Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
43Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Curs Baze Date

Curs Baze Date

Ratings: (0)|Views: 972|Likes:
Published by cristiilie

More info:

Published by: cristiilie on Feb 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/12/2013

pdf

text

original

 
InformaŃii Curs- Baze de date –Anul III-Informatică
Disciplină obligatorie; Anul III, Sem. 5, ore săptămânal, învăŃământ de zi: 2curs, 2 laborator, total ore semestru 56; 6 credite; examen.
I. CONłINUTUL TEMATIC AL DISCIPLINEI
 Notiuni introductive în domeniul bazelor de date (entitate, relatie, atribut,limbaje pentru baze de date, componenete şi arhitectura unui sistem degestiune a bazelor de date (SGBD), evoluŃia SGBD-urilor)
Proiectarea bazelor de date simple Proiectarea bazelor de date relaŃionale(modelarea Entitate-RelaŃie, diagrama E/R 
,
modelul relational, regulile luiCodd, caracteristicile modelului relational, normalizare, forme normale,dependenŃe funcŃionale)
Proiectarea bazelor de date relaŃionale orientate obiect (modelarea orientata pe obiect cu UML, proiectarea diagramelor de clasă şi de obiecte cu programul Visio)
Proiectarea bazelor de date relaŃionale cu programul ACCESS (tabele,formulare, interogări, rapoarte, comenzi macro, securitate)
Limbaje de manipulare a datelor relaŃionale
Concepte de baza ale limbajului SQL
Limbajul SQL
ACCESS - SQL
SINTEZE ASUPRA PROGRAMEI ANALITICE
Cursul este structurat în 3 părŃi, astfel:
Partea I. Concepte ale bazelor de date relaŃionale
Partea a_II-a. Access
Partea a_III_a. SQL
Partea I. Concepte ale bazelor de date relaŃionale
În această parte se face o prezentare generală a conceptelor bazelor de daterelaŃionale.
O bază de date este o colecŃie de informaŃii interrelaŃionate gestionate ca o singură unitate.
A ceastă definiŃie este foarte largă, deoarece există mari diferenŃeîntre concepŃiile diferiŃilor producători care pun la dispoziŃie sisteme de baze de date.De exemplu, Oracle Corporation defineşte o bază de date ca fiind o colecŃie defişiere fizice gestionate de o singură instanŃă (copie) a produsului software pentru baze de date, în timp ce Microsoft defineşte o bază de date SQL Server ca fiind ocolecŃie de date şi alte obiecte.Un
obiect 
al bazei de date este o structură de date denumită, stocată în bază dedate, cum ar fi un tabel, o vizualizare sau un index.Există mari diferenŃe între implementările furnizorilor de baze de date. Înmajoritatea sistemelor de baze de date, datele sunt stocate în mai multe fişiere fizice,
 
dar în
 Microsoft Access
toate obiectele bazei de date, împreună cu datele care aparŃinunei baze de date sunt stocate într-un singur fişier fizic.(Un fişier este o colecŃie deînregistrări înrudite stocate ca o singură untiate de sistemul de operare alcalculatorului.) Totuşi, unul dintre principalele avantaje ale bazelor de date relaŃionaleeste faptul că detaliile de implementare fizică sunt separate de definiŃiile logice aleobiectelor bazei de date, astfel încât majoritatea utilizatorilor bazei de date nu aunevoie să ştie unde (şi cum) sunt stocate obiectele bazei de date în sistemul de fişiereal calculatorului. De fapt , pe măsură ce veŃi învăŃa limbajul SQL , veŃi vedea că nueste nevoie să specificaŃi numele unui fişier fizic într-o instrucŃiune SQL decât atuncicând definiŃi sau modificaŃi chiar obiectele bazei de date.
Sistem de gestionare a bazei de date (DBMS)
Un sistem de gestionare a bazei de date (DBMS database management system)este un produs software furnizat de producătorul bazei de date. Produse software precum Microsoft Access, Microsoft SQL Server, Oracle Database,Sybase,DB2,INGRES, MySQL şi Postgre SQL fac parte din categoria DBMS sau, mai corect,DBMS relaŃionale (RDBMS).RDBMS-urile sunt cunoscute şi sub numele de SGBD-uri. Ambele prescurtărivor fi folosite în acestă expunere.Bazele de date relaŃionale sunt definite şi prezentate în secŃiunea următoare aacestu capitol.Sistemul DBMS pune la dispoziŃie toate serviciile de bază necesare pentruorganizarea şi întreŃinerea bazei de date, inclusiv următoarele:Transferarea datelor în şi din fişierele fizice de date, în funcŃie de cerinŃe.Gestionarea accesului concurenŃial la date al mai multor utilizatori , inclusiv prevenirea conflictelor care ar putea fi cauzate de actualizările simultane.Gestionarea tranzacŃiilor, astfel încât toate modificările făcute asupra bazei dedate printr-o tranzacŃie să fie executate ca o singură unitate.Cu alte cuvinte, dacătranzacŃia reuşeşte, toate modificările efectuate de tranzacŃie sunt înregistrate în bazăde date; dacă tranzacŃia eşuează, nici una dintre modificări nu este înregistrată în bazăde date.Totuşi, reŃineŃi ca unele sisteme RDBMS nu asigură suportul pentru tranzacŃii.Acceptă un limbaj de interogare, care reprezintă sistemul de comenzi folositde utilizator pentru a obŃine date din bază de date.SQL este principalul limbaj folosit pentru sistemele DBMS relaŃionale şi subiectul principal al aceste cărŃi.FuncŃii pentru salvarea bazei de date şi pentru refacerea bazei de date în urmaerorilor.Mecanisme de securitate pentru împiedicarea accesului neautorizat la date şimodificarea acestora.
 
Bază de date relaŃională
O bază de date relaŃională este o bază de date care respectă modelul relaŃional,dezvoltat de Dr.E.F.Codd. Modelul relaŃional prezintă datele sub forma familiarelor tabele bidimensionale, similar cu o foaie de calcul tabelar. Spre deosebire de o foaiede calcul tabelar, nu este obligatoriu ca datele să fie stocate într-o formă tabelară, iar modelul permite şi combinarea tabelelor (crearea uniunilor (joining), în terminologiarelaŃională) pentru formarea vizualizarilor, care sunt prezentate tot ca tabele bidimensionale. Flexibilitatea extraordinară a bazelor de date relaŃionale este dată de
 
 posibilitatea de a folosi tabelele independent sau în combinaŃii, fără nici o ierarhie sausecvenŃa predefinita în care trebuie să se facă accesul la date.Un
model
este o reprezentare a obiectelor şi evenimentelor lumii reale şi aasocierilor dintre ele. De fapt, el reprezintă o abstracŃie asupra aspectelor semnificative ale unei „întreprinderi“, ale unui sistem real, ignorând proprietăŃileaccidentale. Modelul este cel pe care utilizatorii trebuie să-l cunoască; implementareaunui model este cea pe care utilizatorii nu este necesar să o cunoască. DiferenŃa dintremodel şi implementare este, de fapt, un caz special şi important al deosebirii uzualedintre logic şi fizic.Modelele se impun prin sintaxa şi prin semantica lor şi, din acest punct devedere, există trei tipuri fundamentale de modele:
modele care descriu aspectele statice ale procesului modelat;
modele care descriu aspectele dinamice ale procesului modelat;
modele care descriu aspectele funcŃionale ale procesului modelat.Un
model de date
reprezintă o colecŃie integrată de concepte necesaredescrierii:
datelor,
relaŃiilor dintre ele,
constrângerilor existente asupra datelor sistemului real analizat.Modelarea unei baze de date permite trecerea de la percepŃia unor fapte dinlumea reală la reprezentarea lor prin date. Modelul de date trebuie să reflecte fidelfenomene ale lumii reale, să urmărească evoluŃia acestei lumi şi comunicarea dintrefenomenele lumii reale.Modelul trebuie să asigure conceptele de bază care permit proiectantului bazeide date şi utilizatorilor să comunice, fără ambiguităŃi, cunoştinŃele lor privindfuncŃionarea şi organizarea modelului real analizat. Prin urmare, un model de datetrebuie să reprezinte datele şi să le facă înŃelese.În esenŃă, modelul de date are trei componente:
mulŃime de reguli conform cărora sunt construite bazele de date (parteastructurală);
mulŃime de operaŃii permise asupra datelor, care sunt utilizate pentrureactualizarea sau regăsirea datelor (partea de prelucrare);
mulŃime de
reguli
de integritate, care asigură coerenŃa datelor.
Abordarea generală a problemei modelării semantice a datelor se face în patru etape.
Se identifică o mulŃime de concepte semantice care sunt utile în descrierealumii reale. Se presupune că lumea reală (modelul real analizat) esteformată din entităŃi care au anumite proprietăŃi, că fiecare entitate are oidentitate, că există legături, corelaŃii între entităŃi. Conceptul de corelaŃie,ca şi cel de entitate, este util, în mod intuitiv, la descrierea modelului.
Se caută o mulŃime de obiecte formale, simbolice care sunt utilizate pentrureprezentarea conceptelor semantice anterioare.
Se dau reguli de integritate formale şi generale (constrângeri) care săreflecte restricŃiile la care este supus modelul.
Se defineşte o mulŃime de operatori formali prin care pot fi prelucrate şianalizate obiectele formale.

Activity (43)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
robertk7141 liked this
Balanescu Simona liked this
vasiletripon liked this
kiron17 liked this
tiberiu22 liked this
Dan liked this
Dan liked this
ovidius_1999 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->