Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
BKK-Hebreo

BKK-Hebreo

Ratings: (0)|Views: 277|Likes:
Published by cpmacau
Biblia sa Kristohanong Katilingban
Edisyong Katoliko Pastoral
Cebuano Bible
Biblia sa Kristohanong Katilingban
Edisyong Katoliko Pastoral
Cebuano Bible

More info:

Published by: cpmacau on Feb 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/05/2010

pdf

text

original

 
“Hebreo” ang mga Judio nga nagpabilin sa Palestina, sukwahi sa kadaghanan ngamilangyaw sa ubang nasod. Kining sulata gitumong sa unang mga KristohanongKatilingban sa Palestina. Mga Judio sila nga nag-umol ining mga katilingbana.Gipanglutos sila, gisilotan ug gani gisakmitan sa kabtangan, kay nasumosunod sila niCristo. Namakaluluoy ug hininginlan sila; walay gahom gawas sa panaghiusa, ug sapagsalig nga makaplagan ra ang matuod nga Pinuy-anan diin tua si Jesus human sa pag-antos. Ining paagiha, nahisama sila sa katigulangang mga Hebreo nga nagpuyo sakamingawan, puno sa paglaom nga nangita sa Yuta sa Saad.Angayng masayran nga gipahinungod ni sa may kasinatian sa Daang Kasabotan;mapari sila sa mga Judio nga nakabig kang Cristo ug nagsagubang og grabing kalisdanan.Kay mga pari, nakaapektar og dako ang Templo sa ilang kinabuhi; didto, maghalad silagmga sakripisyo ug makadawat og pahat sa gisakripisyong hayop isip bayad. Karon, dililang kay gisalikway sila sa mga Judio ug gipalagpot sa Templo, si Cristo mismo angmipuli. Ang Bag-o siyang Templo, ang hingpit nga biktima nga makapahimuot sa Diyos;ang bugtong Pari nga makapasig-uli sa tawo ngadto sa Diyos.Busa, gipulihan ni Cristo ang ilang mga buluhaton ug tinoohan. Apan may mgahigayon nga tungod sa ilang pag-ila ni Jesus nga tawo magduhaduha sila: tinuod kaha nganakapausab si Jesus ining tanan?Aron paglig-on sa pagtoo, gipakita ining sulata nga ang tinoohan sa mga Judio, ubansa mabulokang mga seremonyas sa Templo sa Jerusalem, pasiuna lang sa mas labawngkamatuoran: ang lunsay nga Pari sa tanang katawhan mao si Jesus, ang Anak sa Diyos;gihimo niya ang usa ra ka sakripisyo nga nagsugod sa krus ug natapos sa Himaya saLangit.Daghan ba ang mga “Hebreo” sa kalibotan karon? Ang mga masakiton nga nawad-ag paglaom, ang gilutos nga kristyanos, ang dili makadawat sa mga inhustisya ug sa tiposa sosyedad karon. Bisag daghan nila dili makatugkad sa gipamahayag ining sulata,malig-on sila ini sa pagtoo.
(FOR PAGE 447)
SULAT ALANGSA MGA
HEBREO
 
Gisulat ni sa Roma, lagmit sa tuig 66, sa nagsingabot na ang dakong gubot kanus-alumpagon ang Jerusalem. Mao ni ang kataposang mga bulan sa kinabuhi ni Pablo; angikaduha niyang pagkabilanggo sa Roma. Dili ni sinulat ni Pablo, apan nagpadayag saiyang mga hunahuna. Dako ang purohan nga gisulat ni ni Apolo nga gihisgotan sa mgaBuhat 18:24-28; naila nga “maayong mosulti ug batid sa Kasulatan ug nagmatuod gikansa Kasulatan nga si Jesus ang Mesiyas.”
1
Bisag dili kompleto, nagsultiang Diyos kaniadto sa atong kati-gulangan pinaagi sa mga propeta ugsanagkalainlaing paagi.
2
Apan karon,tino kaayo nga nakigsulti siya nato pi-naagi sa iyang Anak.Bugtong siyang Diyos, ang gitud-long manunod sa tanang butang. Pina-agi niya gihulagway ang tanang na-wong sa kalibotan.
3
Bidlisiw siya sa Himaya sa Diyos ugang nagdala sa larawan niyang tinago.Busa, ang gamhanan niyang pulongnagsapwang sa kalibotan. Humanwagtanga ang sala, milingkod siya satuo sa halangdong Diyos sa kahitas-an.
4
Labaw siya kagamhanan sa mgaanghel. Gani sa ngalan lang, lahi nasiya.
 
5
Kinsa sa mga anghel ang gisul-tihan sa Diyos:
Ikaw ang akong anak.Gipanganak tikaw karon.
Ug kinsaang iyang gisaaran:
Ako ang maiyang amahan. Maako siyang anak.
 
6
Sapagpadala niya sa iyang Panganay sakalibotan, ang Diyos nag-ingon:
“Pa- simbaha niya ang tanang anghel.” 
7
Bahin sa mga anghel atong mapalgankining mga pulonga:
Gipadala sa Diyos ang tanan niyang anghel sama sa ha- ngin, ug daw kalayong nagsiga ang iyang mga alagad 
.
8
Apan mao ni ang atong mabasabahin sa Anak:
Ang imong trono, o Diyos, molungtad sa kahangtoran.Ang imong balaod mao ang balaod sa kaangayan.
9
Imong gihigugma angkatarong ug gikasilagan ang kadaotan.Busa, ang Diyos midihog nimo sa lanasa kalipay labaw sa kauban mong mgahari.
10
Mabasa sab:
Ginoo, sa sinugdan ikaw ang nagbutang sa kalibotan sa iyang sukaranan. Ang kalibotan nahi- mo sa imong kamot.
11
Mawagtang ni,apan magpabilin ka kanunay. Sama sila sa bisti nga madaan pod 
12
unya,ilisan ug pil-on sama sa kupo. Ikaw, sa laing bahin, mao sa gihapon. Ang imong katuigan walay kataposan.
13
Wala gyod mag-ingon ang Diyossa bisag usa sa iyang mga anghel:
Dali diri ug lingkod sa akong tuo hangtod nga ang imong mga kaawaymahimo nako nga tungtonganan sa imong tiil.
” 14
Kay sila mga espiritungsulugoon lang. Ipadala sila sa Diyosaron pagtabang sa maluwas.
1
Busa, kinahanglan nga pataling-hogan nato ang mga pulong ngaatong nadungog aron dili ta masalaag.
2
Ang mga pulong gikan sa anghel na-himong balaod. Ang tanang pagsupakug paglapas makadawat sa tukmangsilot.
3
Unsaon man nato pagdawat sapasaylo kon pasagdan ta ang maongkaluwasan? Ang Ginoo mipahibalo inipag-una ug midason ang nakadungog.
4
Gipun-an sa Diyos ang ilang pagsaksipinaagi sa mga timailhan, mga butangnga katingalahan ug milagro nga lain-laig matang – labi pa ang mga gasa saEspiritu Santo nga giapud-apod suma-la sa iyang gimbut-an.
5
Wala ihatag sa mga anghel anggahom aron dumalahon ang bag-ongkalibotan nga atong gihisgotan karon.
6
Gani may miingon sa kasulatan:
Unsa ba ang tawo nga imo man siyang gi- bantayan kanunay? 
 
7
Usahay ibutang mo siya ubos lang sa mga anghel, apan gipurongpurongan mo siya sa himaya 
HEBREO 1448
12
Gal4:4Jn1:3Col1:16Klm8:12Cor4:4Col1:17Mc16:19Buhat2:33Fil2:9Slm2:72S7:14Slm97:7,104:4Slm46:7Slm102:26Slm110:1Buhat2:33Slm22:23Mt4:1118:10Gal3:19Mc16:171Cor12:112Cor12:12Col2:15Slm8:5
 
1.
1Gipakita dinhi si Cristo, ang
 Anak saDiyos,
nga labaw sa mga anghel. Basaha angmao rang panagbangi sa Col 1:15-20 ug Ef 1:2-23. Sa wala pa matawo si Jesus, diha na sa Diyosang Anak, ang
kasanag sa himaya sa Amahan
;Diyos gikan sa Diyos, Kahayag gikan sa kaha-yag,
ang makitang Larawan sa dili makitangDiyos
nga nagdala sa timaan sa natagonggahom sa Diyos.Kining pagtandi ni Jesus sa mga anghel maka-patingala (sama sa Ef 1 ug Col 1). Apan alang samga magtotoo sa panahon ni Jesus igo na angpagpamalandong sa kinaiyahan aron maamgo-han ang aktibong presensya sa kalihokan sagamhanang mga binuhat, ang gitawag nilag mgaanghel, ang tig-apud-apod sa diyosnong mgabahandi. Alang nila, wala makahimamat saDiyos si Moises, apan ang Balaod gihatag kaniyapinaagi sa mga anghel (2:1). Mao nga... maytawo ba nga mas gamhanan kay kaniya, bisagunsa pa kabalaan, bisan pa gani si Jesus mismo?
2.
5
 Ang bag-ong…
(b. 5)
.
Ang giingon sateksto mao ang
umaabot nga kalibotan.
Walani magpasabot sa umaabot nga panahon o sakataposan sa kalibotan, apan ang bag-o ugpihong panahon nga nagsugod sa pagkabanhawni Cristo.Ang bag-ong kalibotan naa diin naa sab angnabanhawng Cristo. Mao ni ang pinuy-anan ngaatong gilaoman. Apan ang bag-ong kalibotanmiabot na sa atong taliwala; masinati ni sanagtoo ug nagpakabana sa isigkatawo.
… silang hingpiton…
(b. 10). Way laing paagisa kalingkawasn gawas sa krus. Ang nagtinguhapagpalingkawas sa kaigsoonan, moagig mgapagsulay: sa pagsupak ug sa way pagpakabana.Ang pag-antos maayong magtutudlo ug sulayanini ang kalig-on sa pagtahan sa kaugalingon.Sa krus ni Cristo madiskobrehan ta ang gugmasa Amahan sa iyang Anak, kay ang iyang pag-antos dili man silot, apan tawag aron mahimosiyang Manluluwas ug panig-ingnan sa tanangtawo.
Si Jesus...
(b.14). Ang Diyos migamit sa taw-hanong kasinatian aron pagluwas nato. Giluwasta ni Cristo pinaagi sa pag-ambit sa
karne
ug
dugo
ug sa kaugmaon sa katawhan. Sa samangpagkaagi, maluwas ta kon mobulig sa pagpahi-mugso sa kalingkawasan sa kalibotan; kon isogtang moapil sa malingkawasnong kahugpongansa katawhan; kon hiniusa tang moduyog-ambitsa mga kasubo ug kalipay, sa pag-antos ug pakig-bisog sa katawhang nangita sa hustisya ug ka-linaw. Daghan ang higayon nga buot tang mois-kapo sa tawhanong kahimtang ug mag-inusara ugmagkinaugalingon, kay alang nato mas makaa-lagad ta sa Diyos ining paagiha. Apan ang Diyosnagtinguha nga makiglambigit ta sa uban, labi nasa naglihok alang sa kabag-ohan.
3.
1Nasayod ang mga Judio nga ang ilangkatigulangang Hebreo mipanaw sa kamingawan
ug dungog.
 
8
Gihatag mo kaniya ang gahom sa pagdumala sa tanang bu- tang.
Ang giingon nga ang Diyos nagha-tag niyag gahom sa tanang butang,nagpasabot nga wala siyay gipili. Apanwala nato makita ang iyang kagam-hanan.
9
Hinunoa, si Jesus nga nagpa-kamatay
ug sa dyotayng panahon na- himutang ubos sa mga anghel, gipu- rongpurongan sa dungog ug himaya.
Kay ang maluluy-ong plano sa Diyosnagkinahanglan nga masinati niya angkamatayon alang sa tanan.
10
Ang Diyos nga gigikanan sa tananug pinaagi niya buhi ang tanan, naghi-maya sa kinabag-an sa iyang mgaanak. Nagtoo siya nga angay silanghingpiton pinaagi sa pag-antos sa nag-mugna sa ilang kaluwasan.
11
Busa,ang naghatag ug ang nakadawat sakabalaan usa ra. Wala siya maulawpagtawag natog mga igsoon.
12
Atongmabasa:
Ginoo, akong isangyaw ang imong ngalan sa akong mga igsoon.Dayegon tikaw sa katilingban.
13
Nag-ingon pod:
Mosalig ko sa Diyos. Ania ko ug ang mga anak nga gitugyan kanako sa Diyos.
14
Kay ang mga anak nag-inambitaysa samang kinaiya sa karne ug dugo.Si Jesus nakig-ambit pod ini. Mao mangani nga ang iyang kamatayon mibun-tog sa yawa nga naghupot sa gahom sakamatayon.
15
Giluwas niya ang nagpa-bilin sa kaulipnan sa tibuok kinabuhitungod sa kahadlok sa kamatayon.
16
Mianhi si Jesus aron agakon dili angmga anghel kondili, ang tibuok kataw-han.
17
Busa, mahisama siya sa tanansa iyang mga igsoon.
18
Sa ingon, ma-himo siya nga Labawng Pari, matinud-anon sa Diyos ug manggiluy-on sa ka-igsoonan. Pari nga makapasaylo ugmakabayad sa mga sala.
Si Cristo isip bag-ong Moises
1
Balaang mga igsoon nga gidapitsa langitnong pagtawag, ilha siJesus isip apostol ug Labawng Pari saatong pagtoo.
2
Matinud-anon siya sa Diyos nga
449HEBREO 3
3
1Cor15:25Ef1:20Fil2:6-11Rom11:361Cor8:6Jn17:19Mt28:10Jn20:17Is8:180Klm2:24Rom8:31Jn3:8Is41:8Fil2:7

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->