Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
61Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
69 Lectie Demonstrativa Manager de Proiect

69 Lectie Demonstrativa Manager de Proiect

Ratings: (0)|Views: 1,067|Likes:
Published by deeacatalina

More info:

Published by: deeacatalina on Feb 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/06/2013

pdf

text

original

 
 Manager de proiec
 
L  E  C   }  I  E  D  E  M   O  N  S  T  R  A  T  I  V   |   
INTRODUCERE
Un bun management al proiectelor nu garanteaz\ succesul fiec\rui proiect, dar aplicareanecorespunz\toare a managementului proiectelor garanteaz\, de obicei, e[ecul.
C. Chatfield [i T. Johnnson, „Microsoft Office Project 2003”, Microsoft Press, 2004
Orice activitate uman\ care implic\ realizarea unor sarcini nerepetitive poate fi considerat\un proiect. Deci fiecare dintre noi ar putea fi considerat manager de proiect. To]i practic\mmanagementul de proiect, fie c\ o facem pentru proiectele personale, fie pentru cele profesionale. Dar exist\ o diferen]\ foarte mare între un proiect simplu, care implic\ unasau dou\ persoane, [i unul complex, care implic\ o echip\ de oameni, organiza]ii diferite[i sarcini multiple. Chiar [i `n proiectele complexe se folosesc tehnici simple de control alresurselor [i de motivare a persoanelor implicate `n implementarea lor.Cursul de
 Manager de proiect 
oferit de Institutul Eurocor v\ d\ [ansa de a dobândicuno[tin]ele [i abilit\]ile necesare pentru a folosi aceste tehnici, atât pentru a ordonaactivit\]ile de natur\ personal\, cât [i pentru a îmbun\t\]i în mod substan]ial eficien]a lalocul de munc\. Principalul obiectiv al acestui curs este tocmai acela de a prezenta câtmai clar [i atractiv, printr-un con]inut pres\rat cu exemple, principalele concepte dindomeniul managementului proiectelor, conexiunile logice între acestea, precum [i modulîn care ele pot fi puse în practic\. De asemenea, vor fi prezentate elemente referitoare lasolu]iile informatice din domeniu, conferindu-v\ astfel o perspectiv\ integratoare, con-form\ cu standardele europene [i na]ionale referitoare la managementul proiectelor. Lafinalul acestui curs, ve]i putea s\ aplica]i metodele [i tehnicile managementului modernal proiectelor [i ve]i putea s\ v\ cre[te]i eficien]a atât pe plan personal, cât [i pe plan profesional. În acela[i timp, proiectele în care ve]i participa sau pe care le ve]i conducevor fi mai bine organizate, deoarece ve]i întelege ciclul de via]\ al unui proiect. Atâtcosturile, cât [i durata de execu]ie a unui proiect le ve]i evalua mai precis; de asemenea,ve]i putea corela a[tept\rile stakeholderilor [i obiectivele proiectului, ve]i dobândicuno[tin]e în domeniul ariilor de expertiz\ fundamentale din domeniul managementului proiectelor [i ve]i [ti s\ folosi]i instrumente software care s\ v\ permit\ planificarea mai bun\ [i controlul mai riguros al activit\]ilor desf\[urate. O activitate specific\managementului de proiect în România, în contextul integr\rii ]\rii noastre în UniuneaEuropean\, este reprezentat\ de managementul proiectelor cu finan]are interna]ional\,astfel c\ prin intermediul cursului nostru ve]i fi preg\ti]i atât teoretic, cât [i practic pentrumanagementul acestui tip de proiecte.La finalul cursului prin coresponden]\ ve]i putea participa la un scurt program fa]\-nfa]\, care v\ va da posibilitatea ca, în urma unui examen, s\ ob]ine]i
un certificat emis împreun\ cu Ministerul Muncii
, certificat recunoscut la nivel na]ional.Cursul de
 Manager de proiect 
v\ poate oferi calea spre preg\tirea de care ave]i nevoie, pentru a putea avea succes în proiectele profesionale, dar [i în cele personale.
Mult succes!
Profesorul dumneavoastr\
 
lec]ie demonstrativ\2Manager de proiect
Modul de organizare a cursului
 MANAGER DE PROIECT 
Materialul cursului se compune din
16 module
, prezentate sub forma unor caiete.Dorim s\ v\ atragem aten]ia asupra
modalit\]ii speciale de concepere [i prezentarea lec]iilor
, care v\ va permite parcurgerea cu maxim\ u[urin]\ a materialului decurs:
°°°°°
Fiecare modul are o anumit\
structur\ didactic\
, care se va p\stra de-a lungulîntregului curs.
°°°°°
Pentru a avea foarte clar în minte
obiectivele
pe care trebuie s\ le atinge]i prin parcurgerea materialului, la începutul fiec\rui modul v\ vor fi prezentatesuccint principalele cuno[tin]e [i deprinderi pe care trebuie s\ le dobândi]i, prin `nsu[irea temeinic\ a informa]iilor prezentate, la sfâr[itul studiului.
°°°°°
Pentru valorificarea în mod curent a cuno[tin]elor dobândite [i pentruasigurarea unei interactivit\]i sporite, lec]iile cuprind numeroase
exemple
,
exerci]ii
[i
teme de reflec]ie
. Pentru verificare, la sfâr[itul modulelor v\ prezent\m
rezolvarea exerci]iilor
.
°°°°°
În plus, pentru a v\ consolida cuno[tin]ele, la sfâr[itul fiec\rui modul ve]ig\si un
rezumat
, care prezint\ cele mai importante aspecte analizate în cadrulacestuia.
°°°°°
Fiecare modul se încheie cu o
tem\ pentru acas\
, ce constituie o modalitateeficient\ de verificare a gradului de însu[ire a cuno[tin]elor prezentate;indica]iile referitoare la rezolvarea temelor pentru acas\ [i la colaborarea cu profesorul dumneavoastr\ sunt men]ionate la sfâr[itul modulului.
°°°°°
Acolo unde va fi cazul, vor fi prev\zute sec]iuni de
dic]ionar de specialitate
 pentru termenii folosi]i sau
liste cu recomand\ri bibliografice
care v\ potajuta `n studiu.
°°°°°
Folosim
scheme
[i
reprezent\ri grafice
pentru înlesnirea însu[iriicuno[tin]elor esen]iale.
Fiecare cursant EUROCOR are un profesor personal.
Temele propuse în fiecare modul vor fi expediate pe adresa Institutului EUROCOR,urmând ca profesorul personal s\ aprecieze corectitudinea r\spunsurilor [i s\ v\transmit\ comentariile sale pe marginea acestora, precum [i s\ formulezerecomand\ri de continuare a studiului. V\ recomand\m s\ rezolva]i tema doar dup\ parcurgerea integral\ [i atent\ a materialului prezentat.

Activity (61)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Anne Thompson liked this
Mihaela Radu liked this
BogdanDorlea liked this
Mioara liked this
Cosmin Popa liked this
optimuuusss liked this
Mihaela Rusu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->