Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
BBK-NehemiasCEB

BBK-NehemiasCEB

Ratings: (0)|Views: 43|Likes:
Published by cpmacau
Biblia sa Kristohanong Katilingban
Edisyong Katoliko Pastoral
Cebuano Bible
Biblia sa Kristohanong Katilingban
Edisyong Katoliko Pastoral
Cebuano Bible

More info:

Published by: cpmacau on Feb 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/12/2013

pdf

text

original

 
(PAGE 508)
 Ang pag-ampo ni Nehemias
1
Mao kini ang mga pulong niNehemias, anak ni Hakalias. Sabulan sa Kisleu, sa ika-20 ka tuig ngapagmando ni Hari Artaherhes, sam-tang didto ako sa kota sa Susa,
2
mi-abot si Hanani, usa sa akong mga ig-soon uban sa pipila nga taga Juda.Nangutana ako kanila bahin sa mgahininginlang Judio nga nabalik na ugbahin usab sa Jerusalem.
3
Mitubag sila: “Nagpuyo na sila ka-ron sa kalungsoran taliwala sa katima-wa ug kaulaw. Gilumpag ang paril saJerusalem ug nasunog ang mga gang-haan.”
4
Pagkabati ko niining mga pulongamilingkod ako ug mihilak. Nagbango-tan ako sulod sa daghang mga adlaw.Nagtukaw ug nag-ampo ako atuba-ngan sa Diyos sa langit.
5
Ug miingonako:“O Yahweh, Diyos sa langit, gamha-nan ka ug gikahadlokan. Nagtumanka sa imong mahigugmaong kasabo-tan sa mga nagmahal ug nagsunod saimong kasugoan.
6
Hinaot nga imongpamation ug sud-ongon ang pag-ampo sa imong sulogoon!Ania ako karon sa imong atuba-
1
ngan adlaw ug gabii tungod sa imongmga sulugoon, ang mga anak sa Is-rael. Akong ikompisal ang kasal-anannga among nabuhat, ang mga anak niIsrael batok kanimo. Ako mismo ugang pamilya sa akong amahan naka-sala kanimo.
7
Ngil-ad kaayo angamong nabuhat. Wala namo tumanaang imong mga sugo, balaod ug pahi-mangno nga imong gihatag sa imongsulogoon nga si Moises.
8
Apan hinumdomi usab ang imonggiingon kang Moises: “Kon dili kamomagmatinud-anon kanako, patibulaa-gon ko kamo sa kanasoran.
9
Apankon tumanon ug buhaton ninyo angakong kasugoan dad-on ko kamo ba-lik sa dapit nga akong gipili nga in-yong puy-an. Pundokon ko kamo bi-sag nagkatibulaag kamo hangtod sakinatumyan sa kalibotan.”
10
Busa, Yahweh, ayaw intawon ka-limti nga Imo silang mga sulugoon;Imo silang katawhan nga giluwas Mosa gahom ug lig-ong kamot.
11
Pami-nawa ang akong pag-ampo ingon mansa naninguha aron pasidunggan angimong Ngalan. Naghangyo ako ka-nimo karon nga Imo akong tabangan.Ayohon unta ako pagdawat sa hari.”
1.
1 Si Nehemias nagtrabaho isip magsisil-big bino sa palasyo ni Hari Artaherhes; taaskini nga katungdanan sa panahon nga angmga hari mahadlok nga hiloan.Tawo siya nga sigurog kaugmaon; hinuonkinahanglan nga iyang biyaan ang tanan aronpag-alagad sa Diyos.Ang bokasyon ni Nehemias gikan sa: – dakong pagsalig sa mga gisaad sa Diyos. – 
pagsabot sa kasaysayan nga mahuptan langsa magtotoo; walay angayng basolon sa Israeltungod sa ilang gidangatan kundi ang kaugali-ngon nilang sala hinungdan sa kapakyasan. Bu-sa, dili sila angay maghangad sa mga gamha-nang nasod aron makabangon ang ilang nasod;gikinahanglan hinuon ang ilang pagbag-o.
Si Nehemias panig-ingnan sa makapaminawkang Yahweh pinaagi sa mga hitabo ug dili namagpaabot ug mga katingalahang tingog aronmolihok. Walay duhaduha nga ang Kristyanosnga misalig sa Diyos, gitawag niya aron pag-diskobre ug pagkab-ot sa gitinguha sa Diyoskaniya alang sa kaluwasan sa kalibotan samasa gihimo ni Nehemias.
§Ne 265:14;13:6§Ne 2
 
509NEHEMIAS 2
Tig-andam man gayod ako sa ilim-non sa hari kaniadto.
Gibiyaan ni Nehemias ang tanan aronmoadto sa Jerusalem
1
Sa bulan sa Nisan, sa ika-20 katuig nga pagmando ni Hari Arta-herhes, ako ang tigdala sa kopa sahari. Nagkuha akog bino ug gihatagang Biblia ko sa hari. Wala gayod ma-hitabo kaniadto nga nagmasulub-onako atubangan sa hari.
2
Busa, giing-nan ako sa hari: “Nganong subo kakaayo, dili ka masakiton? May naka-samok ba kanimo?”Nagduhaduha ako.
3
Miingon ako:“Mabuhi unta ang hari sa kahangto-ran!Unsaon man nga dili ako magsu-bo nga ang syudad diin gilubong angakong ginikanan nagun-ob man ugang mga ganghaan nasunog?”
4
Mi-ingon anghari: “Unsa may imonggusto?” Nangayo akog panabang salangit ug
5
akong gisultihan ang hari:“Kon maayo kini sa paminaw sa hariug kon gikahimuot mo ang akong gi-buhat hinaot nga ipadala mo ako saJuda. Mao kini ang syudad nga gilub-ngan sa akong kagikanan, aron tuko-ron ko pag-usab.”
6
Naglingkod ang rayna tupad sahari ug nangutana kanako ang hari:“Magdugay ka ba didto? Kanus-a kaman mobalik?” Gitakda ko ang akongpagbalik ug misugot siya.
7
Akong gi-ingnan ang hari: “Kon ugaling ikahi-muot sa hari, hatagan unta ako niyagmga sulat alang sa mga gobernador sakalungsoran sa pikas tampi sa Suba.Sa ingon masayon ang pagpanaw saJuda,
8
ug usa usab ka sulat kangAsaf, ang tigdumala sa kalasangan sahari kay magkinahanglan akog kahoy
2
alang sa ganghaan sa kota nga duol saTemplo. Ingon man sa paril sa syudadug sa balay nga akong kapuy-an.”Nagpaluyo kanako ang maayongkamot sa Diyos busa, gihatag sa hariang akong gipangayo.
9
Miadto ako sagobernador sa pikas tampi sa Suba uggihatod kanila ang mga sulat sa hari.Nagmando ang hari nga paubananakog mga opisyal sa kasundalohan ugmangangabayo.
10
Apan sa Jerusa-lem, si Sanbalat nga Horonita, ug siTobias ang sulugoong Ammonita, na-sayod sa akong pag-abot. Wala nilaikahimuot nga may motabang sa mgaIsraelita.
11
Miabot ako ug nagpabilin saJerusalem sulod sa tulo ka adlaw.
12
Unya, sa gabii, uban sa pipila ka la-laki nanglakaw kami. Apan wala ga-yod akoy gisultihan sa gilaraw ngaakong buhaton sa Jerusalem sumalasa lamdag sa Diyos.Dala ang kabayo nga akong gisak-yan,
13
migawas ako sa gabii agi saGanghaan sa Basurahan. Akong gi-susi ang nagubang paril sa Jerusalemug ang nasunog nga mga ganghaan.
14
Mipadayon ako sa Ganghaan ngamay Tinubdan ug sa Tangke sa Tubigsa Hari. Apan dili makaagi ang kaba-yo.
15
Busa, mitungas ako sa pagka-gabii agi sawalog. Akong gisusi angparil ug mibalik agi sa Ganghaan saWalog.Unya, mibalik ako sa balay.
16
Angmga magtatambag wala masayod kundiin ako gikan ug unsay akong gibu-hat. Hangtod niadtong tungora walaakoy gisultihan bisag kinsa sa mgaJudio o sa mga magtatambag, pari,hamili o bisag kinsa nga alagad salungsod.
2.
1
Mihangyo si Nehemias ug gitugtan kayligdong man siya nga pagkatawo; ang mga tuigsa matinud-anon niyang pag-alagad naghatagkaniya sa pagmahal ug pagtamod. Ang usa kadalayegon niyang hiyas mao nga molihok siyasa hustong panahon nga dili mistil sultihan. Anglumo niyang mga pulong makapadasig sa mgamaduhaduhaon nga buot niyang lukmayon.
Gikinahanglan ba ang pagtukod sa paril saJerusalem? Dili ang paril ang gihatagag gibug-aton sa Biblia, apan ang paagi sa pagkab-otniini: dihang giawhag ni Nehemias ang usag-usa sa pagtabang sa pagtukod, iyang napalam-bo ug naumol ang katilingbanong diwa sa Je-rusalem.
 
NEHEMIAS 2510
Joyada, anak ni Pasea ug ni Mesullamnga anak ni Besodias. Gipatindog kiniug giayo ang pultahan ug gitaorag siraug mga trangka.
7
Misunod si Melatias nga taga Gibeon,ug si Jadan nga taga Meronot uban sa mgatawo sa Gibeon ug sa Mispa, sa kilid sabalay sa gobernador sa probinsya.
8
Sunodsi Uziel, ang Mananalsal ug bulawan. Unya,si Hananias uban sa mga tighimog agwa.Ilang gilig-on ang Jerusalem hangtod saParil sa Plasa.
9
Misunod si Repaias, anak niHur, ang pangulo sa katunga nga distrito saJerusalem nga naghimo sa uban pang mgaayohonon.
10
Unya, si Jedaias, anak ni Ha-rumap nga nagtrabaho atbang sa iyang ba-lay. Sunod si Hatus, anak ni Hasabnias saila pod nga mga ayohonon.
11
Si Malkiasnga anak ni Harim ug si Hasub nga anak niPahatmoab nag-ayo sa mga bahin sa Toresa mga Hudno.
12
Sunod kanila, mitabangsi Sallum, anak ni Halohes, ang nagmandosa katunga sa distrito sa Jerusalem uban saiyang mga anak nga babaye.
13
Si Hanunugang katawhan sa Zanoa nag-ayo saGanghaan sa Walog nga gitukod nila pag-usab ug gipahimutang ang mga pultahan,sira ug trangka. Ilang giayo ang 1,500 kasikong paril hangtod sa Ganghaan sa Ba-sura.
14
Si Malkias nga anak ni Rekab, angpangulo sa distrito sa Bet-hakerim maoynag-ayo sa Ganghaan sa Basura. Siya ugang iyang mga anak nga lalaki ang naghi-mo sa mga pultahan nga gitaorag sira uggibutangag mga trangka.
15
Si Sallum nga anak ni Kolhoza, angpangulo sa distrito sa Mizpa nag-ayo saGanghaan sa Tigumanan sa Tubig. Iya ki-ning gipalig-on ug gipamutangan ug siraug trangka. Iyang giayo ang paril sa agia-nan sa atabay nga tupad sa tanaman sahari hangtod sa hagdanan pagkanaog gi-kan sa kota ni David.
16
Sunod kaniya, siNehemias nga anak ni Azbuk, ang nag-mando sa katunga sa distrito sa Betsur nganagtrabaho atbang sa lubnganan ni David,ang lim-aw nga artipisyal, ug ang Puluy-anan sa mga Bayani.
17
Ang mga Levitamisunod kaniya: Si Rehum nga anak niBani nga gisundan ni Hasabias, ang pangu-lo sa katunga sa distrito sa Keila. Iyang gi-trabaho ang kaugalingong distrito.
18
Nag-sunod kanila ang mga igsoong lalaki: SiBinui nga anak ni Henadad, ang pangulo sakatunga sa distrito sa Ceila:
19
Ezer, anak niJesua, ang pangulo sa Mispa, ang nagtra-baho atbang sa bakilid hangtod sa buta-nganan sa hinagiban padulong sa eskina saparil.
20
Ang sunod kaniya mao si Baruk ngaanak ni Zabai nga nagtrabaho gikan saeskina ngadto sa pultahan sa balay ni
17
Unya, ako silang giingnan: “Kamomismo nakakita sa atong kalisod. AngJerusalem nalumpag ug ang iyangmga ganghaan nasunog. Dali, atongtukoron pag-usab ang paril sa Jerusa-lem aron matapos na kining makau-ulaw nga kahimtang”
18
Akong gisugi-lon kanila kun giunsa sa Diyos pagta-bang kanako ug ang gisulti sa hari. Mi-ingon ang tanan: “Sugdan nato angbuluhaton.” Ug nagdinasigay sila aronmatuman kining maayong katuyoan.
19
Nadunggan kini ni Sanbalat ngaHoronita, ni Tobias nga Amonita ug niGesem ang Arabe. Apan ila kaminggikataw-an ug giingnan: “Unsay in-yong gibuhat? Misukol kamo sa hari.”
20
Busa, gitubag ko sila: “Ang Diyos salangit mopalampos kanamo. Kami,ang iyang mga sulugoon, nga motra-baho. Apan kamo walay bisan dyo-tayng katungod o kabilin o bisag unsanga mabuhat alang sa Jerusalem.”
Gisugdan nila pag-ayo ang paril
1
Ang labawng pari nga si Eliasibug ang kaigsoonang kaparian,gitukod ang ganghaan nga ginganlanog Ganghaan sa Karnero nga ilang gi-trabaho. Gibutangan nilag mga pulta-han ug paril hangtod sa tore sa Hana-nel.
2
Nagtukod usab ug tore ang mgatawo sa Jerico ug miapil si Zakur ngaanak niImri.
3
Ang mga anak ni Se-naa, gitahasan sa Ganghaan sa Isda.Gipatindog kini ug gitaurag pulta-han. Unya, ilang gitaod ang mga siraug trangka.
4
Sunod kanila mao si Meremot ngaanak ni Urias ug apo ni Hakkos. Ingonman si Mesullam, anak ni Berekias, ugapo ni Mesezabel nga nag-ayo sausaka bahin. Ug nagsunod kanila siZadoc, anak ni Baana nga nag-ayo salaing bahin.
5
Sunod, diha ang mgalumolupyo sa Tekoa. Mitrabahosila,apan ang kadagkoan wala motabangkanila pagtuman sa mga sugo sa ilanglabaw.
6
Ang Karaang Ganghaan giayo ni
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->