Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
57Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Carinski Upravni Postupak - Skripta

Carinski Upravni Postupak - Skripta

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 4,870|Likes:
Published by Miodrag Jovic
Visa poslovna skola
Visoka skola strukovnih studija blace
Visa poslovna skola
Visoka skola strukovnih studija blace

More info:

Published by: Miodrag Jovic on Feb 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/20/2013

pdf

text

original

 
Carinsko-Upravni postupak
Carinjenje uvozne robe
Opšte napomene
Carinjenje robe je najvažniji i najsloženiji institut carinskog postupka. Osnovni cilj carinjenja robe jesteda se utvrdi iznos carine i drugi uvoznih dažbina za robu koja se uvozi i da se naplate te dažbine. Porednaplate carine i drugih uvoznih dažbina, pri carinjenju robe obezbeđuje se sprovođenje propisa kojima je regulisan uvoz robe.Složenost carinjenja robe rezultira iz činjenice da se pri carinjenju primenjuje čitav niz propisa kojim sereguliše ne samo carinski nego i spoljnotrgovinski, devizni i poreski sistem. Carinjenje robe karakterišune samo brojni i komplikovani materijalno pravni propisi koji se u tom postupku primenjuju nego isložena procedura.Greške koje podnosioci deklaracije načine mogu biti u nekim slučajevima tretiranikao prekršaji za koje su propisane visoke novčane kazne. Propusti carinskih organa učinjeni u postupkucarinjenja robe veoma se teško ispravljaju i mogu imati ozbiljne posledice za određene organizacijerada.Postupak carinjenja robe po pravilu pokreće se po zahtevu stranke. Roba se carini po službenojdužnosti samo u slučaju:-ako je carinska roba stavljena u slobodan promet pre sprovedenog carinskog postupa i naplatecarine i drugih uvoznih dažbina;-ako se privremeno uvezena roba otudji, ne vrati u inostranstvo, da drugom na upotrebu iliupotrebi u druge svrhe, a ne u svrhe zbog kojih je privremeno uvezena;-ako se rešenjem o prekršaju ne oduzme roba, odnosno ako je prekršajni postupak obustavljen ilise postupak ne može voditi zbog toga što je učinilac nepoznat ili nedostupan nadležnimorganima ili zbog postojanja drugih zakonskih smetnji.Carinjenje robe po zahtevu stranke sastoji se iz sledećih faza:-prijem carinske deklaracije-pregled robe-svrstavanje robe po carinskoj tarifi i drugim tarifama-utvrđivanje carinske osnovice;-utvrđivanje iznosa carine i drugih uvoznih dažbina koje terete robu na uvozu-naplata carine i drugih dbina
1) Nadležnost za carinjenje robe koja se uvoziStvarna nadležnost
. Sve radnje u postupku carinjenja robe sprovode u prvo stepenu unutrašnjeorganizacione jedinice carinarnice (carinske ispostave i carinski referenti). Po prigovoru na određeneradnje koje su sprovele ove jedinice odlučuje carinarnica. Savezna uprava carina je drugostepeni organi nadležna je da rešava sve sporove po žalbama podnosilaca carinske deklaracije.
Mesna nadležnost.
Propisujući da carinjenje robe koja se uvozi vrši po pravilu carinarnica kojoj jeroba prijavljena za carinjenje, zakonodavac je pitanje mesne nadležnosti prepustio izboru podnosiocadeklaracije. Ovo opšte pravilo ima izuzetaka na primer kada se određena roba ne carini zbog visokefrekvencije putničkog prometa, ili kada nepostoji tehnički uslov za efikasno sprovođenje postupka.Prema odredbi člana 355 stav 3. Carinskog zakona carinjenje robe koju putni sa sobom nosi kadadolazi iz inostranstva za potrebe svog domaćinstva obavlja carinarnica.
2) mesta na kojima se carini roba
 
Carinjenje robe se sprovodi u carinskih magacinima, carinskim stovarištima, carinskim skladištima idrugim mestima koje odredi carinarnica (u prevoznom sredstvu, na peronu železničke stanice,carinskom smestilištu itd .) Na zahtev podnosioca deklaracije, carinarnica može odobriti da se roba carini i van mesta, prostorijagde se inače obavlja carinjenje robe. Kada se odobri ovakvo carinjenje, podnosilac deklaracije imaobavezu da plati troškove carinjenja robe ako se obavlja van radnog vremena. Visina troškova seutvrđuje po tarifi koju propisuje direktor Savezne uprave carina. Takođe mora da plati troškove na imednevnica i troškove prevoza. Podnosilac deklaracije dužan je da pre izlaska carinskog radnika uplati nadepozitni račun carinarnice odgovarajući iznos na ime akontacije troškova. Definitivni obračuntroškova carinjenja robe carinarnica dostavlja po izvršenom carinjenju.
3) rokovi za carinjenje robe
Carinski zakon je obavezao carinarnicu da u određenim rokovima obavi sve radnje u postupkucarinjenja robe. Carinarnica ima obavezu da carini robu smeštenu u železničko-carinskim magacinima,carinskim skladištima i carinskim zonama u roku od
pet
 
radnih dana
, računajući od dana prijemadeklaracije. Ovaj rok može se prekoračiti samo:-ako je to prouzrokovao podnosilac deklaracije-kada je sačinjen zapisnik, odnosno uzeti uzorci robe, a podnosilac deklaracije ne može podićirobu ispod carinskog nadzora.Za robu koja se carini u prevoznom sredstvu rokovi su znatno kraći. Carinarnica je dužna da ocarinirobu koja se nalazi u železničkim vagonima, kamionima i kontejnerima, kao i avionske i ekspresne pošiljke, u roku od
pet radnih časova
. Roba koja se nalazi na brodu ili šlepovima carinarnica mora daocarini u roku od
48 časova.
Osim ako prekoračenje roka nije prouzrokovao podnosilac deklaracije, iliako carinarnica nije naredila istovar robe.
4) naknada štete podnosiocu deklaracije
Pri carinjenju robe carinski organi mogu naneti štetu podnosiocu deklaracije. Naknada štet normalno seostvaruje u redovnom sudskom postupku. Medjutim, arinski zakon u članu 252 propisuje da podnosilacima pravo na naknadu štete ako mu je carinarnica pregledom robe nanela materijalnu šteta. Ovau štetunadoknađuju carinski organi u skraćenom postupku.Zahtev za nadoknadu štete podnosi stranka kojoj naneta šteta i to carinarnici koja štetu prouzrokovala.U zahtevu traba da se navedu sledeći podaci: kada je, na kom mestu, i kakva šteta pričinjna. Posebno seoznačava visina štete.Carinarnica će sprovesti dokayni postupak a zatim dostaviti predmet Saveznoj upravi carina koja ćedoneti odluku, a može pre toga dopuniti postupak saslušanjem oštećenog, svedoka ili veštaka i preduzeti druge ranje.Postupak za nadoknadu štete je hitan i mora se završiti u roku od 30 dana računajući od dana podnošenja zahteva.
Podnošenje i prijem deklaracije
Opšte napomene
-Deklaracija, kao isprava prolazi kroz nekoliko faza i menja svoja svojstva i značaj. U momentu podnošenja ona je samo zahtev. Nakon izvršenog pregleda, i overavanja od strane carinarnice,deklaracija postaje javna isprava. (u toj ispravi je utvrđeno činjenično stanje na osnovu kojegcarinarnica odlučuje o obavezi podnosioca deklaracije da plati carinu i druge uvozne dažbine)-Posle izvršenog obračuna carine i drugih uvoznih dažbina, deklaracija postaje rešenje
 
carinarnice, u kojem je utvrđena obaveza podnosioca da plati ove dažbine.-Dan podnošenja carinske deklaracije smatra se dan kada je deklaracija koja ispunjava sve propisane uslove predata carinarnici.-U deklaraciji se ne mogu vršiti ispravke podataka posle njenog prijema – registracije, osim u posebnoj proceduri.
Podnosilac carinske deklaracije
Carinsku deklaraciju podnosi lice na koje glasi prevozna isprava, ili lice na koje su prene prava iz prevozne isprave, kao i druga lica ovlašćena za podnošenje deklaracije.ova lica mogu ovlastiti špediterada obavi sve radnje u postupku carinjenja.U postupku carinjenja robe koju uvozi organizacija udruženog rada u ulozi podnosioca deklaracije po pravilu se pojavljuju špediterske organizacije.Ugovor o špediciji ima dve ugovorne strane:
Špediter (
otpremnik, ekspeditor 
)
, i
Komitent(
nalogodavac). Nalogodavac može biti svako pravno i fizičko lice. Ugovor se smatra zaključenim akošpediter ne odbije odmah komitentov nalog, ili ako primi robu na kojoj je naznačena adresa primaoca.Špediter nastupa u svoje ima za račun komitenta. Špediter je odgovoran za bilo koje neispunjenjeugovora što ne uključuje nezakonite radnje koje su kažnjive i po komitenta i po špeditera. Netacni podaci uneti u deklaraciju mogu proizvesti pokretanje prekršajnog postupka protiv špeditera koji je podneo deklaraciju.Punomoćje odnosno ugovor o zastupništvu se predaje carinarnici, koja ga zavodi u svoj delovodnik.Upisuje se naziv i sediste vlastodrsca, naziv i sediste zastupnika, broj i datum ovlašćenja-punomoćja predatog carinarnici.
3) obaveze podnosioca u vezi sa predajom isprave za carinjenje
-da deklaraciju podnese na propisano obrascu i određenom broju primerka.-Da u deklaraciju, pored ostalog upiše i podatke o poreklu, kakvoći, vrsti, količini i vrednostirobe na osnovu kojih se može: utvrditi carinska osnovica i svrstati roba po carinskoj tarifi,ostvariti olakšica i naplatiti dažbina pri uvozu.-da u deklaraciju upiše i tarifni stav Carinske tarife (pri njemu i tarifni broj, naimenovanje robe istopa carine)-deklaracija mora biti popunjena na način propisan odredbama pravilnika, način popunjavanja i podnošenja isprava u carinskom postupku.-Da uz deklaraciju podnese: fakturu, prevoznu ispravu, obračun troškova prevoza i obračuntroškova osiguranja, ako ti obračinu nisu uneti u fakturu ili prevoznu ispravu.-Da podnese prijavo o zaključenom ugovoru koji je overila nadležna narodna banka, uverenje o poreklu robe, uverenje o kvalitetu robe, veterinarsko uverenje, kao i druga uverenja i ispravečije je podnošenje predviđeno posebnim propisima ili su potrebni za pravilno vođenje carinskog postupka-Da podnese i deklaraciju o carinskoj vrednosti robe ako se carinjenje obavlja uz podnošenjeuvozne carinske deklaracije po obrascu I.-Ako se carinjenje robe obavlja bez podnenja carinske deklaracije, uz obavezu da sedeklaracija naknadno podnese, da deklaraciju podnese u određenom roku.
4) prava podnosioca carinske isprave za carinjenje
Podnosilac deklaracije ima pravo da pre njenog podnošenja pod nazorom carinarnice prethodno pregleda robu. Roba se pregleda da bi se utvrdila njena količina vrsta i kakvoća, kao i vrsta ambalaže.Kako bi se obezbedili potrebni uslovi da carinska deklaracija bude pravilno popunjena.Po prijemu deklaracije podnosilac ima pravo da zahteva od carinarnice potvrdu o tome u kojoj se

Activity (57)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
zoricadzogazovic8940 liked this
Nindza N Nindza liked this
Dejana B liked this
Komatrac liked this
Dejana B liked this
Tonci Gavranic liked this
Jelena Perovic liked this
Mina Grebović liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->