Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
19Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
1.Pojam kriminologije

1.Pojam kriminologije

Ratings: (0)|Views: 673|Likes:
Published by gordije

More info:

Published by: gordije on Feb 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/28/2013

pdf

text

original

 
POJAM KRIMINOLOGIJE
1.
 Ne postoji jedinstveno stanovište o pojmu i predmetu kriminologije.Vremenom su se u nauci formirala
2 shvatanja
o tome šta je kriminologija:
1.enciklopedijsko – da je to
grupa nauka
i2.da se radi
o jedinstvenoj sintetičkoj nauci
.
 Najopštije rečeno – kriminologija je nauka o zločinu.
Termin „
kriminologija
“ prvi put je upotrebio francuski antropolog TOPINARD u svomdelu „ANTROPOLOGIJA“ – gde označava kriminologiju – kao nauku o proučavanjukrivičnih dela.
Prvo delo
pod nazivom „Criminologija“ objavio je italijanski pozitivista GAROFALO1884. godine.Prema Američkom sociologu
Selinu
– 
prvi istraživač
na polju kriminologije jeitalijanski lekar i fiziognomista DELA-PORTE, koji je u svom delu „De la humanafiziognomija“ – ukazivao na uzajamnu vezu između fizičkih i psihičkih osobina
ličnosti.Zločin
 – u
 savremenom značenju
 
kriminalitet
je veoma
složena društvena pojava
.Postoje veoma
različita shvatanja
o pojmu i predmetu kriminologije:
(I. – pravac)
GRASBERGER – (kriminolog-direktor Krim. Instituta u Beču) – smatra da kriminologija
obuhvata brojne naučne discipline
– kojima je
zajednički predmet
proučavanja
krivično delo
. On zato smatra da jeFRANC LIST – s pravom kriminologiju okvalifikovao kao
pomoćnu granu krivičnogprava.Prema
 
Grasbergeru
to je pre svega
prirodna nauka
jer se u metodologiji istraživanjasluži njihovim metodama – dok se
u sferi čiste nauke
pojavljuje kada su njenaistraživanja granična sa sociološkim i psihološkim disciplinama.GRUNHUT – profesor krim. na Univerz. u Oksfordu – smatra – da je kriminologija
empirijska nauka
koja proučava
rezultate, forme i uzroke zločina
i
kazneno-popravni postupak 
sa zločincima.
(II: pravac)
 Neki autori tvrde da postoji
više područja
na kojima se iskazuje predmetkriminologije:
BRUNON HOLIST – navodi da se kriminologija iskazuje u
5 područja
:1.kao
samostalna naučna disciplina
koja proučava krivično delo i kaznu;2.kao
nauka o zločinu u širem smislu
(uzroci kriminaliteta, metodi njegovogsuzbijanja, pitanja kriminalne politike, penologije, krivičnog prava;1
 
3.kao
nauka o uzrocima i pojavama kriminaliteta
(uz kriminalistiku, krivično pravo i krim. politiku);4.kao
nauka o ličnosti kriminalca
i5.kao
nauka u užem smislu
( o uzrocima i pojavama kriminaliteta).
(III – pravac)
Iz treć e grupe pravaca u kriminologiji – izdvajaju se stavovi REKLESA – koji ovudisciplinu smatra
naukom o kažnjavanju, policiji, sistemu sudstva, kriminalitetumaloletnika
i dr.Danski naučnici: HURVIT i KRISTIJANSEN – smatraju da kriminologiju čine:1.kriminografija (opisni deo zasnovan na statistici)2.kriminalna sociologija,3.kriminalna biologija,4.kriminalna somatologija,5.kriminalna genetika,6.kriminalna psihologija,7.predikciona istraživanja,8.viktimologija
(IV-pravac)
Četvrti pravac zastupa grupa američkih kriminologa (SADERLAND, ELIOT,BARNES, TETERS,
 
)Oni smatraju da kriminologija prvenstveno proučava
ličnost delikventa i njegovtretman.
Prema (SADERLAND i KRESIU- američki kriminolozi) – kriminologija obuhvata
3 discipline
:1.sociologiju krivnog prava,2.kriminalnu etiologiju i3.penologiju.
(V – pravac)
Predstavnici petog pravca – 
nemački kriminolozi
– smatraju kriminologiju
nauku ozločinu
ili nukom
o kriminalitetu
.LERNEL- razlikuje kriminologiju
 sensu stricto
”-
nauka o genetskom činiocuzločina i “
 sensu largo
” – obuhvata pored prvog značenja i kriminalnufenomenologiju , strukturu i dinamiku.
Slične stavove
su zastupali drugi
nemački
kriminolozi (MIDENDORF, EKSNER,SAUER, EISENBERG, KAISER, KUZINGER i neki
poljski
(WALCZAK iMAREK).2
 
U načelu oni su zastupali stavove da je to
nauka o zločinu
(pojava pojedinca i narodaili nauka o kriminalitetu)
Veoma rano kriminalitetom kao predmetom nauke počela je da se bavi
kriminalna sociologija
. Svoja kriminološka shvatanja začela u
18. veku
 – s klasičnom školom, zatim s pozitivističkim teorijama s kraja 19. veka – a zatim je vremenom evoluirala u savremenu kriminologiju izučavajući
kriminalitet kao isključivo društvenu pojavu.
I poznati franc. sociolog EMIL DIRKEM dao definiciju kriminaliteta i timeustanovio pojam kriminologije:Po njemu :
“Kriminalitet je
proizvod međuuticaja
između ljudi i društva i njegovikoreni se nalaze u društvu i on je imanentan samom društvu.Po njemu – društvena reakcija na pojave kriminaliteta
sadržana je ukažnjavanju
, a nauka koja se njime bavi naziva se kriminologijom.”
U teoriji postoje i različiti pokušaji
određenja
kriminoloških
područja i disciplina
:
I. Predstavnici enciklopedijskog shvatanja ( kriminologija je grupanauka),dele kriminologiju, na:
1.teorijske discipline ( krim. sociologija, krim.psihologija, krim.antropologija,krim.psihopatologija i krim.penologija); i2.aplikativne (primenjene) discipline ( krim. politika, krim, profilaksa ikriminalistika).Predstavnici
austrijske enciklopedijske škole
( GROS, SELIG, GRASBERGER 
 
)SMATRAJU DA JE:Kriminologija
multidisciplinarna nauka
, koja obuhvata sledeće discipline:1.one koje se
bave kriminalnom stvarnošću
(krim. fenomenologija,krim.sociologija, krim.psihologija i krim. antropologija);2.one koje se bave
činjenicama krivičnog postupka
(kriminalistika, sudskamedicina I sudska psihologija); i3.one koje se bave
sprečavanjem krivičnih dela
(kriminalna profilaksa, kurativna pedagogija, penologija).
II.
Predstavnici shvatanja koji kriminologiju vide kao sintetičku nauku
i koja
se
svodi na
enciklopedijsko shvatanje kriminaliteta postavili su: NIĆEFORO I FERI( italijanski pozitivista), a kasnije ovo shvatanje prihvatio francuski kriminologPINATEL.3

Activity (19)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
slavy_nk5316 liked this
slavy_nk5316 liked this
slavy_nk5316 liked this
Patricia_TZ liked this
Patricia_TZ liked this
Jelena Antic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->