Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tuyeån Taäp Ñaïi Soá Toå hôïp

Tuyeån Taäp Ñaïi Soá Toå hôïp

Ratings:
(0)
|Views: 13|Likes:
Published by nmhoangedu

More info:

Published by: nmhoangedu on Feb 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/04/2010

pdf

text

original

 
Tuyeån taäp Ñaïi soá toå hôïp Traàn Tuøng
 4
22.
(ÑH Sö phaïm HN 2 khoái A 2000)Coù theå laäp ñöôïc bao nhieâu soá goàm 8 chöõ soá töø caùc chöõ soá: 1, 2, 3, 4,5, 6 trong ñoù caùc chöõ soá 1 vaø 6 ñeàu coù maët 2 laàn, caùc chöõ soá khaùccoù maët 1 laàn.
23.
(ÑH Sö phaïm Vinh khoái ABE 2000)Coù bao nhieâu soá khaùc nhau goàm 7 chöõ soá sao cho toång caùc chöõ soácuûa moãi soá laø moät soá chaün.
24.
(ÑH Sö phaïm Vinh khoái DGM 2000)Tìm taát caû caùc soá töï nhieân coù ñuùng 5 chöõ soá sao cho trong moãi soá ñoùchöõ soá ñöùng sau lôùn hôn chöõ soá ñöùng lieàn tröôùc.
25.
(HV Kyõ thuaät quaân söï 2000)Moät ñoàn caûnh saùt khu vöïc coù 9 ngöôøi. Trong ngaøy, caàn cöû 3 ngöôøilaøm nhieäm vuï ôû ñòa ñieåm A, 2 ngöôøi ôû ñòa ñieåm B, coøn 4 ngöôøithöôøng tröïc taïi ñoàn. Hoûi coù bao nhieâu caùch phaân coâng?
26.
(ÑH GTVT 2000)Moät lôùp hoïc coù 20 hoïc sinh, trong ñoù coù 2 caùn boä lôùp. Hoûi coù baonhieâu caùch cöû 3 ngöôøi ñi döï hoäi nghò Hoäi sinh vieân cuûa tröôøng saocho trong 3 ngöôøi ñoù coù ít nhaát moät caùn boä lôùp.
27.
(HV Quaân y 2000)Xeáp 3 vieân bi ñoû coù baùn kính khaùc nhau vaø 3 vieân bi xanh gioáng nhauvaøo moät daõy 7 oâ troáng. Hoûi:1. Coù bao nhieâu caùch xeáp khaùc nhau?2. Coù bao nhieâu caùch xeáp khaùc nhau sao cho 3 vieân bi ñoû xeáp caïnhnhau vaø 3 vieân bi xanh xeáp caïnh nhau?
28.
(ÑH Caûnh saùt nhaân daân khoái G CPB 2000)Coù bao nhieâu soá leû goàm 6 chöõ soá, chia heát cho 9?
29.
(ÑH Caûnh saùt nhaân daân khoái G CB 2000)Coù bao nhieâu soá leû goàm 6 chöõ soá khaùc nhau lôùn hôn 500000?
30.
(CÑSP Nha Trang 2000)Vôùi caùc soá: 0, 1, 2, 3, 4, 5 coù theå thaønh laäp ñöôïc bao nhieâu soá töïnhieân goàm 4 chöõ soá khaùc nhau vaø trong ñoù phaûi coù maët chöõ soá 0.
31.
(CÑSP Nhaø treû – Maãu giaùo TÖ I 2000)Moät lôùp hoïc sinh maãu giaùo goàm 15 em, trong ñoù coù 9 em nam, 6 emnöõ. Coâ giaùo chuû nhieäm muoán choïn moät nhoùm 5 em ñeå tham döï troøchôi goàm 3 em nam vaø 2 em nöõ. Hoûi coù bao nhieâu caùch choïn?
32.
(ÑH An ninh khoái D 2001)Cho caùc chöõ soá 0, 1, 2, 3, 4. Hoûi coù theå thaønh laäp ñöôïc bao nhieâu soácoù baûy chöõ soá töø nhöõng chöõ soá treân, trong ñoù chöõ soá 4 coù maët ñuùng
Traàn Só Tuøng
 
Tuyeån taäp Ñaïi soá toå hôïp
 1
Phaàn 1. BAØI TOAÙN ÑEÁM
1.
(ÑHQG TPHCM khoái A ñôït 1 1999)Cho taäp hôïp A = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}1. Coù bao nhieâu taäp con X cuûa taäp A thoaû ñieàu kieän X chöùa 1 vaøkhoâng chöùa 2.2. Coù bao nhieâu soá töï nhieân chaün goàm 5 chöõ soá ñoâi moät khaùc nhaulaáy töø taäp A vaø khoâng baét ñaàu bôûi 123.
2.
(ÑHQG TPHCM khoái D ñôït 1 1999)Moät hoïc sinh coù 12 cuoán saùch ñoâi moät khaùc nhau, trong ñoù coù 2 cuoánsaùch Toaùn, 4 cuoán saùch Vaên vaø 6 cuoán saùch Anh. Hoûi coù bao nhieâucaùch xeáp taát caû caùc cuoán saùch leân moät keä saùch daøi, neáu caùc cuoánsaùch cuøng moân ñöôïc xeáp keà nhau?
3.
(ÑHQG TPHCM khoái AB ñôït 2 1999)Moät baøn daøi coù hai daõy gheá ñoái dieän nhau, moãi daõy coù 6 gheá. Ngöôøita muoán xeáp choã ngoài cho 6 hoïc sinh tröôøng A vaø 6 hoïc sinh tröôøngB vaøo baøn noùi treân. Hoûi coù bao nhieâu caùch xeáp trong moãi tröôøng hôïpsau:1. Baát cöù 2 hoïc sinh naøo ngoài caïnh nhau hoaëc ñoái dieän nhau thì khaùctröôøng vôùi nhau.2. Baát cöù 2 hoïc sinh naøo ngoài ñoái dieän nhau thì khaùc tröôøng vôùi nhau.
4.
(ÑHQG TPHCM khoái D ñôït 2 1999)Cho taäp X = {0,1,2,3,4,5,6,7}. Coù theå laäp ñöôïc bao nhieâu soá n goàm 5chöõ soá khaùc nhau ñoâi moät töø X (chöõ soá ñaàu tieân phaûi khaùc 0) trongmoãi tröôøng hôïp sau:1. n laø soá chaün.2. Moät trong ba chöõ soá ñaàu tieân phaûi baèng 1.
5.
(ÑH Hueá khoái A chuyeân ban 1999)Moät hoäp ñöïng 4 vieân bi ñoû, 5 vieân bi traéng vaø 6 vieân bi vaøng. Ngöôøi tachoïn ra 4 vieân bi töø hoäp ñoù. Hoûi coù bao nhieâu caùch choïn ñeå trong soábi laáy ra khoâng coù ñuû caû 3 maøu?
6.
(ÑH Hueá khoái D chuyeân ban 1999)Ngöôøi ta xeáp ngaãu nhieân 5 laù phieáu coù ghi soá thöù töï töø 1 ñeán 5 caïnhnhau.1. Coù bao nhieâu caùch xeáp ñeå caùc phieáu soá chaün luoân ôû caïnh nhau?2. Coù bao nhieâu caùch xeáp ñeå caùc phieáu phaân thaønh hai nhoùm chaün leûrieâng bieät (chaúng haïn 2, 4, 1, 3, 5)?
7.
(ÑH Hueá khoái RT chuyeân ban 1999)
 
Tuyeån taäp Ñaïi soá toå hôïp Traàn Tuøng
 2
Ngöôøi ta vieát caùc chöõ soá 0, 1, 2, 3, 4, 5 leân caùc taám phieáu, sau ñoù xeápthöù töï ngaãu nhieân thaønh moät haøng.1. Coù bao nhieâu soá leû goàm 6 chöõ soá ñöôïc saép thaønh?2. Coù bao nhieâu soá chaün goàm 6 chöõ soá ñöôïc saép thaønh?
8.
(HV Ngaân haøng TPHCM 1999)Xeùt nhöõng soá goàm 9 chöõ soá, trong ñoù coù naêm chöõ soá 1 vaø boán chöõ soácoøn laø 2, 3, 4, 5. Hoûi coù bao nhieâu soá nhö theá, neáu:1. Naêm chöõ soá 1 ñöôïc xeáp keà nhau.2. Caùc chöõ soá ñöôïc xeáp tuyø yù.
9.
(ÑH Haøng haûi 1999)Coù bao nhieâu caùch saép xeáp naêm baïn hoïc sinh A, B, C, D, E vaøo moätchieác gheá daøi sao cho:1. Baïn C ngoài chính giöõa.2. Hai baïn A vaø E ngoài ôû hai ñaàu gheá.
10.
(HV BCVT 1999)Hoûi töø 10 chöõ soá 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 coù theå laäp ñöôïc bao nhieâusoá goàm 6 chöõ soá khaùc nhau, sao cho trong caùc chöõ soá ñoù coù maët soá0 vaø 1.
11.
(ÑHQG HN khoái B 2000)Töø 5 chöõ soá 0, 1, 3, 5, 7 coù theå laäp ñöôïc bao nhieâu soá goàm 4 chöõ soákhaùc nhau vaø khoâng chia heát cho 5.
12.
(ÑHQG TPHCM khoái A 2000)Moät thaày giaùo coù 12 cuoán saùch ñoâi moät khaùc nhau trong ñoù coù 5 cuoánsaùch Vaên, 4 cuoán saùch Nhaïc vaø 3 cuoán saùch Hoaï. OÂng muoán laáy ra6 cuoán vaø taëng cho 6 hoïc sinh A, B, C, D, E, F moãi em moät cuoán.1. Giaû söû thaày giaùo chæ muoán taëng cho caùc hoïc sinh treân nhöõng cuoánsaùch thuoäc 2 theå loaïi Vaên vaø Nhaïc. Hoûi coù bao nhieâu caùch taëng?2. Giaû söû thaày giaùo muoán raèng sau khi taëng saùch xong, moãi moät trongba loaïi saùch treân ñeàu coøn laïi ít nhaát moät cuoán. Hoûi coù bao nhieâu caùchchoïn?
13.
(ÑH Hueá khoái A chuyeân ban 2000)Moät lôùp coù 30 hoïc sinh nam vaø 15 hoïc sinh nöõ. Coù 6 hoïc sinh ñöôïcchoïn ra ñeå laäp moät toáp ca. Hoûi coù bao nhieâu caùch choïn khaùc nhauneáu:1) phaûi coù ít nhaát laø 2 nöõ.2) choïn tuyø yù.
14.
(ÑH Hueá khoái DRT chuyeân ban 2000)Cho caùc chöõ soá 0, 1, 2, 3, 4, 5. Töø caùc chöõ soá ñaõ cho ta coù theå laäp
Traàn Só Tuøng
 
Tuyeån taäp Ñaïi soá toå hôïp
 3
ñöôïc:1. Bao nhieâu soá chaün coù boán chöõ soá vaø boán chöõ soá ñoù khaùc nhautöøng ñoâi moät.2. Bao nhieâu soá chia heát cho 5, coù ba chöõ soá vaø ba chöõ soá ñoù khaùcnhau töøng ñoâi moät.3. Bao nhieâu soá chia heát cho 9, coù ba chöõ soá vaø ba chöõ soá ñoù khaùcnhau töøng ñoâi moät.
15.
(ÑH Y HN 2000)Coù 5 nhaø toaùn hoïc nam, 3 nhaø toaùn hoïc nöõ vaø 4 nhaø vaät lí nam. Laäpmoät ñoaøn coâng taùc 3 ngöôøi caàn coù caû nam vaø nöõ, caàn coù caû nhaø toaùnhoïc vaø nhaø vaät lí. Hoûi coù bao nhieâu caùch?
16.
(ÑH Caàn Thô khoái D 2000)Vôùi caùc chöõ soá 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta laäp caùc soá maø moãi soá coù naêm chöõ soátrong ñoù caùc chöõ soá khaùc nhau töøng ñoâi moät. Hoûi1. Coù bao nhieâu soá trong ñoù phaûi coù maët chöõ soá 2.2. Coù bao nhieâu soá trong ñoù phaûi coù maët hai chöõ soá 1 vaø 6.
17.
(ÑH Thaùi Nguyeân khoái AB 2000)Moät ñoäi vaên ngheä coù 20 ngöôøi, trong ñoù coù 10 nam vaø 10 nöõ. Hoûi coùbao nhieâu caùch choïn ra 5 ngöôøi sao cho:1. Coù ñuùng 2 nam trong 5 ngöôøi ñoù.2. Coù ít nhaát 2 nam vaø ít nhaát 1 nöõ trong 5 ngöôøi ñoù.
18.
(ÑH Thaùi Nguyeân khoái D 2000)Töø 3 chöõ soá 2, 3, 4 coù theå taïo ra ñöôïc bao nhieâu soá töï nhieân goàm 5chöõ soá, trong ñoù coù maët ñuû 3 chöõ soá treân.
19.
(ÑH Thaùi Nguyeân khoái G 2000)Coù bao nhieâu soá goàm 5 chöõ soá sao cho toång caùc chöõ soá cuûa moãi soálaø moät soá leû.
20.
(ÑH Caàn Thô khoái AB 2000)Coù 9 vieân bi xanh, 5 vieân bi ñoû, 4 vieân bi vaøng coù kích thöôùc ñoâi moätkhaùc nhau.1. Coù bao nhieâu caùch choïn ra 6 vieân bi, trong ñoù coù ñuùng 2 vieân biñoû.2. Coù bao nhieâu caùch choïn ra 6 vieân bi, trong ñoù soá bi xanh baèng soábi ñoû.
21.
(ÑH Ñaø Laït khoái ADV 2000)Coù 5 theû traéng vaø 5 theû ñen, ñaùnh daáu moãi loaïi theo caùc soá 1, 2, 3, 4,5. Coù bao nhieâu caùch saép xeáp taát caû caùc theû naøy thaønh moät haøng saocho hai theû cuøng maøu khoâng naèm lieàn nhau.
 
Tuyeån taäp Ñaïi soá toå hôïp Traàn Tuøng
 8
Moät ñoäi thanh nieân tình nguyeän coù 15 ngöôøi, goàm 12 nam vaø 3 nöõ.Hoûi coù bao nhieâu caùch phaân coâng ñoäi thanh nieân tình nguyeän ñoù veàgiuùp ñôõ 3 tænh mieàn nuùi, sao cho moãi tænh coù 4 nam vaø 1 nöõ.
61.
(ÑH khoái A 2005 döï bò 1)Töø caùc chöõ soá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 coù theå laäp ñöôïc bao nhieâu soá töïnhieân, moãi soá goàm 6 chöõ soá khaùc nhau vaø toång caùc chöõ soá haøngchuïc, haøng traêm, haøng ngaøn baèng 8.
62.
(ÑH khoái B 2005 döï bò 1)Moät ñoäi vaên ngheä coù 15 ngöôøi goàm 10 nam vaø 5 nöõ. Hoûi coù bao nhieâucaùch laäp moät nhoùm ñoàng ca goàm 8 ngöôøi, bieát raèng trong nhoùm ñoùphaûi coù ít nhaát 3 nöõ.
63.
(ÑH khoái B 2005 döï bò 2)Töø caùc chöõ soá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coù theå laäp ñöôïc bao nhieâu soá töïnhieân, moãi soá goàm 5 chöõ soá khaùc nhau vaø nhaát thieát phaûi coù 2 chöõsoá 1, 5.
64.
(ÑH khoái D 2006)Ñoäi thanh nieân xung kích cuûa moät tröôøng phoå thoâng coù 12 hoïc sinh,goàm 5 hoïc sinh lôùp A, 4 hoïc sinh lôùp B vaø 3 hoïc sinh lôùp C. Caànchoïn 4 hoïc sinh ñi laøm nhieäm vuï, sao cho 4 hoïc sinh naøy thuoäckhoâng quaù 2 trong 3 lôùp treân. Hoûi coù bao nhieâu caùch choïn nhö vaäy?
65.
(CÑ GTVT III khoái A 2006)Töø moät nhoùm goàm 15 hoïc sinh khoái A, 10 hoïc sinh khoái B, 5 hoïc sinhkhoái C, choïn ra 15 hoïc sinh sao cho coù ít nhaát 5 hoïc sinh khoái A vaøñuùng 2 hoïc sinh khoái C. Tính soá caùch choïn.
66.
(CÑ Taøi chính – Haûi quan khoái A 2006)Coù bao nhieâu soá töï nhieân goàm 5 chöõ soá, trong ñoù chöõ soá 0 coù maëtñuùng 2 laàn, chöõ soá 1 coù maët ñuùng 1 laàn vaø hai chöõ soá coøn laïi phaânbieät?
67.
(CÑ Xaây döïng soá 3 khoái A 2006)Coù bao nhieâu soá töï nhieân chaün goàm hai chöõ soá khaùc nhau? Tính toångcuûa taát caû caùc soá ñoù.
68.
(CÑBC Hoa Sen khoái D 2006)Cho 2 ñöôøng thaúng d
1
, d
2
song song vôùi nhau. Treân ñöôøng thaúng d
1
 cho 10 ñieåm phaân bieät, treân ñöôøng thaúng d
2
cho 8 ñieåm phaân bieät.Hoûi coù theå laäp ñöôïc bao nhieâu tam giaùc maø 3 ñænh cuûa moãi tam giaùclaáy töø 18 ñieåm ñaõ cho.
Traàn Só Tuøng
 
Tuyeån taäp Ñaïi soá toå hôïp
 5
3 laàn, coøn caùc chöõ soá khaùc coù maït ñuùng 1 laàn.
33.
(ÑH Caàn Thô 2001)Moät nhoùm goàm 10 hoïc sinh, trong ñoù coù 7 nam vaø 3 nöõ. Hoûi coù baonhieâu caùch saép xeáp 10 hoïc sinh treân thaønh moät haøng daøi sao cho 7hoïc sinh nam phaûi ñöùng lieàn nhau.
34.
(HV Chính trò quoác gia 2001)Moät ñoäi vaên ngheä coù 10 ngöôøi, trong ñoù coù 6 nöõ vaø 4 nam.1. Coù bao nhieâu caùch chia ñoäi vaên ngheä thaønh hai nhoùm coù soá ngöôøibaèng nhau vaø moãi nhoùm coù soá nöõ nhö nhau.2. Coù bao nhieâu caùch choïn ra 5 ngöôøi maø trong ñoù khoâng coù quaù 1nam.
35.
(ÑH Giao thoâng vaän taûi 2001)Cho 8 chöõ soá 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hoûi coù theå laäp ñöôïc bao nhieâu soágoàm 6 chöõ soá khaùc nhau, trong ñoù nhaát thieát phaûi coù maët chöõ soá 4.
36.
(ÑH Hueá khoái ABV 2001)Coù bao nhieâu soá töï nhieân goàm 4 chöõ soá sao cho khoâng coù chöõ soánaøo laëp laïi ñuùng 3 laàn?
37.
(ÑH Hueá khoái DHT 2001)Töø moät nhoùm hoïc sinh goàm 7 nam vaø 6 nöõ, thaày giaùo caàn choïn ra 5em tham döï leã mittinh taïi tröôøng vôùi yeâu caàu coù caû nam vaø nöõ. Hoûi coùbao nhieâu caùch choïn?
38.
(HV Kyõ thuaät quaân söï 2001)Trong soá 16 hoïc sinh coù 3 hoïc sinh gioûi, 5 khaù, 8 trung bình. Coù baonhieâu caùch chia soá hoïc sinh ñoù thaønh 2 toå, moãi toå coù 8 ngöôøi sao choôû moãi toå ñeàu coù hoïc sinh gioûi vaø moãi toå coù ít nhaát 2 hoïc sinh khaù.
39.
(ÑH Kinh teá quoác daân 2001)Vôùi caùc chöõ soá 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 coù theå laäp ñöôïc bao nhieâu soá töïnhieân maø moãi soá coù 5 chöõ soá khaùc nhau vaø trong ñoù phaûi coù chöõ soá5.
40.
(HV Ngaân haøng TPHCM khoái A 2001)1. Coù theå tìm ñöôïc bao nhieâu soá goàm 3 chöõ soá khaùc nhau ñoâi moät?2. Töø caùc chöõ soá 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coù theå laäp ñöôïc bao nhieâu soáchaün coù 5 chöõ soá ñoâi moät khaùc nhau?
41.
(ÑH Ngoaïi thöông TPHCM khoái A 2001)Töø caùc chöõ soá 1, 2, 3, 4, 5, 6 coù theå thieát laäp ñöôïc bao nhieâu soá coù 6chöõ soá khaùc nhau maø hai chöõ soá 1 vaø 6 khoâng ñöùng caïnh nhau?
42
. (ÑH Noâng nghieäp I HN khoái A 2001)Coù 6 hoïc sinh nam vaø 3 hoïc sinh nöõ xeáp thaønh moät haøng doïc. Hoûi coù

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->