Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword or section
Like this
27Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Istatistikmerkezi.com_SPSS 15.0 Ile Veri Analizi[1]

Istatistikmerkezi.com_SPSS 15.0 Ile Veri Analizi[1]

Ratings: (0)|Views: 11,017|Likes:
Published by semihmun20

More info:

Published by: semihmun20 on Feb 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

05/13/2013

pdf

text

original

 
SPSS
15.0
Veri AnalizYöntemleri
U. Erman EYMEN
**Bu e-kitapwww.istatistikmerkezi.comadresindenücretsiz olarak indirilebilir.
 
www.istatistikmerkezi.com2
PROFESYONEL YARDIM
Anket Tasar
ımı
 ,
Veri Analizi,
Tezlerinizin Ara
ştı
rma Bölümlerinin Haz
ı
rlanmas
ı
 ,
Tez Önerisinin Haz
ı
rlanmas
ı
U.Erman EYMEN
*
’den profesyonel yard
ı
m almak için;www.istatistikmerkezi.comadresi “Bize Ula
şı
n” menüsünü kullanarak bizimle irtibat kurabilirsiniz.
SPSS Kullanma K
ı
lavuzuU. Erman Eymen
İ
statistik Merkezi Yay
ı
n No: 1Ekim 2007Tüm haklar
ı
yazar
ı
na aittir. Kitap tüm sayfalar
ı
elektronik ortamda tescillenmi
ş
tir.Kitab
ı
n içeri
ğ
i, resimleri/logolar
ı
 , yazar ve yay
ı
n bilgilerinde üzerinde de
ğiş
iklikyap
ı
lamaz.Kitap sayfa s
ını
rlamas
ı
olmaks
ızı
n ço
ğ
alt
ı
labilir. Ki
ş
isel web sitelerine ziyaretçilerinindirebilmeleri amac
ı
yla yüklenebilir. Ancak hiçbir
ş
ekilde ticari amaçlarla kullan
ı
-lamaz.Kitab
ı
yukar
ı
da aç
ı
klanan kapsam
ı
n d
ışı
nda kullananlar hakk
ı
nda 5846 say
ılı
Fikirve Sanat Eserleri Kanununun hükümleri do
ğ
rultusunda i
ş
lem ba
ş
lat
ı
lacakt
ı
r.
*
U. Erman EYMEN 
 İ 
statistik Merkezi® direktörüdür.
 
www.istatistikmerkezi.com3
İ
statistik Merkezi Hakk
ı
nda
İ
statistik Merkezi; akademisyen ve ö
ğ
rencilere yapacaklar
ı
bilim-sel çal
ış
malara destek olmak, bilimsel çal
ış
malar
ı
s
ı
ras
ı
nda kar
şı
-la
ştı
klar
ı
problemlere çözüm getirmek ve bilgi al
ış
veri
ş
ini kolay-la
ştı
rmak için olu
ş
turulmu
ş
bir ileti
ş
im portal
ıdı
r.Bu kapsamda
İ
statistik Merkezi taraf
ı
ndan yap
ı
lan çal
ış
malar a
ş
a-
ğı
da özetlenmi
ş
tir;
Bilimsel ara
ştı
rmalar
ı
n alt yap
ısını
n olu
ş
turulmas
ı
(Tez / ara
ş
-
rma önerilerinin haz
ı
rlanmas
ı
),
Bilgi toplama arac
ını
n (anket, görü
ş
me formu) haz
ı
rlanmas
ı
 ,
Ara
ştı
rma plan
ını
n olu
ş
turulmas
ı
 ,
Verilerin analizi ve yorumlanmas
ı
 ,
Ara
ştı
rma raporunun haz
ı
rlanmas
ı
(tezler/makalelerin ara
ştı
rma bölümleri)
Veri analizi ve anket tasar
ımı
e
ğ
itimleri.MisyonumuzBilgi ve birikimleri bir araya getirmek, beraber üretmenin ve pay-la
ş
man
ı
n hazz
ını
ya
ş
amakt
ı
r.Vizyonumuz
İ
statisti
ğ
in bilimsel çal
ış
malarda do
ğ
ru kullan
ımı
na uzmanl
ığımı
zve etkinli
ğ
imiz ile liderlik etmektir.
İ
lkelerimizBilgi ve deneyimin payla
şı
ld
ı
kça ço
ğ
ald
ığı
na inan
ı
r, sa
ğ
lad
ığımı
zhizmetin kalitesinden ödün vermeyiz. Her bir talebi proje anlay
ışı
ile alarak hizmette bütünsellik sa
ğ
lar
ı
z.

Activity (27)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Mete Gökalp liked this
Murat Özkan added this note|
önemli
abideby liked this
Uğur Avcilar liked this
Huseyin TASKIN liked this
cotlu liked this
cotlu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->