Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Építőipari Párbeszéd 2009.8. szám

Építőipari Párbeszéd 2009.8. szám

Ratings: (0)|Views: 323|Likes:
Published by rudolf13

More info:

Published by: rudolf13 on Feb 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/23/2010

pdf

text

original

 
3
 2009/8
 
Beköszöntô
in memoriam 
4
Végsô búcsúUjvári Károlytól
infópanoráma 
6
REMEK: konferenciaaz élhetôbb jövôért
 
7
Csak az útépítés miattél még az építôipar 
 20 éves az evosz  
8
A jövô évi építôiparivárakozásokról
iposz-hírek 
10
Tárgyaltaka Visegrádi Négyek
 
12
Tájékoztató avállalkozó-kivitelezôinyilvántartásba vételrôl
Bemutatjuk  
14
Gláser Tamás,a sokoldalú ember
szakképzés 
17
Egy tanulmányútpillanatképei
20
A német duálisszakmunkásképzésbiberachi fellegvára
párBeszéd 
22
A határokon átnyúlószociális párbeszédrôl
28
A civil társadalomszerepe az éghajlat-változás kihívásairaadandó válaszban
vagyonvédelem 
36
A távfelügyelet
vélemény  
38
A magyarokés a lakásbérlés
A tartalomból
Egy, a múlt hónapban lezajlott baden-württembergi tanulmányút résztvevôi ismeggyôzôdhettek arról, hogy a legtöbbuniós országban a szakképzô központokata régiók az ágazati szociális partnerekkel kar-öltve tartják enn. A fnanszírozás meghatá-rozó eleme a paritásos ágazati szakképzésialapok mûködése.Hazánkban az építôipari szakképzés tel- jesítménye sem mennyiségi, sem minôségiszempontból nem elel meg az építési ága-zat igényeinek. A jelenlegi adatokat fgye-lembe véve az elkövetkezô években többtízezer szakképzett építôipari munkás oghiányozni.Véleményem szerint a szakképzés terüle-tén nincs területi, regionális koordináció, afnanszírozási rendszer nem ösztönzô jellegû,nem teszi megelelôen érdekeltté az intéz-ményeket és az intézmények enntartóit amunkaerô-piaci igények fgyelembe vételére.A szakképzés fnanszírozásában hiányzik akülönbségeket fgyelembe vevô, ösztönzôágazati szemlélet, az ágazati tervezés, elem-zés. A TISZK-ek megjelenésével a képzésirendszer „kinôtte” a fnanszírozási rendszerlehetôségeit. A szakképzés olyamatban lévôreormja nem ogja eloldani az építôipariszakképzés súlyos ellentmondásait. A TISZK-ek elô ogják ugyan segíteni a korszerû gya-korlati képzést, de a szakmunkáshiány pótlá-sára nem tudnak megelelô választ adni.A szakképzési törvény módosításával lét-rehozott Regionális Fejlesztési és Képzési Bi-zottságok (RFKB) döntési jogkörébe került aregionális szakképzés ejlesztési céljainak kije-lölése, a képzési alaprész decentralizált pénz-ügyi keretébôl nyújtandó ejlesztési támoga-tások elosztása, a szakképzés irányainak és
Szakképzésrôl,
az uniós modellek
gyelembe vételével
a beiskolázás arányainak meghatározása agazdaság igényeinek fgyelembevételével.Döntési jogkörük azonban országosan mind-össze 5 milliárd orintra korlátozódik, ami aorrásoknak csupán 2%-a.A szakképzés reormja ellenére a „rend-szerben” alapvetô érdekellentétek eszülnek.Az egyes szakmák beiskolázási keretszámai-ról azok a enntartók döntenek – lokális, rö-vidtávú érdekeik szerint –, akik éppenséggela képzési költségek csökkentésében érde-keltek. Ezért a gyakorlat- és anyagigényes,tehát költségesebb képzések elsorvadnak,megszûnnek.Úgy vélem, hogy az RFKB-ok, jelenlegiösszetételükben nem tudják a törvény általrájuk ruházott eladatokat teljesíteni, miveltagjaik szervezeti elépítése nem ágazatitagolású. Ezért döntéseiket nem is ágazatiszintû tervezéssel, elemzéssel alátámasztvahozzák meg.A szükséges szakmunkaerô meghatározá-sára az ÉÁPB keretében tervezési modellt dol-goztunk ki, amelyet adaptálni lehet a gazda-ság valamennyi ágazatára. A fnanszírozástilletôen, szükséges a területi és ágazati irá-nyítási szint megteremtése, a regionális or-rások és eladatok megerôsítése, a szociálispartnerek szerepének növelése, továbbá amegelelô alágazati szintû munkaerô-piaciinormációs rendszer biztosítása. A szakkép-zés csak ágazati és regionális irányítás mel-lett kerülhet összhangba a munkaerô-piaciigényekkel.A szakképzés enntartói fnanszírozási rend-szerének átalakítása érdekében – a legtöbbuniós országban már mûködô építôipari pa-ritásos alapok mintájára – javasoljuk, hogy azépítôipari ágazat vállalkozói által kötelezôenbefzetett 1,5%-os szakképzési hozzájáru-lás központi orrásainak egy meghatározottrészébôl hozzuk létre az Építôipari ParitásosSzakképzési Alapot. Az ebbe beolyó pénzt,regionális szinten koordinálva, az építôiparszociális partnereinek irányítása mellett aszakképzés munkaerô-piaci szükségleteinekmegelelôen lehetne majd elhasználni.Az ÁPBT legutóbbi ülésén oglalkoztaka szakképzési hozzájárulás átalakításánaklehetôségével. Az ÉÁPB elôterjesztésére atestület egy háromoldalú munkabizottságlétrehozását határozta el azzal a eladattal,hogy dolgozza ki a entiekben elvetett kér-dések törvényi hátterét.Schréder Mihály
 
4
 2009/8
in memoriam
A reálolyamatokat még mindig jókora negatív számokkal lehet jellemezni, akülkereskedelem egyenlege azonban kivétel.A rekordmértékû többletnek azonban nem tudnak örülni a szakértôk, mert az jókora ogyasztási és beruházási hanyatlásból jött össze. Az egyensúlyi olyamatokterén amúgy jó a helyzet: viszonylag jól alakult eddig az infáció, és a kormány iseltökéltnek mutatkozik az államháztartás terén. Euróban számolva a kivitel 18, abehozatal 24 százalékkal csökkent tavaly szeptemberhez viszonyítva – derült ki aKözponti Statisztikai Hivatal (KSH) elôzetes számításaiból.Mindkét irányban durván 3 százalékpontos a dinamika javulása augusztushozképest, és szinte hajszálra megegyeznek az adatok az idei legjobb hónapéval, amárciusival. A külkereskedelem többlete 486 millió eurót tett ki, ami a tavaszi ésnyári hónapok kiemelkedô átlagánál is valamivel magasabb. Az elsô három ne-gyedévben elhalmozott többlet pedig már a 3,3 milliárd eurót is meghaladja, így jelentôs többlettel zárulhat 2009, erre korábban soha nem volt példa.Októberben 4,7 százalékos volt a ogyasztói áremelkedés az egy évvel koráb-bihoz képest, és ez már harmadik hónapja enyhe csökkenés – jelentette a KSH.Az áaemelést ugyanis a vártnál jóval kisebb arányban sikerült érvényesíteniük azeladóknak az árakban.Az elsô tíz hónap átlagos áremelkedése 4 százalékos volt, így még az említetthatás mellett sem valószínû, hogy a 4,3 százalékot meghaladná az éves szám.A nyugdíj- és egészségügyi kiadások közel 42 milliárd orintos mínuszt értek eloktóberben, ehhez járult még az elkülönített állami pénzalapok 8,5 milliárdoshiánya.Hiába keletkezett tehát közel 62 milliárd orintos pozitívum a központi költ-ségvetésben, az államháztartás önkormányzatok nélküli egyenlege csupán 11,5milliárdos szucitet mutat a hónapra. A kormány azt reméli, hogy a harmadiknegyed végére a GDP 4,1 százalékát elérô államháztartási decitet az év végére3,8-re sikerül leszorítani.Szegedma.huHazánkban az egyik legmagasabb a rezsi az Európai Uniós országok közül. AVasárnapi Hírek egy 2005-ös KSH-adatra hivatkozva írja, hogy míg a magyaror-szági háztartások átlagjövedelmébôl 16 és él százalékot visz el a lakásrezsi, addigAusztriában ez csupán 4 és él százalék.Az elmúlt években ez csak nôtt: 2007-ben már 18 százalékot, mintegy 326 ezer orin-tot költött a rezsire egy család. Ez a mérték az Eurostat uniós elmérése szerint is magas.A kutatás megállapítja, hogy a kiemelkedôen magas rezsiköltségek a volt szoci-alista államokra jellemzôkHírTV
 
November derekán Hajdu László vette át az Arcadom Építôipari Zrt. vezérigazgatóiposztját, ami után a vezetésben, valamint a struktúrában is várható változás -közölte a társaság.A korábbi vezérigazgató, Sokorai István (2008-ban az év vállalkozója volt) sajátkezdeményezésre, közös megegyezéssel távozik a cég élérôl. A 41 éves HajduLászló 1995 óta dolgozik a cégcsoportnál: 2005. ôszétôl a TriGránit Magyarországigazgatója, e posztján többek között a Millenniumi Városközpont koncepciójánakmegvalósításáért volt elelôs.napi.hu
A
magyar infáció
mértékemindenkit
meglepett
Hazánkban nagyon magas a rezsiköltség
Hirtelen vezérváltás az Arcadom élén
Szomorú szívvel tudat- juk az építôipari dolgo-zók népes táborával,hogy Ujvári Károly kol-légánk, az ÉFÉDOSZSZElnökségének tagja2009. november 6-ánhosszú szenvedésután 59 éves korábanelhunyt.Ujvári Károly éle-tét az építômunkásokéletviszonyainak javí-tását elvállaló közös-ségek elé tett elsô lé-pései határozták meg.Fiatalkori döntéseihez,választásaihoz egy éle-ten át hû maradt. Mindig közösségben gondolkodott, mégis azegyes ember ügyéért, érdekeiért harcolt. Tevékenységét a máso-kat is cselekvésre ösztönzô hit, elkészültség és elkötelezettség jellemezte.Ujvári Károly fatal elnôtt életét a Zalaegerszegi Közúti ÉpítôVállalatnál kezdte. Munkatársai bizalmából hamar a vállalat szak-szervezeti titkára lett, késôbb az Építôk Szakszervezete megyeimunkatársaként, titkáraként látott el ontos közeladatokat.Vezetésre termett személyiség volt. Tudott dönteni, a kihívások-ra megvoltak a válaszai, megoldásai. Szívügye volt az ÉFÉDOSZSZZala Megyei Szakszervezetének megalapítása, a közösségheztartozás, az érdekvédelem eltételeinek biztosítása.Az általa alapított szakszervezetnek mindvégig – más ontos or-szágos és nemzetközi szintû eladatvállalásai mellett is – vezetôjemaradt. Küzdött a területi, kistérségi érdekvédelem ejlesztéséért.Hívták, várták más eladatok is. De Ô hûséges volt szûkebb hazá- jához, szeretett közösségéhez. Onnan járta az országot, világot,ahogyan vállalt eladatai megkövetelték.Elnökként ô látta el az MSZOSZ, a Vasas Szakszervezeti Szövet-ség és az ÉFÉDOSZSZ Zala Megyei képviseletét, de meghatározószerepe volt a Regionális Munkaügyi Tanács és az Osztrák-Magyar-Szlovén Interregionális Tanács munkájában is.Kiemelkedô személyiségét a munkásságát elismerô kitünteté-sek sora émjelzi. Ezek közül is kiemelkedik az alig több mint egyéve, 2008. augusztus 20-án részére átadott Magyar KöztársaságiEzüst Érdemkereszt kitüntetés. Életigenlô, víg kedélyû ember volt,de pihenésre, kikapcsolódásra kevés ideje maradt. Igazi közösségiemberként saját örömét is mások örömében találta meg.Igényes, elelôs vezetôként fgyelme arra is kiterjedt, hogyközösségi ünnepek soha ne maradjanak el, és éltô gonddalegyengette az építôk tánc- és népmûvészeti hagyományainakennmaradását is.Halála ájdalmas veszteség a szakszervezeti mozgalom szá-mára.Ujvári Károlyt családtagjainak, barátainak, tisztelôinek közelezerôs gyászmenete 2009. november 17- én Zalaegerszegen,a Göcseji úti temetôben kísérte el utolsó útjára.Emlékét megôrizzük.ÉFÉDOSZSZ
Végsô búcsúUjvári KárolytólVégsô búcsúUjvári Károlytól
 
5
 2009/8
infopanoráma
A lista élén a ôvárosi KPHS Építôipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kt. áll.A céggel szemben több mint 5,3 milliárd orint az adóhivatal követelése.
Miközben a költségvetés akár néhány milliárd orintjáért is keményen harcol-nak az ágazatok és protestálnak a társadalmi szervezetek, a drámaian növekvôadótartozások miatt százmilliárdokkal szûkül a büdzsé bevételi oldala – állapítjameg a eketelista.hu portál, amely listát készített a legnagyobb adóhiányt el-halmozó ötven vállalkozásról.A portál sajtóközleménye ismerteti: az APEH legújabb adatai szerint az utób-bi 12 hónapban 300 milliárd orinttal emelkedett az adótartozások összege, ésmár meghaladja az 1800 milliárd orintot.Jelenleg 850 ezer magánszemély tartozik az adóhivatalnak, és a körülbelülháromnegyedmillió vállalkozás közül mintegy négyszázezret tartanak nyilván azadósok listáján. Ez utóbbiak nem kevesebb, mint 1600 milliárd orint tartozásthalmoztak el, ám legtöbbjük már nem mûködô vállalkozás, így az adó behajtásameglehetôsen kétséges.A eketelista.hu portál TOP 50 listáján többnyire kevésbé ismert cégnevekkellehet találkozni, nagy többségük nevében nyilván jelezve tevékenységi körüketa kereskedelmi és szolgáltató megjelölés olvasható. Mindössze két olyan cég-név található, amelyben nem szerepel sem a kereskedelmi, sem a szolgáltatókiejezés.A listát a eketelista.hu készítette.
hirado.hu
1800 milliárd
forintnyi adó hiányzika büdzsébôl – íme a feketelista
CégnévBírság(Ft)Jogkövetkezmény(Ft)KPHS Építôipari, Kereskedelmi és SzolgáltatóKft.2 962 269 0002 357 060 000Aldebaran-Trade Kereskedelmi és SzolgáltatóKft.2 919 326 0002 255 341 000Csoka-Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.2 548 620 0001 809 508 000BECKHAM Irodatechnikai és Kereskedelmi Kft.2 343 685 0002 061 585 000GLOBAL IMPEX 2005 Kereskedelmi ésSzolgáltató Kft.2 312 783 0001 990 543 000East-West Electronics MagyarországKereskedelmi és Szolgáltató Kft.2 233 672 0001 655 223 000Malton Continental Hungary Kereskedelmi ésSzolgáltató Kft.1 968 417 0001 628 146 000EURO GROUP 2000 Kereskedelmi ésSzolgáltató Kft.1 889 644 0001 674 305 000WELL TRADE IMPACT Ipari, Kereskedelmi ésSzolgáltató Kft.1 805 528 0001 464 873 000ETALONEUROPA Kereskedelmi és SzolgáltatóKft.1 793 701 0001 468 655 000VALORÉP Kereskedelmi és Szolltató Kft.1 770 658 0001 528 970 000Word Tech Kereskedelmi és SzolgáltaKft.1 728 130 0001 646 951 000PCS-HW Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.1 701 190 0001 346 974 000UNIQ METAL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.1 651 567 0001 300 636 000SYNUX Szolgáltató Kft.1 616 647 0001 534 555 000DROID-2000 Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.1 578 322 0001 353 572 000VASD Kereskedelmi és Szolltató Kft.1 386 486 000892 627 000Auto-System Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.1 266 241 0001 097 643 000KACIFÁNT BABÉR Kft.1 210 032 000904 222 000CSOKA-TRADE Kereskedelmi és SzolgáltatóKft.1 075 820 000663 266 000MOBIL BAUMA 2000. Kereskedelmi ésSzolgáltató Kft.1 045 419 000697 953 000PAROXISMA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.1 024 392 000709 821 000WILCOMP Kereskedelmi és SzolgáltaKft.1 015 867 000842 650 000LUX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.1 003 611 000939 908 000Elektro-Hungary Beszerzési TársulásKereskedelmi és Szolgáltató Kft.971 288 000884 633 000Elektro Global 2004 Kereskedelmi Kft.956 216 000704 776 000U. V. CS. Ipari, Kereskedelmi Szolltató Kft.917 800 000861 863 000Port-Fort Kereskedelmi Kft.899 439 000644 251 000DUONOVA Kereskedelmi és Szolltató Kft.891 059 000663 657 000HEVES-FÉM Használt Fém-Papír-MûanyagKereskedelmi Kft.827 084 000780 128 000ARCHIBUILD Építôipari és Kereskedelmi Kft.818 023 000737 663 000ORIGOMAT Kereskedelmi Zártkörûen MûködôRt.804 210 000610 884 000COMIMEX-HUNGARY Kereskedelmi ésSzolgáltató Kft.802 123 000595 398 000PRC Trade HUNGARY Kereskedelmi ésSzolgáltató Kft.796 533 000584 204 000KULT COMPUTERS Kereskedelmi ésSzolgáltató Kft.785 836 000670 940 000East-West Electronics MagyarországKereskedelmi és Szolgáltató Kft.782 424 000660 288 000M. E. G. A. TRADE DIS Kereskedelmi ésSzolgáltató Kft.778 792 000714 264 000IMATEL Kereskedelmi Kft.770 366 000733 244 000GLOBAL IMPEX 2005 Kereskedelmi ésSzolgáltató Kft.731 754 000638 720 000COMPETENS Kereskedelmi és SzolgáltaKft.724 920 000658 539 000P ÉS L PLUSZ KERESKEDELMI Kft.703 019 000539 348 000RAAB Agrártechnik Kereskedelmi és SzolgáltatóKft.692 017 0000AGROFARM PLUSSZ Mezôgazdasági ésKereskedelmi Kft.691 345 000409 718 000Balimexon Kereskedelmi és Szolltató Kft.690 574 000543 706 000Akro Elektronics Kereskedelmi és SzolgáltatóKft.688 331 000532 257 000TAIF Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.680 085 000660 410 000PEOPLE RENT MAGYARORSZÁG BefektetésiHumánerôforrás-fejlesztési és Tanácsadó Kft.662 300 000896 505 000COMP.HU. Kereskedelmi és Szolltató Kft.661 789 000518 848 000SERRU Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.657 061 000557 350 000AUDIMPEX Kereskedelmi és Szolltató Kft.656 911 000591 055 000
Újabb számlagyárat számoltak el a vámosok. Most egy olyat találtak, ahol többmint 7 milliárd orintnyi fktív számla készült el, azt is vizsgálják, hogy vettek-eel ezekkel állami támogatásokat. A VPOP szóvivôje azt is elmondta, hogyépítôipari vállalkozások voltak elsôsorban a „cásárlók”, tehát akik megkaptáka fktív számlákat. Arról is beszélt, hogy az esetek nagy részében az így okozottkároknak csak a 15-20 százaléka tud megtérülni, ennyit tudnak csak behajtaniaz elkövetôkön.tv2.hu 
Sipos:
az építôiparnakkellettek a fktív számlák
2
010 ebruárjában ismét megrendezésre kerül, az immártradicionálisnak mondható, több mint egy évtizedes múltravisszatekintô
Doka Zsalutanfolyam
.Helyszíne a városközpont közelében, mégis nyugodt kör-nyezetben található Grand Hotel Margitsziget lesz. A szervezôka Doka-újdonságokon, zsalutechnológiai inormációkon kívülnagy hangsúlyt ektetetnek az új szerkezetépítési szabvány meg-ismertetésére, nemzetközileg is ritka technológiai megoldásokatelvonultató, hazánkban megvalósult projektek bemutatására,illetve párbeszédre a gyártó és a elhasználók között, ahol akritikus kérdésekre keresik a megoldásokat.Két alkalommal várják a magasépítés, illetve egy alkalommala mélyépítés iránt érdeklôdôket. Ezen elül a különbözô szekcióklehetôvé teszik, hogy mind a gyakorlati elhasználók, mind adöntéshozók, illetve a munkahelyi vezetôk, munkabiztonsággaloglalkozó szakemberek részére tartalmas és hasznos inormá-ciókat nyújtson.A résztvevôk, a kitûnôen elszerelt és a legmodernebb tech-nológiákat elsorakoztató Doka Bemutatóterem bevonásával, azelméletben hallottakat azonnal átültethetik a gyakorlatba is.A tanolyamon való részvételt a Magyar Építész Kamara ésa Magyar Mérnöki Kamara kreditponttal jutalmazza. Bôvebbinormációért látogasson el a
www.doka.hu
weboldalra.
Akkreditált képzésa Dokától 2010-ben is

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Melinda Tokes liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->