Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Açıkta Sırık Domates Yetiştiriciliği (www.etarim.net)

Açıkta Sırık Domates Yetiştiriciliği (www.etarim.net)

Ratings: (0)|Views: 883 |Likes:
Published by Levent KIRCA
Açıkta sırık dometes yetiştiriciliği (Arazi hazırlığı, gübreleme, budama, zirai mücadele)

ETARIM.NET | Türkiye'nin Tarımsal Haber ve Bilgi Paylaşım Portalı http://www.etarim.net
Açıkta sırık dometes yetiştiriciliği (Arazi hazırlığı, gübreleme, budama, zirai mücadele)

ETARIM.NET | Türkiye'nin Tarımsal Haber ve Bilgi Paylaşım Portalı http://www.etarim.net

More info:

Published by: Levent KIRCA on Feb 06, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

 
www.ziraatcim.netTar 
ı
msal Haber ve Payla
ş
ı
m Portal
ı
 
AÇIKTA SIRIK DOMATES YET
İŞ
T
İ
İ
C
İ
L
İĞİ
 
ı
kta s
ı
ı
k domates yeti
ş
tiricili
ğ
inde amaç; birim alanda daha fazla, daha kaliteli, ihracata uygunürün elde ederek daha fazla pazar de
ğ
eri ile piyasaya sunmakt
ı
r.
ı
kta s
ı
ı
k domates yeti
ş
tiricili
ğ
inde ilk ad
ı
m; PAZAR 
ş
artlar 
ı
na uygun nitelikte ÇE
Şİ
Ttespitidir. Uygun çe
ş
idi tespit ettikten sonra yap
ı
lacak en önemli i
ş
lem HARÇHAZIRLI
Ğ
IDIR. Tohum yata
ğ
ı
olarak kullan
ı
lacak olan harç, a
ş
a
ğ
ı
daki seçeneklerden biriile haz
ı
rlanabilir:
Seçenek l Seçenek 2
 
Orman topra
ğ
ı
22 Teneke Bahçe topra
ğ
ı
15 Teneke
 
Di
ş
li dere kumu 5 Teneke Di
ş
li dere kumu 5 Teneke
 
Çiftlik gübresi 23 Teneke Çiftlik gübresi 30 Teneke
 
TSP 2 Kg TSP 2 Kg
 
Potasyum Sülfat 2 Kg Potasyum Sülfat 2 Kg
 Ayr 
ı
ca ilimizde kullan
ı
m
ı
yayg
ı
nla
ş
an TORF materyali EN UYGUN EK 
İ
M ortam
ı
 sa
ğ
lamaktad
ı
r. Torf d
ı
ş
ı
ndaki materyaller haz
ı
rlan
ı
rken harç mutlaka dezenfekte edilmelidir.Bu amaçla metil bromid kullan
ı
lmaktad
ı
r. Dezenfeksiyon yap
ı
ld
ı
ktan sonra veyadezenfeksiyon yap
ı
lmam
ı
ş
sa 100 lt suya 200 gr Manep etkili fungusit ve 200 gr Endosülfan35 WP harca iyice kar 
ı
ş
t
ı
ı
lmal
ı
d
ı
r.Harç dezenfeksiyonundan sonra 15 x 15 cm ebad
ı
ndaki polietilen torbalara, plastik  bardaklara veya viyollere tohum ekilmektedir.Kazova’da tohum ekim zaman
ı
;
ı
kta tarla üretimi için nisan ay
ı
n
ı
n ilk haftas
ı
olmal
ı
d
ı
r.Bölgemizde bu tarihlerde yap
ı
lan ekimlerde so
ğ
uk tehlikesi oldu
ğ
undan, fideler alçak veyayüksek plastik tünellerde yeti
ş
tirilmelidir. Bu tip yap
ı
larda dikkat edilmesi gereken en önemlihusus Havaland
ı
rma’d
ı
r. Bunun d
ı
ş
ı
nda ot alma, sulama, mücadele gibi bak 
ı
m i
ş
leri devaml
ı
 olarak yap
ı
l
ı
r.
Tohum ekiminden itibaren 40-45 gün içerisinde fideler araziye dikilecek büyüklü
ğ
e gelmektedir.
1
 
www.ziraatcim.netTar 
ı
msal Haber ve Payla
ş
ı
m Portal
ı
 
ARAZ
İ
N
İ
N DÜZENLENMES
İ
 
Domates tar 
ı
m
ı
yap
ı
lacak arazinin önce soklu pullukla derin olarak i
ş
lenmesi, toprak i
ş
lemeile birlikte dekara 3-4 römork iyi yanm
ı
ş
büyükba
ş
hayvan gübresi, tavsiyeler do
ğ
rultusundataban gübresi (TSP) ve Potasyum Sülfat verilmelidir. Bu i
ş
lem sonbaharda yap
ı
l
ı
rsa en iyisonuç al
ı
n
ı
r.
İ
lkbaharda ise ikinci toprak i
ş
leme aletleri ile tekrar toprak i
ş
lenerek fide ortam
ı
 haz
ı
rlanmal
ı
d
ı
r.
S
ı
ı
k domates yeti
ş
tiricili
ğ
inde verilmesi gereken aral
ı
k ve mesafeler ilimiz çiftçileri için büyük önemta
ş
ı
maktad
ı
r. Bu tip yeti
ş
tiricilikte verilmesi gereken aral
ı
k ve mesafeler yer domatesi dedi
ğ
imizçe
ş
itlerle yap
ı
lan yeti
ş
tiricili
ğ
e göre çok farkl
ı
d
ı
r. Aç
ı
kta domates tar 
ı
m
ı
nda verilecek ARALIK veMESAFELER;
 
Tek s
ı
ra yeti
ş
tiricilikte 70 cm x 40 cm
 
Çift s
ı
ra yeti
ş
tiricilikte 100 cm x 50 cm x 40 cm veya 90 cm x 50 cm x 40 cm ölçülerindeolmal
ı
d
ı
r.
Fide dikimi yakla
ş
ı
k olarak MAYIS’
ı
n 10’undan sonra yap
ı
lmal
ı
d
ı
r. Fide dikiminden sonra otalma, çapalama, bo
ğ
az doldurma gibi i
ş
lemlerle beraber itina ile yap
ı
lmas
ı
gereken en önemlii
ş
lemler GÜBRELEME,
İ
PE ALMA, KOLTUK ALMA, Z
İ
RA
İ
MÜCADELE’dir. Fidedöneminde ve fideler tarlaya dikildikten sonra 8 günde bir koruyucu ilaçlama yap
ı
lmal
ı
d
ı
r.Zararl
ı
görülmeden insektisit kullan
ı
lmamal
ı
, ilaçlama Tar 
ı
m
İ
l Müdürlü
ğ
ü elemanlar 
ı
n
ı
ntavsiyesi do
ğ
rultusunda yap
ı
lmal
ı
d
ı
r.
GÜBRELEME
Tar 
ı
m te
ş
kilatlar 
ı
n
ı
n tavsiyeleri ve toprak analiz sonuçlar 
ı
ile çiftlik gübresi ve Fosforlu gübretaban gübresi olarak verilmektedir. Fide dikiminden itibaren;
Azotlu gübreler: Tüm üretim boyunca
 
Potasyumlu gübreler: Meyveler
ı
nd
ı
k büyüklü
ğ
ünü ald
ı
ktan sonra haftal
ı
k dönemlerle verilmelidir.Ayr 
ı
ca verimde önemli art
ı
ş
lar sa
ğ
layan MAGNEZYUM’lu gübrelerin kullan
ı
lmas
ı
konusunda,çiftçimiz tar 
ı
m te
ş
kilatlar 
ı
ndan bilgi almal
ı
d
ı
r.
2
 
www.ziraatcim.netTar 
ı
msal Haber ve Payla
ş
ı
m Portal
ı
 
İ
PE ALMA
Üreticilerin imkanlar 
ı
do
ğ
rultusunda ah
ş
ap veya metal malzeme ile yerden 2,5 m yüksekliktedirekler dikilmelidir. Direklerin 5-6 m ara ile dikilmesi gerekir. Direklerin üzerinden çekilentel ise 3 mm kal
ı
nl
ı
ğ
ı
nda olmal
ı
d
ı
r. Domates tar 
ı
m
ı
nda ilimizde sulama salma olarak yap
ı
ld
ı
ğ
ı
ndan direklerin sabitle
ş
tirilmesine önem verilmelidir.
KOLTUK ALMA
 Fidelerin dikiminden itibaren yaprak koltuklar 
ı
ndan ç
ı
kan sürgünlerin daha 4-5 cm ikenkopar 
ı
lmas
ı
ve bu i
ş
lemin sabah saat 10'a kadar bitirilmesine özen gösterilmelidir.Salk 
ı
m olu
ş
tuktan sonra salk 
ı
m
ı
n sonu tekrar sürgün olarak uzamakta ve yeni salk 
ı
mlar olu
ş
maktad
ı
r. Bu faaliyet özellikle Azotun fazla ve tek tarafl
ı
olarak uygulanmas
ı
na ba
ğ
l
ı
 olarak geli
ş
mektedir. Sebebi ne olursa olsun; Bir Salk 
ı
m te
ş
ekkülünü tamamlad
ı
ktan sonraolu
ş
an bu tür Yalanc
ı
Sürgünler'in salk 
ı
m
ı
n son çiçe
ğ
inden hemen sonra KES
İ
LMES
İ
gerekir.
Yukar 
ı
daki anlat
ı
lan üretim esaslar 
ı
dikkate al
ı
nd
ı
ğ
ı
nda size tavsiyemiz ;
 
Tek Gövde
İ
le Üretimdir.
3

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
hensari liked this
hensari liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->