Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Su menh lich su cua gia cap cong nhan, thuc tien VN

Su menh lich su cua gia cap cong nhan, thuc tien VN

Ratings: (0)|Views: 437|Likes:
Published by Khuong Duy
Tieu luan CNXH van de ve giai cap cong nhan.
Tieu luan CNXH van de ve giai cap cong nhan.

More info:

Published by: Khuong Duy on Feb 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/12/2013

pdf

text

original

 
 TiÓu luËn :Chñ nghÜa x· héi khoa häc ThÇy gi¸o híngdÉn:NguyÔn V¨n TuyÓn§Ò tµi 7: V
n
đề
s
m
nh l
ch s
c
a giai cÊp m«n: ChñnghÜa x· héi khoa häcc«ng nh©n trong thêi ®¹i ngµy nay.Liªn hÖ víi VN
Sø mÖnh lÞch sö cña giai cÊp c«ngnh©nA.Më ®ÇuCho ®Õn
tận ngày nay, chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Mác - Lênin luônlà đối tượng tấn công quyết liệt của những thế lực thù địch, mà trước hếtlà từ phía giai cấp tư sản và các lực lượng phản cách mạng khác. Và, mỗilần như vậy, chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Mác - Lênin lại vượt qua nhữngảo tưởng, những ấu trĩ và những hạn chế của lịch sử để rồi hoàn thiện  phù hợp hơn với tiến trình phát triển của xã hội. Ngày nay, trước sự biến động phức tạp, khó lường của tình hình thế giới,trước sự phát triển quanh co của lịch sử, nhất là từ sau khi chế độ xã hộichủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, phong trào cách mạng thế giớilâm vào thoái trào, chủ nghĩa tư bản tạm thời thắng thế, làn sóng hận thùchủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Mác - Lênin lại dấy lên khắp mọi nơi. Nhâncơ hội đó, đã có không ít những người vốn là mác xít, nay trở cờ, lật lọngquay lại phê phán, xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác- Lênin, phủ nhậnhọc thuyết về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và rêu rao về sự“tận cùng của lịch sử”.Trong bối cảnh đó, việc làm sáng tỏ và nhận thức lại đúng đắn hơn vềgiai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của nó là vấn đề có ý nghĩa lý luậnvà thực tiễn sâu sắc và thiết thực.
Trong thêi ®¹i x· héi nµo, nh÷ng ngêi lao ®éng s¶n xuÊttrong c¸c ngµnh s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, dÞch vô c«ngnghiÖp hay nh÷ng ngêi c«ng nh©n ®Òu cã vai trß s¸ngt¹o ch©n chÝnh ra lÞch sö vµ lµ nh÷ng ngêi gi÷ vai trßquyÕt ®Þnh s¸ng t¹o c«ng cô s¶n xuÊt, gÝa trÞ thÆng dvµ chÝnh trÞ x· héi. Chñ nghÜa x· héi khoa häc lµ méttrong ba bé phËn cÊu thµnh cña chñ nghÜa M¸c - Lªnin ®·nghiªn cøu mét c¸ch toµn diÖn vÒ c¸c quy luËt chÝnh trÞx· héi cña qu¸ tr×nh ph¸t sinh, h×nh thµnh vµ ph¸t triÓncña c¸c h×nh th¸i kinh tÕ x· héi céng s¶n chñ nghÜa. Trong ®ã, chñ nghÜa x· héi khoa häc ®· tËp chung nghiªncó nh÷ng nguyªn t¾c c¨n b¶n, nh÷ng ®iÒu kiÖn, con ®-êng, h×nh thøc, ph¬ng ph¸p ®Êu tranh cña giai cÊp c«ngnh©n ®Ó thùc hiÖn chuyÓn biÕn tõ chñ nghÜa t b¶n sangchñ nghÜa x· héi.Tõ vai trß to lín cña giai cÊp c«ng nh©n, viÖc kh¼ng®Þnh sø mÖnh lÞch sö cña giai cÊp c«ng nh©n cã ýnghÜa quan träng c¶ vÒ lý luËn lÉn thùc tiÔn.
Nhãm sinh viªn thùc hiÖn: V¨n D¬ng Líp : M¸y Ho¸K50_§HBKHNVò Duy Kh¬ng TrÇn Quang Tµi
1
 
 TiÓu luËn :Chñ nghÜa x· héi khoa häc ThÇy gi¸o híngdÉn:NguyÔn V¨n TuyÓn§Ò tµi 7: V
n
đề
s
m
nh l
ch s
c
a giai cÊp m«n: ChñnghÜa x· héi khoa häcc«ng nh©n trong thêi ®¹i ngµy nay.Liªn hÖ víi VN
 Tríc sù khñng ho¶ng vµ sôp ®æ cña chñ nghÜa x· héi 맫ng ¢u vµ Liªn X«, nhiÒu ngêi ®· béc lé sù dao ®éng vµhoµi nghi vÒ sø mÖnh lÞch sö cña giai cÊp c«ng nh©n.Bän c¬ héi xÐt l¹i vµ c¸c thÕ lùc chèng céng cã c¬ héi míi®Ó phñ nhËn sø mÖnh lÞch sö cña giai cÊp c«ng nh©n,vai trß l·nh ®¹o cña §¶ng céng s¶n vµ chñ nghÜa x· héi. Trong giai ®o¹n míi hiÖn nay, c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸,hiÖn ®¹i ho¸ ®ang diÔn ra trªn toµn thÕ giíi, chñ nghÜa héi ®ang ë trong thêi kú tho¸i trµo, thêi ®¹i ngµy nay vÉn®ang lµ thêi ®¹i qu¸ ®é tõ chñ nghÜa t b¶n lªn chñnghÜa x· héi trªn ph¹m vi toµn thÕ giíi cßn ®ang cã nhiÒubiÕn ®éng, tiªu cùc ... th× vÊn ®Ò lµm s¸ng tá sø mÖnhlÞch sö cña giai cÊp c«ng nh©n ®îc ®Æt ra trë nªn bøcthiÕt h¬n bao giê hÕt, c¶ trªn hai ph¬ng diÖn: lý luËn vµthùc tiÔn.Sø mÖnh lÞch sö cña giai cÊp c«ng nh©n lµ mét ph¹m trï c¬ b¶n nhÊt cña chñ nghÜa x· héi khoa häc, do ®ã nã ®·®îc C.M¸c - Ph.¡ngghen vµ Lªnin nghiªn cøu vµ ph¸t triÓnhÕt søc hoµn thiÖn trong trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cñalÞch sö thÕ giíi. XÐt trªn ph¬ng diÖn lÞch sö, nh÷ng nhËn®Þnh vµ lý luËn cña c¸c «ng vÒ giai cÊp c«ng nh©n cã t¸cdông to lín vµ ®óng ®¾n.Cßn ®èi víi níc ta, vÊn ®Ò trªn®îc §¶ng ta rÊt chó träng. V× thÕ, sø mÖnh lÞch sö cñagiai cÊp c«ng nh©n kh«ng chØ thÓ hiÖn râ trong c¸c v¨nkiÖn ®¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc, mµ ®©y cßn lµ méttrong nh÷ng ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc cña nhiÒu nhµ lýluËn, nhµ nghiªn cøu lÞch sö, vµ cña nhiÒu thÕ hÖ c«ngnh©n, sinh viªn.Sù t¸c ®éng cña sø mÖnh lÞch sö cña giai cÊp c«ngnh©n kh«ng chØ ¶nh hëng tíi sù chuyÓn biÕn cña lÞch söthÕ giíi lµ thay ®æi tõ h×nh th¸i kinh tÕ nµy sang h×nhth¸i kinh tÕ kh¸c, thay ®æi tõ chÕ ®é kinh tÕ nµy sangchÕ ®é kinh tÕ kh¸c ... mµ cßn lµm thay ®æi t×nh h×nhkinh tÕ chÝnh trÞ x· héi trªn toµn thÕ giíi, nã t¸c ®éng tíiqu¸ tr×nh s¶n xuÊt cô thÓ, tíi bé mÆt ph¸t triÓn cña thÕgiíi.Nh vËy, vÊn ®Ò ®Æt ra lµ: sø mÖnh lÞch sö cña giaicÊp c«ng nh©n lµ g×? Néi dung, ®iÒu kiÖn kh¸ch quanquy ®Þnh lµ g×? Trªn ph¬ng diÖn lý luËn vµ thùc tiÔn, nã®îc thÓ hiÖn ra sao? Vµ ®Ó cñng cè vµ t¨ng cêng sù l·nh®¹o cña giai cÊp c«ng nh©n cÇn ph¶i tiÕn hµnh nh÷ngbiÖn ph¸p g×?
Nhãm sinh viªn thùc hiÖn: V¨n D¬ng Líp : M¸y Ho¸K50_§HBKHNVò Duy Kh¬ng TrÇn Quang Tµi
2
 
 TiÓu luËn :Chñ nghÜa x· héi khoa häc ThÇy gi¸o híngdÉn:NguyÔn V¨n TuyÓn§Ò tµi 7: V
n
đề
s
m
nh l
ch s
c
a giai cÊp m«n: ChñnghÜa x· héi khoa häcc«ng nh©n trong thêi ®¹i ngµy nay.Liªn hÖ víi VN
B.Néi dung
Ch¬ng I : LuËn cø lý luËn
§Ó gi¶i quyÕt c¸c c©u hái trªn, ta xÐt nh÷ng luËn cøvÒ lý luËn .1.
Kh¸i niÖm giai cÊp c«ng nh©n
 
Bàn về khái niệm giai cấp công nhân, cho tới nay, tuỳ thuộcvào lập trường giai cấp, thái độ chính trị, trình độ nhận thức và phương pháp tiếp cận , vẫn còn những ý kiến khác nhau, thậm chí trái ngượcnhau.C. Mác trong bức thư gửi Vây-Đơ Maye (năm 1852) đã thừa nhận,việc phát hiện ra giai cấp và đấu tranh giai cấp, không phải là công laocủa các nhà sáng lập ra chủ nghĩa xã hội khoa học, công lao đó thuộc vềcác nhà sử học Pháp: G. Phrăngxoa Ghi đô (1776-1874), Ô. GuyxtanhChirey (1795-1856), Phrăngxoa Mi nhê (1796-1884)... Công lao của C.Mác chỉ là phát hiện ra: vấn đề đấu tranh giai cấp tất yếu dẫn đến chuyênchính vô sản; và chuyên chính vô sản chỉ là bước quá độ từ xã hội có giaicấp đến xã hội không giai cấp. Ngay từ năm 1845, khi bắt tay vào việc nghiên cứugiai cấp công nhân, trong tác phẩm “Gia đình thần thánh”,C. Mác đã đặt câu hỏi: “Vấn đề là ở chỗ tìm hiểu xem giaicấp vô sản thực sự là gì và phù hợp với sự tồn tại ấy của bản thân nó, giai cấp vô sản buộc phải làm gì về mặt lịchsử”[1]. Trong các tác phẩm “Góp phần phê phán triết học pháp quyền của Hê ghen”(1844), “Tình cảnh những ngườilao động ở Anh” (1844-1845), “ Những nguyên lý của chủnghĩa cộng sản” (1847), “Tuyên ngôn của Đảng cộng sản” (1848)... C.Mác và Ph. Angghen đã bàn và sử dụng nhiều từ đồng nghĩa để biểu đạtkhái niệm giai cấp công nhân: “giai cấp công nhân”, “giai cấp vô sản”,“giai cấp vô sản công nghiệp”, “giai cấp vô sản hiện đại”, “giai cấp côngnhân hiện đại”, “giai cấp vô sản công nghiệp”, “giai cấp công nhân côngxưởng, nhà máy”, “giai cấp công nhân đại cơ khí” và nhiều thuật ngữ
Nhãm sinh viªn thùc hiÖn: V¨n D¬ng Líp : M¸y Ho¸K50_§HBKHNVò Duy Kh¬ng TrÇn Quang Tµi
3

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->