Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
BKK-Sulat ni Juan

BKK-Sulat ni Juan

Ratings: (0)|Views: 146|Likes:
Published by cpmacau
Biblia sa Kristohanong Katilingban
Edisyong Katoliko Pastoral
Cebuano Bible
Biblia sa Kristohanong Katilingban
Edisyong Katoliko Pastoral
Cebuano Bible

More info:

Published by: cpmacau on Feb 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/01/2014

pdf

text

original

 
Ang UNANG SULAT NI JUAN nga dili mabulag sa iyang Ebanghelyo nagpa-hinumdom nga ang Kristohanong paagi mao ang dalan sa pagkadiyosnon. Makatabangni sa daghang nagduhaduha. Busa, pananglitan, ang usa ka batan-ong istudyanti ngagitudloan sa pagtoo mopatin-aw sa pagkamilitanti niyang Marxista sa pag-ingon: “Buotko nga mahigugma sa akong mga kauban sa labi pang epektibong paagi.”Ang lain moingon: “Ang pagtoo nagtabang sa wala magkupot sa tinuod nga pang-lantaw sa mga butang nga gihatag kanato sa modernong sensya.”Ang lain pa gyod nangita sa dalan sa pagbuntog sa malinglahong kalingawan sakinabuhi ug sa paagi sa pakighiusa nga walay kataposan sa mga doktrina sa Sidlakan.Kining tulo ka pananglitan nagpasabot nga, bisag unsa kanindot ug kahalangdon, angpagtoo dunay kinutoban, ug nga dunay butang sa tawo nga wala hingpita ni Cristo. Apansukwahi ini, sa unang sulat, nagmatuod siya: sa Anak sa Diyos, naa ka sa hingpit ngaKamatuoran, naglakaw sa matuod nga Gugma, ug sa kahiusa tali sa Diyos mismo.Tingalig naglingla lang ta nato kon magpatoo nga naa ta ni Cristo. Busa, giklaro dinhini Juan ang mga sumbanan, ang mga kondisyon nga makapamatuod kon tinuod ba ta nganaglakaw sa kahayag ug nagpuyo sa Gugma.Diha ni Cristo mailhan ang Diyos mismo; apan kanunay natong hinumdoman angpagpatuhop sa iyang mga buhat, sa misyon ug sa pamaagi sa pagkatawhanon.Nagtoo ta nga natawo tag usab sa Ginoo: wala ni magpasabot nga labaw ta sa iyangmga sugo, o kalimtan ang paningkamot sa matag adlaw aron mahimong takos niya.Ang Pagtoo nagbag-o sa atong kahibawo sa Ginoo. Apan ang labing importanti maoang pagsabot sa iyang gugma, ug anang paagiha, walay molabaw nga pagtulon-an sagipakita sa Krus.
(FOR PAGE 485)
SULAT NI
 JUAN
 
1 JUAN 1486
1.
1Si Juan dili maghisgot sa mga milagro,o gipadayag, o sa mga sikreto nga giampinganpag-ayo sa pipila nga nagsugod sa dalan. Angkamatuoran nga iyang gipaambit nato mas yanoug labaw kadiyosnon: “Ang Diyos, ang Kinabu-hing Dayon, mianhi aron pagpuyo uban sakatawhan.” Ang Pulong: tan-awa ang Juan 1:1.Ang Kinabuhi makita na. Ayawg pangita ogmga milagro, o milagrosong gahom. Ayawgpaabot sa mga nindot kaayong gipadayag bahinsa sunod nga kinabuhi. Ang kinabuhi gipadayagisip gasa sa Amahan, ang pagbag-o sa tawo ngawalay paglaom, ang diyosnong pahiyom, angwala damhang pagbisita sa nagpangita pagpa-ambit sa kinabuhi sa katawhan (Panultihon8:31). Dili ta makita ang kinabuhi sa mga libro,apan sa pakighiusa sa nakakita ug nakasinati naini sa wala pa ta, ug nahimo nga iyang Sim-bahan.
5.Ang paglakaw sa kahayag mao angKristohanong kinabuhi.Ibabaw ug labaw pa sa nagkalainlaing kama-tuoran nga nadiskobrehan sa mga tawo, dunaykahayag nga mao ang hingpit nga Kamatuoranug nga dili mabahinbahin: ang tawo naa o walasa kahayag. Dili lang ni sa kahibawo, kondili satibuok tawo nga naglihok; nagpuyo ug naglakawdiha sa Kahayag. Ang Pagtoo naghatag nato sakahayag ug naglingkawas nato sa daghangbabag: –Ang nabahin nga panglantaw sa dili mag-totoo nga walay tahod sa nagkalainlaing mgahiyas: pananglitan, pagpangitag kahapsay, na-limtan ang tinguha sa hustisya; o sa pakigbisogalang sa hustisya natumban sab ang mga katu-ngod sa isigkatawo. –Ang kahigwaos adtong walay tumong ugnagpahilom sa kaugalingong pagduhaduhapinaagi sa walay puas nga gimbuhaton. –Ang sektarianismo nagpugong nato sapagkamanagsoong lalaki ug babaye sa tibuok uniberso. –Ang Simbahan nag-aghat sa pagsagop samalukpanong panglantaw sa tibuok tawo. Usa nisa mga bahandi sa Kristyanos – labi na sa mgamilitanti – nga angayng ipaambit sa kaubanan.Ang unang timailhan nga nagmatuod konnaglakaw ta sa kahayag mao: gibiyaan ba angsala? Aron pagsabot ini, kinahanglang masayrannga si Juan nagtubag sa gipanulti sa mga “min-ing propeta” nga nag-ingon “Kay Kristyanos naman ta nagpabilin tang nahiusa sa Diyos, ug angmga sala sa lawas dili importanti.” Si Juan nag-ingon nga nakahukom ta nga para sa Diyos dilita makapadayon sa pagpaulipon sa sala. Klarohinuon nga walay tawo nga walay sala; nagki-nahanglan tang tanan sa kaluwasan ni Cristo;apan ang iyang pagpasaylo nag-awhag nato sapagpalayo sa sala.Si Juan nag-awhag sa “pagsumbong sa atongmga sala” sa Diyos, sa ato pa, sa mapaubsanongpagdawat atubangan sa Ginoo nga makasasalata, apan masaligon sa iyang kaayo. Kon walakining kinaiyaha, ang sakramento sa “pagkom-pisal” kawad-ag bili. Sa laing bahin, ang pag-kompisal sa mga sala sa sakramento sa pasig-ulidakog ikatabang sa paghimo sa atong kasing-kasing nga abli alang sa Ginoo.
1
Bahin ni sa panghitabo sa si-nugdan, ug among nabatian,ang nakita sa kaugalingong mata,sa naaninaw ug nahikapan sa kamot,ang buot kong ipasabotang
Pulong 
nga mao ang kinabuhi...
2
Nagpaila sa
kaugalingon 
ang
Kina- buhi 
;nakita namo ang Kinabuhing Dayon ugmga saksi mi ini.Nagbalita mi ninyo mahitungod Niya.Siya nga naa sa Amahan nagpakitanamo.
3
Busa, gipahibawo mo namo saamong nakit-an ug nabatianaron makig-uban mo namosa Amahan ug sa anak, si JesuCristo.
4
Gisulat ni aron mahingpit ang inyongkalipay.
Lakaw sa kahayag
5
Nadungog namo ang mensahegikan niyaug among isangyaw ninyo: Ang Diyoskahayag ug walay kangitngit dihaniya.
6
Kon moingon ta nga nahiusa ta ubanniya,samtang naglakaw sa kangitngit,namakak ta, inay magpuyo sa kamatu-oran.
7
Apan kon naglakaw ta sa kahayag,sama nga siya naa sa kahayag,mahiusa ta sa usag usa.Ang dugo ni Jesus, ang Anak sa Diyos,naglimpyo nato sa atong kasal-anan.
8
Kon moingon ta, “Wala tay kasal-anan,”naglimbong ta sa kaugalingon ug walanato ang kamatuoran.
9
Kon isugid nato ang kasal-anan,siya nga matinud-anon ug tarongmopasaylo natong tanan.Hinloan ta sa tanang daotan.
10
Kon moingon ta nga dili ta makasala,atong gihimo ang Diyos nga bakakon,wala nato ang iyang pulong.
1
2:13Jn1:1Jn1:414Jn17:201Cor1:93:11Jn8:121H8:46Job9:2Pan20:9Heb9:14Reb1:5
 
2.
1Ang ikaduhang timailhan sa atonggugma sa Diyos: pagtuman sa iyang mga sugonga nasumada sa gugma. Nagpakaaron-ingnonba ta nga nakaila sa Diyos ug nagtoo niya? Konmao na, sukdon ni sa atong gugma sa uban.Karaan nga sugo ang una tang nakat-onan saSimbahan; bag-ong sugo, kay ang kalibotannanginahanglan sa bag-ong pamaagi ngamagdiskobre sa gahom sa gugma.
15.Ang ikatulong timailhan: ang dilipaghigugma sa kalibotan. Tan-awag giunsa pag-sugod ni Juan pinaagi sa paglipay uban sa mgamagbabasa, kay nailhan ang Amahan. Wala nimagpasabot nga kasilagan nato ang kalibotannga gianhi ni Cristo aron luwason (tan-awa angkomentaryo sa Juan 3:17). Apan, kinahanglangmakaamgo ta nga dunay yawan-ong sulog gikansa “yawa” ining kalibotana. Sumala ni Juan, ang
Tumana ang sugo sa gugma
1
Mga gagmay kong anak, gisula-tan tamo aron dili na mo maka-sala.Kon may nakasala, may tigpangama tasa Amahansi JesuCristo, ang Tarong.
2
Gihalad siya alang sa atong kasal-ananug sa kasal-anan sa tibuok kalibotan.
3
Unsaon nato pagkahibalo nga nahi-bawo ta niya?Kon gituman nato ang iyang kasugoan.
4
Kon moingon mo, “Nakaila ko niya,”apan wala magtuman sa iyang kasu-goan,bakakon mo ug wala ninyo ang kama-tuoran.
5
Apan kon gisunod ninyo ang iyangpulong,ang gugma sa Diyos mahingpit dihaniya.Ingon ani nato mahibaw-an nga naa taniya:
6
Ang nag-ingon nga nagpuyo siyauban Niyamagkinabuhi sama sa iyang pagkina-buhi.
7
Hinigugma kong kahigalaan, dili bag-ong sugo ang gisulat ko kaninyo,apankondili pahinumdom lang sa karaannga inyong naangkon sukad pa sasinugdan.Ang maong sugo mao ang mga pulongnga nadungog na ninyo.
8
Hinuon, sa usa ka paagi, ako ninggihatag isip bag-ong sugo,kay bag-o ni diha ni JesuCristoug diha sab ninyo.Ang kangitngit milabay naug misidlak ang tinuod nga kahayag.
9
Kon moingon ka nga naa ka sakahayag,apan nasilag sa igsoon,naa gihapon ka sa kangitngit.
10
Ang nahigugma sa igsoon magpa-bilin sa kahayag.Dili siya angayng mahadlok nga ma-pandol.
11
Apan ang nasilag sa igsoon naa sakangitngitug naglakaw nga walay tumong.Kay nabuta siya sa kangitngit.
12
Hinigugma kong mga anak, nagsulatko ninyo:napasaylo na mo sa sala sa Ngalan niJesus.
13
Mga amahan, nagsulat ko ninyo:nakaila na mo niya sukad pa sa si-nugdan.Mga batan-on, nagsulat ko ninyo:nabuntog na ninyo ang Daotan.Mahal kong mga anak, nagsulat koninyo,kay nakaila na mo sa Amahan.
14
Mga amahan, nagsulat ko ninyo:nakaila na mo niya sukad pa sa sinug-dan.Mga batan-on, nagsulat ko ninyo, kaykusgan moug ang Pulong sa Diyos nagpuyo ninyonga mibuntog na sa Daotan.
15
Ayawg higugmaa ang kalibotan niang naa ini.Kon may nahigugma sa kalibotan,ang gugma sa Amahan wala niya.
16
Gikan sa kalibotan –ang tanang lawasnong tinguha,ang kahakog sa mataug ang pagpanghambog sa mga tawosa ilang kusog –kining tanan gikan sa kalibotan, dili saAmahan.
4871 JUAN 2
2
Rom8:34Heb7:25Col1:20Jn14:21Jn13:3415:12Rom13:12Pan4:18Jn12:35Jn17:14Rom12:2
Jaime
4:4

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->