Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
BBK-2KronikasCEB

BBK-2KronikasCEB

Ratings: (0)|Views: 38 |Likes:
Published by cpmacau
Biblia sa Kristohanong Katilingban
Edisyong Katoliko Pastoral
Cebuano Bible
Biblia sa Kristohanong Katilingban
Edisyong Katoliko Pastoral
Cebuano Bible

More info:

Published by: cpmacau on Feb 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/12/2013

pdf

text

original

 
(PAGE 468)
Gipangayo ni Solomon ang kaalam
1
Si Solomon nga anak ni David, lig-onkaayong nagdumala sa gingharian saIsrael. Nag-uban kaniya si Yahweh, angiyang Diyos, ug gihimo siyag bantuganpag-ayo.
2
Misulti si Solomon sa kinatibuk-ang Israel; sa mga komandanti sa linibo ugginatos, sa mga hukom ug sa tanang mgapangulo sa Israel – ang mga pangulo samga pamilya.
3
Unya, uban sa tibuok pa-nagtigom, miadto siya sa bungtod sa Gi-beon nga nahimutangan sa Toldang Tag-boanan sa Diyos. Si Moises, ang ulipon saDiyos, nagbuhat niini sa kamingawan.
4
Salaing bahin, gidala ni Davidang arka saDiyos gikan sa Kiriat-Yearim sa lugar ngaiyang giandam alang niini nga iyang gihi-moag tolda sa Jerusalem.
5
Nagbarog atu-bangan sa Balaang Tolda ni Yahweh angbronseng altar nga gihimo ni Besaleel,anak ni Uri, ang anak ni Hur. Si Solomon ugang tibuok panagtigom miadto sa altar nganangita sa presensya ni Yahweh.
6
Misaka siSolomonsa bronseng altar tupad sa Tol-dang Tagboanan ug naghalad sa ibabaw og1,000 ka mga halad-sinunog.
7
Nianang gabhiona, ang Diyos nagpa-kita kaniyaug miingon: “Pangayoa angimong gusto kay ako kining ihatag kani-mo”.
8
Mitubag sa Diyos si Solomon: “Dakoang imong kaluoy sa akong amahan nga siDavid ug gihimo ako nimog hari puli kani-ya.
9
Karon Yahweh nga Diyos, lig-ona angsaad nga imong gihimo kang David, akongamahan. Imo akong gihimo nga hari sa dilimaihap nga katawhan.
10
Karon, hatagiakog kaalam ug kahibalo nga magamitaron makapangulo ako sa imong kataw-han. Kay kinsa may makadumala sa ni-ining daghan mong katawhan.?”
11
Miingon ang Diyos kang Solomon:“Kay mao man kana ang kinasingkasingmong gipangayo, ako kanang ihatag kani-mo. Bisag wala ka mangayog katigayonan,bahandi, dungog, kinabuhi sa imong mgakaaway o taas nga kinabuhi, hinuon angkaalam ug kahibalo pagdumala sa akongkatawhan kang kinsa ikaw ang hari,
12
ta-
1
gaan ko usab ikaw og katigayonan, bahan-di ug dungog nga wala pa matagamtami samga hari nga nangagi ug dili matagamta-man sa mga hari nga mopuli kanimo.”
13
Unya mipauli si Solomon sa Jerusa-lem gikan sa bungtod ug sa Toldang Tag-boanan, sa Gibeon.
14
Didto sa Jerusalem nagmugna siyagtropa sa mga karwahe ug kabayo. Adunasiyay 1,400 ka karwahe ug 12,000 ka ka-bayo nga iyang gibutang sa mga lungsodsa mga karwahe ug sa Jerusalem.
15
Saiyang paghari, ang plata ug bulawan samaka ordinaryo sa mga bato sa Jerusalem.Samtang ang sedro sama kadaghan sasikomoro sa tiilan sa mga bungtod sa Juda.
16
Ang mga kabayo ni Solomon gikan sanasod sa Ehipto ug Kue. Ang mga negos-yanti sa hari namalit niini sa koridas ngapresyo.
17
Nakapalit pod silag mga karwa-he sa Ehipto. Tag 600 ka plata ang kadausa. Ang mga kabayo mibili og 150 angkada usa. Gibaligya usab kini nila sa mgahari sa Heteo ug sa Aram.
Si Solomon ug si Hiram
1
Nagmadno si Solomon paghimog tem-plo sa Ngalan ni Yahweh ug palasyoalang sa iyang kaugalingon.Nagbutang siyag 70,000 ka tawo ngamanghakot sa materyales. Aduna poy mga80,000 ka tawo nga magkubkub sa bato sabungtod ug 3,600 ka tagdumala.
3
Mipadalasi Solomon og mensahero kang Hiram, harisa Tiro: “Tagda ko sama sa imong pagta-gad sa akong amahan nga si David, ngaimong gipadad-an sa mga sedro aron mag-buhat sa iyang palasyong puy-anan.
4
Nag-himo ako karon og templo alang sa Ngalanni Yahweh, akong Diyos. Ug ihalad ko kanakaniya aron pagsunog og humot nga insen-so sa iyang atubangan, sa walay hunongnga paghalad sa mga piraso sa tinapay ugsa mga halad sa adlaw sa pahulay sa bun-tag ug sa gabii; sa bag-ong bulan ug samga solemning pyesta ni Yahweh, atongDiyos. Kining tanan maoy kasuguan, hang-tod sa hangtod dinhi sa Israel.
2
§ 1 11K3:4-s15§ 1
 
4692 MGA KRONIKAS 3
ang 70,000 isip kargador, 80,000 nga ma-ngubkob sa kabungtoran ug 3,600 nga ka-patas aron pagpaniguro nga motrabahokining mga tawhana.
Gihimo ni Solomon ang Templo
1
Gisugdan ni Solomon paghimo angtemplo ni Yahweh sa Bukid sa Moria saJerusalem diin didto nagpakita si Yahwehkang David, iyang amahan. Ang dapit ngagiandam ni David – ang giokanan ni Ornannga Jebuseo.
2
Gisugdan ni Solomon angtrabaho sa ikaduhang adlaw sa ikaduhangbulan sa ikaupat nga tuig sa iyang paghari.
3
Saysyenta ka siko ang kahalabon sa pun-dasyon nga gibuhat ni Solomon alang satemplo ug bayte ka siko ang kalapdon(siko ang gigamit pagsukot.)
4
Ang salaatubangan sa Dakong Kwarto sa Templomay 20 ka siko ang kahalab-on ug 20 kasiko ang gitas-on. Ang sulod giputos niyaglunsay nga bulawan.
5
Ang dakong kwartogibutangag kahoy nga pino ug giputos ogbulawan. Unya, gipahiluna didto ang mgapalma ug dayandayan nga gibitay.
6
Gida-yandayanan ang templo og nindot kaayoug mahalong mga bato. Ang bulawan saParvaim
7
gibutang sa bungbong sa templo,sa mga parolos sa pultahan, sa mga pulta-han ug sa uban pang bungbong ug gipaku-lit ang kerubin sa mga bungbong.
8
Unya, iyang gipabuhat ang Labing Ba-laang Dapit. Ang kahalab-on nga mitadlassa gilapdon sa templo may 20 ka siko;samtang ang gilapdon miabot og 20 usabka siko. Gipulogan kini og mga 25 ka tone-lada sa pinong bulawan.
9
Mitimbang og 20ka onsas ang mga lansang nga bulawan.Ang mga lawak sa ibabaw gipulog usab ogbulawan.
10
Labing Balaang Dapit, naghimosiyag duha ka kerubin sa sinalsal nga put-haw nga gipulog pod og bulawan.
11
Angkinatibuk-ang bukad sa pako sa mga keru-bin miabot og 20 ka siko. Lima ka siko angkada usa. Ang usa ka pako miabot sabungbong sa kwarto samtang ang pikasmitakdo sa pako sa laing kerubin.
12
Angusang pako sa kerubin nga may gitas-onglima ka siko, miabot sa bungbong sa la-wak. Ang ikaduha nga samag gitas-on, mi-takdo sa pako sa laing kerubin.
13
Miabotog 20 ka siko ang bukad sa mga pako ngagipatindog, nag-atubang sa sala.
14
Ang kurtina hinimo sa biyoleta, eskar-lata, lutong pula ug pinong lino nga anaaymga dayandayan nga kerubin.
15
Atubangan sa templo nagbuhat siyagduha ka haligi nga may 35 ka siko anggitas-on. Ibabaw sa kada usa adunay kapi-tel nga nagsukod og lima ka siko.
16
Nag-butang siyag mga dayandayang kadenanga gibitay sa kapitel. Naghimo usab siyag100 ka prutas sa granada ang iyang gibitay
3
5
Dako ang templo nga akong himuonkay ang among Diyos mas dako man saubang diyos.
6
Apan sa tinuoray, wala ga-yoy makahimog templo alang sa Diyos,kay dili man siya masulod bisan gani sakalangitan ug dili paigo alang niya ang la-ngit. Dili ko makahimo alang kaniya ogtemplo alang sa bisag unsang hinungdangawas sa pag-sunog og insenso sa iyangatubangan.
7
Busa, padad-i ako og arte-sano sa bulawan, plata, tumbaga, puthaw,eskarlata, hasinto ug biyoleta ug maayongmangungulit. Tabangan sila sa mga tawonga gikuha nang daan sa akong amahan saJuda ug sa Jerusalem.
8
Padad-i usab akog kahoyng sedro,pino nga himoong aparador, gikan sa Le-banon. Kay nahibalo ako nga haniti angimong mga sakop pagpamutol sa mgakahoy sa Lebanon. Ang akong mga sakopmouban kanila nga
9
mangandam og dag-hang kahoy alang kanako. Makakugangang gidak-on sa templo nga akong himo-on.
10
Akong hatagag 20,000 ka takos sabugas, 20,000 sa sebada, 20,000 sa binoug 20,000 sa lana ang mga mamumutol sakahoy. Alang kini sa kabuhian sa imongmga sakop.”
11
Mitubag si Hiram, hari sa Tiro, sa sulatnga gipadala ni Hari Solomon: “Kay gihi-gugma man ni Yahweh ang iyang kataw-han, gihimo kang hari.
12
Dayegon siYahweh, ang Diyos sa Israel, nga mibuhatsa kalangitan ug kayutaan. Siya usab angnaghatag kang Hari David og maalamonganak nga puno sa kaalam ug kahibalo.Siya ang magbuhat og templo alang kangYahweh. Magbuhat pod siyag palasyo uglagwerta alang sa kaugalingon.
13
Akonggipadala ang haniting artesano, si HiramAbi
14
nga anak sa babayeng Danita; angiyang amahan taga Tiro. Hanas kana siyapaggamit sa bulawan, plata, bronse, put -haw, bato, kahoy, eskarlata, biyoleta, pi-nong lino ug hasinto. Maayo siya sa tanangklase sa trabaho ug sa pagbuhat sa bisanunsang plano nga isugo kaniya. Patraba-hoa siya uban sa imong mga artesano ugsa mga artesano sa akong agalon nga siDavid, imong amahan.
15
Karon, akongagalon, ipadala na sa imong mga uliponang trigo, sebada, lana ug bino sumala saimong gisulti.
16
Sa among bahin, among putlon angtanang sedro nga imong gikinahanglan gi -kan sa Lebanon. Amo kining dad-on ngan-ha kanimo. Gamiton namo ang mga gakitsa dagat paingon sa Yafo. Ikaw na ang mo-dala niini sa Jerusalem.”
17
Giihap ni Solomon ang tanang lang-yaw nga nagpuyo sa Israel subay sa sensosa iyang amahan, si David. Dihay 153,600ka langyaw.
18
Iyang gipasulod og trabaho
 
2 MGA KRONIKAS 3470
nang butang sa gidaghanon nga dili na ganimahibaw-an ang gibug-aton sa bronse.
19
Gibutang niya ang tanang galamitonnga iyang gibuhat sa templo sa Diyos: angbulawang altar ug ang mga lamesa alangsa mga piraso sa pan nga gihalad;
20
angmga patonganan sa suga uban sa mgasuga nga pasigaon lang sumala sa gisugoatubangan sa altar;
21
ang mga hinimongbulak, mga lamparilya, mga igpapalongnga lunsayng bulawan;
22
mga kutsilyo,mga panaksan nga sudlan sa igsasablig,mga sudlanan sa insenso nga gihimo sapinong bulawan, mga pultahan sa templo,mga pultahan sa sulod ngadto sa LabingBalaan nga Dapit ug mga pultahan sa salanga hinimo gihapon sa bulawan.
1
Nahuman gayod ang tanang trabahoni Solomon alang sa Templo ni Yahwehug gidala niya ang mga halad sa iyangamahan – ang mga plata, mga bulawan ugmga sudlanan – ug gibutang sa bahandi satemplo.
 Ang Arka gidala sa Templo
2
Gipatawag ni Soloman sa Jerusalemang mga pangulo sa mga tribu ug pangulosa mga pamilya sa Israel. Sila ang magda-la sa arka sa kasabotan ni Yahweh gikan saSion, ang Syudad ni David.
3
Ang tanangkatawhan sa Israel nagkatigom alirong sahari sa ikapitong bulan panahon sa pa-ngilin.
4
Nangabot ang tanang pangulo saIsrael ug gikuha sa mga Levita ang arka
5
ug ang Toldang Tagboanan uban sa ta-nang balaang butang nga gidala sa mgapari nga Levita.
6
Si Hari Solomon ug ang tibuok kataw-han sa Israel mialirong sa arka ug nagsa-kripisyo sa dili maihap nga karnero ug to-rong baka.
7
Gipahimutang sa mga pari angarka sa kasabotan ni Yahweh sa iyang lugarsa alampoanan sa templo, ubos sa mgapako sa mga kerubin sa Labing BalangDapit.
8
Ubos sa gibukhad nga mga pakosa mga kerubin, gipahiluna ang arka. Gi-pasilongan nila ang arka ug ang iyang mgahaligi.
9
Igo ra gayod nga makit-an anggitas-on sa mga haligi gikan sa BalaangDapit atubangan sa alampoanan. Hinuon,dili kini makit-an sa gawas,
10
apan nagpa-bilin didto hangtod karon. Walay laingsulod ang arka gawas sa duha ka papannga bato nga gibutang ni Moises sa Horebdiin naghimo si Yahweh og kasabotan talikaniya ug sa mga Israelita paggawas nilasa Ehipto.
11
Pagkahuman niana, miguwa ang mgapari gikan sa Balaang Dapit. Nanambongang ta-nang pari. Nahugasan na ang kau-galingon, sa tagsa-tagsa nila ka grupo.
12
Ang tanang musikero nga Levita, si Asaf,
5
sa mga kadena.
17
Iyang gipatindog angmga haligi atubangan sa templo. Usa sahabagatan, usa sa amihanan. Ang sa haba-gatan gitawag og Yakin; Boaz ang sa ami-hanan.
 Ang mga galamiton sa templo
1
Nagbuhat siyag altar nga bronse, 20ka siko ang kahalab-on, 20 ka siko angkahalapdon, 10 ang ang gihabugon.
2
Iyanggihimo ang Dagat sa hinulmang puthawnga lingin. Napulo ka siko ang sukod sausa ka ngilit ngadto sa lain; lima ka sikoang gihabogon. Ang higot nga may gitas-ong 30 ka siko gisukdan sa bakos.
3
Angubos gilikosan sa mga prutas sa granadaug mituyok sa Dagat nga sobra sa 10 kasiko ang gitas-on. Duha ka linya ang mgaprutas sa granada, pareho ang pagkahan-ay
4
ug gipatong sa 12 ka torong baka. Tuloang gaatubang sa amihanan, tulo sa ka-sad pan, tulo sa habagatan ug tulo sa silan-gan. Ang ilang pangulahiang tiil nag-atu-bang sa sulod diin mibarog ang Dagat.
5
Ingog kamot lang ang iyang gibag-on.Ang porma sa ngilit sama sa ngilit sa usaka tasa, sama sa usa ka bulak nga masud-lag 15,000 ka galon nga tubig.
6
Naghimo siyag 10 ka planggana ngahugasanan; gidalisay dinhi ang mga halad-sinunog ug gihapnig sa duha ka laray, limasa tuo ug lima sa walang apan ang dagathugasanan ra alang sa mga pari.
7
Iyang gi-himo ang 10 ka bulawang patonganan samga suga sumala sa gisugo, ug gibutangsa templo, lima sa amihanan ug lima sa ha-bagatan.
8
Nagbuhat pod siyag 100 ka bu-lawang panaksan nga sabliganan.
9
Gihimo ang patyo sa mga pari ug angdakong hawanan nga may ganghaan ngagipulog sa tumbaga.
10
Gibutang niya angDagat sa habagatan sa may silangan ngabahin.
11
Gibuhat usab ni Hiram ang mga ko-lon, kandos ug panaksan. Sa ingon, nahu-man ang iyang buluhaton alang kang HariSolomon sa templo sa Diyos.
12
Ang duhaka haligi, ang duha ka hinulmang kapitelibabaw sa mga haligi, ang duha ka hug-pong sa dayandayan nga nagtabon sa duhaka hulma sa kapitel sa tumoy sa haligi;
13
ang 400 ka prutas alang sa duha ka hug-pong nga dayandayan, uban sa mga gra-nada sa matag dayandayan nga nabakbaksa duha ka linya;
14
ang 10 ka patongananug ang 10 ka planggana diha sa patonga-nan;
15
ang Dagat ug ang 12 ka torongbaka sa ubos;
16
ang mga kolon, mga kan-dos, tinidor ug ang uban pang kasang-kapan.
17
Gihimo kining tanan ni Hiram-abialang sa hari pinaagi sa paghulma og balasduol sa Jordan, tungatunga sa Sukot ugSereda.
18
Gihimo ni Solomon kining ta-
4

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->