Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hoi Dap Ve Van Hoa Phong Tuc Viet Nam

Hoi Dap Ve Van Hoa Phong Tuc Viet Nam

Ratings: (0)|Views: 33 |Likes:
Published by giangnam45
Nhiều điều thú vị về văn hóa, phong tục Việt Nam
Nhiều điều thú vị về văn hóa, phong tục Việt Nam

More info:

Published by: giangnam45 on Feb 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/05/2012

pdf

text

original

 
HOÃI ÀAÁP VÏÌVÙN HOAÁPHONG TUC NGÛÚÂI VIÏÅ
 
1
 
http://www.ebooks.vdcmedia.com 
MUÅC LUÅ
Lïî vêën danh coánga ?.............................................................................
 
HOÃI ÀAÁP VÏÌVÙN HOAÁPHONG TUC NGÛÚÂI VIÏÅ
 
 
http://www.ebooks.vdcmedia.com 
 
Taåi sao múái àeãchûa àùåt tïn chñnh (tïn huyá )?..................................................46 
 
Àaåo thêì y troâ..................................................................................................63 
viïåc hoålúåi hay haåi ?.......................................................................................8
 
 
HOÃI ÀAÁP VÏÌVÙN HOAÁPHONG TUC NGÛÚÂI VIÏÅ
 
 
http://www.ebooks.vdcmedia.com 
Nam nûä thuåthuåbêët thên nghôa laâgò? 
Àêy laâcêu noái cûãa miïång, quen duâng chó möëi quan hïånam nûätheo quan niïåm cuãa nhaânho. Ngûúâi àaân öng vaângûúâi àaân baângaây xûa trao cho nhau caái gò, nhêån cuãa nhau caái gò, àïìu khöng trûåc tiïëp têån tay, súåbêëm nhaáy, ra hiïåu gò vúái nhau chùng? (Hai chûä"thuåthuå" traái ngûúåc nghôa: möåt chûä"thuå" laâtrao cho, möåt chûä"thuå" laânhêån). Hai ngûúâi muöën múâi nhau ùn trêìu, thò ngûúâi chuãtïm trêìu, xïëp vaâo cúi trêìu, àùåt giûäa baân, khaách tûånhùåt lêëy maâùn. Lïîgiaáo phong kiïën thêåt khùæt khe, viïåc toãtònh yïu trûåc tiïëp khoámaâthûåc hiïån àûúåc, hoåa chùng chó coân àöi mùæt thêìm leán nhòn nhau!Ngûúâi chêu Êu tûânhoãàïën giaâ, theo pheáp lõch sûåbùæt tay nhau, nhaãy vúái nhau laâchuyïån thûúâng. Nhûng, ngûúâi Viïåt Nam vaângûúâi Àöng noái chung, nam nûävö yáchaåm vaâo da cuãa ngûúâi khaác giúái thò coi nhû coácûãchó khöng àûáng àùæn. Ngûúâi àaân öng coáthaái àöåsuöìng saäseäbõ àaân baâxa laánh, nhûng khöng àaáng lo bùçng ngûúâi con gaái lùèng lú, bõ xaähöåi deâm pha thò khoámaâlêëy àûúåc têëm chöìng cho àaáng têëm chöìng. Vò vêåy caác nhaâquyïìn quyáthûúâng "cêëm cung" con gaái. Ngay tûâtuöí i thú àaäsúám hònh thaânh sûångùn caách giúái tñnh. Thúâi phong kiïën xûa, chó nhûäng ngûúâi coátû tûúãng tên tiïën múái cho con gaái ài hoåc, vaâcoáài hoåc thò con trai ngöìi riïng con gaái ngöìi riïng. Trai gaái ài cuâng nhau, vui chúi cuâng nhau bõ baån beâcuâng lûáa chïënhaåo. Coáhöåi heâàònh àaám cuäng phaãi phên biïåt àaân öng àûáng bïn traái, àaân baâàûáng bïn phaãi.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->