Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
90Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Normativ I 9 Revizuit Azi2

Normativ I 9 Revizuit Azi2

Ratings: (0)|Views: 2,820|Likes:
Published by ciuhi
very good
very good

More info:

Published by: ciuhi on Feb 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/01/2013

pdf

text

original

 
1
NORMATIV PRIVIND
PROIECTAREA, EXECUŢIA ŞIEXPLOATAREA INSTALAŢIILOR SANITARE AFERENTE
CLÃDIRILOR
(REVIZUIRE ŞI COMASARE NORMATIVELE I9
-
1994 ŞI I9/1
-1996)CONTRACT nr. 373 din data 11.09.2008
BENEFICIAR : Ministerul Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice şi Locuinţelor EXECUTANT : Institutul Naţional de Cercetare
-
Dezvoltare în Construcţii şiEconomia Construcţiilor 
 –
INCERC Bucureşti
FAZA 1 :
REDACTAREA a I-a
PROIECT DE ANCHETÃ PUBLICÃ ŞI STUDIU DE IMPACT
TITLU PROPUS :
NORMATIV PENTRU PROIECTAREA, EXECUTAREA
Ş
I EXPLOATAREAINSTALAIILOR
SANITARE DIN CLÃDIRI ŞI DE ALIMENTARE CU APÃ ŞI
CANALIZARE DIN ANSAMBLURI DE CLÃDIRICOLECTIV DE ELABORARE :Prof. onorific dr. ing. LIVIU DUMITRESCU
Prof. univ. dr. ing. ŞTEFAN VINTILÃ
Prof. univ. dr. ing. TRAIAN CRUCERUDrd. ing. FLORIN VASILACHE
BUCURE
Ş
TI
2009
 
2
NORMATIV PENTRU PROIECTAREA, EXECUTAREA
Ş
IEXPLOATAREA INSTALA
Ţ
IILOR SANITARE DIN CLÃDIRI
ŞI DE ALIMENTARE CU APÃ ŞI CANALIZARE DIN
ANSAMBLURI DE CLÃDIRIIndicativ I9-2009
 Înlocuieşte I9
-94
şi I9/1
- 96
 
1. OBIECT. DOMENIU DE APLICARE
1.1. Prevederile din prezentul normativ se aplicã la proiectarea şi executarea:
instalaţiilor sanitare din clădiri :
- de locuit
şi
social-culturale;- administrative, laboratoare, clãdiri similare din industrie - grupuri sanitare, etc.-care folosesc apa potabilã.
reţelelor exterioare de alimentare cu apă, cuprinse între branşamenteleinstalaţiilor interioare de alimentare cu apă şi staţiile de ridicare a presiunii dinansamblurile de clădiri sau reţelele de distribuţie pentru alimentarea cu apă ale localităţilor  în cazul în care aceestea au debit şi presiune necesară;
reţelelor exterioare de canalizare din ansamblurile de cl
ãdiri, cuprinse între
racordurile instalaţiilor interioare de canalizare şi colectoarele prin
cipale de canalizare ale
localităţilor sau staţiile de tratare a apelor uzate ale ansamblurilor de clădiri.1.2. Normativul cuprinde, de asemenea, prevederi referitoare la proiectarea şiexecutarea instalaţiilor de ap
ã necesare interven
ţiilor în caz de
incendiu, în cazul în caresunt comune cu instala
ţiile interioare de alimentare cu apă,
la obiectivele indicate lapct. 1.1.1.3. Nu fac obiectul prezentului normativ:
proiectarea şi executarea surselor de apã;
staţii de corectare a calit
ã
ţii apei;
staţii de pompare orãşeneşti;
staţii de epurare;
instalaţii de apã şi canalizare cu caracter tehnologic din industrii, sere,construcţii
agrozootehnice etc.;
instalaţii pentru stingerea incendiilor care sunt distincte de instalaţiile dealimentare cu apă
interioare;
prepararea apei calde cu surse alternative de energie (solarã, geotermalã,eolianã etc.).
 
3
1.4. Prevederile normativului se apticã atât la obiectivele noi, cât şi la reabilitareasau modernizarea instaţiilor existente.
Pentru constructiile provizorii, normativul are caracter de recomandare.1.5. Π
n conţinutul normativului se găsesc şi prevederi care nu se referă strict lainstalaţiile sanitare şi de alimentare cu apă şi canalizare din ansambluri de clădiri cum sunt
cele privind elementele constructive ale clãdirilor, intercondi
ţion
ãri cu alte categorii de
instalaţii etc.Respectivele prevederi fac trimiteri la alte prescripţii tehnice; ele nu se substituieacestora şi nu au prioritate faţă de acestea.Prevederile menţionate sunt
incluse în fiecare capitol, în corelare cu problemele
de instalaţii sanitare şi de alimentare cu apă şi canalizare din ansambluri de clădiri,
specifice capitolului respectiv.Aceste prevederi trebuie sã stea în aten
ţia celorlalţi specialişti (arhitecţi, i
ngineri
constructori şi ingineri de instalaţii de altă specialitate) cu care colaboreazã specialiştii dindomeniul instalaţiilor sanitare din clădiri şi de alimentare cu apă şi canalizare dinansambluri de clădiri.
1.6. In sensul prevederilor articolului
anterior, la proiectarea şi executareainstalaţiilor sanitare din clădiri şi de alimentare cu apă şi canalizare din ansambluri declădiri se respect
ã, de asemenea, prevederile corespunzãtoare cuprinse în:
Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în construcţii;
Instructiuni tehnice ISCIR;
Norme pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze
naturale;
Normativul pentru protecţia antiseismic
ã a construc
ţiilor de locuinţe,
socialculturale, agrozootehnice si industriale - P 100;
Normativ de sigurantã la foc a constructiilor - P 118;
Norme de prevenire şi stingere a incendiilor;
Normativul pentru fundarea construcţiilor pe pământuri sensibile la umezire
- P 7;
Ghid privind proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare c
u
apã şi canalizare utilizând conducte din PVC, polietilenã şi polipropilenã
- GP-043/1999;
Normativul privind proiectarea şi executarea instalaţiilor cu conducte din mase
plastice;
Alte prescripţii, cuprinse în anex
ã.
 

Activity (90)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Lica Emil liked this
calin_tura7988 liked this
calin_tura7988 liked this
calin_tura7988 liked this
Victoria Maxim liked this
eugenvitan liked this
Negrea Robert liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->