Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
112Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cac Ham Va Thu Tuc Trong Pascal

Cac Ham Va Thu Tuc Trong Pascal

Ratings: (0)|Views: 25,453|Likes:
Published by long_allrise

More info:

Published by: long_allrise on Feb 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/27/2013

pdf

text

original

 
Vietebooks Nguy
n Hoàng C
ươ 
ngTrang 1
Bài 1:
Các hàm và th
t
c trong Pascal
Yêu c 
u: Dùng các phím F1, Alt F1, Ctrl + F1 xem c 
ấ 
u trúc và các thông s
ố 
 
đầ
u vào c 
a
ừ 
ng
nh trong Pascal và ghi vào dòng phía d 
ướ 
i
a các câu
nh.Ví d 
:
- Window T
o m
t c
ử 
a s
màn hình m
i
 
Procedure Window (X1,Y1,X2,Y2:Byte);B
n có th
ể 
Copy các ví d 
a Pascal và th
ử 
ch
y nó
để 
hi 
ể 
u rõ h
ơ 
n v 
cách s
ử 
ng c 
a các hàm và các th
c...
 I. M
t s
ố 
Unit hay dùng trong Pascal for DOSKhi s
ử 
d
ng m
t Unit nào
đ
ó b
n c
 ầ
n ph
i khai báo tên Unit sau t
ừ 
khoá uses. CácUnit có th
 
đ
ã
đượ
c Pascal t
o tr
ướ
c
đ
ó ho
c do chính b
n
đị
nh ngh
 ĩ 
a.
1. Unit System:
Không ph
i khai báo sau t
ừ 
khoá uses, nó là th
ư 
vi
n ch
ứ 
a các h
ng, bi
ế 
nnth
t
c, hàm
để
xu
ấ 
t, nh
p, x
ử 
lý d
ữ 
li
u, c
ấ 
p phát, qu
n lý b
nh
.Các th
t
c và hàm trong Unit system:Các th
t
c (Procedure):- Append M
m
t t
p tin v
ă
n b
n
để
ghithêm d
ữ 
li
u.- Assign Gán tên m
t t
p tin ngo
i trú vàobi
ế 
n t
p tin.- Close Ðóng bi
ế 
n t
p tin.- Exit Thoát ch
ươ
ng trình ho
c vòngl
p.- FillChar Ði
 ề
n m
t s
ố 
byte có giá tr
vàom
t bi
ế 
n.- Halt K
ế 
t thúc ngang ch
ươ
ng trình.- Inc T
ă
ng giá tr
m
t bi
ế 
n.- Randomize Kh
i t
o ch
ế 
 
độ
t
o s
ố 
ng
unhiên.- Reset M
m
t t
p tin
đ
ã có
để
 
đọ
c- ReWrite T
o m
i và m
t
p tin.- Read Gán giá tr
cho m
t hay nhi
 ề
u bi
ế 
n- Readln Gán giá tr
cho m
t hay nhi
 ề
u bi
ế 
n- Str Ð
i giá tr
ki
u s
ố 
sang d
ng chu
iký t
ự 
.- Val Ð
i giá tr
ki
u chu
i sang d
ng s
ố 
.- Write Xu
ấ 
t d
ữ 
li
u ra t
p tin, màn hình.- Writeln Xu
ấ 
t d
ữ 
li
u ra t
p tin, màn hình.Các hàm (Function):- ABS L
ấ 
y giá tr
tuy
t
đố 
I- Arctang L
ấ 
y giá tr
Arctang c
a m
t giá tr
 l
ượ
ng giác.- Cos L
ấ 
y giá tr
l
ượ
ng giác Cosin c
a m
tgóc.- Chr L
ấ 
y ký t
ự 
trong b
ng mã ASCII- Concat N
ố 
i các chu
i.- Eof Ki
m tra tr
ng thái k
ế 
t thúc c
a t
ptin.- Eoln Tr
ng thái k
ế 
t thúc dòng c
a t
p tinv
ă
n b
n.- Exp L
ấ 
y lu
th
ừ 
a c
ơ
s
ố 
e c
a m
t s
ố 
.- Length L
ấ 
y chi
 ề
u dài c
a m
t chu
i- Ord L
ấ 
y th
ứ 
t
ự 
c
a m
t ký t
ự 
trong b
nmã ASCII.- Paramcount T
ng s
ố 
tham s
ố 
truy
 ề
n vàoc
a ch
ươ
ng trình.- ParamStr N
i dung c
a tham s
ố 
.- Pi Giá tr
3,1416...- Pos V
trí c
a m
t chu
i con trongchu
i l
n.- Random T
o m
t s
ố 
ng
u nhiên.- Round Làm tròn m
t s
ố 
.- Sin Cho giá tr
l
ượ
ng giác Sinus c
am
t góc.- Sqr Bình ph
ươ
ng c
a m
t s
ố 
 - Sqrt C
ă
n b
c hai c
a m
t s
ố 
.- Upcase Ð
i ký t
ự 
th
ườ
ng thành ký t
ự 
in.
2. Unit Crt:
 
Vietebooks Nguy
n Hoàng C
ươ 
ngTrang 2
Là th
ư 
vi
n ch
ứ 
a các h
ng, bi
ế 
n, th
t
c, hàm dùng
để
xu
ấ 
t d
ữ 
li
u d
ng v
ă
nb
n trên màn hình, các th
t
c có liên quan
đế 
n âm thanh. Unit Crt g
 ồ
m có:Các h
ng liên quan
đế 
n m
 ầ
u:Blank 0 Blue 1 Green 2Syan 3 Red 4 Magenta 5Brow 6 LightGray 7 DarkGray 8LightRed 12 LightMagent 13 Yellow 14White 15 Blink 128Các bi
ế 
n:Winmax: Word Giá tr
 
đỉ
nh d
ướ
i ph
i c
a c
ử 
a s
.Winmin: Word Giá tr
 
đỉ
nh trái trên c
a c
ử 
a s
.Các hàm và th
t
c:- Clrscr: Xoá và tô m
 ầ
u cho c
ử 
a s
hi
n t
i- Delay: D
ừ 
ng ch
ươ
ng trình trong m
t th
igian- Gotoxy: Ð
ư 
a con tr
t
i to
 
độ
màn hình.- NoSound: T
t âm thanh- Sound: Phát âm thanh v
i m
t t
 ầ
n s
ố 
.- Textbackground: Ð
nh m
 ầ
u n
 ề
n.
 
- Textcolor Ð
nh m
 ầ
u ch
ữ 
 - Window T
o m
t c
ử 
a s
màn hình m
i- Keypressed Ki
m tra n
ế 
u có m
t phím
đượ
c nh
ấ 
n- ReadKey
LÊy gi¸ trÞ cña mét phÝm ®
− 
îc bÊm- WhereX VÞ trÝ cét cña con trá- WhereY VÞ trÝ hµng cña con trá.
3. Unit Dos:
Là th
ư 
vi
n ch
ứ 
a các h
ng, bi
ế 
n, th
t
c dùng
để
truy xu
ấ 
t
đế 
n các t
p tin trên
đĩ 
a, truy xu
ấ 
t b
nh
máy tính... Unit DOS g
 ồ
m có:- GetDate L
ấ 
y ngày c
a h
th
ố 
ng máy tính - GetTime L
ấ 
ygi
c
a h
th
ố 
ng máy tính- SetDate Ð
t l
i ngày cho máy tính - SetTime Ð
t l
i gi
 cho máy tính- DiskFree Cho s
ố 
byte còn tr
ố 
ng trên
đĩ 
a - DiskSize Cho dungl
ượ
ng c
a
đĩ 
a.
4. Unit Graph:
Là th
ư 
vi
n ch
ứ 
a các h
ng, bi
ế 
n, th
t
c, hàm dùng
để
truy xu
ấ 
t d
ữ 
li
u ramàn hình trong ch
ế 
 
độ
 
đồ
ho
. Unit Graph g
 ồ
m có:- CloseGraph Ðóng ch
ế 
 
độ
 
đồ
ho
 - DetectGraph Xác
đị
nh Card và Mode
đồ
ho
 - Initgraph Kh
i t
o ch
ế 
 
độ
 
đồ
ho
 - GraphResult K
ế 
t qu
kh
i
độ
ng
đồ
ho
 - ClearDevice Xoá màn hình
đồ
ho
 - SetViewport Ð
nh c
ử 
a s
trên màn hình- ClearViewport Xoá c
ử 
a s
t
o b
i Viewport- GetMaxX L
ấ 
y giá tr
l
n nh
ấ 
t c
a t
o
độ
X trong ch
ế 
 
độ
 
đồ
ho
 - GetMaxY L
ấ 
y giá tr
l
n nh
ấ 
t c
a t
o
độ
Y trong ch
ế 
 
độ
 
đồ
ho
 - GetX L
ấ 
y giá tr
hi
n hành c
a t
o
độ
X trong ch
ế 
 
độ
 
đồ
ho
 - GetY L
ấ 
y giá tr
hi
n hành c
a t
o
độ
Y trong ch
ế 
 
độ
 
đồ
ho
 - Moveto Di chuy
n co tr
t
i m
t to
 
độ
m
i- MoveRel Di chuy
n con tr
ng
 ầ
m
đị
nh
đế 
n m
t kho
ng cách.- SetBkColor Ð
t m
 ầ
u n
 ề
n trong ch
ế 
 
độ
 
đồ
ho
 - SetColor Ð
t m
 ầ
u v
 - GetBkColor L
ấ 
y m
 ầ
u n
 ề
n trong ch
ế 
 
độ
 
đồ
ho
 - GetColor L
ấ 
y m
 ầ
u v
 - PutPixel V
m
t
đ
i
m
nh t
i to
 
độ
 
 
Vietebooks Nguy
n Hoàng C
ươ 
ngTrang 3
- GetPixel L
ấ 
y m
 ầ
u c
a
đ
i
m
nh t
i to
 
độ
 
* Các ki 
ể 
u bi 
ế 
n, h
ng, hàm, th
c liên quan
đế 
n cách vi 
ế 
t ch
ữ 
trong
đồ
 ho
:
+ H 
ng liên quan
đế 
n Font ch
ữ 
:
ConstDefaultFont = 0; TriplexFont = 1; SmallFont = 2;SansSerifFont = 3; GothichFont = 4;
+ H 
ng liên quan
đế 
n h
ướ 
ng ch
ữ 
:
ConstHorizDir = 0 VertDir = 1
+ H 
ng liên quan
đế 
n
độ
ớ 
n ch
ữ 
:
UserCharSize = 0;
+ H 
ng liên quan
đế 
n cân ch
ỉ 
nh ch
ữ 
:
CenterText = 1; LeftText = 0; RightText = 2;BottomText = 0; TopText = 2;
+ Các th
c liên quan:
- GetTextSettings L
ấ 
y cách
đị
nh ch
ữ 
 - OutText Vi
ế 
t m
t chu
i t
i to
 
độ
 - OutTextXY Vi
ế 
t m
t chu
i t
i to
 
độ
 - SetTextJustify Ð
t cách c
ă
n chu
i- SetTextStyle Ð
t ki
u ch
ữ 
 - TextHight L
ấ 
y
độ
cao c
a chu
i- TextWidth L
ấ 
y
độ
r
ng c
a chu
i
* Các ki 
ể 
u bi 
ế 
n, h
ng, th
c liên quan
đế 
n v 
 
đườ 
ng:
+ H 
ng liên quan
đế 
n lo
đườ 
ng
ConstSolidln = 0; Dottedln = 1; CenterLn = 2; DashedLn = 3
+ Các th
c liên quan:
- GetLineSettings L
ấ 
y thông s
ố 
thi
ế 
t k
ế 
 
đườ
ng- SetLineStyle Ð
t ki
u
đườ
ng- SetWritemode Ð
nh Mode v
 
đườ
ng- Line V
m
t
đ
o
n th
ng- LineRel V
 
đ
o
n t
ừ 
v
trí con tr
cách m
t
đ
o
n- LineTo V
 
đ
o
n th
ng t
ừ 
v
trí con tr
 
đế 
n v
trí m
i- DrawPoly V
hình
đ
a giác- Circle V
 
đườ
ng tròn- Arc V
cung tròn- Ellipse V
cung Ellipse- Rectangle V
hình ch
ữ 
nh
t
* Các h
ng, bi 
ế 
n, th
c liên quan
đế 
n v 
hình:
- SetFillStyle Ð
t ki
u tô- SetFillPattern Ð
t m
u tô- FloodFill m
t vùng- Bar V
hình ch
ữ 
nh
t có tô- Bar3D V
hình kh
ố 
i ch
ữ 
nh
t 3 chi
 ề
u

Activity (112)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Minh Nguyễn liked this
Loc Tra liked this
Xuan Quyet liked this
Mều Mík liked this
Chai Ko liked this
Chai Ko liked this
Ha Phong liked this
quangquac1991 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->