Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
EL-CİHAD VE-L İCTİHAD-Ebu Katâde el-Filistinî-www.davetvecihad.com

EL-CİHAD VE-L İCTİHAD-Ebu Katâde el-Filistinî-www.davetvecihad.com

Ratings: (0)|Views: 1,092 |Likes:
Published by i_samudra
şehadet-cihad-aksiyon-müc adele-kaide-usül-çeçen-ka fkas-hattap-cezayir-somal i-afganya-filistin-patani -bosna-dagistan-pakistan- eritre-ogadin-kürdi...

şehadet-cihad-aksiyon-müc adele-kaide-usül-çeçen-ka fkas-hattap-cezayir-somal i-afganya-filistin-patani -bosna-dagistan-pakistan- eritre-ogadin-kürdi...

More info:

Published by: i_samudra on Feb 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
EL-CİHAD VE-L İCTİHAD
Ebu Katâde el-Filistinî 
Mukaddime
Şüphesiz ki hamd Allah’a aittir, O’ndan yardım diler veO’na istiğfar ederiz. Nefislerimizin şerlerinden ve amellerimizintülüklerinden Allah’a sığınırız. Allahu Teala kime hidayetederse onu saptıracak ve kimi de saptırırsa ona hidayet edecek yoktur. Allah’tan başka ilah olmadığına, tek olup ortağının bu-lunmadığına, Muhammed’in
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
O’nunkulu ve Rasulü olduğuna şehadet ederim. Allahu Teala şöyle bu-yurur:
“Mü’minlerin (savaşa) topluca çıkmaları gerekmez. Onla-rın her bir topluluğundan bir kesim de, dinde fakih olmak vekendilerine döndükleri zaman kavimlerini uyarmak üzere (geri)kalmalı değil mi? Olur ki sakınırlar diye.” (9 Tevbe/12)
Kurtubi
(Rahimehullah)
ayetin tefsirinde şöyle der: “AllahuTeala’nın:
“Mü’minlerin topluca çıkmaları gerekmez”
buyruğu,cihadın muayyen olarak herkese (farz-ı ayn) bir yükümlülük ol-madığını, farz-ı kifaye olduğunu gösterir. Çünkü herkes cihadaçıkacak olursa, geriye kalan çoluk-çocuk zayi olur. O bakımdan,onlardan bir grup cihada çıksın, diğer bir bölüm çıkmayıp dindefıkıh sahibi olsun ve çoluk-çocuğu korusun. Nihayet savaşa çı-
 
 El-Cihad ve-l İctihad 
kanlar geri döndüklerinde çıkmayıp yerlerinde kalanlar öğrenmişoldukları şer’i hükümleri onlara öğretsinler.
1
Allahu Teala, bu ayette insanları, Mücahidve“Müctehid” olmak üzere iki kısma ayırmıştır. Bunların dışında-kilerde ise hayr yoktur. Aslında mücahid, aynı zamandamüctehid; müctehid de aynı zamanda Mücahid’dir. Zira sözlükte“Cihad” ve “İctihad” kelimelerinin her ikisi de ya “zahmet vemeşakkat” anlamlarına gelen “Cehd” kökünden, ya da “elindengeleni yapmak” anlamına gelen “Cühd” kökünden türemişlerdir.Seyyid Kutub
(Rahimehullah)
, yukarıda aktarmış olduğu-muz ayetin tefsirinde şöyle der: “Bu dinin fıkhı, ancak hareketyurdunda ortaya çıkabilir, gelişebilir. Dinin özü, harekete dönük  bir hayat biçimi olarak yaşaması gerekirken, yerinde oturan bir fıkıhçıdan alınamaz, öğrenilemez. Günümüzde islâm fıkhını,"yenilemek" ya da (Haçlı oryantalistlerin dediği gibi) "geliştir-mek" amacıyla fıkhi hükümler çıkarmak için kitapların, sayfala-rın arasında incelemeye dalanlar... Evet, insanları kula kulluktankurtarmaktan ve sadece Allahn şeriatını egemen lmak vetağutların yasalarını hayattan uzaklaştırmak suretiyle, insanlarıAllah'a kul yapmayı hedefleyen hareketten çok uzak olan buadamlar, bu dinin tabiatını kavrayamazlar. Bu yüzden, dinin fık-hını düzenlemeleri ve fıkhi kurallar koymaları doğru değildir.”
2
Bilinmelidir ki, cihad ve ictihadın gayesi, “İnsanları sa-dece Allah’a kul yapıp, onları kullara kulluktan kurtarıp, bütüntağutları yeryüzünden kaldırmak ve kainatı fesattan arındırmak-tır.”
3
Bu ümmetin selefi ve faziletçe üstün olanları, bu dini öyle-sine kavrayıp özümsemişlerdi ki, kökü, nefislerinin derinlikle-rinde sağlamlaşarak, ayrılmaz bir vasıfları olmuş ve böylece bü-tün bir yeryüzüne risalet şuuru ve bilincini ulaştırmışlardı. Taberi
1
el-Camiu li-Ahkami’l-Kur’an, 8/293.
2
Fi Zilali’l-Kur’an, 1735.
3
Seyyid Kutub, Haze’d-Din, 15.12
 
 Ebu Katâde el-Filistinî 
şöyle rivayet eder: “Sa’d bin Ebi Vakkas, Kadisiye Savaşı ön-cesi, İran ordu komutanı Rüstem’in talebi üzerine, Rabi’ binAmir’i Rüstem’e gönderir. Rüstem:“-Sizi buraya kadar getiren nedir?” diye sorar. Rabi’ şöyleder:“-Bizi buraya, O’nun dilediğini, kullan kullundanO’nun kulluğuna, dünya sıkıntılarından, ferahlığa ve dinlerinzulmünden İslam’ın adaletine kavuşturmamız için Allahu Tealagönderdi. Allah, bizi diniyle insanlara gönderdi ki, onları ona da-vet edelim. Bunu bizden kabul edenden biz de kabul ederek ken-disinden el çeker ve geldiğimiz yere geri döneriz. Kabul etme-yenlere karşı ise Allah’ın vaadine kavuşuncaya kadar savaşırız.”Rüstem:“-Allah’ın vaadi nedir?” diye sorunca, Rabi’ şöyle dedi:“-Daveti kabul etmeyenlere karşı savaşırken ölene cennet,hayatta kalana ise zaferdir.”
4
Ancak, Allah Rasulü ile arasındaki zaman farkı genişle-dikçe İslam ümmeti yozlaşıp verdiği ahdi unuttu ve sanki zamanilk başladığı günkü haline, din de hadis-i şerifte belirtildiği üzereilk garip günlerine döndü. Rasulullah
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
şöyle buyurur: “İslam garib olarak başladı, tekrar başladığı gibigarîb hale dönecektir. Gariblere ne mutlu!”
5
 Sanki mevcudat, hal diliyle dünyayı atalet, uyuşukluk veköşeye çekilmeye davet etti de o da süratle buna cevap verdi.İbn-i Haldun’un da dediği gibi, kültür ve medeniyetin canlanıpgelişmesi için dini, ilk dönemindeki haline döndürecek bir tecdid(yenilik) hareketine ihtiyaç bulunmaktadır. Tecdid ise, ancak İs-lam’ın bütün alametleri silindikten sonra, başka bir deyimle İs-lam’ın ilk günkü garib haline dönmesi ile olur ki bu, cihad veictihad ile mümkündür. Evet, medeniyetimizin yeniden canlan-ması, eğitim düzeyi, toplum seviyesi ve son asırlarda yok olan
4
Taberi Tarihi, 1/2271.
5
Müslim13

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
taytaytog liked this
eflanbaba liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->