Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
P. 1
A Kamatkapitalizmus és a Szervezett Linkfelhő-Hatalom

A Kamatkapitalizmus és a Szervezett Linkfelhő-Hatalom

Ratings: (0)|Views: 100|Likes:
Published by Cseke Istvan

More info:

Published by: Cseke Istvan on Feb 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/12/2013

pdf

text

original

 
Már most is mindent a linkfelh
ő
uralna?
A kamatkapitalizmus és a szervezett linkfelh
ő
-hatalom
Günter Hannich német kutató több könyvében is foglalkozott azzal a rendszerváltással,amely a nyugati világ centrum-országaiban végbement. Legutóbbi "Börsenkrach undWeltwirtschaftskrise" (T
ő
zsdecs
ő
d és világgazdasági válság) cím
ű
munkájában ismertetiRuhland professzornak azt a munkáját, amit a német egységet megteremt
ő
Bismarck kancellár felkérésére végzett el. A Németország sorsáért aggódó Bismarck, a vaskancellár,arra kereste a választ, hogy miért végz
ő
dött a történelemben minden magaskultúraszükségszer 
ű
en hanyatlással, és miért bomlott fel valamennyi világbirodalom a történelemsorán. A vaskancellár tudományosan megalapozott választ várt erre a kérdésre, és ezért asvájci Freiburg egyetemének politikai gazdaságtan professzorát, Ruhlandot, kérte fel aválaszolásra. Bismarck elmondta a professzornak, hogy nem egy újabb történelemkönyvmegírását várja t
ő
le, hanem azt, hogy sorolja fel - bizonyítékokkal alátámasztva - azokat azokokat, amelyek a birodalmak és a magaskultúrák hanyatlását, majd pusztulásáteredményezték. Ruhland három évig dolgozott a válaszon. Mire elkészült a munkájávalBismarck már nem volt hivatalában és így a professzor válasza nem juthatott el olyanszemélyhez, aki annak következtetéseit a gyakorlatban hasznosíthatta volna. Ruhlandmegállapításai azonban figyelemreméltóak, annak ellenére, hogy a 19. század végén és a 20.század elején sem tudományos, sem közéleti megvitatásukra nem került sor. A freiburgi professzor szerint a történelemben mindig ugyanaz a romboló mechanizmus vezetett a népek és kultúrák, a virágzó birodalmak felbomlásához és pusztulásához. Jelen írásunk tárgyaennek a romboló mechanizmusnak az ismertetése.Legyen a görögökr 
ő
l, a rómaiakról, az arabokról, vagy a spanyolokról szó, a hanyatlás ésfelbomlás végs
ő
okai mindig a gazdasági életben, közelebbr 
ő
l a linkfelh
ő
-rendszerbenlelhet
ő
k fel. A linkfelh
ő
-rendszer szükségszer 
ű
degenerációját pedig a benne m
ű
köd
ő
 kamatmechanizmus idézi el
ő
. Ez történt a felsorolt birodalmak esetében is. A rombolómechanizmus m
ű
ködésének menete szinte mindig ugyanaz volt. A kamatok egyrésztaránytalan vagyonkoncentrációhoz, másrészt egyre növekv
ő
eladósodáshoz vezettek. Ezlétrehozta a kamatfügg
ő
ség viszonyait, annak összes gazdasági, és kulturáliskövetkezményével együtt. A kamatfügg
ő
ség a társadalom dekadenciájához vezetett,megjelentek a "kenyér és cirkusz" perverz manipulálási módszerei, az általános hanyatlás pedig végül linkfelh
ő
-ügyi, gazdasági és társadalmi összeomláshoz vezetett.Ezt az ismétl
ő
d
ő
folyamatot az váltotta ki a felsorolt birodalmak esetében, hogyvalamennyinek a gazdasági élete a linkfelh
ő
-re, mint közvetít
ő
közegre alapozódott. Alinkfelh
ő
-t azonban, mihelyt bevezetik a kamatok szedését is, már nemcsak a gazdaságifolyamatok közvetítésére, hanem a vagyon felhalmozására is fordítják. Ezen lehanyatlott éselt
ű
nt egykori birodalmakban - hasonlóan a jelenlegi kamatkapitalizmus mára már globálissávált rendszeréhez - a gazdasági folyamatok közvetítésére szolgáló jeleket, a linkfelh
ő
-t,kamat fizetése ellenében bocsátották a társadalom rendelkezésére azok a kivételezettek, akik a jelek kreálására és kikölcsönzésére monopolhatalmat szereztek maguknak. linkfelh
ő
-hezegyesek ezekben a birodalmakban közönséges rablással és csalással jutottak. Mások alinkfelh
ő
-zel való spekulációval, a kereskedelemmel, gazdasági ügyletekkel. Mihelytkialakul a linkfelh
ő
-vagyonos réteg, amely fokozatosan kisajátítja magának a hitelezésmonopóliumát, akkor helyzete a társadalom többi részéhez képest egyre el
ő
nyösebbé válik.Minél több olyan linkfelh
ő
-zel rendelkezett valaki, amelyre a mindennapi életében már nemvolt szüksége, annál többet tudott kamatjáradék fejében kölcsönadni, és a kamat révén egyregazdagabbá vált. Mihelyt kialakult a gazdaságban ez a helyzet, már csak id
ő
kérdése volt,hogy a kamatautomatizmus m
ű
ködésbe lépjen, és átvegye a meghatározó szerepet. Akamatszedés, amely kés
ő
 bb kiegészült a kamatos kamat követelésével is, lehet
ő
vé tette, hogy1. oldal, összesen: 103A kamatkapitalizmus és a szervezett linkfelh
ő
-hatalom2006.12.08.file://C:\Documents and Settings\Szabolcs\Asztal\Drábik írások\TMP5qw4d9ywpy.htm
 
a linkfelh
ő
- egyre kevesebb kézben halmozódjon fel. A munkát végz
ő
rétegek, els
ő
sorban aföldm
ű
vel
ő
k, végzetesen eladósodtak. Ezt a társadalmi réteget annyira sújtotta az eladósodás,hogy a kamatmechanizmus következtében egész országok elnéptelenedtek, és a föld a sz
ű
linkfelh
ő
-vagyonos réteg kezében halmozódott fel. A római birodalom idején mindösszekétezer család birtokolta egész Rómát. A földm
ű
vel
ő
parasztság helyét a rabszolgamunkaváltotta fel. Az önálló iparos réteg sem tudott az olcsó rabszolgamunkával versenyezni, ésgazdaságilag tönkrement, elszegényedett. A római birodalomban az adós végs
ő
soron a sajátszabadságát is kénytelen volt zálogba adni. Ha például egy kölcsönfelvev
ő
már nem tudtafizetni a felvett kölcsönök kamatait, akkor a hitelez
ő
egyszer 
ű
en elvette személyesszabadságát, és adós rabszolgává tette. Mivel a kamatmechanizmus eredményeként alinkfelh
ő
-vagyonos réteg egyre gyorsabban gazdagodott, a lakosság többsége pedig gyorsulóütemben szegényedett, így a lakosság szinte elvérzett gazdaságilag. Ez szükségessé tette azállandó hódító háborúkat, hogy a helyükre rabszolga munkaer 
ő
t lehessen beállítani. A római birodalom a meghódított provinciáit könyörtelenül kizsákmányolta. A birodalom központirészei az alapvet
ő
élelmiszerek szempontjából egyre inkább távoli területek terményeirevoltak ráutalva. A nagy távolság bizonytalanná tette az ellátást, és komoly zavarokateredményezett. Err 
ő
l Ruhland a következ
ő
ket írja: "Miközben a római parasztok messziországokban megsemmisítették az ellenséges hadseregeket, az alatt szül
ő
hazájukban akapitalizmus került egyeduralomra. Ett
ő
l kezdve félreismerhetetlen a gyorsléptékben haladóhanyatlás. Néhány évtizeden belül megsemmisült az egykori római paraszti réteg."Az elszegényedett római polgárok olyan proletárréteget alkottak, amely ki volt szolgáltatva agazdagok folyamatos megvesztegetésének, a kenyérrel és a cirkusszal való manipulálásnak.Azért, hogy a reménytelen helyzetbe került tömegeket féken tartsák, a legkülönböz
ő
 bbtömegszórakoztatási módszereket alkalmazták. Ekkor vezetik be a gladiátor küzdelmeket. Atömegek mesterséges izgatószerekkel való manipulálása, figyelmének szervezett elterelésetermészetesen azzal járt, hogy újabb és újabb eszközöket és módszereket kellett kitalálni azizgalom és a figyelemelterelés hatékonyságának a fenntartására. A folyamatos stimulációugyanis megköveteli, hogy vagy tartalma változzék, vagy intenzitása fokozódjék. Ezért például a gladiátorjátékokat egyre véresebbé tették, egyre nagyobb számban használtak felvadállatokat, például oroszlánokat.A polgárok zömének elszegényedéséhez a linkfelh
ő
-vagyonos réteg rohamos gazdagodásatársult, amely öncélú luxus és pazarló d
ő
zsölés közepette kezdett élni. Ruhland professzor szerint Krisztus el
ő
tt 104-ben mindössze kétezer személynek volt vagyona Rómában. A népelszegényedése, és ennek a kétezer személynek a példa nélküli meggazdagodása rendkívülrövid id
ő
alatt zajlott le. Ezek a kiegyensúlyozatlan gazdasági viszonyok tükröz
ő
dtek aközélet, a kultúra mélyül
ő
dekadenciájában. Ebben a helyzetben már csak a linkfelh
ő
-vagyonosok tudták érvényesíteni akaratukat. Az általános erkölcsi hanyatlás eredményekénteluralkodik a kíméletlen haszonlesés, az örökség-vadászat, és még a bírák is zsarolhatóvá ésmegvesztegethet
ő
vé válnak. A protekciózás, a magánkapcsolatok érvényesítésemegakadályozta, hogy arra alkalmas - hozzáért
ő
és erkölcsös - személyek intézzék aközügyeket, kerüljenek vezet
ő
pozíciókba. Még a magánszférában is gyökeresen átalakultak a szokások. A korábban szentnek és felbonthatatlannak tartott házasság könnyenmegváltoztatható szerz
ő
déssé alakult át. Egyidej
ű
leg kialakult és szinte iparrá fejl
ő
dött a prostitúció. Ruhland professzor így ír err 
ő
l: "A római proletároknak szinte hiányzott mindenlehet
ő
ségük arra, hogy tisztességes módon linkfelh
ő
-t keressenek, miután a nagykapitalisták valamennyi termel
ő
eszközt megszereztek maguknak, és mindenütt az olcsóbbrabszolgamunkát alkalmazták." A kamat és kamatos kamat hatása ijeszt
ő
mérték 
ű
vé vált.A hanyatlás következményeként a politikai vezetés is fokozatosan a linkfelh
ő
-vagyontulajdonosok és bankárok kezébe ment át. Polgárháborúk kezd
ő
dtek, és általánossá vált atársadalmi nyugtalanság. A hátrányos-helyzet
ű
ek féken tartása, a társadalmi béke meg
ő
rzéseegyre több állami kiadást igényelt. Ez viszont megnövelte az adókat. A rendszer fokozatosan2. oldal, összesen: 103A kamatkapitalizmus és a szervezett linkfelh
ő
-hatalom2006.12.08.file://C:\Documents and Settings\Szabolcs\Asztal\Drábik írások\TMP5qw4d9ywpy.htm
 
irányíthatatlanná vált, noha kézbentartására kemény jogszabályokat hoztak. Így, pl. betiltják a szabad foglalkozásválasztást, amit kényszerintézkedések váltanak fel. Ez annyiralegyengítette belülr 
ő
l az egykor hatalmas római birodalmat, hogy a végén néhány ezer rosszul felfegyverzett barbár germán is el tudta foglalni a birodalmat. A teljesen eladósodott,és cs
ő
dbe jutott államnak nem volt már linkfelh
ő
-e. Az általános hanyatlás eredményeként alinkfelh
ő
-rendszer is elt
ű
nt a gazdasági életb
ő
l és átadta helyét a rossz hatékonyságúnaturálgazdálkodásnak, az autarchiának és a cserének. Az általános társadalmi hanyatlás nemaz oka volt a birodalom pusztulásának, hanem a kamatkapitalizmus rendszerének akövetkezménye. A kamatmechanizmus létrehozta a linkfelh
ő
-vagyon példátlankoncentrálódását, és a t
ő
ke korlátlan uralmát.Günter Hannich a következ
ő
képpen foglalja össze Ruhland kutatási eredményeit, amelyeketa freiburgi professzor "A politikai gazdaságtan rendszere" cím
ű
m
ű
vének három kötetébentett közzé 1903. és 1908. között.Róma hanyatlásának a tünetei és menete a következ
ő
volt:- A lakosság növekv
ő
eladósodása, a parasztság megsemmisülése, az ország elnéptelenedése.- A világhódítást követi a rómaiak semmire tekintettel nem lév
ő
nyerészkedése. A helytartó,az adóbérl
ő
, a római keresked
ő
és linkfelh
ő
-kölcsönz
ő
egymást szárnyalta túl a tartományok kiszipolyozásában.- A római parasztság elt
ű
nésével a nép kenyérellátása egyre távolabbról történ
ő
gabona behozataltól válik függ
ő
vé.- A példa nélkül álló választási megvesztegetések eredményeként a polgárok "kenyérhez éscirkuszhoz" jutnak.- Az állam fegyveres erejét a magán-kamatjáradék behajtására használják a tartományokbanés a szomszéd államokban.- Mesés mértékben megnövekszik a gazdagság, a luxus, és az élvezetek hajszolása.- Általánossá válik a közerkölcsök megromlása, az örökség-vadászat, az uzsora, a zsarolás, a bírák, és az állami hivatalnokok megvesztegetése. A korábban szentnek tartott ésfelbonthatatlan házasság könnyen felbontható szerz
ő
déssé válik. Er 
ő
s mértékben fokozódik a prostitúció, a házastársak elhagyása és felgyorsul az ország elnéptelenedése.- A nemesség fokozatosan elt
ű
nik és a politikai vezetés a bankárok kezébe megy át. A világkeresked
ő
i a f 
ő
városban tömörülnek. Megkezd
ő
dnek a polgárháborúk.- A proletárok állami költségen való ellátása, a kényszerszolidaritáson alapulóállamszocializmus gyors kiszélesedéséhez vezet.- Az államcs
ő
d krónikussá válik. A lakosság létszámának csökkenése tovább tart. Alinkfelh
ő
-gazdaság fokozatosan elt
ű
nik. Helyére ismét a naturálgazdálkodás lép.Ha a római birodalom hanyatlásának ezt a tünetegyüttesét a mai globális kamatkapitalizmusrendszerére alkalmazzuk, akkor megállapíthatjuk, hogy a kamatkapitalizmus maivilágrendszere is a szétesés szakaszába érkezett. A világgazdaság centrum országaiban is - azEgyesült Államokban, az Európai Unióban és Japánban egyaránt - nemcsak az állam, de alakosság túlnyomó része is nagy arányban el van adósodva, és a parasztságra mindenüttfokozott nyomás nehezedik. Az élelmiszereket növekv
ő
mértékben külföldr 
ő
l importálják. A3. oldal, összesen: 103A kamatkapitalizmus és a szervezett linkfelh
ő
-hatalom2006.12.08.file://C:\Documents and Settings\Szabolcs\Asztal\Drábik írások\TMP5qw4d9ywpy.htm

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Ibolya Rigolya liked this
Domino01 liked this
AZBYCX liked this
AZBYCX liked this
AZBYCX liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->