Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
2Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
BKK-Filipos

BKK-Filipos

Ratings: (0)|Views: 909|Likes:
Published by cpmacau
Biblia sa Kristohanong Katilingban
Edisyong Katoliko Pastoral
Cebuano Bible
Biblia sa Kristohanong Katilingban
Edisyong Katoliko Pastoral
Cebuano Bible

More info:

Published by: cpmacau on Feb 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

11/02/2012

pdf

text

original

 
Ang sulat alang sa taga Filipos makapapahulay nato human sa miaging mga pahinadiin si Pablo kusganong nakiglantogi ug nagtudlo. Nagpakita ni sa kaaghop ug ka-masinaboton ni Pablo ug nasulat sa prisohan alang sa katilingban nga sa kanunaynagpakita niyag dakong gugma. Gibalitaan sila bahin niya ug gihangyo sa pagpuyo ngamas hiniusa.Dinhi mabasa ang labing inila niyang tudling:
Pagbaton sa samang pagbati ngagihuptan ni JesuCristo.
Gidawat ni Pablo ang ilang hinabang nga, nagpaila sa dako niyang pagsalig. Kasa-garan, sa paglikay nga tawgog hakog, dili siya modawat og salapi ug palabihon niya angpanginabuhi sa kaugalingong paningkamot samtang nagwali siya.Priso si Pablo sa pagsulat ini. Dili ta makasiguro kon sa Roma ba ni masulat sa tuig62 (dihang nagsulat siya sa taga Efeso ug sa taga Colosas), o sa Efeso ba sa tuig 56.
(FOR PAGE 407)
SULAT ALANGSA TAGA
FILIPOS
 
1.
1
…mga obispo ug…
Sa Mga Buhat,makita giunsa sa apostoles pagtukod og katiling-ban, usa ka simbahan sa kada syudad diin gi-sangyaw ang Ebanghelyo. Wala pod sila mobiyahangtod nga natukod ang konseho sa mga lider,nga gitawag og presbiteryo, o mga magulang,sumala sa naandan sa mga Judio. Human sapipila ka tuig may mga obispo, o superbisor ngailang gipili: tingali ang unang mga sakop sakonseho sa mga pangulo
k
aniadto. Dili ni samasa atong mga Obispo karon.Bahin sa mga
dyakono
, mga tinugyanan silasa nagkalainlaing kapang-alagaran sa katiling-ban. Naghimo sab silag mga misyonaryong bu-hat sa mga dapit nga wala pay katilingban nganatukod.
 Ang grasya ug…
(b. 2).
 
Ang mga Judio naghi-mamatay sa usag usa sa “kalinaw”! samtang angmga Griyego moingon: “Paglipay!” Si Pablo nganakigsulti sa katilingban sa mga Griyego ugJudio, nagmugnag bag-ong paagi sa pagsaludopinaagi sa pag-ingon: Grasya! nga morag samasa “Paglipay” iniglitok na sa iyang pinulongan.
…gisugdan sa Diyos...
(b. 6) Ang paglaomnga gipadayag ni Pablo sa pipila sa iyang mgasulat (tan-awa sa 1 Cor 1:8).
…maggiya ninyo...
(b. 9). Ang mga magtotoonasayod nga ang pagtoo dili makasulbad satanan. Gitawag sila sa Diyos sa pagpangitag bag-ong pamaagi sa pagsulbad sa mga problema ngailang giatubang adlaw adlaw. Aron dunay ka-lamboan, mamalandong ug abtik tang maminawanang gitawag natog “kabag-ohan sa kinabuhi”,aron pagdiskobre unsay relasyon sa pagtrabaho,sa atong katungdanan sa katilingban ug sa mgapaglingawlingaw. Busa, nag-ampo si Pabloalang nila aron makabaton sila sa gugma ugkamanggihatagon, ingon man sa tin-aw ngapagsabot
.
12.Atong makita ang apostol nga gilibo-tan sa mga tawong masinahon. Wala lang siyalutosa sa mga Judio, apan sa sulod sa Simbahanmismo may mga “mining igsoon,” nga nalipaysa pagkasayod nga napriso siya, kay nakita nilanga may posibilidad siyang mailado. Ikatandi tani sa mga aktibong kristyanos karon nga nag-lihok ug nagtahan sa kaugalingon, apan ngagilibotan sa mga mining kaigsoonan nga tungodsa kaignoranti o kasina ba kaha miduot nahinuon sa nagpakabanang mga igsoon ug na-gsaksi sa kamatuoran.
Malaomon ko...
(b. 20). Nagtinguha si Pablonga ang iyang kaso ug pag-atubang sa kadag-koan maghatag niyag higayon sa pagpadangatsa mensahe ni Cristo sa mga awtoridad.
 Alang nako...
(b. 21).
 
Ang panghunahunakaron mao nga ang Kristyanos kinahanglang“makasabot sa kalibotan ug “mahingpit ngatawo”. Apan tipik lang ni sa kamatuoran. AngKristyanos dili iya sa kalibotan ug inigtubo sagugma sa Diyos diha nila, mobati sila nga lang-yaw ining kalibotana, kay ang pangandoy alangni Cristo ug sa kahingpitan, nakagamot na pag-ayo diha nila.Nangandoy si Pablo sa pagpakigkita nila, apanwalay tinguha nga magdugay ug makigsalo nila.Nangandoy hinuon siya sa pagpakigtagbo niCristo sa iyang himaya: tan-awa 2 Cor 4:17 ugFil 3:10.
1
Gikan ni Pablo ug Timoteo, mgaalagad ni JesuCristo, ngadto samga balaan sa Filipos, uban sa ilangmga obispo ug dyakono, alang nin-yong tanan diha ni Cristo Jesus.
2
Ang grasya ug kalinaw gikan saDiyos, atong Amahan, manaa untaninyo.
3
Nagpasalamat ko sa Diyos, sa ma-tag higayon nga mahinumdom koninyo;
4
malipayon ko nga nag-ampoalang ninyo.
5
Dili ko malimtan ang in-yong gipaambit nako sa pag-alagad saEbanghelyo gikan sa unang mga adlawhangtod karon.
6
Kon gisugdan sa Di-yos ang nindot nga buhat diha ninyo,taposon ni sa adlaw ni Cristo Jesus.
7
Kini ang paglaom ko alang ninyo,kay gimahal tamo sa akong kasing-kasing. Napriso man ko o nanalipod bahinuon ug naglig-on sa Ebanghelyo,uban mo nako ug nag-ambit sa sa-mang grasya.
8
Nasayod ang Diyos nga gimahaltamo pag-ayo sa gugma ni JesuCristo.
9
Sa akong mga pag-ampo – nangayoko nga ang inyong gugma maggiyaninyo matag adlaw sa mas lawom pangkahibawo ug mas tin-awng panabot,
10
nga maayo unta mog sumbanan satanang butang. Sa ingon, malimpyoang inyong kasingkasing ug walay ika-saway ninyo sa adlaw ni Cristo.
11
Ma-puno unta mo sa bunga sa kabalaannga gikan ni Cristo Jesus, alang sahimaya ug pagdayeg sa Diyos.”
Si Cristo ang akong kinabuhi
12
Buot ko nga masayod mo, mgaigsoon, nga ang nahitabo nako, nag-silbi pagpalambo sa Ebanghelyo.
13
Ang tinuod mao nga ang tibuokgwardya sa palasyo ug ang tua sa ga-was, nahibawo nga gikadenahan kotungod ni Cristo.
14
Gawas pa ana, angpagkapiniriso nako nakadasig sa ka-daghanan sa atong kaigsoonan. Na-isog sila sa pagsangyaw sa Pulong sa
FILIPOS 1408
1
Buhat9:1316:1,121 Cor1:81 Tes5:24Heb5:14Jn15:8Heb12:11Jaime5:18Job13:16
 
…si Cristo mapasidunggan...
(b. 20).
 
Sayopang moingon nga ang tawo matapos sa iyangkama-tayon ug mobalik lang sa pagkabanhaw.Tan-awa sa 2 Cor 5:8 pod.
27.
…lig-on mong nagbarog...
Mao niang tambag ni Pablo sa mga Simbahan nga nag-atubang og kusganong pagsupak. Ang mang-lulutos kanunayng mosulay pagbahinbahin natoaron pagwagtang sa pipila nga gipahamtangano gibiyaan sa kaugalingong mga igsoon.
2.
1Bisan pa sa pagtoo ug kamanggihata-gon ang magtotoo sa Filipos nagkabahinbahin.Wala mosalga sa panagbangi si Pablo, apanmisulti sa tanan ug mihatag sa sikreto sa kristo-hanong kinabuhi nga nahiusa: ang pagpaubos,ang dili pagbuhat bisag unsa pinaagi sa pag-indigay ug kamapahitas-on.Pinaagi sa usa ka himno nga morag Credo,gipakita ni Pablo ang panig-ingnan ni Cristo: angiyang dalan gikan sa Diyos ngadto sa tawo, gikansa kadato ngadto sa kakabos, gikan sa nahaunangadto sa naulahi, gikan sa pagkaagalon ngadtosa pagkasulugoon.Ang Ginoong Jesus nagpaila sa kaugalingonsa labing ubos, sa labing tinamay ug sinalikwayug sa dinaugdaog. Mao ni ang kinaiya ni Jesusnga angayng sundon sa sumosunod nga Kris-tyanos. Ang atong tinguha sa pagpakighiusa salabing ubos, sa pagpakigduyog-ambit nila, tam-danan sa matuod nga kinabuhi nga nagsunod saEbanghelyo.Dinhi ta nalahi sa kadaghanan sa katawhannga ang unang pagtagad naa ra sa personal ngakatagbawan ug sa ambisyon nga sukwahi sagisaksihan ni Jesus.
Diyos atubangan sa tanan ug sa walaykahadlok.
15
Tinuod nga naaghat ang uban sapaglihok tungod sa kasina. Buot silangmohagit nako. Apan ang uban nag-sangyaw ni Cristo sa maayong katu-yoan.
16
Nagbudlay sila tungod sa gug-ma ug nakaamgo nga nia ko aron pag-panalipod sa Ebanghelyo.
17
Ang ubannagsangyaw ni Cristo aron paghagitnako. Wala sila maglihok sa limpyongkatuyoan. Abi nilag nakahimo sila saakong pagkapiniriso nga labaw panglisod.
18
Apan sa bisag unsang paagi,tim-os o dili, gisangyaw si Cristo. Tu-ngod ini, hingpit ang akong kalipay ugwala koy gibasolan.
19
Nasayran nako nga magrasyahanko ining tanan tungod sa inyong mgapag-ampo ug panabang sa Espiritu niCristo.
20
Malaomon ko ug sigurado pagani, nga dili ko maulaw. Mas mibatikog pagsalig karon kay sa una, nga siCristo mapasidunggan pinaagi saakong pagkatawo, buhi o patay.
21
Alang nako, ang pagkinabuhi maosi Cristo. Bisan ang kamatayon ginan-sya alang nako.
22
Kon magpadayon kosa pagkinabuhi, makapahimulos ko sakahago nga mabungahon. Asay akongpilion?
23
Busa, gibati nako nga daw na-pikas ko ining duha. Dako ang akongtinguha pagbiya ining kinabuhia aronpagpakig-uban ni Cristo, nga mas ma-ayo alang ninyo
24
apan gikinahanglanninyo nga magpabilin ko ining kinabu-hia.
25
Tungod sa maong pagtoo, mag-pabilin ko uban ninyo alang sa inyongkalamboan ug kalipay diha sa pagtoo.
26
Mobalik gyod ko, ug dungagan nakoang inyong katarongan sa pagpasi-garbo sa pagpasakop ninyo ni Cristo.
Barog nga lig-on sa pagtoo
27
Busa, ipahiuyon ang inyongpagkinabuhi sa Ebanghelyo ni Cristo.Pakit-a ko ini ug moanha ko. Kon diliko makaanha, makadungog tingali konga lig-on mong nagbarog sa samangpagbati, naningkamot pagtuboy sapagtoo diha sa Ebanghelyo sa hiniu-sang kasingkasing.
28
Ayawg kahadloksa inyong kaatbang. Ang inyong kahi-niusa magpadayag sa ilang kapildihanug sa inyong kadaogan. Gikan ningtana sa Diyos.
29
Pinaagi ni Cristo, giha-tagan mo, dili lang sa pagtoo ni Cristokondili sa pag-antos alang niya.
30
Na-kaambit mo karon sa samang pakigbi-sog nga nakit-an ninyo nga akong gihi-mo ug gipadayon, sumala sa inyongnahibaw-an.
Sun-a ang kamapaubsanon ni Jesus
Kon makatambag ko ninyo sangalan ni Cristo; kon makadungogmo ini isip tingog sa gugma; kon am-bitan ta ang samang espiritu ug konmay kaluoy mo ug kaaghop, dan, hang-yoon tamo:
2
lipaya ko pag-ayo. Pagba-
409FILIPOS 2
2
1Cor6:20Gal2:202Cor5:62 Cor1:141 Tes2:19Ef4:3Col2:52 Tes1:42 Cor13:13

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->