Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Báo cáo kiểm toán năm 2006

Báo cáo kiểm toán năm 2006

Ratings: (0)|Views: 376 |Likes:
Published by Mr. Hành

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Mr. Hành on Apr 25, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
KI
M TOÁN NHÀ N
ƯỚ 
C
 
C
NG HOÀ XÃ H
I CH
NGH
Ĩ
A VI
T NAM
Độ
c l
p – T
ự 
do – H
nh phúc
 
 Hà N 
i, ngày tháng 9 n
ă 
m 2007 
 
CÔNG KHAI BÁO CÁO KI
M TOÁN N
Ă
M 2006V
NIÊN
ĐỘ
NGÂN SÁCH N
Ă
M 2005
 C
ă
n c
Lu
t Ki
m toán nhà n
ướ 
c, Lu
t Ngân sách nhà n
ướ 
c, Lu
t Phòng, ch
ng tham nh
ũ
ng và cácv
ă
n b
n quy ph
m pháp lu
t có liên quan; Ki
m toán Nhà n
ướ 
c công b
công khai Báo cáo ki
m toán n
ă
m2006 v
niên
độ
ngân sách n
ă
m 2005 nh
ư
sau:
I. TÌNH HÌNH TH
Ự 
C HI
N K 
HO
CH KI
M TOÁN N
Ă
M 2006 C
A KI
M TOÁN NHÀN
ƯỚ 
C
 Th
c hi
n K 
ế
ho
ch ki
m toán n
ă
m 2006, Ki
m toán Nhà n
ướ 
c (KTNN)
đ
ã ti
ế
n hành ki
m toán104 cu
c ki
m toán, g
m: Báo cáo quy
ế
t toán NSNN n
ă
m 2005 c
a 32 t
nh, thành ph
tr 
c thu
c trung
ươ 
ng (chi
ế
m 49% t
ng thu n
i
đị
a và 48,7% t
ng chi ngân sách
đị
a ph
ươ 
ng); báo cáo quy
ế
t toán NSNNc
a 10 b
, c
ơ 
quan trung
ươ 
ng (chi
ế
m 6,8% t
ng chi NSTW cho các b
, ngành); 16 d
án, ch
ươ 
ng trìnhtr 
ng
đ
i
m; ki
m toán báo cáo tài chính c
a 22 T
ng công ty, doanh nghi
 p nhà n
ướ 
c, t
ch
c tài chính -ngân hàng; báo cáo tài chính c
a 22
đơ 
n v
thu
c l
 ĩ 
nh v
c an ninh, qu
c phòng, tài chính
Đả
ng; chuyên
đề
 qu
n lý và s
d
ng kinh phí s
nghi
 p khoa h
c và công ngh
giai
đ
o
n 2001- 2005 và Báo cáo quy
ế
t toán NSNN n
ă
m 2005 t
i B
Tài chính, B
ế
ho
ch và
Đầ
u t
ư
(ph
l
c s
01); Ngày 06/7/2007, Ki
m toán Nhà n
ướ 
c
đ
ã hoàn thành Báo cáo ki
m toán n
ă
m 2006
đố
i v
ớ 
i niên
độ
 ngân sách n
ă
m 2005, báo cáo Qu
c h
i và Chính ph
.
II. K 
T QU
KI
M TOÁN N
Ă
M 2006
ĐỐ
I V
Ớ 
I NIÊN
ĐỘ
NGÂN SÁCH N
Ă
M 2005
 
 
A. K 
T QU
KI
M TOÁN BÁO CÁO QUY
T TOÁN NSNN N
Ă
M 2005
 
1. L
p và giao d
ự 
toán ngân sách nhà n
ướ 
c
 
1.1. L
 p và giao d 
ự 
toán thu ngân sách nhà n
ướ 
c
 (1) Công tác l
 p và giao d
toán c
ơ 
b
n th
c hi
n theo
đ
úng quy trình và th
ờ 
i gian quy
đị
nh, h
u h
ế
tcác
đị
a ph
ươ 
ng
đ
ã có nhi
u c
g
ng trong quá trình l
 p và giao d
toán, d
toán thu n
i
đị
a do H
Đ
 ND cáct
nh phê chu
n
đề
u cao h
ơ 
n Trung
ươ 
ng giao, 14/32 t
nh
đượ 
c ki
m toán giao cao h
ơ 
n t
15 - 30%
()
.(2) M
t s
 
đị
a ph
ươ 
ng l
 p và giao d
toán thu ch
ư
a ch
 p hành nghiêm túc và tri
t
để
Ch
th
s
 18/CT - TTg ngày 31/5/2004 c
a Th
t
ướ 
ng Chính ph
là ph
i t
ă
ng thu t
i thi
u 12% so v
ớ 
i m
c th
chi
n n
ă
m 2004. N
ế
u lo
i tr 
các kho
n thu v
 
đấ
t thì d
toán thu n
i
đị
a nhi
u t
nh th
 p h
ơ 
n m
c th
chi
n n
ă
m 2004 (H
i D
ươ 
ng b
ng 92%, Long An 94%, Qu
ng Ngãi 95%...). Ki
m toán 32 t
nh, thành ph
 tr 
c thu
c Trung
ươ 
ng có 14/32 t
nh d
toán thu n
i
đị
a (không k 
thu t
 
đấ
t) Trung
ươ 
ng giao cao h
ơ 
nm
c th
c hi
n 2004 và còn t
ớ 
i 18/32 t
nh d
toán Trung
ươ 
ng giao th
 p h
ơ 
n th
c hi
n n
ă
m 2004
()
. Nguyên nhân ch
y
ế
u là do m
t s
 
đị
a ph
ươ 
ng
ướ 
c th
c hi
n thu n
ă
m 2004 th
 p, l
 p d
toán c
a m
t s
 kho
n thu thi
ế
u tích c
c, công tác d
báo v
di
n bi
ế
n th
tr 
ườ 
ng
đố
i v
ớ 
i m
t s
m
t hàng xu
t kh
u vàtiêu th
trong n
ướ 
c ch
ư
a t
t.(3) Các kho
n thu
để
l
i
đơ 
n v
chi qu
n lý qua NSNN
ở 
các
đị
a ph
ươ 
ng thu
c th
m quy
n c
aH
Đ
 ND c
 p t
nh, hi
n Trung
ươ 
ng không giao d
toán. Nh
ư
ng t
i 32 t
nh
đượ 
c ki
m toán c
ũ
ng ch
có 17t
nh giao d
toán, trong
đ
ó có 15 t
nh giao th
 p h
ơ 
n so v
ớ 
i m
c th
c hi
n n
ă
m 2004
()
.(4)
 
Vi
c l
 p và giao d
toán các kho
n thu s
nghi
 p thu
c NSNN t
i các b
, ngành còn th
 p
(B
ế 
ự 
toán thu vi
n phí, h
c phí n
ă 
m 2005
đượ 
c giao ch
ỉ 
b
ằ 
ng 95% th
ự 
c hi
n 2004, th
ự 
c hi
n n
ă 
m 2005v
ượ 
t 143% d 
ự 
toán; B
Lao
độ
ng TB & XH d 
ự 
toán thu phí, l 
phí n
ă 
m 2005 ch
ỉ 
b
ằ 
ng 55% th
ự 
c hi
n2004, th
ự 
c hi
n 2005 v
ượ 
t 71% d 
ự 
toán)
. M
t khác, hi
n t
i Trung
ươ 
ng ch
giao cho các b
, ngành d
 toán thu phí, l
phí thu
c NSNN, các kho
n thu t
ho
t
độ
ng d
ch v
và thu s
nghi
 p khác thu
c th
mquy
n t
ch
c
a các
đơ 
n v
nên n
ế
u tính c
các kho
n thu s
nghi
 p khác không
đượ 
c giao d
toán, thìth
c hi
n n
ă
m 2005 t
i m
t s
b
, ngành v
ượ 
t nhi
u so v
ớ 
i d
toán
đượ 
c giao {B
Lao
độ
ng TB & XHv
ượ 
t 295% (196/49,6 t
 
đồ
ng), B
Y t
ế
v
ượ 
t 78% (2.272/1.273 t
 
đồ
ng)...}.
 
1.2. L
 p và giao d 
ự 
toán chi ngân sách nhà n
ướ 
c
(1) C
ơ 
b
n các b
, c
ơ 
quan trung
ươ 
ng,
đị
a ph
ươ 
ng l
 p và giao d
toán chi ngân sách theo quy trình,quy
đị
nh c
a Lu
t NSNN,
đ
ã b
trí
đ
úng m
c tiêu, c
ơ 
c
u ngành và c
ơ 
c
u ngu
n v
n
đượ 
c giao,
đả
m b
ocân
đố
i c
ơ 
c
u gi
a chi
đầ
u t
ư
phát tri
n, chi th
ườ 
ng xuyên và chi theo l
 ĩ 
nh v
c. Qua ki
m toán có 29/32t
nh b
trí d
toán chi v
ượ 
t t
ng m
c so v
ớ 
i d
toán Trung
ươ 
ng giao
()
.(2) M
t s
d
án c
a các b
, ngành,
đị
a ph
ươ 
ng
đượ 
c b
trí k 
ế
ho
ch v
n khi ch
ư
a có quy
ế
t
đị
nh
đầ
u t
ư
, thi
ế
u th
t
c, ch
ư
a phê duy
t t
ng d
toán; ch
ư
a b
trí tho
 
đ
áng v
n
đầ
u t
ư
 
để
tr 
n
ợ 
t
n
đọ
ng; phân b
v
n không
đ
úng
đố
i t
ượ 
ng bu
c
c
ơ 
quan tài chính các c
ấ 
 p
 ph
i
đ
i
u ch
nh d
toán gi
m 236 t
 
đồ
ng,
đồ
ng th
ờ 
i b
sung t
ă
ng d
toán 3.463 t
 
đồ
ng (trong
đ
ó trung
ươ 
ng 646 t
 
đồ
ng,
đị
a ph
ươ 
ng 2.817t
 
đồ
ng); m
t s
 
đị
a ph
ươ 
ng phân b
ngu
n thu ti
n s
d
ng
đấ
t
để
chi th
ườ 
ng xuyên (Yên Bái 30 t
 
đồ
ng, H
ư
ng Yên 12,4 t
 
đồ
ng...).
(3) D
toán chi KH&CN giai
đ
o
n 2001 - 2005 bình quân chi
ế
m 2% t
ng chi NSNN(n
ă
m 2001: 2%, n
ă
m 2002: 2,1%, n
ă
m 2003 - 2005 dao
độ
ng
ở 
m
c 2%). S
ph
i h
ợ 
 p gi
aB
KH&CN, B
Tài chính và B
KH&
Đ
T trong công tác l
 p và giao d
toán chi
đầ
u t
ư
  phát tri
n cho KH&CN ch
ư
a ch
t ch
, ch
ư
a có s
th
ng nh
t v
quan
đ
i
m phân b
v
n
đầ
u t
ư
phát tri
n cho KH&CN gi
a B
KH&CN v
ớ 
i B
KH&
Đ
T. D
toán kinh phí cònmang tính bình quân nên vi
c
đầ
u t
ư
cho KH&CN còn manh mún, dàn tr 
i. Ch
ư
a có s
  ph
i h
ợ 
 p, k 
ế
th
a các k 
ế
t qu
nghiên c
u
để
ti
ế
t ki
m chi NSNN. D
toán giao còn thi
ế
uc
ơ 
s
ở 
và còn ch
m v
th
ờ 
i gian,
nh h
ưở 
ng
đế
n tính ch
 
độ
ng trong qu
n lý, s
d
ng ngânsách. L
 p và giao d
toán còn sai
đố
i t
ượ 
ng, sai n
i dung và không
đ
úng quy
đị
nh c
a Lu
t NSNN; phân b
d
toán cho c
 
đề
tài khi ch
ư
a có
đề
c
ươ 
ng
đượ 
c duy
t; giao d
toán choc
 
đề
tài không có tính kh
thi…
 (4) Có 11/32 t
nh
đượ 
c ki
m toán không phân b
h
ế
t d
toán
 
ngay t
 
đầ
u n
ă
m,
để
l
i phân b
nhi
ul
n trong n
ă
m không
đ
úng quy
đị
nh c
a Lu
t NSNN: 1.344 t
 
đồ
ng
()
.(5) M
t s
 
đị
a ph
ươ 
ng quy
ế
t
đị
nh d
toán chi ch
ư
a phù h
ợ 
 p v
ớ 
i quy
đị
nh, nh
ư
: ch
ư
a giao c
th
d
 toán chi
đầ
u t
ư
XDCB cho l
 ĩ 
nh v
c giáo d
c -
đ
ào t
o và khoa h
c công ngh
; quy
ế
t
đị
nh d
toán th
 ph
ơ 
n s
trung
ươ 
ng giao v
chi s
nghi
 p giáo d
c -
đ
ào t
o (TP H
Chí Minh, Bình D
ươ 
ng, V
 ĩ 
nh Phúc...)chi khoa h
c công ngh
(H
ư
ng Yên,
Đ
à N
ng); b
trí d
phòng không
đủ
m
c t
i thi
u 2% t
ng chi

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->