Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
قصة التنظيم الدولي للإخوان المسلمين

قصة التنظيم الدولي للإخوان المسلمين

Ratings: (0)|Views: 836|Likes:

More info:

Published by: عبدالمنعم محمود on Feb 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/29/2011

pdf

text

original

 
ﻢﺴﻘﺑ
 
ﺎﻨﺒﻟا
 
ﻦﺴﺣ
 
ﻩأﺪﺑ
 
ﺔﻋﺎﻤﺠﻠﻟ
 
ﻲﻟوﺪﻟا
 
ﻢﻴﻈﻨﺘﻟا
"
ﻲﻣﻼﺳﻹا
 
ﻢﻟﺎﻌﻟﺎﺑ
 
لﺎﺼﺗﻻا
"
ﺎﻳﺎﻀﻗ
 
ﻢﻋﺪﻟﻲﻣﻼﺳﻹاو
 
ﻲﺑﺮﻌﻟا
 
ﻢﻟﺎﻌﻟا
 
ﻮه
 
ﺎﻣ
 
رﺪﻘﺑ
 
ﻲﻟود
 
ﻢﻴﻈﻨﺗ
 
ﺔﻋﺎﻨﺻ
 
فﺪﻬﺑ
 
ﺲﻴﻟ
 
ﻲﺟرﺎﺨﻟا
 
ناﻮﺧﻹا
 
 طﺎﺸﻧ
 
ﻊﺳو
 
ﺎﻨﺒﻟا
 
ﻦﺴﺣﺔﻴﻣﻼﺳﻹا
 
ﺔﻓﻼﺨﻟا
 
ةدﺎﻋإ
 
ﻞﻣأ
 
ﻲﻠﻋ
 
ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا
 
ﺔﻣﻸﻟ
 
ءﺎﻴﺣإ
 
ا
 
ﺪﺒﻋ
 
ﻊﻣ
 
ﺔﻋﺎﻤﺠﻟا
 
ماﺪﺻﻞﻤﺤﺗ
 
ﺔﻴﻤﻟﺎﻋ
 
ﺔﺌﻴه
 
ءﺎﺸﻧإ
 
ﻲﻠﻋ
 
ﺎﻬﺻﺮﺣ
 
ﻲﻓ
 
ﻢهﺎﺳ
 
تادﺎﺴﻟاو
 
ﺮﺻﺎﻨﻟﺎﻬﻤﺳا
 
لود
 
ﻲﻓ
 
دﺮﻔﻨﻣ
 
ﻞﻜﺸﺑ
 
ﻦﻴﻤﻠﺴﻤﻟا
 
ناﻮﺧﻹا
 
ةﺮﻜﻓ
 
ﺮﺸﻧ
 
ﻲﻠﻋ
 
ةﺮﺟﺎﻬﻤﻟا
 
ﺔﻴﻧاﻮﺧﻹا
 
تادﺎﻴﻘﻟا
 
ﺖﻠﻤﻋﺎﺑروأو
 
ﺞﻴﻠﺨﻟا
 
ﻦﻳﻮﻜﺗ
 
ﻲﻟإ
 
ﺖﻌﺳ
 
ﻲﺘﻟا
 
ﻲه
 
ﺮﺼﻣ
 
ﻲﻓ
 
ﻦﻴﻤﻠﺴﻤﻟا
 
ناﻮﺧﻹا
 
ﺔﻋﺎﻤﺟ
 
ﻲﻓ
 
صﺎﺨﻟا
 
ﻢﻴﻈﻨﺘﻟا
 
تادﺎﻴﻗ
 
ﻊﻴﻤﺟ
 
ﻢﻀﺗ
 
ﺔﻴﻤﻟﺎﻋ
 
ﺔﺌﻴهﻞﺧاد
 
ﺎهرود
 
ﻢﻴﺨﻀﺘﻟ
 
ﺔﻟوﺎﺤﻣ
 
ﻲﻓ
 
ﻢﻟﺎﻌﻟا
 
لﻮﺣ
 
ﺔﻴﻧاﻮﺧﻹا
 
تﺎﻤﻴﻈﻨﺘﻟا
 
ﺔﻋﺎﻤﺠﻟا
. 
يﺮﻴﻧﺎﻨﺴﻟاو
 
نﺎﻀﻣرو
 
 ﻂﻠﻤﻟاو
 
ﻒآﺎﻋو
 
رﻮﻬﺸﻣ
 
فﺎﺘآأ
 
ﻲﻠﻋ
 
مﺎﻗ
 
ﻲﻟوﺪﻟا
 
ﻢﻴﻈﻨﺘﻟا
 
قاﺮﻌﻠﻟ
 
ﻩزﺎﻴﺤﻧﻻ
 
ﻲﻟوﺪﻟا
 
ﻢﻴﻈﻨﺘﻠﻟ
 
ﻢﻬﺘﻟﺎﻘﺘﺳا
 
اﻮﻣﺪﻗ
 
و
 
ﻻوأ
 
ﺖﻳﻮﻜﻟا
 
رﺎﻌﺷ
 
اﻮﻌﻓر
 
ﺖﻳﻮﻜﻟا
 
ناﻮﺧإﺔﻴﻧﺎﺜﻟا
 
ﺞﻴﻠﺨﻟا
 
بﺮﺣ
 
ﻲﻓ
 
اﺰﺠﻟا
 
ناﻮﺧاوﻲﻟوﺪﻟا
 
ﻢﻴﻈﻨﺘﻠﻟ
 
عﻮﺟﺮﻟا
 
نود
 
ﺔﻳرﻮﻬﻤﺠﻟا
 
ﺔﺳﺎﺋﺮﻟ
 
حﺎﻨﺤﻧ
 
اﻮﺤﺷر
 
ﺮﺋ
 
رﻮﻬﺸﻣ
 
ﻲﻔﻄﺼﻤﻟ
 
ﺮﺑﺎﻘﻤﻟا
 
ﺔﻌﻴﺒﺑ
 
ﻲﻟوﺪﻟا
 
ﻢﻴﻈﻨﺘﻟا
 
ﺔﺤﺋﻻ
 
اﻮﻗﺮﺧ
 
ﺮﺼﻣ
 
ناﻮﺧإ
 
ﻲﻓ
 
ﻪﺘآرﺎﺸﻤﺑ
 
ﻲﻟوﺪﻟا
 
ﻢﻴﻈﻨﺘﻟاو
 
رﺎﻄﻗﻷا
 
ﻰﺘﺷ
 
ﻲﻓ
 
ﺔﻴﻧاﻮﺧﻹا
 
ﺮﺋاوﺪﻟا
 
 ﺄﺟﺎﻓ
 
ﻲﻣﻼﺳﻹا
 
بﺰﺤﻟانﺎﻜﻳﺮﻣﻷا
 
ﻊﻣ
 
قاﺮﻌﻟا
 
ﻢﻜﺣ
 
ﻮﻨﻠﻋأ
 
ﻲﻟوﺪﻟا
 
ﻢﻴﻈﻨﺘﻟا
 
تادﺎﻴﻗيردأ
 
ﺔﻜﻣ
 
ﻞهأو
 
ﻖﻴﺴﻨﺘﻟاو
 
روﺎﺸﺘﻟا
 
ﻮه
 
ﻢﻴﻈﻨﺘﻟا
 
رود
 
نأ
 
اﺎﻬﺑﺎﻌﺸﺑ
 
ﻦﻴﻄﺴﻠﻓ
 
ﻲﻓ
 
ﻢﻜﺤﻟﺎﺑ
 
داﺮﻔﻧﻻا
 
ﺪﻌﺑ
 
سﺎﻤﺣ
 
اﻮﺤﺼﻧ
 
ﺮﺼﻣ
 
ﻲﻓ
 
ناﻮﺧﻹا
 
ﺔﺌﻴه
 
ﻪﺴﻔﻧ
 
ﺮﺒﺘﻌﻳ
 
ﻢﻴﻈﻨﺘﻟا
 
نأ
 
ﻢﻏر
 
ﺎﻳﺮﺼﻣ
 
نﻮﻜﻳ
 
نأ
 
ﻲﻐﺒﻨﻳ
 
مﺎﻌﻟا
 
ﺪﺷﺮﻤﻟا
 
ﻲﺴﻴﻔﻨﻟا
 
ﷲاﺪﺒﻋﺔﻴﻤﻟﺎﻋ
 
 ﻠﺠﻣ
 
نﺎﻨﺒﻟ
 
ﻲﻓ
 
ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا
 
ﺔﻋﺎﻤﺠﻟا
 
مﺎﻋ
 
ﻦﻴﻣأ
 
ﻲﻟﻮﻟﻮﻣ
 
ﻞﺼﻴﻓﻮه
 
ﺮﺼﻣ
 
ﻲﻓ
 
ناﻮﺧﻹا
 
ىرﻮﺷ
 
ﺲمﺎﻌﻟا
 
ﺪﺷﺮﻤﻟا
 
رﺎﺘﺨﻳ
 
يﺬﻟا
 
ﻲﻟارﺪﻴﻓ
 
ﻞﻤﻌﺑ
 
ﻪﺒﺷأ
 
ﻲﻟوﺪﻟا
 
ﻖﻴﺴﻨﺘﻠﻟ
 
ﺲﻠﺠﻣ
 
ﻲﻟوﺪﻟا
 
ﻢﻴﻈﻨﺘﻟا
 
يوﺎﺒﻠﻬﻟا
 
لﺎﻤآ
 
حﻮﺘﻔﻟا
 
ﻮﺑأ
 
ﻢﻌﻨﻤﻟا
 
ﺪﺒﻋ
 
رﻮﺘآﺪﻟا
:
ﻲﻠﺨﺘﻟا
 
ﺐﺠﻳو
 
ﺔﻴﻌﻗاو
 
ﺮﻴﻏ
 
ةﺮﻜﻓ
 
ﺢﺒﺻأ
 
ﻲﻟوﺪﻟا
 
ﻢﻴﻈﻨﺘﻟاﺎﻬﻨﻋ
ب
 
فﺮﻌﻳ
 
ﺎﻣ
 
ﻞﻤﺤﺘﺗ
 
ﺪﻌﺗ
 
ﻢﻟ
 
ﺔﻴﻧاﻮﺧﻹا
 
تﺎﻤﻴﻈﻨﺘﻟا
"
ﻹا
 
ﺔﻴﻤﻣﻷاﺔﻴﻧاﻮﺧ
بذﺎآ
 
ﻞﻤﺣ
 
ﻪﻧأ
 
ﻢﻏر
 
ﻪﻨﻣ
 
ﺺﻠﺨﺘﻟا
 
لوﺎﺤﺗو
 
ﻲﻟوﺪﻟا
 
ﻢﻴﻈﻨﺘﻟا
 
ﻢهو
 
ﺖﻗﺪﺻ
 
ﺔﻋﺎﻤﺠﻟا
 
 
 
ﺐﺘآ
-
دﻮﻤﺤﻣ
 
ﻢﻌﻨﻤﻟاﺪﺒﻋ
 
رﺎﺛأﺮﺼﻣ
 
ﻲﻓ
 
مﻷا
 
ﻢﻴﻈﻨﺘﻠﻟ
 
ﻪﺘﻋﺎﻤﺟ
 
ﺔﻴﻌﺒﺗ
 
ﺎﻴﺒﻴﻟ
 
ﻲﻓ
 
ﻦﻴﻤﻠﺴﻤﻟا
 
ناﻮﺧﻺﻟ
 
مﺎﻌﻟا
 
ﺐﻗاﺮﻤﻟا
 
نﺎﻤﻴﻠﺳ
 
ردﺎﻘﻟاﺪﺒﻋ
 
ﻲﻔﻧ
 
ﺔﻗﻼﻌﻟا
 
ﻞﻜﺷو
 
ﺔﻋﺎﻤﺠﻠﻟ
 
ﻲﻟوﺪﻟا
 
ﻢﻴﻈﻨﺘﻟا
 
ﻦﻋ
 
ﺪﻳﺪﺟ
 
ﻦﻣ
 
شﺎﻘﻨﻟاﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا
 
رﺎﻄﻗﻷاو
 
ﺔﻣﺎﻌﻟا
 
ةدﺎﻴﻘﻟا
 
ﻦﻴﺑ
 
ﻲﻓ
 
ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا
 
تﺎآﺮﺤﻟاو
 
تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا
 
و
 
تﺎﻤﻴﻈﻨﺘﻟﺎﺑ
 
ﻪﻄﺑﺮﺗ
 
ﻲﺘﻟا
 
ﺔﻗﻼﻌﻟا
 
نأ
 
ردﺎﻘﻟاﺪﺒﻋ
 
ﻪﻨﻋ
 
ﺮﺒﻋ
 
ﺎﻣ
 
ﻮهو،ىﺮﺧﻷا
 
ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا
 
رﺎﻄﻗﻷاﺞﻬﻨﻣو
 
،ةﺪﺣاﻮﻟا
 
ﺔﻴﺠﻬﻨﻤﻟاو
 
ﺔﻳﺮﻜﻔﻟا
 
ﺲﺳﻷا
 
ﺔﻗﻼﻋ
 
ﻲﻬﻓ
 
،ﺮﺼﻣ
 
 ﻂﻘﻓ
 
ﺲﻴﻟوﻲﻓ
 
ﺔﻴﻄﺳﻮﻟاوﺎﺸﺗو
 
ﻖﻴﺴﻨﺗ
 
ﺔﻗﻼﻋو
 
،مﻼﺳﻹاﻦﻣ
 
ﺎﻤﺑ
 
ﺔﻴﻟوﺪﻟاو
 
ﺔﻴﻤﻴﻠﻗﻹا
 
تاﺪﺠﺘﺴﻤﻟا
 
ﻩﺎﺠﺗ
 
ﻒﻗاﻮﻤﻟا
 
ﻲﻓ
 
رﺎﻬﻠﺒﻘﺘﺴﻣو
 
ﺎﻬﺤﻟﺎﺼﻣو
 
ﺎهﺎﻳﺎﻀﻗ
 
ﻦﻋ
 
عﺎﻓﺪﻟاو
 
ﺎﻨﺘﻣا
 
ﻒﻗاﻮﻣ
 
ﺰﻳﺰﻌﺗ
 
ﻪﻧﺄﺷ
 
ﻦﻴﻤﻠﺴﻤﻟا
 
ناﻮﺧﻹا
 
ﺔﻋﺎﻤﺠﻟ
 
ﻲﻟوﺪﻟا
 
ﻢﻴﻈﻨﺘﻟاﻞﺣاﺮﻣ
 
ﺔﺛﻼﺜﺑ
 
ﺮﻣﺪﻳ
 
ﻲﻠﻋ
 
ﺔﻋﺎﻤﺠﻟا
 
ءﺎﺸﻧإ
 
تﺪﻬﺷ
 
ﻲﺘﻟا
 
ﻲﻟوﻷا
 
ﺎﻨﺒﻟا
 
ﻦﺴﺣ
 
ﺲﺳﺆﻤﻟا
 
مﺎﻣﻹاﻦﻣ
 
ﺮﺒآﻷا
 
ﻢﻠﺤﻟا
 
ﻮه
 
نﺎآو
 
ﺔﻓﻼﺨﻟا
 
 طﻮﻘﺳ
 
ﺬﻨﻣ
 
ﺎﻨﺒﻟا
 
ﻞﻐٌ ﺷ
 
ﺪﻘﻓ
 
يﺮﺼﻣ
 
ﻢﻴﻈﻨﺗ
 
ءﺎﺸﻧإ
 
مﺎﻋ
 
ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا
924
ﺔﻋﺎﻤﺠﻟا
 
ﺔآﺮﺣو
 
ﺮﻜﻓ
 
ﻪﻴﻠﻋ
 
ﺖﻣﺎﻗ
 
يﺬﻟا
 
سﺎﺳﻷا
 
ﻲه
 
ﺖﻧﺎآو
 
ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا
 
ﺔﻣﻷا
 
ةﺪﺣﻮﺑ
 
ﺲﻴﺳﺄﺗ
 
ﻲﻓ
 
ﻚﻟذ
 
ﺪﻌﺑ
 
اﻮﻤهﺎﺳ
 
ﻦﻳﺬﻟاو
 
نﻮﺑﺮﻘﻤﻟا
 
ﻪﺋﺎﻗﺪﺻأو
 
ﻊﻤﺘﺠﻳ
 
نﺎآ
 
ﻪﻧا
 
ﺎﻨﺒﻟا
 
ﺐﺘآ
 
ﺚﻴﺣ
"
ناﻮﺧﻹا
 
ﺔﻴﻌﻤﺟ
 
ﺔﻳﺮﻴﺨﻟا
 
ﻦﻴﻤﻠﺴﻤﻟا
"
 ﻨﻳﺪﻤﺑﺎﻬﻗﺮﻔﺗو
 
ﺔﻣﻷا
 
لﺎﺣ
 
ﻲﻠﻋ
 
نﻮﻜﺒﻳ
 
اﻮﻧﺎآ
 
ﻢﻬﻧأ
 
ﺔﻴﻠﻴﻋﺎﻤﺳﻹا
 
ﺔﻪﺘﻣﻮﻈﻨﻣ
 
ﺎﻨﺒﻟا
 
ﻞﻜﺷو
 
ﻢﺛ
 
ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا
 
ﺔﻟوﺪﻟا
 
ﻢﺛ
 
ﻢﻠﺴﻤﻟا
 
ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا
 
ﻢﺛ
 
ﻢﻠﺴﻤﻟا
 
ﺖﻴﺒﻟا
 
ﻢﺛ
 
ﻢﻠﺴﻤﻟا
 
دﺮﻔﻟا
 
ءﺎﻨﺑ
 
ﻦﻣ
 
ﺔﻳاﺪﺑ
 
ﺔﻣﻷا
 
لﺎﺣ
 
حﻼﺻﻹ
 
ﻢﻟﺎﻌﻟا
 
ﺔﻳذﺎﺘﺳأ
 
ﻲﻟإ
 
ﻻﻮﺻو
 
ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا
 
ﺔﻓﻼﺨﻟا
,
 ﺳر
 
لﻼﺧ
 
ﻦﻣ
 
ﻢﻠﺤﻟا
 
اﺬه
 
ﻖﻴﻘﺤﺗ
 
ﺎﻨﺒﻟا
 
لوﺎﺣومﺎﻜﺤﻠﻟ
 
ﻪﻠﺋﺎ
 
ﻞﺜﻣ
 
ﺞﺤﻟا
 
ﻢﺳﻮﻣ
 
ﻲﻓ
 
ﻢﻬﻨﻣ
 
دﺪﻌﺑ
 
ﻪﻋﺎﻤﺘﺟاو
 
ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا
 
ﺔآﺮﺤﻟا
 
زﻮﻣر
 
ﻲﻟإ
 
ﺎﻀﻳأو
 
ﺔﻴﻣﻼﺳﻹاو
 
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
 
ﺔﻘﻄﻨﻤﻟا
 
ﻲﻠﻋ
 
ﺎﻬﻴﻓ
 
اﺪآأ
 
يﺬﻟاو
 
سﺪﻘﻟا
 
ﻲﺘﻔﻣ
 
ﻲﻨﻴﺴﺤﻟا
 
ﻦﻴﻣأ
 
ﻊﻣ
 
ﻪﻋﺎﻤﺘﺟاﻦﻴﻄﺴﻠﻓ
 
ﺮﻳﺮﺤﺗ
 
ﻪﻴﻠﻋ
 
ﻖﻠﻃأ
 
ﺎﺻﺎﺧ
 
ﺎﻤﺴﻗ
 
ﺎﻨﺒﻟا
 
ﺲﺳأ
 
ﺔﻋﺎﻤﺠﻟا
 
ﺔآﺮﺣ
 
رﻮﻄﺗ
 
ﻊﻣو
"
ﻼﺳﻹا
 
ﻢﻟﺎﻌﻟﺎﺑ
 
لﺎﺼﺗﻻا
 
ﻢﺴﻗﻲﻣ
"
ﻲﻓ
 
ﻚﻟذو
 
مﺎﻋ
944
 
اﺬه
 
ﺬﺨﺗاو
 
،ﻲﻣﻼﺳﻹاو
 
ﻲﺑﺮﻌﻟا
 
ﻢﻟﺎﻌﻟا
 
ﺎﻳﺎﻀﻗ
 
ﻢﻋد
 
ﻲﻓ
 
ٌﺮﻴﺒآ
 
ٌرودو
 
ٌﻢﻈﻨﻣ
 
ٌﻞﻤﻋ
 
ﻦﻴﻤﻠﺴﻤﻟا
 
ناﻮﺧﻺﻟ
 
ﺢﺒﺻأو
 
ناﻮﺧﻺﻟ
 
مﺎﻌﻟا
 
ﺰآﺮﻤﻟﺎﺑ
 
ﻲﻣﻼﺳﻹا
 
ﻢﻟﺎﻌﻟا
 
ﻲﻓ
 
دﺎﻬﺠﻟا
 
تﺎآﺮﺣ
 
ةدﺎﻗ
 
ﺔﻓﺎﻀﺘﺳا
 
ﺎﻬﻨﻣ
 
ةدﺪﻌﺘﻣ
 
اًرﻮﺻ
 
ﻢﻋﺪﻟاا
 
ﺰآﺮﻤﻟا
 
ﻲﻓ
 
ﺮﻬﻈﺗ
 
ﻰﺘﺣ
 
ٌعﻮﺒﺳأ
 
ﺮﻤﻳ
 
ﻦﻜﻳ
 
ﻢﻟو
 
ﻦﻴﻤﻠﺴﻤﻟاﻢﻟﺎﻌﻟا
 
ءﺎﺤﻧأ
 
ﻊﻴﻤﺟ
 
ﻦﻣ
 
ﺮﺜآأ
 
وأ
 
ٌﺔﻗﻮﻣﺮﻣ
 
ٌﺔﻴﺼﺨﺷ
 
مﺎﻌﻟ
 
ﻲﻣﻼﺳﻹاﻢﻬﻨﻣ
 
نﺎآو
:
ﻦﻣ
 
ﻢﻟﺎﺳ
 
سﻮﺟﺁو
 
ﻮﻧرﺎآﻮﺳ
 
ﺪﻤﺣأو
 
،ﺲﻧﻮﺗ
 
ﻦﻣ
 
ﻲﻜﻤﻟا
 
ﻲﻟذﺎﺸﻟاو
 
ﺔﺒﻴﻗرﻮﺑ
 
ﺐﻴﺒﺤﻟا
 
ﻦﻣ
 
ﻲﺳﺎﻔﻟا
 
لﻼﻋو
 
ﻲﺑﺎﻄﺨﻟا
 
ﻢﻳﺮﻜﻟا
 
ﺪﺒﻋو
 
،نادﻮﺴﻟا
 
ﻦﻣ
 
ﺮﻴﺧ
 
ﺪﻤﺣأو
 
يﺮهزﻷا
 
ﻞﻴﻋﺎﻤﺳإو
 
،ﺎﻴﺴﻴﻧوﺪﻧإﺰﺠﻟا
 
ﻦﻣ
 
ﻲﻧﻼﺗرﻮﻟا
 
ﻞﻴﻀﻔﻟاو
 
،بﺮﻐﻤﻟاﻦﻴﻄﺴﻠﻓ
 
ﻦﻣ
 
ﻦﻳﺪﺑﺎﻋ
 
يﺮﺒﺻو
 
ﻲﻨﻴﺴﺤﻟا
 
ﻦﻴﻣأو
 
،ﺮﺋا
. 
 
 
ﺔﻋﺎﻤﺠﻟا
 
رﺎﻜﻓﻷ
 
ﻩاﻮﻧ
 
ﻢه
 
اﻮﻧﻮﻜﻳ
 
نأ
 
ﻲﻠﻋ
 
ﺮﺼﻣ
 
ﻲﻓ
 
ﺔﺳارﺪﻠﻟ
 
ﻦﻳﺪﻓاﻮﻟا
 
بﻼﻄﻟﺎﺑ
 
مﺎﻤﺘهﻻا
 
ﻲﻠﻋ
 
ﻢﺴﻘﻟا
 
ﻞﻤﻋ
 
ﺎﻤآ
 
ﻢهدﻼﺒﻟ
 
ﻢﻬﺗدﻮﻋ
 
ﺪﻨﻋ
 
تاﺮآﺬﻤﻟا
 
مﺪﻗ
 
ﻢﺴﻘﻟا
 
اﺬه
 
نأ
 
ﻦﻴﻄﺴﻠﻓ
 
ﺔﻴﻀﻗو
 
ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا
 
ﺔآﺮﺤﻟا
 
ﻪﺑﺎﺘآ
 
ﻲﻓ
 
ﻪﻤﻴﻨﻏ
 
ﻮﺑأ
 
دﺎﻳز
 
ﺮآذ
 
ﺎﻤآوﺎﺠﺘﺣﻻاوﻦﻴﻤﻠﺴﻤﻟا
 
ﺎﻳﺎﻀﻘﻟ
 
ةﺮﺻﺎﻨﻣ
 
تﺎﻴﻗﺮﺒﻟا
 
لﺎﺳرإو
 
تﺎﺟ
 
ناﻮﺧﻹا
 
ﺎﻨﻘهرأ
 
ﺪﻘﻟ
 
ﺎﻤﻬﻴﻓ
 
لﺎﻘﻳ
 
ةﺮهﺎﻘﻟﺎﺑ
 
ﺔﻴﺴﻧﺮﻔﻟا
 
ةرﺎﻔﺴﻟا
 
ﻦﻣ
 
نﺎﺘﻟﺎﺳر
 
تﺮِ ﺸُ ﻧ
 
ﺔﻴﺴﻧﺮﻓ
 
ٍﺔﻴﻤﺳر
 
َﻖﺋﺎﺛو
 
ﻲﻓ
 
،ﺎﻴﻘﻳﺮﻓإ
 
لﺎﻤﺷ
 
لود
 
ﺮﺋﺎﺳو
 
ﺮﺋاﺰﺠﻟا
 
ﻲﻓ
 
ﺎﻨﺋﺎﻘﺒﺑ
 
دﱢﺪﻨﺗ
 
ﻲﺘﻟا
 
ﺾﺋاﺮﻌﻟا
 
ﻦﻣ
 
ﺎﻨﻴﻟإ
 
اﻮﻠﺳرأ
 
ﺎﻣ
 
ةﺮﺜآ
 
ﻦﻣ
 
نﻮﻤﻠﺴﻤﻟا
 
ﺎﻨﺋﻼﺠﺑ
 
ﺐﻟﺎﻄﺗوﻦﻴﻄﺴﻠﻔﺑ
 
ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا
 
تﺎﺟﺎﺠﺘﺣﻻاو
 
ﺾﺋاﺮﻌﻟا
 
ﻦﻣ
 
ﺪﻳﺪﻌﻟاو
 
ﺎﻬﻨﻋ
 
مﺎﻋ
 
ﻲﻓ
 
ﺎﻨﺒﻟا
 
ﻩﺪﻘﻋ
 
يﺬﻟا
 
مﺎﻌﻟا
 
ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا
 
ﺬﻨﻣ
 
ﻪﻧأ
 
ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا
 
تﺎآﺮﺤﻟا
 
ﻲﻓ
 
ﺚﺣﺎﺒﻟا
 
يﻮﻀﻟا
 
لدﺎﻋ
 
لﻮﻘﻳو
935
 
ﺮﻴﺒآ
 
دﺪﻋ
 
ﺲﻴﺳﺄﺗ
 
ﺔﻋﺎﻤﺠﻟا
 
ﺖﻋﺎﻄﺘﺳا
 
ﺔﻠﻴﻠﻗ
 
تاﻮﻨﺳ
 
ﻲﻓو
 
،ﻞﺋﺎﺳﻮﻟا
 
ﻒﻠﺘﺨﻤﺑ
 
جرﺎﺨﻟﺎﺑ
 
ةﻮﻋﺪﻟا
 
ﻦﻴﻣﺄﺗ
 
ذﺎﺨﺗا
 
ﻢﺗ ﺧﻹا
 
تﺎﻤﻴﻈﻨﺗ
 
ﻦﻣﺔﻳرﻮﺳ
 
ﻲﻓ
 
ﻢﻬﻟ
 
ﺎﻋوﺮﻓ
 
ناﻮﺧﻹا
 
ﺲﺳأ
 
لﺎﺼﺗﻻا
 
ﻢﺴﻗ
 
لﻼﺧ
 
ﻦﻣو
 
،ﻲﻣﻼﺳﻹا
 
ﻢﻟﺎﻌﻟا
 
ﻲﻓ
 
ناﻮ
)
ﺔﻨﺳ
944
(
ندرﻷا
 
ﻢﺛ
)
ﺔﻨﺳ
945
(
نادﻮﺴﻟا
 
ﻢﺛ
)
946
ﺔﻨﺳ
(
بﺮﻐﻤﻟاو
)
ﺔﻨﺳ
946
(
ﺖﻳﻮﻜﻟاو
)
ﺔﻨﺳ
947
(
نﺎﻨﺒﻟو
)
949
(
نﺎﺘﺴﻧﺎﻐﻓأو
 
ناﺮﻳإو
 
ﺎﻴﺴﻴﻧوﺪﻧإ
 
ﻲﻓ
 
ﺐﻌﺷ
 
ةﺪﻋ
 
ﺲﻴﺳﺄﺗ
 
ﻰﻟإ
 
ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑﻮﺴﺳأ
 
ﺎﻤآ
 
،ﺎﻴآﺮﺗوﺔﻴﻣﻼﺳﻹا
 
ةﻮﺧﻹا
 
ﺔﻴﻌﻤﺟ
 
ﻢﺳا
 
ﺖﺤﺗ
 
قاﺮﻌﻟﺎﺑ
 
ًﺎﻋﺮﻓ
 
ا
. 
ﺔﻬﺟﻮﻟا
 
ﺎﻬﻬﻴﺟﻮﺗ
 
ﺔﻟوﺎﺤﻣو
 
ﺔﻌﻣﺎﺠﻟا
 
ءﺎﺸﻧإ
 
ﻦﻣ
 
ةدﺎﻔﺘﺳﻻا
 
ﻲﻓ
 
نﻮﻤﻠﺴﻤﻟا
 
ناﻮﺧﻹا
 
ﺪﻬﺘﺟا
 
ﻞﺼﺘﻣ
 
قﺎﻴﺳ
 
ﻲﻠﻋوﻦﻴﻤﻠﺴﻤﻟاو
 
بﺮﻌﻟا
 
مﺪﺨﺗ
 
ﻲﺘﻟاﻊﺿﻮﻟ
 
ﺔﻳرﺪﻨﻜﺳﻹا
 
ﻰﻟإ
 
ﺔﻠﻘﺘﺴﻤﻟا
 
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
 
لوﺪﻟا
 
تارازو
 
ءﺎﺳؤر
 
ﻲِ ﻋُد
 
ﻦﻴﺣواﻮﺧﻹا
 
مﺎﻗ
 
ﺔﻌﻣﺎﺠﻠﻟ
 
قﺎﺜﻴﻣﺎ ﻳﺮﻴهﺎﻤﺟو
 
ﺎ ﻴﺒﻌﺷ
 
ًﻻﺎﺒﻘﺘﺳا
 
ﺔﻣدﺎﻘﻟا
 
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
 
دﻮﻓﻮﻠﻟ
 
ناﻮﺧﻹا
 
ﺐﻌﺷ
 
لﺎﺒﻘﺘﺳا
 
نًﻼﻓﺎﺣ
.
قﺎﺜﻴﻣ
 
ﻊﺿﻮﻟ
 
ﺔﻳﺮﻴﻀﺤﺘﻟا
 
ﺔﻨﺠﻠﻟا
 
ﻲﻓ
 
ﺔآرﺎﺸﻤﻟا
 
دﻮﻓﻮﻠﻟ
 
ﻊﻴﺠﺸﺘﻟاو
 
ﺪﻴﻳﺄﺘﻟا
 
تﺎﻴﻗﺮﺑ
 
لﺎﺳرﺈﺑ
 
اﻮﻣﺎﻗو
 
ﺔﻌﻣﺎﺠﻟا
.
ﺪﻋأ
 
ﺎﻨﺒﻟا
 
ذﺎﺘﺳﻷا
 
نأ
 
ﺦﻳرﺎﺘﻟا
 
ﺖﻌﻨﺻ
 
ثاﺪﺣأ
 
ﻪﺑﺎﺘآ
 
ﻲﻓ
 
ﻢﻴﻠﺤﻟا
 
ﺪﺒﻋ
 
دﻮﻤﺤﻣ
 
ﺮآذ
 
ﺎﻣ
 
ﺐﺴﺣوًةﺮآﺬﻣ
 
ﻢهأو
 
قﺎﺜﻴﻤﻟا
 
ﺎﻬﻨﻤﻀﺘﻳ
 
نأ
 
ﺐﺠﻳ
 
ﻲﺘﻟا
 
 طﻮﻄﺨﻟا
 
ﻢهأو
 
ِﺔﻌﻣﺎﺠﻟا
 
ِقﺎﺜﻴﻤﻟ
 
ﺎً ﺣﺮَ ﺘﻘُ ﻣ
 
ﺎ ﻴﻠﻤﻋ
 
اًرﻮﺼﺗ
 
ﻊﻀﺗ
 
ًﺔﻴﻠﻴﺼﻔﺗ
 
ﻦﻣ
 
ﺔﺨﺴﻧ
 
نﻮﻜﻳ
 
دﺎﻜﻳو
 
لوﻷا
 
ﺔﻌﻣﺎﺠﻟا
 
ُقﺎﺜﻴﻣ
 
رﺪﺻو
 
،ﺔﻨﺠﻠﻟا
 
ﻰﻟإ
 
ﺖﻣﱢﺪُً ﻗو
 
،ﺎﻬﺠﻟﺎﻌﻳ
 
نأ
 
ﺐﺠﻳ
 
ﻲﺘﻟا
 
ﺎﻳﺎﻀﻘﻟاﻦﻴﻤﻠﺴﻤﻟا
 
ناﻮﺧﻹا
 
ةﺮآﺬﻣ
 
 ﻟا
 
ﺎﻬﻃﺎﺸﻧ
 
ﻦﻣ
 
ﻊﺳﻮﺗ
 
ﺔﻋﺎﻤﺠﻟا
 
ﺖﻠﻇوﺔﻣﻸﻟ
 
ءﺎﻴﺣإ
 
ﺎﻣ
 
رﺪﻘﺑ
 
ﻲﻟود
 
ﻢﻴﻈﻨﺗ
 
ﺔﻋﺎﻨﺻ
 
فﺪﻬﺑ
 
ﺲﻴﻟ
 
ﻦﻜﻟو
 
ﻲﺟرﺎﺨ
 
ﺔﻴﻣﻼﺳﻹاﺔﻴﻣﻼﺳﻹا
 
ﺔﻓﻼﺨﻟا
 
ةدﺎﻋإ
 
ﻞﻣأ
 
ﻲﻠﻋ
,
ﻦﺴﺣ
 
ﺲﺳﺆﻤﻟا
 
مﺎﻣﻹا
 
لﺎﻴﺘﻏا
 
ﺐﻘﻋ
 
ﺖﻔﺧ
 
مﺎﻤﺘهﻻا
 
اﺬه
 
نأ
 
ﻻإ
 
مﺎﻋ
 
ﻲﻓ
 
ﺎﻨﺒﻟا
949
ءﺎﺸﻧإ
 
ﻲﻓ
 
ﻢهﺎﺳ
 
ماﺪﺼﻟا
 
اﺬه
 
نأ
 
ﻻإ
 
ﺮﺻﺎﻨﻟاﺪﺒﻋ
 
لﺎﻤﺟ
 
ﺲﻴﺋﺮﻟا
 
ﻊﻣ
 
ماﺪﺼﻟا
 
ﻲﺘﺣو
 
ﻲﻟوﺪﻟا
 
ﻢﻴﻈﻨﺘﻟادﻼﺒﻠﻟ
 
ﺔﻋﺎﻤﺠﻟا
 
تادﺎﻴﻗ
 
ﻦﻣ
 
ﺮﻴﺜآ
 
بﺮه
 
ﺚﻴﺣ
 
ﺎﻨﺒﻟا
 
ةﺎﻴﺣ
 
ﻲﻓ
 
ﻲﺘﺣ
 
ﻢﺳﻻا
 
اﺬه
 
ﻞﻤﺤﻳ
 
ﻢﻟ
 
يﺬﻟا
 
ﺮﺻﺎﻧ
 
نﻮﺠﺳ
 
ﻦﻣ
 
ةﺎﺠﻨﻠﻟ
 
ﺔﻴﺑروﻷاو
 
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
 
ﻚﻟذو
 
ﻖﺒﺴﻣ
 
ﻖﻴﺴﻨﺗ
 
نودو
 
دﺮﻔﻨﻣ
 
ﻞﻜﺸﺑ
 
ﻦﻴﻤﻠﺴﻤﻟا
 
ناﻮﺧﻹا
 
ةﺮﻜﻓ
 
ﺮﺸﻧ
 
ﻲﻠﻋ
 
ةﺮﺟﺎﻬﻤﻟا
 
تادﺎﻴﻘﻟا
 
ﻩﺬه
 
ﻞﻤﻋو ﻴﺒآ
 
ادﺪﻋ
 
ﺖﻨﻀﺘﺣا
 
ﻲﺘﻟا
 
ﺔﻳدﻮﻌﺴﻟا
 
ﺔﺻﺎﺧو
 
ﺞﻴﻠﺨﻟا
 
لود
 
ﻲﻓﻦﻳرﺎﻔﻟا
 
ءﻻﺆه
 
ﻦﻣ
 
اﺮﺔﻠﺣﺮﻤﻟا
 
ﻞﻜﺸﻟا
 
اﺬه
 
ﻞﺜﻤﺘﻟ
 

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
alfa100alfa970 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->