Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Công nghệ hóa rắn đất làm đường ô tô

Công nghệ hóa rắn đất làm đường ô tô

Ratings: (0)|Views: 1,618 |Likes:
Published by quangdn
Công ty Cổ phần Tư vấn & ĐTXD ECC soạn thảo
Công ty Cổ phần Tư vấn & ĐTXD ECC soạn thảo

More info:

Published by: quangdn on Feb 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/23/2012

pdf

text

original

 
 
ĐỀ
XU
T K
THU
T
Ứ Ứ 
NNGGDD
NNGGCCÔÔNNGGNNGGHH
&&VV
TTLLII
UUMM
Ớ Ớ 
II 
ĐĐ
GGIIAA CC
 
ĐĐ
TTLLÀÀMMMMÓÓNNGG 
ĐĐƯ Ư Ờ Ờ 
NNGGGGIIAAOOTTHHÔÔNNGG 
VP
Đ
D: 257 Nguy
n V
ă
n Linh, Qu
n H
i Châu, TP
Đ
à N
ng.
Đ
T: 0511.2229752 Fax: 0511.3656691
Đ
à N
ng – Tháng 10 n
ă
m 2009
 
 BK Engineering & Construction
M
C L
C
1.
 
Th
ư 
ng
 2.
 
Gi
ớ 
i thi
u v
công ngh
hóa r
n
đấ
t b
ng ph
gia3.
 
L
ượ 
c
đồ
ti
ế
n hành D
ự 
án gia c
 
đấ
t làm móng
đườ 
ng4.
 
Đề
xu
t v
ế
t c
u m
t
đườ 
ng khu v
ự 
c th
ử 
nghi
m t
i D
c Ki
nPh
n ph
l
c:Các v
ă
n b
n liên quan
đế
n công ngh
gia c
 
đấ
t-
Quy
ế
t
đị
nh s
3296/Q
Đ
– BGTVT, ngày 11 tháng 10 n
ă
m 2002 v/v Thành l
p H
i
đồ
ng KH-CN c
p B
 
để
xác
đị
nh kh
n
ă
ng
ng d
ng ch
t SA44/LS40 trong gia c
 
đấ
tlàm
đườ 
ng Giao thông Nông thôn
ở 
Vi
t Nam.-Quy
ế
t
đị
nh s
724/Q
Đ
-BGTVT ngày 25 tháng 3 n
ă
m 2004 cho phép
ng d
ng ch
tSA44/LS40 trong gia c
 
đấ
t làm
đườ 
ng Giao thông nông thôn
ở 
Vi
t Nam.-Biên b
n Nghi
m thu
đề
tài Khoa h
c c
a Trung tâm KHKT-CNQS thu
c B
Qu
cPhòng,
Đề
tài
Ứ 
ng d
ng ch
t RRP 235 vào xây d
ng n
n
đườ 
ng Giao thông, ngày 13tháng 9 n
ă
m 2004.-Báo cáo thi công th
nghi
m
đườ 
ng GTNT
ở 
xã Thi
n Phi
ế
n, Huy
n Tiên L
, t
nhH
ư
ng Yên (S
d
ng ph
gia SA44/LS40) n
ă
m 2003 (Theo
đề
tài KHCN c
a B
 GTVT).-Báo cáo k 
ế
t qu
thí nghi
m hi
n tr
ườ 
ng trên
đ
o
n th
nghi
m H
ư
ng Yên, do PhòngThí nghi
m Tr
ng
đ
i
m
Đườ 
ng b
1 – Vi
n KHCN B
Giao thông V
n t
i th
c hi
ntháng 1 n
ă
m 2004-Báo cáo k 
ế
t qu
ki
m tra
đ
ánh giá hi
n tr
ườ 
ng
đ
o
n th
nghi
m H
ư
ng Yên sau sáun
ă
m khai thác, th
c hi
n b
ở 
i Công ty CP T
ư
v
n và
Đ
TXD ECC, ph
i h
ợ 
p v
ớ 
i PhòngThí nghi
m Las XD 74 c
a Công ty CP T
ư
v
n XDCT Giao thông 5.-Báo cáo thí nghi
m m
u
đấ
t l
y
ở 
Duy Xuyên, Qu
ng Nam, s
d
ng ph
giaSA44/LS40 kèm v
ớ 
i
đề
xu
t
ng d
ng cho D
án
đườ 
ng tr
c khu Tái
đị
nh c
ư
làngchài Duy Ngh
 ĩ 
a.
 
http://www.bk-ecc.com.vn 
TTHH
Ư Ư 
NNGG
 Kính g
ử 
i : Quý Khách hàng !Chúng tôi xin g
ử 
i
đế
n Quý Khách hàng l
ờ 
i chào trân tr
ng, l
ờ 
i chúc s
ứ 
c kh
e và thành
đạ
t !
Công ty C
ph
n T
ư
v
n
Đầ
u t
ư
Xây d
ng ECC (BK-ECC)
đượ 
c thành l
p b
ở 
i m
t nhóm K
s
ư
 Xây d
ng lâu n
ă
m t
t nghi
p t
 
Đạ
i h
c Bách Khoa
Đ
à n
ng. Ngành ngh
kinh doanh chính c
a Côngty bao g
m:
 
Kh 
o sát – Tr 
ắ 
đạ
c – B 
đồ
.
 
Thi 
ế 
t k 
ế 
- L
p D 
ự 
án 
Đầ
u t 
ư 
các Công trình xây d 
ự 
ng.
 
ư 
ấ 
n Qu 
n lý D 
ự 
án – Giám sát Thi công.
 
Thí nghi 
m v 
t li 
u – Ki 
đị 
nh Ch 
ấ 
t l 
ượ 
ng Xây d 
ự 
ng.
 
Cung c 
ấ 
p d 
 ị 
ch v 
ử 
lý k 
ỹ 
thu 
t trong Xây d 
ự 
ng.
 
Đạ
i lý phân ph 
i và gi 
ớ 
i thi 
u V 
t li 
u & Công ngh 
ớ 
i trong Xây d 
ự 
ng 
 
Thi công các D 
ự 
án Xây l 
ắ 
p theo d 
ng tr 
n gói.
 
Đ
ào t 
o ngu 
n nhân l 
ự 
c trong Xây d 
ự 
ng h 
ng 
 
Biên phiên d 
 ị 
ch tài li 
u ti 
ế 
ng Anh chuyên ngành.
S
c m
nh n
i tr
i c
a BK-ECC th
hi
n
ở 
 
độ
i ng
ũ
K
s
ư
giàu kinh nghi
m và n
ă
ng
độ
ng, v
ớ 
i các thi
ế
tb
máy móc và công ngh
hi
n
đạ
i, kh
n
ă
ng tài chính lành m
nh s
mang l
i s
hài lòng cho m
iKhách hàng. Chúng tôi
đ
ã và
đ
ang liên t
c th
c hi
n m
i n
l
c c
a mình
để
ti
ế
p t
c cung c
p các d
chv
t
t nh
t th
a mãn các yêu c
u c
a Khách hàng.Hi
n nay chúng tôi là Nhà phát tri
n &
Ứ 
ng d
ng công ngh
hóa r
n
đấ
t b
ng các lo
i hóa ch
t ph
c v
 công tác làm móng
đườ 
ng giao thông, làm g
ch không nung, gia c
ch
ng xói kênh m
ươ 
ng, h
ch
an
ướ 
c,
đ
ê
đậ
p....Các lo
i hóa ch
t này do các Hãng
ở 
n
ướ 
c tiên ti
ế
n nh
ư
C
ng hòa Liên bang
Đứ
c, Th
y S
, Hoa K
 s
n xu
t và phát tri
n, v
ớ 
i nguyên lý hóa r
n
đấ
t b
ng cách t
o t
l
c trong quá trình trao
đổ
i ion, bi
ế
n
đổ
i thành ph
n sét trong
đấ
t thành xim
ă
ng polime vô c
ơ 
làm
đấ
t x
lý hóa r
n, có c
ườ 
ng
độ
ch
u l
ccao và lâu b
n,
độ
ch
ng th
m n
ướ 
c t
t, lo
i b
 
đượ 
c hi
n t
ượ 
ng tr
ươ 
ng n
ở 
c
a
đấ
t giàu sét.Lo
i v
t li
u và công ngh
m
ớ 
i này
đ
ã
đượ 
c áp d
ng thành công
ở 
r
t nhi
u n
ơ 
i trên th
ế
gi
ớ 
i v
ớ 
i chi
udày l
ch s
trên 30 n
ă
m.
Vi
t Nam,
đ
o
n th
nghi
m s
ớ 
m nh
t
đ
ã
đượ 
c áp d
ng là 2 Km
đườ 
ng
ở 
 h
ươ 
ng l
80, huy
n Hóc Môn, Thành ph
H
Chí Minh, s
d
ng hóa ch
t v
ớ 
i tên g
i RRP c
a
Đứ
c.

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
casinho87 liked this
scribbiuser liked this
kyhd22 liked this
minhhaikt29 liked this
Phong liked this
Minh Hiền liked this
thomastraans liked this
thomastraans liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->