Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
30Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
FR teorija novija

FR teorija novija

Ratings: (0)|Views: 2,220|Likes:
Published by MinelaHreljić

More info:

Published by: MinelaHreljić on Feb 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/10/2013

pdf

text

original

 
OSNOVNI KAPITAL
Osnovni kapital svakog društva je određen minimumom ulaganja prilikom osnivanjadruštva definisan zakonskom procedurom osnivanja društva.Osnovni kapital ne treba shvatati kao fiksnu kategoriju jer je dozvoljeno njegovokorištenje pod određenim uslovima. Zbog toga moramo razlikovati pojam osnovnogkapitala od pojma osnivačkog kapitala. Oni su iste vrijednosti i značenja samo umomentu osnivanja društva.Na osnovni kapital se primjenjuju načela unosa i odavanja. Načelo unosapodrazumijeva:1.) Osnovni kapital d.d. bez obzira na iznos je utvrđen ugovorom o osnivanju, mora ucijelosti biti uplaćen prije upisa u registar emitenata kod Komisije;2.)
 
Ulozi u novcu, ako se osnovni kapital prilikom osnivanja d.d. obezbjeđuje i ulozima ustvarima i pravima ne smije biti manji od 50.000KM;3.) Do dana podnošenja prijave za upis d.o.o. u sudski registar, mora biti uneseno barempola uloga u novcu;4.) Ulozi u stvarima i pravima moraju biti u cijelosti unesenu u drtvo do danapodnošenja prijave za upis osnivanja društva u sudski registar;5.) Član društva je obavezan namiriti u novcu vrijednost uloga u stvarima i pravima, ako je u vrijeme podnošenja prijave za upis vrijednost uloga u stvarima i pravima manjaod procijenjene ili ako društvo nije steklo vlasništvo nad stvarima i pravima koje ječlan bio obavezan unijeti kao ulog;6.) Usluge i rad se ne mogu iskazati kao ulog, ali izvršenje određene činidbe može bitiugovoreno aktom o osnivanju, ali ne ulazi u ulog i nije osnov prava za člana društva;7.)Cijena dionica prilikom emisije ne može biti ispod njihove nominalne vrijednosti;8.)Osnivači d.d. ne mogu raspolagati izvršenim uplatama dionica9.) Troškovi osnivanja se ne mogu isplaćivati na teret osnovnog kapitala.U skladu sa ovim načelom su odredbe o bezuslovnoj uplati dionica prilikom simultanogosnivanja i o ništavnosti osnivanja društva ukoliko osnivači i drugi upisnici dionicane upišu od strane drugih upisnika upisane, a neuplaćene dionice.Da bismo mogli razlikovati d.o.o. i d.d. potrebno je znati da:Dioničko društvo svoj kapital dijeli na dionice, a društvo ograničene odgovornosti naudjele. Dionice su udjeli izraženi u papirima od vrijednosti, što dionički kapital činimobilnijim od kapitala d.o.o.Predviđeni iznosi osnivačkog kapitala nisu iznosi koji su dovoljni da bi preduzeće mogloduže poslovati, ali jesu dovoljna da se počne raditi.
ULOZI
Osnovni kapital, prilikom osnivanja društva se obezbjeđuje ulozima članova u novcu istvarima i pravima čija se vrijednost iskazuje u novcu. Ulog u stvarima i pravima seizražava u novcu i mora se u cijelosti unijeti prije upisa društva u registar.Vrijednost stvari i prava moraju poprimiti karakter fer vrijednosti tj. da se utvrdi nivoočekivane koristi od sredstava i prava, te da ta vrijednost bude osnova za procjenu ipriznavanje osnivačkom kapitalu.
1
 
RAČUNOVODSTVO STALNIH SREDSTAVA
Prema kodeksu računovodstvenih načela sredstva predstavljaju imovinu od koje seočekuje buduća ekonomska korist.Ona se može manifestovati kao:-upotreba u proizvodnoj djelatnosti/ili pružanju usluga-razmjena za druga sredstva-za plaćanje obaveza nenovčanim sredstvima-korist po osnovu određenih prava zasnovana na posjedovanju sredstvaEkonomska korist se mjeri kroz prihode i rashode, te na osnovu novčanog toka.Osim podjele na stalna i tekuća sredstva je moguće podijeliti i na:-Materijalna;-Nematerijalna;-Ulaganja;-finansijska sredstva-potraživanja-razgraničenjaRazlika među njima se pojavljuje na osnovu priznavanja njihovog troška, tj. njihovekorisnosti u jedinici vremena.Kod TS je korist priznata u roku od 12 mjeseci, a kod SS korist pristiže duže od 12mjeseci, a kod stalnih sredstava korist pristiže duže od 12 mjeseci. Tu razliku je mogućedefinisati i preciznije. U FBiH tekuća sredstva su definisana i sa obzirom na njihovuvrijednost, naime tekuća sredstva su ona čija je vrijednost manja od 250KM.Sa aspekta funkcionalnog mjesta koje zauzimaju u pravnom licu mogu se podijeliti na:
1.) SREDSTVA U PRIPREMI
-kategorija bilansne imovine koja je u postupkupribavljanja/ u pripremi za funkciju stalnog ili tekućeg sredstva..Da bi sredstva mogli priznati kao takva, potrebno je:a)da je izvjesno da će buduća ekonomska korist teći u korist pravnog lica;b)da je vrijednost sredstva zasnovana na realnoj osnoviPovećanje stalnih sredstava se manifestuje kroz sljedeće računovodstvene promjene:-kupovina stalnog sredstva iz vlastitih izvora, kupovina stalnog sredstva iz tuđih izvora-izgradnja stalnog sredstva u tuđoj režiji, izgradnja stalnog sredstva u vlastitoj režiji-prijem bez naknade, razmjena sredstava za potraživanja-viškovi stalnih sredstava-rekonstrukcija stalnih sredstava-knjiženje goodwilla-revalorizacija, prijem sredstva u najamSmanjenje vrijednosti stalnih sredstava se manifestuje kroz:-amortizaciju-prodaju-ustupanje bez naknade-rashodovanje-smanjenje vrijednosti-manjkovi-davanje sredstva u najam
2
 
2.)SREDSTVA U FUNKCIJI
-obuhvataju sredstva koja se nalaze evidentirana naračunima sredstava u upotrebi. To su sredstva koja su stavljena u funkciju i od kojihpritiče ekonomska korist.
Sredstva u funkciji vs sredstva u upotrebi 
Pod pojmom sredstva u upotrebi treba podrazumijevati sredstva koja su stavljena ufunkciju i od kojih pritiče ekonomska korist. Može se desiti da je sredstvo u funkciji, ali nijeu upotrebi, npr. kada je mašina knjigovodstveno u funkciji, ali formalno nije u upotrebi jer od nje ne pristiže ekonomska korist.
3.) SREDSTVA VAN FUNKCIJE
-su kategorije sredstava koja su isključena iz funkcije (iupotrebe) zbog:a) istrošenosti i otpisa do nivoa 100% vrijednosti sredstvab) zbog nekorisnosti sredstva i ako nije 100% otpisano
a)
kada je sredstvo otpisano 100% zakonom i standardima je naređeno njegovostavljanje van funkcije. Ova sredstva se mogu i dalje koristiti. Ali se isključuju iz bilansneevidencije i prenose u vanbilansnu evidenciju stalnih sredstava.Takvim sredstvima se ne može pripisati nikakav trošak jer im je nakon ispravke 100%vrijednosti, sadašnja vrijednost nula. Ona mogu imati novu vrijednost samo kod novogvlasnika.
b)
ako sredstva imaju sadašnju vrijednost, a privremeno se isključuju iz upotrebe, time neprestaje obaveza obračuna amortizacije u tekućoj godini. Ako je prekid korištenja duži od12 mjeseci i obuhvata period od 1.1. do 31.12. tada postoje razlozi za obustavu obračunaamortizacije za taj period. Obustavljeni period obračuna amortizacije znači da se onatreba nadoknaditi u narednom periodu korištenja sredstva.
NEMATERIJALNA SREDSTVA
Prema RS 38 nematerijalno sredstvo je prepoznatljivo kao nematerijalno, bez fizičkesupstance, a može se identifikovat i drži se za upotrebu u proizvodnji ili ponudi robe ili/iusluga, za iznajmljivanje drugim ili za administrativne svrhe.Nematerijalnim sredstvima se nakon priznavanja troškova sticanja sredstva definiše vijekupotrebe, koji se manifestuje kroz-vremenski period korištenja-očekivani iskorišteni kapacitet sredstvaizdaci koji nastanu vezano za sredstva koja svoje mjesto ne mogu obezbijediti uklasifikaciji materijalnih ili nematerijalnih sredstava priznajemo kao rashod perioda.
-goodwill-
Danas u praksi ne postoji negativni goodwill. Rezultat poslovnih transakcija i postoji:- samo ako jedno preduzeće kupuje drugo preduzeće-kao posljedica sticanja kao razlika između troška sticanja i fer procijenjene vrijednostiaktive korigovane za pasivu-Konsolidacija u korist kupca (najvažniji uslov)
3

Activity (30)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Amra Čengić liked this
Erna Suljkanovic liked this
Andrew Valencia liked this
Azra Nizić liked this
Sinonimi liked this
cevapi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->