e gomës.U propozua nga drejtuesit e strukturave speciale të DPPSH, DPQ, për të  shpallur zonën e komunave Dajç, Ana e Malit si zonë evakuimi Janë të dislokuara nga Ministria e Mbrojtjes dhe Ministria e Brendshme:11 Mjete transporti për evakuimin e komunitetit 2 Astra mjete vetëshkarkuese, do të dërgojë edhe 2 mjete të tjera Astra1 fadrome Reparti i Reagimit të Shpejtë ka në operacion zonën e komunaveaktualisht rreth 2 varka gome, 20 mjete transporti dhe 150 ushtarë.4 mjete transporti Ifa dhe Saurrela nga MB Reparti i mbështetjes operacionale ka në operacion në zonën e komunaveaktualisht rreth 6 varka, 4 mjete transporti rreth 60 ushtare. DPQ ka shpërngulur gjithë efektivin ka organike për në komunat Dajç dhe Ana e Malit. FNSH ka në operacion 3 grupe të FNSH dhe 3 mjete IFA Kanë ardhur edhe një grup specialistësh i përbërë prej 15 personash nga Kosova të cilët janë të pajisur me mjete speciale, varka Gome që do të vihennë dispozicion të zonave që janë të përmbytura.
ate dhe riaftësimin e saj. Gjithash-tu, për monitorimin e situatës nëterren dhe veprimet operacionaleefikase duhet që ne si anëtar tëkëtij Komiteti të jemi prezent nëterren çdo ditë. Njëkohësishtdrejtuesit e strukturave në varësiduhet të jenë të pranishëm për tëmonitoruar, verifikuar dhe drejtu-ar problematikën e dalë në ter-ren. Lidhur me përcjelljen e in-formacionit të shpejtë dhe ko-munikimin për opinionin pub-lik do të paraqitet informacion irifreskuar të paktën tre herë nëditë për gjithçka të re rreth sit-uatës së emergjencës”, deklaroimë tej ministri i BrendshëmLulzim Basha.Sipas Minsitrit Basha,mëoshet se, gjatë ditës sëdjeshme janë marrë masa ngaBashkia Shkodër për shpërndar- jen e pakove ushqimore për famil- jet lagjet Ajasem, Bahçallëk,Livade më mbështetjen e dy varkavegome të ushtrisë, si dhe janë evak-uuar rreth 40 persona të komuni-tetit Rom të cilët janë akomoduarnë Repartin Ushtarak të Rrencit,ku janë furnizuar edhe me ndih-ma ushqimore nga Reparti Re-agimit të Shpejtë dhe Bashkia Sh-kodër.Gjithashtu, gjatë ditës sëdjeshme janë shpërndarë rreth 100pako ushqime cilët kanë ardhur ngarezervat e shtetit pranë fshatit Obottë kësaj komune, shpërndarja eushqimeve është bërë nga struk-turat e ushtrisë në bashkëpunimme kryepleqtë e fshatraveNga grupi i punës inxhiniero-teknik i ngritur nga Prefekti nëbashkëpunim me strukturat eushtrisë është punuar dhe ri-paruar rreth 140 m argjinaturedhe brenda ditës së sotme pritettë përfundoje pjesa tjetër e dëm-tuar prej 400 m.Gjatë ditës së djeshme ështëbërë një punë intensive ngastrukturat e policisë dhe të ush-trisë që janë të dislokuar në këtëzonë për të bindur komunitetine zonës për t’u evakuuar, punë ecila vazhdon edhe gjatë ditës sësotme.Po punohet në Komunën Ve-lipojë për riparimin e argji-naturës në fshatin Ças.Gjatë ditës së djeshme jaevakuuar nga strukturat eushtrisë rreth 200 kokë bagë-ti nga zona e përmbytur nëafërsi të nënstacionit të pom-pave që furnizojnë komunënVelipojë, pranë fshatit Trushtë komunës Bërdicë dhe gjatëditës së sotme janë evakuuargjithsej rreth 450 familje ngaKomuna Dajç.
 
55
3
E entje, 7 janar 2010
POLITIKE
Kontaktoni në
politikë
@gazeta55.net
Kthehet nga vakancat në Bangkok e Sharm El Sheik Edi Rama, mefjalime të zjarrta dhe lot të qarta për popullin e vuajtur shqiptar
Koha për evakuimin e plotëtë banorëve të Nënshkodrës
Situatë e jashtëzakonshme në kaskadën e Drinit si dhe në ultësirën e Nënshkodrës. KryeministriBerisha u ndan detyrat ministrave të kabinetit dhe miraton ngritjen e një Komiteti ndërqeveritar për drejtimin e procesit të evakuimit tërësor të banorëve nga zonat e përmbytura. Kreu i qeverisë siguronbanorët se ekzekutivi ka marrë të gjitha masat për sistemimin e tyre në kushte krejtësisht normale
Edi Rama, kreu i PS-së, lideritentativë i opozitës, më në fundështë kthyer nga pushimet e tij të gja-ta, në kufijtë e dy viteve. Sikurse më-sohet nga bashkëpunëtorët e tij,pushimet kanë qenë të mpleksura mesturizmit seksual të Bangkokut dheklimën e nxehtë të Sharm El Sheikut.Në këtë fund pleksjesh të orgjivetë Bangkokut dhe nxehtësisë, jovetëm të klimës së Sharm El Sheikut,Edi Rama, është kthyer në Shqipëri,duke hapur rubinetet e lotëve prejkrokodili. Ai, që deri ditën e djeshme, përEdi Ramën, ishte një klithmë, nën pre-tendimin e qarjes së hallit, banorëvetë zonave të përmbytura, e ngelur nënivelin e Armela Imerajt apo MimiKodhelit, sot e në vijim pritet të pa-sohet nga fjalime të zjarrta dhe lot tëqarta për popullin e vuajtur shqiptar,që as më shumë e as më pak, do t’iderdhë Edi Rama.I mbarsur me adrenalinë, mbikufijtë e normales, ku turizmi sek-sual, i mbushur me perversitete ho-moseksualizmi e pedofilie nëBangkok, i trazuar edhe me të nxeh-tin e klimës së Sharm El Sheikut,kanë bërë të tyren. Edi Rama, tash enë vazhdim, pret dhe do të tentojë tëshkarkohet, sipas mënyrës së vet tëtë bërit politik, me fatkeqësitë naty-rore. Iku koha e Ilir Beqjes, MimiKodhelit apo Erion Braçes. Po mbër-rijmë në apogjeun e nekropolitikësdhe ky “nder” i përket apatridit nëkrye të PS-së, veglës së strukturavemë okulte të Evropës.
Presidenti Fatmir Sejdiu i telefononKryeministrit Sali Berisha
 F  F  F  F  F orcat eorcat eorcat eorcat eorcat eSigurisë sëSigurisë sëSigurisë sëSigurisë sëSigurisë së K  K  K  K  K osovës,osovës,osovës,osovës,osovës, në ndih në ndih në ndih në ndih në ndihtëtëtëtëtë banove banove banove banove banovetë zonavetë zonavetë zonavetë zonavetë zonavetëtëtëtëtë përmbytura përmbytura përmbytura përmbytura përmbytura
Kosova vendosë të dërgojënë Shqipëri forcat e sigurisë ko-mbëtare për tu ardhur në ndi-hmë banorëve të zonave tëpërmbytura në Shkodër dheLezhë. Kryeministri Sali Ber-isha zhvilloi pak minuta mëparë një bisedë telefonike mePresidentin e Republikës sëKosovës, Fatmir Sejdiu.Në këtëbisedë të përzemërt, Kryeminis-tri Berisha e njohu Presiden-tin Sejdiu me situatën e krijuarzonat e përmbytura në vend.Presidenti i Kosovës FatmirSejdiu e informoi Kryeminis-trin Berisha se Kosova kavendosur të nisë në ShqipëriForca të Sigurisë së Kosovëspër të ardhur në ndihmë nëzonat e përmbytura. Kryemi-nistri Berisha e falënderoiPresidentin e Kosovës FatmirSejdiu për këtë vendim, si dhepër ofertën e qeverisë së Kos-ovës për ndihma në varkashpëtimi dhe mjete të tjera.Kryeministri Berisha i shpre-hu Presidentit Sejdiu falën-derimin e tij edhe për ndih-mën financiare që Komuna eGjakovës ka akorduar përzonat e përmbytura në Sh-qipëri. Gjatë bisedës telefon-ike, Presidenti i Kosovës ushpreh se po ndjek me vëmend- je situatën në vijimësi, si dheshprehu vlerësimet e tij për tëgjitha përpjekjet e autoritetevedhe të qeverisë shqiptare përpërballimin me efiçencë të kësajsituate të vështirë.Zona e përmbytur e nën Shko-drës duhet të evakuohet me çdokusht. Ky ishte apeli i kryeminis-trit Sali Berisha, për zonat e përm-bytura në qarkun e Shkodrës, tëcilat ende vazhdojnë të jenë të rrez-ikuara në mënyrë permanente ngareshjet e pandalshme të shiut dhehapja e tuneleve të shkarkimit tëHEC-eve.Kryeministri Sali Berisha thër-riti dje në orët e para të mëngjesitkabinetin qeveritar në njëmbledhje të jashtëzakonshmepikërisht për situatën e krijuar nëqarkun e Shkodrës si rezultat ipërmbytjeve nga reshjet dhe sh-karkimi i Hidrocentraleve.“Mbledhja e parë e qeverisë ipërkushtohet tërësisht situatës sëkrijuar në vend. Unë vendosa qënë këtë mbledhje të trajtoj vetëmsituatën e rëndë, të krijuar në qar-qet e Shkodrës dhe të Kurbinit. Përmë se 13 ditë me radhë, në Sh-qipëri, veçanërisht në verilindje, kapasur reshje të pandërprera, të fu-qishme, të alternuara ndonjëherëedhe me reshje dëbore. Këto reshjekanë bërë që, në momente të cak-tuara, prurjet në lumin Drin, tëkrahasuara me verën e këtij viti, tërriten me 100 herë. Në verë prur- jet kanë zbritur në 15 metër kubnë sekondë, në këtë periudhë, atoarritën në më shumë se 1500 metërkub në sekondë. Por nga këtoreshje rritje edhe më të mëdha, qëshkojnë në 150 herë, kanë njohurlumenjtë Mat, Valbonë, Curraj,Sharrë dhe degët e tyre. Këto pru-rje të mëdha bënë që nivelet e liq-eneve të rriten me shpejtësi. Nëkëtë kontekst, më madhori ndër tëgjithë, natyrisht, është liqeni i Fi-erzës, por më problematik për mo-mentin është ai i Komanit. Der-dhjet e mëdha në liqenin e Koman-it bënë që niveli i tij të rritet meshpejtësi të madhe. Fatkeqësisht,kapaciteti i këtij liqeni midis nivelitminimal eficent të funksionimit tëturbinave dhe nivelit maksimal tëpranueshëm të rritjes së tij ështëfare i vogël, gjithsej 6 metra aporealisht më pak, sepse në nivelin176 kërcënon në mënyrën më se-rioze turbinat e Fierzës”, u shprehkryeministri Berisha.Berisha urdhëroi krijimin eKomitetit të Emergjencës Civile, icili do të koordinojë me autorite-tet vendore të gjithë procesin eevakuimit nga kjo zonë.“Jemi para një situateemergjence reale. Dje, situata nërrafshin e ditës ka qenë kjo qëraportova, por potencialisht katas-trofa qëndronte dhe qëndron sishpatë e Demokleut. Sepse, së pari,zona e përmbytur nuk mund kur-rë të asistohet sikur të ishte jash-të përmbytjes. Ka fëmijë, tësëmurë, gra e të moshuar dhe njëfarë hezitimi i ligjshëm për të pran-uar evakuimin. Në këtë kontekst,sot do të krijojmë KomitetinNdërministror të EmergjencësCivile, i cili do të koordinojë meautoritetet vendore të gjithë pro-cesin e evakuimit nga kjo zonë.Nuk është kurrë në natyrën timetë lëshoj nota pesimiste, por nukmund të mos paralajmëroj situ-atën. Kemi 12 ditë që bie shi pan-dërprerë. Prognoza thotë edhe 10ditë të tjera. Ata që kanë jetuar nëato zona e dinë që, në këtë mo-ment që flasim, janë me mijëraburime, të shterura tërësisht gjatëverës, që tani shndërrohen nëburime të fuqishme dhe ushqejnëlumenjtë dhe do të vazhdojnë t’iushqejnë edhe për një apo dy muajtë tjerë shumë më tepër. Toka ësh-të si sfungjeri, thith dhe pastaj erikthen të tërën. Detyra jonë ësh-të të parandalojmë katastrofën. Kjoështë në detyrimin tonë më mad-hor. Kjo zonë duhet të evakuohet”,deklaroi Kryeministri.Sipas kreut të qeverisë, prurjetkrahasuar me dje janë dyfishuar.“Nuk janë shumë të larta, por janë dyfishuar dhe duhet të përga-titemi për të gjitha situatat. Sig-urimi i jetës së njerëzve është krye-sore”, theksoi kryeministri Berisha.Më tej ai i bëri thirrje të gjithëkomunave të Shkodrës të solidari-zohen të ndihmojnë me mundësitëe tyre. Kreu i qeverisë shtoi seqytetarëve të evakuuar do tu sig-urohen kushtet e jetesës më opti-malet e mundshme. Berisha bërithirrje për një rishqyrtim të situ-atës dhe të gjendjes në tërësi tëargjinaturave, ndërsa informoi seministria e Energjetikës dhe KESHka mbledhur ekspertët më të mirëpër këtë çështje.“Kërkoj ekspertizë ndërko-mbëtare dhe ju garantoj se ka nd- jekje përhershme situatës.Manovrimi i situatës, ka qenë përtë ulur maksimalisht rrezikun embingarkimit të liqenit dhe digavedhe të zvogëlojnë në maksimumpërmbytjet”, u shpreh kryeminis-tri.Shefi i ekzekutivit i kërkoi Min-istrit të Mbrojtjes Arben Imamihartimin e planit të evakuimit to-tal të gjithë zonës.“Shtabi i Përgjithshëm të ko-mpletojë me shpejtësi planin eevakuimit total të njerëzve dhe gjësësë gjallë”, tha Berisha.Në këtë drejtim, kryeministri ikërkoi edhe ministrit të BujqësisëGenc Ruli që të gjitha bordet ekullimit të përqendrohen në zonëne Shkodrës, Kurbinit dhe Vjosës.“Të vijnë nga të gjitha rrethetku nuk ka një rrezik eminent”,theksoi Berisha.Berisha tha në fjalën e tij sendodhemi para një situateemergjente reale.Kryeministri pohoi se më prob-lematik për momentin është Liqe-ni Komanit, pasi derdhjet bëjnë qëniveli i tij të rritet me shpejtësi tëmadhe, ndërkohë që kapaciteti i tijështë shumë i vogël. Ai shtoi seprurjet e mëdha rritën nivelin e liq-eneve, ndërkohë që prurjet në Drin janë rritur me 100 herë.Sipas kryeministrit, në Lezhëkëneta u shndërrua në det, megjith-atë ai theksoi se shkarkimet nukkanë qenë kërcënuese. Berishatheksoi se dalja e detit rëndoi situ-atën . “Në Kurbin situata ështëtepër e rrezikshme. Në Tale u sh-katërruan pritat e betonit nga daljae detit”, shtoi kryeministri.Berisha vlerësoi punën e Poli-cisë së Shtetit dhe Xhenio-s nëmenaxhimin e situatës. Ndërkohë,Komiteti Ndërqeveritar i EmergjencësCivile do kryesohet nga ministri iBrendshëm, Lulzim Basha.Sipas kërkesës së kryeministrit,të gjitha ministritë duhet të rapor-tojnë për masat dhe detyrat që kanërealizuar në ndihmë të kësaj situ-ate te ky Komitet.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Spartaku liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->