Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
43Activity
P. 1
India Telecom Sector

India Telecom Sector

Ratings:
(0)
|Views: 867|Likes:
Published by Manoj Iyer
A report on Indian Telecommunications sector, An analysis on the Indian big players in the mobile sector, the government policies, the industry developments and the forecast.
A report on Indian Telecommunications sector, An analysis on the Indian big players in the mobile sector, the government policies, the industry developments and the forecast.

More info:

Published by: Manoj Iyer on Feb 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/07/2012

pdf

text

original

 
Yjbdw
:
Mhlmjh \dgd`koothm`j|mkh Pd`|k~ Jhjg}pmp &OKNMGD-
Y^JVMP NTPMHDPP P@FKKG
 
Mhlmj\dgd`koothm`j|mkhp
Y^JVMP NTPMHDPP P@FKKG
 J ~dyk~| 
 
 Ptnom||dl |k
 
Y~ka( P~mhmqjp Bkqmhl~jcjh
 
Kh
:9/9>/>9:9
N]Ojhkc Ojhm M}d~
 
Yjbdw
>
Mhlmjh \dgd`koothm`j|mkh Pd`|k~ Jhjg}pmp &OKNMGD-
Y^JVMP NTPMHDPP P@FKKG
 
DVD@T\MQD PTOOJ^]
Jp yd~ |fd gj|dp| tylj|d kh Mhlmj
p |dgd`koothm`j|mkhp oj~ed| jppdppdp |fd moyj`| ka pdqd~jg ~d`dh|ldqdgkyodh|p kh `kth|~}
p oknmgd |dgdyfkh} pd`|k~p'
 
^d`dh| ldqdgkyodh|p' rfm`f mh`gtld moy~dppmqd ~j|dpka ptnp`~mnd~ b~kr|f' mh`~djpdl `koyd|m|mkh jhl khbkmhb mhqdp|odh|p mh |fd dvyjhpmkh ka hd|rk~e mha~jp|~t`|t~dp' j~d jgpk ~dagd`|dl mh kt~ hdrg} tylj|dl ak~d`jp|p( \fd okp| hk|jngd ak~d`jp| `fjhbdp fjqdk``t~~dl mh |fd oknmgd pdbodh|(
Mhlmj”p oknmgd ptnp`~mnd~ njpd b~dr n} :>(=$ mh |fd am~p| |f~dd okh|fp ka >99=( \fd p|~khbd~ |fjh
dvyd`|dlb~kr|f fjp gdl tp |k ~dqmpd kt~ b~kr|f dvyd`|j|mkhp ak~ |fd ~dp| ka |fd }dj~( Rd hkr y~dlm`| |fj| |fd oj~ed|rmgg dvyjhl n} <=(6$' dhjngmhb |fd ydhd|~j|mkh ~j|d |k ~mpd |k jgokp| <<$ j| |fd dhl ka >99=( Rd hkrdvyd`| |fd oknmgd `tp|kod~ b~kr|f ~j|d mh >99= |k pt~yjpp |fj| ka >996' rfm`f pjr |fd oj~ed| dvyjhl n}<6(4$( Khd ka |fd ojmh ~djpkhp ak~ kt~ p|~khb b~kr|f dvyd`|j|mkhp mp |fd mh|dhpd `koyd|m|mkh |fj| fjp
dod~bdl nd|rddh Mhlmj”p oknmgd hd|rk~e kyd~j|k~p( Mh jllm|mkh |k oj~ed| gdjld~p
Nfj~|m Jm~|dg
'
^dgmjh`d
'
Qkljakhd
jhl
NPHG
' kyd~j|k~p pt`f jp
Mldj @dggtgj~
jhl
\j|j \dgdpd~qm`dp
j~d p|djlmg} mh`~djpmhb |fdm~pfj~d ka |fd oj~ed|( Pdqd~jg hdr dh|~jh|p j~d dvyd`|dl |k `fjggdhbd |fd ykpm|mkh ka |fdpd oj~ed| gdjld~p kqd~|fd hdv| adr okh|fp( Jokhb |fdo j~d |fd Mhlmjh oknmgd ntpmhdppdp ka ojck~ mh|d~hj|mkhjg kyd~j|k~p pt`f jp
Njf~jmh”p
Nj|dg`k
' Hk~rj}”p
\dgdhk~
jh
l ^tppmj”p
Pmp|doj
(
Jg|fktbf rd fjqd ~jmpdl kt~ b~kr|f dvyd`|j|mkhp ak~ Mhlmj”p oknmgd oj~ed| jp j rfkgd' rd fjqd gkrd~dl
 kt~ dp|moj|d ak~ |fd htond~ ka 0B `tp|kod~p j| |fd dhl ka >996( \fd hdr dp|moj|d ~dagd`|p dqmldh`d ka rdje 
b~kr|f a~ko Mhlmj”p |rk p|j|d kyd~j|k~p'
NPHG jhl
O\HG
rfm`f pka| gjth`fdl |fdm~ 0B pd~qm`dp mh gj|d>996( N} Cthd >99=' O\HG ~dyk~|dlg} fjl j~kthl :'999 0B `tp|kod~p' ot`f gdpp |fjh k~mbmhjgg}jh|m`myj|dl( Kt~ hdr 0B ak~d`jp| jgpk ~dagd`|p |fd `kh|mhtdl ldgj}p |fj| fjqd `fj~j`|d~mpdl |fd y~k`dpp |kmpptd hdv| bdhd~j|mkh oknmgd gm`dh`dp( Mh Cthd >99=' m| rjp jhhkth`dl |fj| |fd Mhlmjh bkqd~hodh| fjlpd||gdl kh j y~m`d ak~ 0B gm`dh`dp( Fkrdqd~' mh oml/Ctg}' |fd Mhlmjh bkqd~hodh| ~dqdjgdl |fj| m| fjl`khqdhdl j b~kty ka omhmp|d~p |k at~|fd~ gkke mh|k nk|f y~m`mhb jhl pyd`|~to jqjmgjnmgm|} ak~ 0B pd~qm`dp(\fdh |fd~d j~d k|fd~ aj`|k~p gmed Pyd`|~to ~d`koodhlj|mkhp' Oknmgd htond~ yk~|jnmgm|} rfm`f rd~d mhhdrp(Ldpym|d |fd aj`| |fj| m|p p`k~dp fjqd `fjhbdl mh j htond~ ka ~j|mhbp `j|dbk~mdp' Mhlmj ~dojmhp mh dmbf|f ygj`d
mh kt~ gj|dp| pd| ka Ntpmhdpp Dhqm~khodh| ^jhemhbp ak~ Jpmj( Jg|fktbf Mhlmj”p |dgd`kop oj~ed|
p`k~d fjpl~kyydl pgmbf|g}' m| hdqd~|fdgdpp `kh|mhtdp |k fjqd |fd pd`khl fmbfdp| |dgd`kop oj~ed| ~j|mhb mh |fd ~dbmkh( Jgkrd~ p`k~d ak~ ~dbtgj|k~} mhldydhldh`d ~dagd`|p |fd khbkmhb ldgj}p |fj| fjqd jaad`|dl |fd 0B gm`dhpmhby~k`dpp( Fkrdqd~' |fd gkrd~ p`k~d mh |fmp `j|dbk~} fjp nddh `kth|d~njgjh`dl n} j fmbfd~ p`k~d ak~ @kth|~}^mpe5 |fd fmbfd~ p`k~d mp gj~bdg} j ~dagd`|mkh ka kt~ ok
~d tyndj| qmdr ka Mhlmj”p
d`khkom` b~kr|f y~kpyd`|p(
 
Yjbdw
0
Mhlmjh \dgd`koothm`j|mkh Pd`|k~ Jhjg}pmp &OKNMGD-
Y^JVMP NTPMHDPP P@FKKG
 
\jngd ka @kh|dh|p
 
Oknmgd (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( :9 1 Mhlmjh Oknmgd &BPO+@LOJ- Oj~ed|' Oj~ 9= ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ::2 Oknmgd Kyd~j|k~ Lj|j (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( :>2(: Nfj~|m Jm~|dg (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( :>2(> ^dgmjh`d (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( :02(0 NPHG ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( :<2(< Qkljakhd Dppj~ &th|mg Jtb >992' Ft|`fmpkh Dppj~ ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( :46 Mhltp|~} Ldqdgkyodh|p (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( :1= Pdgd`|dl Kyd~j|k~p Amhjh`mjg Mhlm`j|k~p (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( :6 :9 @koyjh} Phjypfk|p ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( :=:9(: NPHG ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( :=:9(> O\HG (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( >9 :9(0 Nfj~|m Jm~|dg (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( >::9(< Qkljakhd Dppj~ ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( >>:9(4 ^dgmjh`d @koothm`j|mkhp ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( >0:: Jyydhlmv (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ><:> Nmngmkb~jyf} ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( >4

Activity (43)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
gullybaba liked this
ajaysharmaa liked this
ajaysharmaa liked this
Theagarajan Thanikachalam liked this
Theagarajan Thanikachalam liked this
Theagarajan Thanikachalam liked this
Theagarajan Thanikachalam liked this
Theagarajan Thanikachalam liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->