Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
BKK-Mateo

BKK-Mateo

Ratings: (0)|Views: 2,888|Likes:
Published by cpmacau
Biblia sa Kristohanong Katilingban
Edisyong Katoliko Pastoral
Cebuano Bible
Biblia sa Kristohanong Katilingban
Edisyong Katoliko Pastoral
Cebuano Bible

More info:

Published by: cpmacau on Feb 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/29/2012

pdf

text

original

 
MATEO
 
PASIUNA
Kinsa si Mateo? Sa Ebanghelyo si Mateo nga gitawag sab og Levi, mangungobragbuhis. Gitawag siya ni Jesus aron mausa sa 12 ka Apostol (Mt 9:9 ug Mc 2:13). Angkatuyoan ni Mateo sa ebanghelyo mao ang pagpaklaro sa mga pagtulon-an ni Jesus sahapsayng paagi. Wala iapil ni Mateo ang daghang detalye sa mga buhat ni Jesus ngagihisgotan. Hinuon, gihatagag gibug-aton ang mga pulong ni Jesus.Isip pasiuna, gihan-ay ni Mateo sa sinugdan sa Ebanghelyo ang pipila ka istorya sapagkatawo ni Jesus. Ang uban, gibahin sa lima ka dagkong tema. Ang matag bahinnagsugod sa mga buhat ni Jesus ug ang wali. Kini ang mga wali:Ang Wali sa Bukid: 5-7Mga Awhag Alang sa mga Misyonaryo: 10Mga Sambingay sa Gingharian: 13Mga Pahimangno Alang sa Kristohanong Katilingban: 18Ang Kaugmaon sa Simbahan: 23-25Ang Mateo gisulat aron magamit sa mga Kristohanong Katilingban diin angkadaghanan mga Judio. Tungod ini, gipaila ni Mateo nga si Jesus ang Mesiyas ngagipaabot sa mga Judio. Gikutlo niya ang daghang tudling gikan sa Daang Kasabotan diingipanagna ang Mesiyas ug gihulagway ang iyang agianan: 4:14; 18:17; 12:17...Sa makadaghan giingon: ang Gingharian sa Diyos kinahanglang isangyaw ngadto samga Judio, apan nasayod si Jesus nga ila ning isalikway. Busa, ang Simbahan angayngmowali sa paganong kanasoran.Alang ni Mateo, si Jesus, una sa tanan, Magtutudlo sa katawhan. Ang iyang pagtulon-an ug sambingay nagpakita nato sa dalan sa kahingpitan ug nagbilig mga lagda sakatilingbanong pag-ambitay sa Simbahan sa mga kabos diin naay pag-angay-angay samatag-usa.Niining edisyona walay komentaryo nga gihimo sa susamang mga parapo nga makitasa Marcos diin gikomentaryohan ni.
(FOR PAGE 9)
 
MATTHEW 110
 Ang kagikan ni Jesus
(
Lc 3:23
)
1
Kini ang kagikan ni Jesu-Cristo,anak ni David nga anak pod niAbraham.
2
Si Abraham ang amahan ni Isaac,si Isaac ni Jacob, si Jacob ni Juda ugsa mga igsoon.
3
Si Juda ang amahan ni Fares ugZera (si Tamar ang inahan), si Faresang amahan ni Esron, ug si Esron niAram.
4
Si Aram ang amahan ni Ami-nadab, si Aminadab ni Naason, si Naa-son ni Salmon.
5
Si Salmon ang amahan ni Booz, ugsi Rahab ang inahan. Si Booz ang a-mahan ni Obed. Si Ruth ang inahan. SiObed ang amahan ni Jese.
6
Si Jese ang amahan ni David ngahari. Si David ang amahan ni Solomon.Ang kanhi asawa ni Urias maoy inahan.
7
Si Solomon ang amahan ni Robo-am nga amahan ni Abias, ug sunod angmga hari nga si Asa,
8
Josafat, Joram,Osias,
9
Joatan, Ajaz, Ezequias,
10
Ma-nases, Amon ug Josias.
11
Si Josias ang amahan ni Jeconias
1.
1Ang Manluluwas migitib sa atong yutaug sa piniling kaliwat sa Israel (Is 45:8). Adunay42 ka ngalan sa talaan nga gihan-ay sa tulo kahugpong nga may14 ka ngalan. Kining nume-roha makahuloganong simbolo sa mga Judio.Dayag na lang nga dili ni kompleto.Si Jesus,
 Anak ni Abraham,
ang amahan satanang magtotoo. Ang Diyos nagsaad paghiusasa tanang kanasoran alirong sa iyang kaliwat.Ang unang hugpong sa mga ngalan makita saRuth 4:18.Sa gisaad na sa Israel, si Jesus
 Anak ni David.
Ang mga hari sa Israel nga sumusunod ni Davidnagdalag importanting papel sa balaang kasay-sayan. Ang uban nila maayo, ang uban daotan.Mahitungod sa sumusunod ni Zorobabel, angBiblia wala maghatag og katin-awan.Ang lista naglakip hangtod pa ni
 Jose,
angmisagop ni Jesus. Alang sa mga Judio, kiningpagkasinagop ni Jesus igo nang nagpaila niya,sama ni Jose mismo, nga Anak ni David.Adunay upat ka ngalan sa babaye nga gilakipsa talaan. Mabasa ni sa Biblia: si
Tamar
ngamihatag sa tanan aron dili mawala ang pana-langin sa Diyos; si
Rahab,
langyawng puta ngagidayeg sa Biblia (Jos 2); si
Ruth,
langyaw sabnga gidayeg tungod sa talagsaong gawi; ug angbyuda ni Urias, ang anyag nga
Bathseba
nganakig-ambit sa sala ni David.
ug sa iyang mga igsoon sa ilangpagkabihag sa Babilonia.
12
Sa nabihag na ang mga Israelita saBabilonia, si Jeconias naamahan niSalatiel, ang amahan ni Zorobabel.
13
Si Zorobabel ang amahan ni Abi-ud; si Abiud ni Eliacim, ug si Eliacim niAzor.
14
Si Azor ang amahan ni Sadoc,si Sadoc ni Aquim, ug si Aquim niEliud.
15
Si Eliud ang amahan ni Elea-zar, si Eleazar ni Matan, ug si Matan niJacob.
16
Si Jacob ang amahan ni Jose, angbana ni Maria, inahan ni Jesus ngaginganlag Cristo.
17
May 14 ka kaliwatan gikan niAbraham hangtod ni David, ug 14 gi-kan ni David hangtod sa pagpamihagsa Babilonia; 14 sab gikan sa pag-pamihag sa Babilonia hangtod sa pag-katawo ni Cristo.
Gihimugso si Jesus sa Birhen
(Lc 1:27)
18
Kini ang kaagi sa pagkatawo niJesus. Si Maria, iyang inahan, nasina-yoran ni Jose. Apan sa wala pa sila
Kining nagpaluyo nga kasaysayan nagpa-hibalo sa Mesiyas nga moanhi aron pagluwas samakasasala ug pag-abli sa Gingharian sa Israelsakinabag-ang katawhan sa paganong kanaso-ran.Kining talaana nagrepresentar sa nasunod niJesus gikan ni Jose. Ug mipasunod si Jesus sakaugalingong katawhan, ang Simbahan, iningespirituhanong kabilin gikan sa Israel. Daghantag napanunod sa mga Judio, sama pananglit saDaang Kasabotan, ang Biblia sa mga Judio.Busa, nakagamot pag-ayo si Jesus sa taw-hanon tang kaliwat. Sulod sa kapid-an ka siglo,bunga siya sa kasaysayan nga gipatikan sa mgapag-antos ug sala, paglaom ug grasya. Ang taasug inanayng kaamgohan sa mga Judio nakaabotsa kinatas-ang punto sa pag-abot sa Manluluwas.Angay tang masabtan nga una sa tanan, nahiusata kang Cristo pinaagi sa tawhanong kalambigi-tan. Ang kasaysayan sa kasamtangang panahonug ang kasaysayan sa atong kabanayan nag-andam sa ikaduhang pag-abot ni Cristo sa taw-hanong kaliwat.
18.Kining mubo ug halos manggiulawongmga tudling wala magsulay pagbutyag samisteryo ni Maria, ang ulay, pinaagi ni kinsa angkinabuhi sa kalibotan mitandog sa Diyos ugmitanyag sa kaugalingon isip halad. Usa kapinadala miguwa sa kagabhion ug mipadayag sa
1
Lc3:23-381Kro1:34Gen38:291Kro2:4Ru4:18Ru4:132S12:242H24:122Kro36:9,20Lc1:272:5,11

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Danny liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->