Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
BBK-MaghuhukomCEB

BBK-MaghuhukomCEB

Ratings: (0)|Views: 89|Likes:
Published by cpmacau
Biblia sa Kristohanong Katilingban
Edisyong Katoliko Pastoral
Cebuano Bible
Biblia sa Kristohanong Katilingban
Edisyong Katoliko Pastoral
Cebuano Bible

More info:

Published by: cpmacau on Feb 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/12/2013

pdf

text

original

 
(PAGE 271)
Sa nakapadayag na ang Diyos sa kaugalingon kang Moises sa Sinai, naghulagwayang Mga Maghuhukom og kalibotang dili kaayo masanagon. Ayuhon nato kinig basaaron madiskubrihan ang natagong himaya nga natisok dinhi. Human sa talagsaongkasinatian sa Exodo, ang Mga Maghuhukom nagtudlo nga niining kalibutana karon,dili masinati ang matuod nga kagawasan gawas kon makigbisog kita aron pag-angkonniini. Pagtulon-an kini sa atong kasinatian. Kay bisag nagdala kanato og kalingkawa-san si Kristo, gikinahanglan gihapon kini sa pagtahan sa kaugalingon ug pagsakripis-yo alang sa mithi nga atong gipakabililhon. Busa, bisag naangkon na sa atong katigu-langan ang nasudnong kalingkawasan, gikinahanglan gihapon nga makigbisog ugandam mosakripisyo alang sa katungod nato sa pagpakabuhi.Sa sinugdan niining basahuna, milampos ang mga Israelita sa pag-angkon sa labingbiniyaan nga kabungturan sa Canaan ug maibugon silang naglantaw sa tabunok ngapatag nga gipuy-an sa mga pagano. Bisan pa niini, sulod sa kapid-an ka siglo sa pag-binantay sa mga karnero, inanay silang nangahimo nga gagmayng mag-uuma sa nahi-mutangan nilang pinuy-anan. Nagkahulugan kinig lawom nga kausabang katilingba-non; ug sama sa bisag unsang kausaban, mahitabo gayud nga mogula ang krisis sa bag-ong mga bili ug panglantaw.Ang Mga Maghuhukom naghatag ug espesyal nga gibug-aton sa tentasyon sa pag-simba ug mga diyos-diyos. Ang mga mag-uumang Kananeo may madahinong tinuo-han nga nagsaulog sa mga pwersa sa kinabuhi ug maayong ani. Sa mga pangilin nag-hiusa sila ug nagbansay sa ritwal sa balaang panghilawas diin nangamuyo sila sa ilangmga diyos, sa mga baal, nga panalanginan sila alang sa ulan ug abundang ani. Niiningkasaulugana, lisod makadumili ang mga Israelita sa pag-apil sa paganong mga sili-ngan.Gawas pa, ang mga Israelita biktima usab sa lain-laing matang sa pagdaug-daognga nakapasamot sa ilang pag-antos.
 Ang mga Manluluwas
Niining kahimtanga, sa mga Israelita isip katawhang nabahin-bahin ug wala mag-kahugpong, may mitumaw nga mga pangulo sa taliwala nila nga kasagaran taga-bukid.Sa pipila ka higayon nasinati nila ang daghang kadaugan (basaha ang mga ulohan 4ngadto sa 5).Naila sila nga Sofetim sa ato pa, mga pangulo o maghuhukom. Mahitabo nga maymga pangulo nga wala mangatungdanan sa husgado, apan gitawag ug Maghuhukom.Apan kahatagan ug laing kahulogan ang “maghuhukom”: mga dalan sila sa hustisya saDiyos.
 
Ang mga Maghuhukom dili santos. Apan bisan pa niini, giila sila sa Israel nga mgamanluluwas, gasa sa kaluoy ni Yahweh. Tinuod nga dili diyosnong buhat ang pagpataysa pangulo sa kaaway o sa mga Pilisteo. Apan kon lantawon nato ang ilang palibot,nagpakita silag kaisog ug pagtuo taliwala sa katawhan diin naghari ang kakuyaw.Gisugdan nila ang laing yugto sa kasaysayan pinaagi sa pagbuntog sa nagpasulabingkahadlok sa ilang kaigsuonan.Ang bayanihanong mga buhat sa mga Maghuhukom malipayong gibalik-balik ughandom sulod sa daghang katuigan, hangtod nga nahimong kasugiran. Apan, ang tag-sulat nga naghiusa niining mga istoryaha sa usa ka basahon, nakamatngon sa kumonnga mga rason nga nakalangay sa kalingkawasan. Nakamatikod siya niining han-ayasa mga hitabo: –Ang mga Israelita mibiya kang Yahweh ug misimba og mga diyos-diyos. –Busa, gitugyan sila ni Yahweh sa mga kaaway. –Ang mga Israelita miila sa ilang kasaypanan ug misangpit kang Yahweh. –Unya, si Yahweh mituboy ug manluluwas.Apan sa naangkon na nila ang kadaugan ug human sa dyotayng kalinaw, nalimotna usab nila ang ilang misyon. Niining kalibutana, dili makab-ot ang piho ug hingpitnga kalingkawasan.
272
 
273MGA MAGHUHUKOM 1
Diyos. Sukwahi ang nahitabo: hapsay ug ma-linawon ang ilang relasyon sa mga paganonga midala kanila sa pagsimbag mga diyos-diyos.Itandi ang bersikulo 8 ug 22: Walay kasigu-rohan sa maong kahimtang.
1
Sa pagkamatay ni Josue nangon-sulta kang Yahweh ang mga Israelita:“Kinsa kanamo ang unang makig-away samga Kananeo?”
2
Mitubag si Yahweh: “Mo-unag asdang ang Juda. Ihatag ko ang yutasa ilang kamot.”
3
Busa, ang katawhan saJuda miingon sa ilang mga igsuon sa kali-wat ni Simeon: “Tabangi kami pagbihag sayuta nga ihatag kanamo. Tabangan usabnamo kamo pagbihag sa yuta nga ihatagkaninyo.” Sa ingon, nagkahugpong sila sapakig-away.
4
Sa pagsulong sa kaliwat ni Juda gitug-yan ni Yahweh sa ilang kamot ang mgaKananeo ug Perezeo. Sa Bezec nabuntognila ang 10,000 ka tawo.
5
Gikasangka nila didto si Adoni-Bezecmao nga nagkaguliyang ang mga Kananeoug Perezeo.
6
Midagan si Adoni-Bezec apanilang gigukod. Nadakpan siya ug giputlansa kumagko sa kamot ug tiil.
7
Unya, mi-ingon siya: “70 ka hari ang giputlan ko sakumagko sa kamot ug tiil, namunit na langsila sa mumho ilalom sa akong lamisa,apan karon gibuhat kanako sa Diyos anggibuhat ko kanila kaniadto.” Gidala siya saJerusalem ug namatay didto.
8
Gisulong ug giangkon usab sa Judaang syudad sa Jerusalem. Human pamatyaang mga lumolupyo, gisunog nila ang syu-dad.
9
Unya, midulhog sila aron pagsulongsa mga Kananeo nga namuyo sa mga bu-kid sa Negueb ug sa kapatagan sa kasad-pan.
10
Giataki usab nila ang mga Kananeosa Hebron nga gitawag usab ug QuiriatArba niadtong panahona. Nabuntog angSesaf, Ajiman ug Tolmai.
11
Gikan didtogisulong nila ang taga-Debir, syudad ngagitawag usab ug Quiriat-Sefer.
12
Unya,misaad si Caleb: “Akong ipaminyo angakong anak nga babaye, si Axa, sa maka-bihag sa Quiriat-Sefer.”
13
Si Otoniel ngaanak ni Quenaz, ug manghod ni Caleb angnakakuha sa syudad. Busa, gipaminyo niCaleb si Axa nga iyang anak, kang Otoniel.
14
Unya, giaghat ni Axa si Otoniel sapagpangayog yuta kang Caleb. Nanaog siOtoniel sa asno ug gipangutana siya ni Ca-leb: “Unsay imong tuyo?”
15
Mitubag siya:“Taga-i akog maayo kaayong regalo! Imoakong gipapuyo sa Negueb busa taga-iusab akog mga tubod sa tubig.” Mao ngagihatag ni Caleb ang mga tubod sa ka-bungturan ug kapatagan.
16
Mikuyog ang mga Quenita nga kali-wat sa ugangang lalaki ni Moises ngadto sa
1
katawhan sa Juda sa pagtungas gikan sasyudad sa mga palma ngadto sa disyertosa Juda, utlanan sa Negueb, duol sa Arad.Nanimuyo sila didto uban kanila.
17
Ang katawhan sa Juda ug ang ilangmga igsuon nga gikan sa kaliwat ni Simeonmisulong sa mga Kananeo sa Sefat ug gi-laglag kini. Tungod niini, ang syudad gi-nganlag Horma.
18
Gisakop usab sa Judaang Gaza, Ascalon ug Acaron lakip angmga kalungsuran ug tagsa-tagsa ka teritor-yo niini.
19
Bisag nabihag nila ang kabukirantinabangan ni Yahweh, apan dili nila mapa-pahawa ang mga lumolupyo sa patag nganakigbisog ginamit ang mga karwahengputhaw.
20
Sumala sa gisaad ni Moises, gi-hatag nila ang syudad sa Hebron kangCaleb nga nakapapahawa sa tulo ka anaknga lalaki ni Anac.
21
Apan wala molamposang kaliwat ni Benjamin sa pagpapahawasa mga Jebuseo sa Jerusalem. Anaa giha-pon sila hangtod karon.
22
Nakigbatok sa Betel ang katawhan niJose tinabangan ni Yahweh.
23
Nagpadalasilag mga espiya sa Betel nga kaniadto gi-tawag ug Luz.
24
Unya, nakatagbo silagtawo gikan sa maong syudad ug ila kininggiingnan: “Tug-ani kamig unsaon pagsulodsa syudad ug among ipasalig kanimo ngadili ka namo unsaon.”
25
Mao nga gitudluanniya sila sa agianan. Busa, nanulod sila uggipatay ang tanang taga-syudad, apanwala nila hilabti kadtong tawhana uban satibuok niyang pamilya.
26
Unya, miadto kinisa yuta sa mga Heteo. Nagbuhat siya did-tog syudad nga ginganlan niyag Luz, angngalan nga nagpabilin hangtod karon.
27
Wala hinuon papahawaa ni Manasesang katawhan sa Betsan, o ang Tanac, niang mga lumulupyo sa Dor, sa Ibleam ugMeguido kay desidido man pagpuyo angmga Kananeo niining mga siyudara ug samga lungsod nga nagsalig niini.
28
Apan sanagkakusgan na ang mga Israelita, gihimonilang ulipon ang mga Kananeo ug wala rapapahawaa sa ilang lugar.
29
Wala usabpalayasa sa kaliwat ni Efraim ang mga Ka-naneo sa Gazer;
30
ni sa kaliwat ni Zabulonang taga-Quetrom o Nalol. Nagpuyo silauban kanila, apan gihimo nilang mga uli-pon.
31
Wala usab palayasa ni Aser ang kata-whan sa Acco, Sidon, ni sa Majaleb, o saAczib, Jelba, Afec ug Rejob.
32
Tungod niini, nag-uban ang katawhan
1.
1 Ang unang ulohan nagpahayag sailang kadaogan. Dili kini sama sa gipakita saJosue. Hinay kini ug lisod. Ang mga Israelitawala motuman sa sugo sa pagpapha sa mgapagano, bisag mao unta kini ang maghatagkanilag kasigurohan sa pagtoo sa bugtong nga
§Jdg1 8Jos15:63§Jdg1 10Jos15:13-19

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->