Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cách tạo Group Trong Yahoo Mail. để

Cách tạo Group Trong Yahoo Mail. để

Ratings: (0)|Views: 5,406 |Likes:
Published by jonhtho_nhadat
thọ
thọ

More info:

Published by: jonhtho_nhadat on Feb 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/12/2013

pdf

text

original

 
Cách t
o Group trong yahoo Mail. đ
g
ử 
i th
ư 
chonhanh?
Câu trả lời hay nhất - Do người sử dụng bình chọn
tr
ướ
c tiên b
n add danh sách vào address book, bao g
m email address (b
t bu
c),và thông tin cá nhân(tên, h
,...ko b
t bu
c) save l
iđ
ế
n khi g
i mail (compose), click vào ch
insert addresses (dòng ch
màu xanhngay phía d
ướ
i dòng From) , nó hi
n ra m
t cái b
ng cho b
n check ch
n vào danhsách nh
ng ai b
n mu
n g
i. ch
n xong ok r
i quay l
i send.- n
ế
u mu
n t
o 1 group m
i thì b
n nh
n vào start your group- n
ế
u mu
n tham gia vào 1 group có s
n thì tr
ướ
c h
ế
t b
n tìm ki
ế
m group
y. sau đókích vào join this group. đ
i admin nhóm đó đ
ng ý b
n s
đ
ượ
c tham gia
 T
o th
ư
m
c trong Yahoo Mail
Ngu
 T
o th
ư
m
c trong Yahoo Mail và mu
n khi có mail c
a ng
ườ
i này thì nó s
t
đ
ngvào trong th
ư
m
c này ch
không
trong Inbox.Đầu tiên ba
  ̣
n ta
  ̣
o ra mô
  ̣
t th
ư
mu
  ̣
c m
ơ
  ́i trong hô
  ̣
p th
ư
đê
 ̉
ch
ư
  ́a th
ư
màba
  ̣
n muốn nhâ
  ̣
nt
ơ
  ́i.Vídu
  ̣
mình ta
  ̣
o ra th
ư
mu
  ̣
c
duyhien_cntt
Bạn làm theo hình nhá. Sau khi tạo xong th
ư
mu
  ̣
c ba
  ̣
n nhìn lên góc trên phía bên pha
 ̉
i click vào
Mail Option
1
 
 Trang Mail option load xong bạn chọn phần Filter (bô
  ̣
lo
  ̣
c th
ư
)OK sau đóba
  ̣
n làm theo hình này. Rồi thếlàba
  ̣
n đãtiến hành đăng ký
  ̣
t bô
  ̣
lo
  ̣
c.Đê
 ̉
tinh chi
 ̉
nh bô
  ̣
lo
  ̣
c v
ư
  ̀a ta
  ̣
o ra ba
  ̣
n sẽthấy cái form này. Nhâ
  ̣
p vào n
ư
  ̃a làOK Đây làform chính đê
 ̉
cấu hình. Cómấy điều l
ư
u ýba
  ̣
n thếnày1. Ba
  ̣
n có thê
 ̉
ta
  ̣
o bô
  ̣
lo
  ̣
c theo các tiêu chuâ
 ̉
n:
From
(đi
  ̣
a chi
 ̉
g
ử
i),
to/cc
(đi
  ̣
a chi
 ̉ 
ng
ươ
  ̀i nhâ
  ̣
n) cái này s
ử
du
  ̣
ng trong tr
ươ
  ̀ng h
ợ
p ba
  ̣
n dùng hô
  ̣
p th
ư
Yahoo đê
 ̉
nhâ
  ̣
n th
ư
t
ư
  ̀các hô
  ̣
p th
ư
khác nh
ư
Gmail hay hotmail.
Subject
(tiêu đềcu
 ̉
a email) hay
body
  ̣
t phần nô
  ̣
i dung ch
ư
  ́a trong th
ư
.2. S
ử
du
  ̣
ng tôt các t
ư
  ̀khóa ràng buô
  ̣
c đê
 ̉
có hiê
  ̣
u qua
 ̉
cao nhất:
contain
(bao g
m -ch
a),
does not contain
(không bao g
m - không ch
a),
begins with
(b
t đ
uv
i...)
ends with
(k
ế
t thúc v
i)3. Đê
 ̉
tránh tình tra
  ̣
ng ho
  ̣
c chay màkhông có th
ự
c hành. Mình vídu
  ̣
luôn. Mình sẽ ta
  ̣
o ra mô
  ̣
t bô
  ̣
lo
  ̣
c mỗi khi có mail cu
 ̉
a duyhien_cntt@yahoo.com thìnósẽt
ự
đô
  ̣
ngchuyê
 ̉
n mail này sang th
ư
mục duyhien_cntt mà mình v
ư
  ̀a ta
  ̣
o lúc đầu. thìlàm thế này: Ba
  ̣
n vào mu
  ̣
c from sau đócho
  ̣
n contain. Tiếp theo sang ô text bên ca
  ̣
nh nhâ
  ̣
pcái dòng
duyhien_cntt@yahoo.com
vào sau đólàOK. Ba
  ̣
n hoàn toàn có thê
 ̉
s
ử
du
  ̣
ng thêm các tùy chọn khác đê
 ̉
tối
ư
u hóa bô
  ̣
lo
  ̣
c ...2
 
Đây làhình minh ho
  ̣
aSau khi làm xong các b
ươ
  ́c này ba
  ̣
n nhìn sang góc trái màn hình bên d
ươ
  ́i và lickvào ch
ư
  ̃add filterSau đónóhiê
  ̣
n lên hình này làOK: 3

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
maivantam liked this
Thanh Huỳnh liked this
Rồng Kon liked this
Long Kim liked this
categories liked this
Umbrella271 liked this
hoahairau liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->