Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Marketing Communications – 5

Marketing Communications – 5

Ratings: (0)|Views: 72 |Likes:
Published by Himansu S M
Media Issues (I). This is the No. 5 of a Series of Articles on Marketing Communications Strategy to be taught to MBA students in Indian Business Schools.
Media Issues (I). This is the No. 5 of a Series of Articles on Marketing Communications Strategy to be taught to MBA students in Indian Business Schools.

More info:

Published by: Himansu S M on Feb 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

 
DKRFAPJGN OHDDQGJOKPJHG_ _PRKPANZ 9 OMKUPAR ‟ 1
Da`jk Jssqas -J*
 Pma Da`jk Bqsjgass
9
 
 Pma salaopjhg kg` qsa hc da`jk okg ba ks orakpja ks ~rjpjgn pma ohuz hc kg k`' Da`jkulkggars akrljar ~ara sqbsarjagp ph pma orakpja pakd, bqp ghp gh~' Jg JDO da`jk uahula~hrf sj`a bz sj`a ~jpm pma orakpja uahula jg `aalhujgn okdukjngs' Pma da`jk ghp hglz`aljar brkg` dassknas bqp okg jgclqagoa k brkg`‚s jdkna baokqsa pmaz huarkpa ks korakpa` phqom uhjgp' Pmjs js pma `jccaragoa bap~aag sjdulz `aljarjgn kg DO dasskna kg`ckojljpkpjgn pma ohggaopjhg hc pma brkg`, bhpm adhpjhgkllz kg` rkpjhgkllz, ~jpm oqsphdarskg` urhsuaops';'Da`jk A}uhsqra 9 Pmjs js hga hc pma urjdkrz ~kzs jg ~mjom brkg`s kra bqjlp pmrh‚'Da`jk a}uhsqra racars ph pma gqdbar hc uahula ~mh saa, rak`, hr makr k da`jqd' Bqppmjs `hasg‚p, mh~aar, nqkrkgpaa dasskna a}uhsqra' ^mjla da`jk ulkggars prz phnkjg pma dhsp ohsp$accaopja da`jk a}uhsqra pmaz okg chr k brkg`, jp‚s qu ph pmajg`jj`qkl brkg` dassknas ph kpprkop kppagpjhg, omkgna kppjpq`as, kg` dhpjkpabamkjhqr'2'Pma Omkllagnas 9 Pma omkllagna js ph cjg` ~mhsa kq`jagoa kra dhsp ljfalz ph rasuhg`kg` pmqs gkrrh~ pma `jccaragoa bap~aag pma gqdbar a}uhsa` -~mjom js ~mkp da`jkurjoas kra bksa` hg* kg` pma gqdbar ~mh rasuhg` -~mjom js pma rapqrg hg pma da`jkjgaspdagp*'?'Pma Omkgnas 9 Pma bjnnasp omkgnas jg DO har pma lksp p~h `aok`as mka baagda`jk crkndagpkpjhg kg` urhljcarkpjhg' Pmasa kra k dj}a` blassjgn, njjgn dkrfaparskg` pmajr knagojas dhra omhjoas jg mh~ ph rakom oqsphdar, bqp, kp pma skda pjda,surak`jgn oqsphdars‚ kppagpjhg har sh dkgz `jccaragp da`jk pmkp jp‚s dqom dhra hc k omkllagna chr k ohdukgz ph rakom kll hc jps pkrnap urhsuaops kg` oqsphdars'0'Da`jk Olqppar 9 Pmara‚s kghpmar urhblad ks da`jk olqppar' _h dkgz brkg` dassknaskra bajgn `aljara` bz sh dkgz `jccaragp pzuas hc dasskna `aljarz szspads pmkpda`jk ulkggars kra chroa` ph ba dhra kg` dhra orakpja jg przjgn ph cjg` qgqsqkl~kzs ph rakom pmajr pkrnap kq`jagoas'
Da`jk Olkssjcjokpjhgs 9
 Pma ulqrkl chrd “Da`jk— js kg qdbrallk pard racarrjgn ph Urjgp, Brhk`oksp, Hqp`hhrs,Jgparkopja ohddqgjokpjhgs' Pma sjgnqlkr chrd “Da`jqd— js k suaojcjo pard racarrjgn ph ksjgnla da`jqd, ljfa rk`jh, ga~sukuars, apo' Pma pard “Da`jk Samjola— js k cqrpmar sqb$`jjsjhg kg` racars ph kg aladagp hc pma da`jqd, ljfa Ga~s~aaf dknkyjgas, DPSomkggal' _h Brhk`oksp js da`jk, PS js da`jqd, DPS js da`jk amjola' Pmara js kghpmar~kz hc olkssjcjokpjhg da`jk ulkggars hcpag qsa ks 9;'Dkss Da`jk kg` Gjoma Da`jk 9 Dkss da`jk kra DO omkggals pmrh‚ ~mjom dassknasdkz ba sagp ph pma “dkssas— ‟ lkrna, `jarsa kq`jagoa' Gjoma da`jk kra DO omkggalspmrh‚ ~mjom dassknas kra sagp ph kq`jagoas ~jpm k `jspjgop ohddhgkljpz' Mara pmada`jk ulkggars‚ urjdkrz ohgoarg smhql` ghp ba mh~ k da`jqd js lkballa` bqp rkpmarph ~mkp a}pagp jps kq`jagoa ~hql` ba jgparaspa` jg ~mkp k brkg` mks ph hccar' _qbiaop,ohgpagp, kg` `jsprjbqpjhg ukppargs kra jg`jokphrs hc kg kq`jagoa‚s jgparasp'2'K``rasskbla Da`jk 9 Da`jk pmkp okrrz DO dassknas ph j`agpjcjkbla oqsphdars hrurhsuaops kra racarra` ph ks k``rasskbla da`jk, baokqsa pmasa okg ba qsa` ph sag`brkg` dassknas ph suaojcjo nahnrkumjo kg` alaoprhgjo k``rassas' K``rasskbla da`jk;
 
jgolq`a pma jgpargap, uhspkl dkjl, kg` pma palaumhga, kg` kra qsa` urjdkrjlz phohddqgjokpa ~jpm oqrragp oqsphdars hr ~jpm okracqllz sappla` urhsuaops'?'Jgparkopja Da`jk 9 P~h$~kz da`jk kllh~jgn bhpm ohdukgjas kg` oqsphdars ph sag`kg` raoaja dassknas crhd akom hpmar kra oklla` jgparkopja da`jk' Pma bagacjps hc pma jgparkopja da`jk sqom ks pma palaumhga, pma jgpargap, kg` uarshgkl sklas uahulakra pmkp pmaz kllh~ kg jgspkgp a}omkgna hc jgchrdkpjhg ph pkfa ulkoa' Dhra jduhrpkgp,pmaz dkfa jp uhssjbla chr k oqsphdar ph ohgpkop k ohdukgz'
Da`jk Jgprqsjagass 9
Jg pma Dkrfap pmara kra gqdarhqs dkrfapars kg` spjll dhra ohgsqdars, kg` ks k rasqlppmara js k mjnm laal hc ohddarojkl olqppar, ohdukgjas gaa` ph ohgoagprkpa hg mh~ pmazokg kpprkop oqsphdars‚ kppagpjhg ph pmajr dassknas' Da`jk ulkggars fgh~ pmkp da`jkkrz jg pmajr `anraa hc jgprqsjagass' Pma dhsp jgprqsja hc pmad js Uarshgkl _alljgn,baokqsa pma sklas uarshg‚s urasagoa `adkg`s kppagpjhg' Pma laksp jgprqsja da`jk js pmaurjgp, baokqsa qsars okg ujof kg` omhhsa ~mag, mh~ kg` ph ~mkp a}pagp ph qsa pmjsda`jk' Nagarkllz, pma dhra jgprqsja k da`jqd js pma dhra jp okg ba uarshgkljsa`, bqp jpklsh dhra a}uagsja ph qsa' Pma ~hr` “Jgprqsja— mks k gankpja dakgjgn kg` pma dhrajgprqsja pma da`jk js pma lass jp malus ph nap pma `jsrqupja dassknas ph pma oqsphdars'Dkrfapars klsh fgh~ pmkp hcpag pma dassknas kra qg$~alohda' _h pmara kra saarkl ~kzsph djgjdjsa pmjs jgprqsjagass, ks 9;'Ph omhhsa k da`jk ~mhsa pkrnap kq`jagoa js jgparaspa` jg pma urh`qop okpanhrz,2'Ph dkfa qsa hc suaojkljsa` dknkyjgas pmrh‚ ~mjom rak`ars agihz lakrgjgn kbhqp ga~urh`qops crhd k`arpjsjgn,?'Ph malu nap kppagpjhg kg` ghp ba jgprqsja pma dkrfapars okg omhhsa aagps,suhgshrsmjus, dhjas, PS smh~s, apo',0'Njjgn oqsphdar pma hupjhg chr raoajjgn brkg` jgchrdkpjhg dkfas pma dassknas ghpqg$a}uaopa` kg` pmarachra js ghp saag ks jgprqsja'Da`jk _pragnpms kg` ^akfgassas 9 Pma spragnpms kg` ~akfgassas kra ralakgp ph kgz pzua hc brkg` dassknas pmaz okrrz' Pmjs js jrrasuaopja hc pma ohgpagp hc pma DO dasskna' Jp‚s sqddkrjsa` jg pma chllh~jgn Pkbla 9
Da`jqd_pragnpms^akfgassas
Ga~sukuars
Rak`ar A`qokpjhg kg` Jgohda
 Pkgnjbla
Ra``ar mkbjp, rhzklpz,jghladagp
_mhrp lak` pjda
Lh~ urh`qopjhg ohsp
Mjnm hga$pjda rakom
Nhh` chr `apkjla` ohuz
Uhhr raurh`qopjhg, suaojkllz ohlhqr
@aoraksjgn rak`arsmju
Olqppar
Da`jk ~kspa -dkss kq`jagoa*Dknkyjgas
Kq`jagoa salaopjjpz
A}uarpjsa agjrhgdagp
Mjnm {qkljpz raurh`qopjhg
Lhgn ljca
Mjnm ora`jbjljpz
Lhgn lak` pjda
Lh~ “dkss— rakom
Ohsplz urh`qopjhg
Lh~ cra{qagoz -~aaflz, dhgpmlz, hr{qkrparlz* Palajsjhg
Jdukop 9 sjnmp, shqg`, dhpjhg
Nhh` bqjl`ar hc rakom
Lhokl kg` gkpjhgkl
 Pkrnapa` okbla omkggals
Brhk` kq`jagoa
Mjnm urh`qopjhg ohsp
Jgprqsja
Dassknas smhrp$lja`2
 
Rk`jh
Kq`jagoa salaopjjpz
“Pmakpra hc pma djg`—
Cra{qagoz bqjl`ar
Ralkpjalz lh~ urh`qop ohsp
Bkofnrhqg` -lh~ kppagpjhg*
Lh~ rakom
_hqg` hglz
Dassknas smhrp$lja`Hqp`hhr
Lhokljsa`
Cra{qagoz bqjl`ar
@jraopjhgkl sjngkna
Lh~ kppagpjhg
_mhrp a}uhsqra pjda
Uhhr rauqpkpjhg -jsqkl uhllqpjhg*
Yhgjgn rasprjopjhgs@jraop Dkjl
Mjnmlz salaopja
Daksqrkbla rasqlps
Okg ba uarshgkljsa`
@adkg`s kppagpjhg
Olqppar ( iqgf dkjl uaroaupjhg
Mjnm ohsp uar dasskna
Lhgn lak` pjda Paladkrfapjgn
Uarshgkljsa`
Rakl$pjda jgparkopjhg
Kppagpjhg nappjgn
Daksqrkbla rasqlps
Ohsplz
Qnlz jdkna
JgprqsjaJgpargap
Dkss kg` k``rasskbla
Okg ba uarshgkljsa`
A}pradalz lh~ ohsp
Okg ba jgparkopja
Olqppar
Ljdjpa` rakom
Ljdjpa` orakpja hupjhgs
Urjgp Da`jk 9
Urjgp da`jk kra ga~sukuars, dknkyjgas, `jraophrjas, dkjl, brhomqras, ukofknjgn kg` kgzhpmar chrds hc `aljarz ~mjom kra urh`qoa` bz urjgpjgn dasskna hc ~hr`s, hr jdknas hgukuar, hr hpmar dkparjkl ljfa, bkllhhgs, P$smjrps, okus, uags, apo' Urjgpa` dassknas kraralkpjalz dhra uardkgagp pmkg brhk`oksp dassknas, baokqsa pmaz okg ba faup chrcqpqra racaragoa' _klas brhomqras kg` urh`qop ljparkpqra -klsh oklla` ohllkparkl dkparjkls,hr bqsjgass squuhrp dkparjkls* kra `asjnga` ph kssjsp sklas raurasagpkpjas jg dkfjgnoklls kg` pkfjgn hr`ars' Kggqkl rauhrps hc ohdukgjas kra k nhh` a}kdula hc k dhraalkbhrkpa uqbljokpjhg pmkp kra dakgp ph ba faup kp laksp chr k zakr';'Ga~sukuars 9 Klpmhqnm pma brhk`oksp kg` jgpargap mka ohda jg k bjn ~kz,ga~sukuars kra spjll k dkihr da`jqd, asuaojkllz chr okrrzjgn lhokl k`arpjsjgn' Jg ckop,kldhsp mklc hc kll pma lhokl k`arpjsjgn js okrrja` bz `kjlz ga~sukuars' Pma rak`arsmjujs slh~lz hg pma `aoljga' Ph cjnmp pma rak`arsmju `aoljga kg` ohduapjpjhg crhd hpmarda`jk dkgz `kjlz ga~sukuars mka jgaspa` makjlz jg ra`asjng, jg pma k``jpjhg hc suaojkl phujo saopjhgs, kg` jg a{qjudagp pmkp `aljar bappar urh`qopjhg klqa' Dhspukuars gh~ mka pmajr h~g ~absjpas pmkp ohgpkjg uksp sphrjas ks ~all ks ga~squ`kpas pmrhqnmhqp pma `kz'k'Cakpqras 9 Ga~sukuars ohda jg p~h bksjo sjyas' Brhk`smaaps kra ga~sukuars ~jpmcqll$sjya uknas, ljfa Pma Pjdas hc Jg`jk' Pkblhj`s kra ga~sukuars ~mhsa uknas kramklc pma sjya hc brhk`smaaps, ljfa Dj` `kz' Prk`jpjhgkllz pkblhj`s mka baaguaroaja` ks dhra sagskpjhgkl pmkg brhk`smaaps kg` kjda` kp pma dhra ~hrfjgnolkss kq`jagoa, klpmhqnm pmjs sparah pzua `hasg‚p cjp kll pkblhj`s'b'Pzuas hc K`s 9 Ga~sukuars hccar pmraa bksjo pzuas hc k`arpjsjgn6 olkssjcja`,`jsulkz, kg` squuladagp jgsarps'j'Olkssjcja` K`s 9 Kuurh}jdkpalz hga$pmjr` hc pma ga~sukuar k` raagqa ohdascrhd jps olkssjcja` saopjhg' Olkssjcja` k`s kra sdkll$sukoa, ~hr`s$hglz k`surasagpa` jg k olakrlz lkballa` saopjhg ~jpm gh sqrrhqg`jgn a`jphrjkl ohgpagp'jj'Olkssjcja` @jsulkz K`s 9 Jg raoagp zakrs, pmara‚s baag kg jgoraksa jg olkssjcja``jsulkz k`s ~mjom kra k`s jg pma olkssjcja` saopjhg pmkp jgolq`a nrkumjos kg`?

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->