Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
27Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
TimHieuMayTinhCaNhan

TimHieuMayTinhCaNhan

Ratings: (0)|Views: 5,041 |Likes:
Published by hungchng

More info:

Published by: hungchng on Feb 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/14/2013

pdf

text

original

 
 
Ch
ươ 
ng 1 - T
ng quan v
máy vi tính
 
1. Lich s
ử 
c
a máy tính cá nhân
 
S
ự ra đờ 
i c
ủa máy tính
cá nhân
 
z
N
ăm 1975 công ty MITS ( Mỹ ) g
i
ới thiệu ch
i
ế
c máy tính cá nhân Altair
đầu ti
êntrên th
ế
gi
ới, chiếc máy n
ày s
ử dụng bộ vi xử lý 8080 của
Intel, chi
ế
c má
y tính đầu
tiên không có màn hình mà ch
hi
n k
ế
t qu
ả thông
qua
các đèn Led
 
 Máy tính PC 
đầu ti
ên trên th
ế giớ 
i Altair 
 
z
N
ăm 1977 công ty Apple
 
đư
a ra th
t
rườ 
ng máy tính AppleIIcó màn hình và bàn phím
 Máy tính PC hàng Apple s
ản x
u
ất 
 
năm 1977 
 
z
N
ăm 1981 công ty IBM
s
ản xuất máy tính PC có
h
th
ống
m
ở 
, t
c là máy có nhi
ukhe c
ắm
m
ở 
r
ộng
 
để
có th
c
ắm th
êm các th
ứ khác
 
vào đó, sau này th
i
ết
k
ế
 
này đ
ãphát tri
ển th
ành tiêu chu
ẩn của máy tính ng
ày nay.Công ty IBM ( m
ột công ty k 
h
ổng
l
ồ lúc đó ) đ
ã tìm
đến
m
ột công ty n
h
ỏ có t
ên
là Microsoft để thu
ê vi
ết phần
m
ềm cho
 máy tính PC c
ủa m
 ình ,
đó là cơ hội ng
àn n
ă
m có m
ột để cho
 Microsoft tr
ở 
thành công ty ph
n m
ềm
l
ớn nhất thế g
i
ới hiện n
ay .
 
 
 Máy tính PC c
ủa h
ãng IBM s
ản x
u
ất 
n
ăm 1981
 
thuê công ty Microsoft vi
ế 
t h
 
điề 
u hành MS - DOS Chi
ếc
máy này có
ốc độ 5MHz
 
z
Sau khi phát minh ra chu
ẩn PC mở rộng, IBM đ
ã cho phép các nhà s
ản xuất PC
trênth
ế g
i
ới nhái theo ch
u
n c
ủa I
BM và chu
ẩn máy tính IBM PC
 
đ
ã nhanh chóng pháttri
n thành h
th
ống
s
ản xuất máy PC k 
h
ổng
l
ồ tr 
ên toàn th
ế g
i
ới .
 
z
IBM không tho
ả th
u
n
độc qu
y
n v
ới MS DOS cho n
ên Microsoft có th
ể bán
 ph
n m
ềm MS DOS cho
b
t c
ứ ai, v
 ì v
ậy m
à
Microsoft đ
ã nhanh chóng tr
ở th
ànhm
ột công ty
l
ớ 
n m
ạnh.
 
 Billgate n
ăm 1981 ông làm v
i
c su
ốt ng 
ày
để ho
àn thành h
 
đ 
i
ều h
ành MS DOS chocông ty IBM, h
ợp đồng của ông c
h
ỉ đáng giá bằng 5 phút thu nhập h
i
ện nay, n
h
ưng 
ông mu
ốn cả thế giới biết đến sản phẩm
 
đó, để rồi
m
ột ng 
ày không xa ông s
ẽ l 
àm ch
th
ế g 
i
ới trong 
l
ĩnh vực p
h
ần
m
ề 
m,
đó là tầ
m nhìn c
ủa
m
ột ...
 ỷ phú
.
 
Ai ki
ểm soát p
h
ần
m
ềm PC
 
z
Ph
ần
m
ềm máy tính PC
 
đ
ã
đượ 
c Microsoft ki
ểm s
oát và th
ống
tr
ị trong s
u
ốt quá
trình phát tri
ển của máy tính cá nhân .
 + T
ừ năm 1981
 
đế
n 1990 là h
 
điề
u hành MS DOS phát tri
ển qua nhiều phi
ên b
n
và đ
ã có trên 80% máy tính PC trên th
ế
 gi
ới
s
d
ụng hệ
 
điề
u hành này .
 
 
+ N
ăm 1991 Microsoft cho ra
 
đờ 
i h
 
đ
i
ều h
ành Window 3.1 vàcó trên 90% máy tính PC trên Th
ế g
i
ới
s
d
ụng .
 + N
ăm 1995 Microsoft cho ra
 
đờ 
i h
 
đ
i
ều h
ành Window 95 kho
ng 95%máy tính PC trên Th
ế g
i
ới
s
ử dụng.
 + N
ăm 1998 Microsoft cho ra
 
đờ 
i h
 
đ
i
ều h
ành Window 98 vàtrên 95% máy tính PC trên Th
ế g
i
ới
s
d
ụng.
 + N
ăm 2000 Microsoft cho ra
 
đờ 
i h
 
đ
i
ều h
ành Window 2000+ N
ăm 2002 Microsoft cho ra
 
đờ 
i h
 
đ
i
ều h
ành Window XP v
ới khoả
ng 97% máytính PC s
ử dụng .
 
 Billgate ông hoàng trong th
ế giớ 
i ph
ần
m
ề 
m
 
z
M
ột đ
i
u
đặ
c bi
ệt quan t
r
ọng đó l
à có trên 95% máy tính PC trên Th
ế g
i
ới
s
d
ụng
các s
ản phẩm Windows
c
ủa Microsoft, v
 ì v
y các công ty s
ản xuất th
i
ết
b
ngo
ại vi
mu
ốn bán đượ 
c ra th
t
rườ 
ng thì ph
ải có tr 
 ình
đ
i
ều kh
i
n do Microsoft cung c
ấp hoặc
m
ột thoả th
u
ận với Microsoft để sản phẩm
 
ấy đượ 
c Windowsh
ỗ trợ 
 + M
ột th
i
ết
b
ị máy tính m
à không
đượ 
c Window h
ỗ trợ th
 ì
coi như không bán choai được => đó là l
ý do làm cho Microsofttr
ở 
thành không nh
ng là nhà th
ống t
r
ph
ần
m
ềm
mà còn
đóng v
ai trò
đ
i
ều kh
i
ển sự
phát tri
ển phầ
n c
ng PC .
Ai ki
ểm soát p
h
ần cứng PC
 
z
IBM là nhà phát minh và phát tri
n h
th
ống máy tính PC nhưng họ
ch
l
ắm đượ 
cquy
ền k 
i
ểm soát trong 7
n
ăm
t
 
1981 đế
n 1987, sau
đó qu
y
n ki
ểm soát
 
đ
ã thu
ộc
 v
ề công ty Intel .
Inte
l đượ 
c thành l
ập năm 1968
v
ới
m
ục
tiêu s
ản xuất
các chipnh
ớ 
 + N
ăm 1971 Intel đ
ã phát minh ra Vi x
ử lý đầu ti
ên có tên 4004có t
ốc độ l
à 0,1 MHz

Activity (27)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
quy le liked this
Thinh Dao liked this
ha_tt liked this
rangdong27 liked this
Dzinh Tuong liked this
Happyboy Be liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->