Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
broj06 2005 ba

broj06 2005 ba

Ratings:
(0)
|Views: 423|Likes:
Published by armin17

More info:

Published by: armin17 on Apr 27, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/05/2013

pdf

text

original

 
SLU@BENI GLASNIK
GRADA MOSTARA
Broj 6Godina IMostar, 25. jula 2005.bosanski jezik
PREGLED SADR@AJAGRADSKO VIJEÆE134.ODLUKA
o komunalnom redu.........................................................................................................94
135.ZAKLJUÈAK 
...................................................................................................................................108
136.ZAKLJUÈAK 
...................................................................................................................................109
137.PROGRAM
odr`avanja ulica, lokalnih i nekategorisanih cestana podruèju Grada Mostara u 2005. godini.....................................................................................109
138.ZAKLJUÈAK 
...................................................................................................................................111
139.ZAKLJUÈAK 
...................................................................................................................................111
140.ZAKLJUÈAK 
...................................................................................................................................111
141.ODLUKA
o stopi poreza na prihod od imovine i imovinskih prava u Gradu Mostaru...........112
142.ZAKLJUÈAK 
o neprihvaæanju ponude za preuzimanje neizgra|enoggradskog gra|evnog zemljišta...........................................................................................................113
143.ZAKLJUÈAK 
o neprihvaæanju ponude za preuzimanje neizgra|enoggradskog gra|evnog zemljišta...........................................................................................................113
144.ZAKLJUÈAK 
o neprihvaæanju ponude za preuzimanje neizgra|enoggradskog gra|evnog zemljišta...........................................................................................................113
145.RJENJE
.........................................................................................................................................114
146.RJENJE
.........................................................................................................................................114
147.ZAKLJUÈAK 
o usvajanju Informacije o upisu uèenika u prvi razredredovnih osnovnih škola na podruèju Grada Mostara...................................................................115
148.ZAKLJUÈAK 
o usvajanju Informacije o prihodima i izdacima po osnovi naknadaza gra|evinsko zemljište za period od 16. marta 2004. do 25. maja 2005. godine......................115
149.ZAKLJUÈAK 
o usvajanju Informacije o dokumentima prostornogure|enja Grada Mostara.....................................................................................................................116
150.ZAKLJUÈAK 
o usvajanju Informacije o izboru dr`avnih slu`benikau Gradskoj upravi ..............................................................................................................................116
151.ODLUKA
o dopuni Odluke o osnivanju slu`be civilne zaštite i vatrogastva............................117
152.RJENJE
o imenovanju èlanova Komisije za koncesijeHercegovaèko-neretvanskog kantona...............................................................................................117
153.RJENJE
o imenovanju èlanova @albenog vijeæa Grada Mostara............................................117
154.ISPRAVKA
Odluke o postupku i kriterijima za raspodjelu sredstava tekuæihgrantova pojedincima, nevladinim i neprofitnim organizacijama utvr|enihBud`etom Grada Mostara za 2005. godinu......................................................................................118
ISSN 1840-0671
 
134.
Na osnovu èlana 2. i 14. Zakona o komunal-noj djelatnosti HNK/HN@ ("Narodne novineHNK/HN@", broj 4/04) i èlana 28. Statuta GradaMostara ("Slu`beni glasnik Grada Mostara", broj4/04), Gradsko vijeæe Grada Mostara, na svojojsjednici odr`anoj 21. jula 2005. godine, donosi
O D L U K UO KOMUNALNOM REDUI OPÆE ODREDBEÈlan 1.
Ovom Odlukom ure|uje se komunalni red iodr`avanje komunalnog reda kao i odnosi ukomunalnim oblastima na podruèju GradaMostara (u daljnjem tekstu: Grad), a naroèito uoblasti ure|enja naselja, odr`avanja èistoæe ièuvanja javnih površina, skupljanja, odvoza ipostupanja sa komunalnim otpadom, uklanjanjasnijega i leda, uklanjanja bespravno postavljenihpredmeta na javnim i drugim površinama, kao idonošenja mjera za provo|enje komunalnogreda i kaznenih mjera.
Èlan 2.
Ova Odluka æe se primjenjivati na javnimpovršinama, unutar urbanog podruèja Grada,koje podrazumijevaju:-javne saobraæajne površine: ulice, ceste,trgove, javne prolaze, javna stepeništa,mostove, skverove, javna parkirališta,ploènike i ostale površine javnog saobraæaja umirovanju-javne zelene površine: parkove, drvorede,posude sa ukrasnim biljem, `ivice i `iveograde, travnjake, obale rijeka i vodotoka,djeèja igrališta, zelene površine uz saobraæa-jnice, stambene, stambeno-poslovne i javneobjekte i ostale sliène površine-ure|ene rekreacijske površine, sportska igral-išta i ostale javne sportske objekte i ure|aje nanjima, kao i prostore povezane sa tim objekti-ma i oko njih-`eljeznièki perone, stajališta javnog auto-busnog saobraæaja, benzinske pumpe i pros-tor oko njih-otvorene pijace i tr`ne prostore oko prodajnihobjekata-gradske èesme i fontane-prostore oko stambenih i poslovnih objekata-neure|ene javne površine i prostore-neizgra|eno gra|evinsko zemljište
II URE\ENJE NASELJAÈlan 3.
Ure|enjem naselja smatra se ure|enje fasada idrugih vanjskih dijelova zgrada, izloga, reklama,natpisa, ograda, javne rasvjete, oglasnih stupovai oglasnih ploèa, svjetleæih i drugih oglasnih vit-rina, komunalnih objekata, ure|aja i opreme, tekorištenje i odr`avanje javnih saobraæajnih idrugih površina.
1. Ure|enje fasadai drugih vanjskih dijelova zgradaÈlan 4.
Vlasnici, suvlasnici odnosno korisnici zgradai poslovnih prostora du`ni su redovno odr`avatidijelove zgrada i objekata u tehnièkom,funkcionalnom i estetskom pogledu, i to: fasade,balkone, terase, lo|e, vanjsku stolariju, krovove,izloge, vrata, prozore, oluke i slièno.Mjerodavni inspekcijski organ nalo`it æe ure|enjeobjekata koji se nalaze u prvoj i drugoj zoni Grada,a svojim izgledom narušavaju opæi izgled ulice.Ova mjera neæe se primjenjivati na objekterazrušene ratnim djelovanjima, a èija obnova jošnije otpoèela.
Èlan 5.
Prije poduzimanja radova na odr`avanju iure|enju fasada i drugih vanjskih elemenata naobjektima iz prethodnog èlana, mora se pribavi-ti odgovarajuæe odobrenje za izvo|enje radova.Za izvo|enje radova na objektima koji pred-stavljaju spomenike kulture, u postupku izda-vanja odobrenja za izvo|enje radova, obaveznose pribavlja mišljenje i odgovarajuæeg tijelamjerodavnog za poslove zaštite kulturno-histori-jskog naslije|a.
Èlan 6.
Za zatvaranje lo|a, balkona, terasa i slièno,neophodno je pribaviti odgovarajuæe odobrenjeorgana uprave nadle`nog za poslove urbanizma igra|enja.Nije dozvoljeno na balkonima, lo|ama,terasama i krovovima zgrada gomilanje starihstvari, ostataka namještaja i sliènih predmetakoji narušavaju estetski izgled zgrade.Sa balkona, lo|a, terasa, prozora, kao i drugihdijelova zgrada, zabranjeno je istresanje kuhin-jskih i drugih krpa, tepiha i slièno, bacanje otpa-da, ocje|ivanje vode ili na bilo koji drugi naèinprljanje objekta, javne površine ili okoline.Na balkonima, lo|ama, terasama, prozorima idrugim dijelovima zgrade zabranjeno je postavljan-je i upotreba ure|aja koji stvaraju buku ili vibracije.Zabranjeno je zaga|ivanje individualnih ikolektivnih objekata na bilo koji naèin-depono-vanjem otpada, otpadnim i oborinskim vodama,štetnim plinovima i drugim štetnim materijalima.
2. Ure|enje ograda, vrtova,voænjaka, dvorišta i sliènih površinaÈlan 7.
Ogra|ivanje javnih površina, po pravilu, se
 Juli 2005.SLU@BENIGLASNIK Broj 6 - strana 94Grada Mostara
 
vrši metalnim stubiæima, `ardinjerama ili ukras-nom `ivicom, na naèin koji neæe ometati nor-malno kretanje pješaka ili odvijanje saobraæaja.Postavljanje ograda na površinama namijen-jenim za individualno stanovanje obavlja se poduslovima utvr|enim u urbanistièkoj suglasnosti.
Èlan 8.
Ograde od ukrasne `ivice uz javne saobraæa-jne površine moraju se redovno odr`avati i orezi-vati, tako da ne smetaju normalno odvijanje sao-braæaja.
Èlan 9.
U pogledu materijala, oblika, boje i naèinaizrade, ograda se mora prilagoditi okolnomambijentu.Visina i izgled ograde utvr|uje se posebnimodobrenjem organa uprave nadle`nog za posloveurbanizma i gra|enja.Vrata i kapije uliènih ograda ne smiju seotvarati prema ulici.
Èlan 10.
Ograde, vrtove, voænjake, dvorišta i druge sliènepovršine ispred zgrada (ogra|ene i neogra|ene),kao i neizgra|eno zemljište uz javne površine, vlas-nici i korisnici moraju dr`ati urednim.
3. Javno oglašavanjeÈlan 11.
Provo|enje komunalnog reda u oblasti javnogoglašavanja regulisat æe se posebnom Odlukom.
4. Javna rasvjetaÈlan 12
 Javnu rasvjetu èine rasvjetna tijela postavlje-na na ulicama, trgovima i parkovima, autobus-nim i `eljeznièkim stajalištima, svjetleæa tijelaoko vjerskih objekata, oko spomen objekata,sportskih objekata, objekata kulturno historijskevrijednosti, kao i oko mostova, stepeništa islièno.
Èlan 13.
 Javne saobraæajne površine, pješaèki i drugiglavni putovi na javnim zelenim površinamamoraju imati javnu rasvjetu. Javna rasvjeta mora se redovno odr`avati u stan-ju funkcionalne ispravnosti (prati, bojiti, mijenjatiošteæene ili uništene dijelove, sijalice i sl.).
Èlan 14.
 Javna rasvjeta po pravilu mora svijetliti cijele noæi.Vrijeme ukljuèivanja i iskljuèivanja javnerasvjete mora se uskladiti sa godišnjim dobom iatmosferskim prilikama.Podešavanje vremena rada javne rasvjete vršise najmanje jednom mjeseèno.Posebnom odlukom gradonaèelnika, u sluèa-ju potrebe štednje elektriène energije, ili udrugim izvanrednim okolnostima utvrdit æe seminimum potrebe osiguranja javne rasvjete napodruèju grada.
Èlan 15.
Objekti historijske i kulturne vrijednostimoraju se osvijetliti tako da njihove arhitek-tonske i druge vrijednosti dolaze do punogizra`aja, na naèin da izvor svjetlosti budezaštiæen od prolaznika.
Èlan 16.
Zabranjeno je ošteæivanje i uništavanje rasv-jetnih tijela i stupova, kao i lijepljenje i postavl-janje plakata, oglasa, smrtovnice, obavještenja,reklama, i slièno na njima.Na rasvjetne stupove mogu se izuzetnopostavljati ukrasne zastavice i informativno pro-pagandni panoi, uz odobrenje organa upravenadle`nog za poslove urbanizma i gra|enja, poduslovima propisanim ovom Odlukom.
5. Rekreacijske površinei javna sportska igralištaÈlan 17.
Rekreacijske javne površine, sportska i djeèjaigrališta i ostali javni sportski objekti, kao iobjekti na njima moraju se odr`avati uispravnom stanju.Na površinama i objektima iz prethodnogstava moraju na vidnom mjestu biti istaknuteodredbe o odr`avanju reda, èistoæe, zaštite zele-nila i slièno.Za urednost površina i ispravnost objekatabrinu se pravne i fizièke osobe koje tim površi-nama i objektima upravljaju, odnosne koje setime površinama koriste.
6. Privremeno zauzimanje javnih površinaÈlan 18.
U provo|enju komunalnog reda u oblastikorištenja javnih površina primjenjuje seOdluka o privremenom korištenju javnihpovršina.
7. Komunalni objekti iure|aji u opæoj upotrebiÈlan 19.
Na podruèju Grada, na mjestima koje odrediorgan uprave nadle`an za poslove urbanizma igra|enja, postavljaju se planovi grada, javnisatovi, fontane, skulpture, `ardinjere i saksije zacvijeæe, javni wc-i, javne telefonske govornice,poštanski sanduèiæi i drugi komunalni objekti iure|aji koji slu`e opæoj upotrebi.
 Juli 2005.SLU@BENIGLASNIK Broj 6 - strana 95Grada Mostara

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ivan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->