Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
broj4 2007 hr

broj4 2007 hr

Ratings:
(0)
|Views: 244|Likes:
Published by armin17

More info:

Published by: armin17 on Apr 27, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2009

pdf

text

original

 
SLUŽBENI GLASNIKBroj 4 - Strana 111Svibanj 2007.Grada Mostara
 
ISSN 1840-0671
SLUŽBENI GLASNIK
GRADA MOSTARA
Broj 4 Godina III Mostar, 21. svibnja 2007. hrvatski jezik
P
REGLED SADRŽAJAUSTAVNI SUD FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
90.
 
PRESUDA broj :U-31/06 od 21.03.2007.godine
......................................................................113
GRADSKO VIJEĆE
91. ODLUKA
o kupovini nekretnine stečajnog dužnika J.P. „PARKOVI“ Mostar unaravi zemljište „Vrtlarija Bare“ označeno kao k.č. 340/01 ...................................................117
92. ZAKLJUČAK 
o planiranju izdvajanja sredstava u Proračunu Grada Mostara za 2008.godinu .........................................................................................................................................118
93. ODLUKA
o osnivanju Kulturnog centra Grada Mostara spajanje ustanova .....................118
94. ODLUKA
o prestanku rada ustanove „Centar za kulturu“ Mostar ......................................122
95. ODLUKA
o prestanku rada Javne ustanove „Dom kulture“ Blagaj Mostar .......................122
96. ODLUKA
o prestanku rada „Hrvatskog doma Herceg Stjepan Kosača Mostar“ Mostar ...122
97. ODLUKA
o prestanku „Javne ustanove Kulturni centar Mostar-Sjever“ Mostar .............123
98. ZAKLJUČAK 
............................................................................................................................123
99. ODLUKA
o usvajanju Izvješća o utrošku proračunskih sredstava Grada Mostara zaperiod od 01.01.2006.-31.12.2006.godine .................................................................................124
100. PRORAČUN
Grada Mostara za 2007.godinu .........................................................................143
101. ODLUKA
o izvršenju Proračuna Grada Mostara za 2007.godinu ........................................170
102. ODLUKA
o predlaganju predstavnika Gradskog vijeća Grada Mostara u Povjerenstvo zautvrđivanje prijedloga Liste prioriteta za dodjelu stanova na korištenje u naselju „Buffer“u Mostaru .....................................................................................................................................172
103. RJEŠENJE
o imenovanju stručnog povjerenstva ..................................................................172
104. ODLUKA
o ustanovljenju Povjerenstva za dodjelu koncesije Grada Mostara ..................173
105. ODLUKA
o raspisivanju Javnog natječaja za utvrđivanje kandidata za članovePovjerenstva za dodjelu koncesija Grada Mostara i imenovanju Povjerenstva za provodbupostupka ......................................................................................................................................176
106. ODLUKA
o davanju suglasnosti za promet nedovršenim objektom ..................................176
107. ODLUKA
o davanju suglasnosti za promet nedovršenim objektom ..................................177
108. RJEŠENJE
..................................................................................................................................177
109. RJEŠENJE
.................................................................................................................................178
110. RJEŠENJE
.................................................................................................................................179
111. RJEŠENJE
.................................................................................................................................180
112. RJEŠENJE
.................................................................................................................................180
113. RJEŠENJE
.................................................................................................................................181
 
SLUŽBENI GLASNIKBroj 4 - Strana 112Svibanj 2007.Grada Mostara
114. RJEŠENJE
.................................................................................................................................182
115. RJEŠENJE
.................................................................................................................................183
116. RJEŠENJE
.................................................................................................................................184
117. RJEŠENJE
.................................................................................................................................184
118. RJEŠENJE
.................................................................................................................................185
119. RJEŠENJE
.................................................................................................................................186
120. RJEŠENJE
.................................................................................................................................187
121. RJEŠENJE
.................................................................................................................................187
122. RJEŠENJE
.................................................................................................................................188
123. RJEŠENJE
.................................................................................................................................188
124. RJEŠENJE
.................................................................................................................................189
125. ZAKLJUČAK 
o neprihvatanju ponude za preuzimanje gradskog građevinskog zemljišta ..189
126. ZAKLJUČAK 
o neprihvatanju ponude za preuzimanje gradskog građevinskog zemljišta ..190
127. ZAKLJUČAK 
o neprihvatanju ponude za preuzimanje gradskog građevinskog zemljišta ..190
128. ODLUKA
o naknadi za privremeno zauzimanje javnih površina (Pročišćeni tekst) ..........191
GRADONAČELNIK 129. ODLUKA
o osnivanju Službe za podršku biznisu u Gradu Mostaru ...................................195
 
SLUŽBENI GLASNIKBroj 4 - Strana 113Svibanj 2007.Grada Mostara
ustavni sud federacijebosne i hercegovine90
Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine,
odlučujući o zahtjevu Premijera Hercegovačko-neretvanskog kantona za ocjenu ustavnosti članka16., članka 17. st. 1. i 2., čl. 23. i 24., članka 38.stavak 1. i članka 44. Statuta Grada Mostara, natemelju članka IV.C.10. Ustava Federacije Bosne iHercegovine, nakon provedene javne rasprave, nasjednici održanoj 20. i 21.3.2007. godine, donio
 je
P r e s u d u
1. Utvrđuje se da je članak 44. st. 1. i 3. StatutaGrada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 4/04) u nesuglasnosti sUstavom Federacije Bosne i Hercegovine.2. Utvrđuje se da članak 16., članak 17. st. 1. i 2.,čl. 23. i 24., članak 38. stavak 1. i članak 44.st. 2., 4., 5. i 6. nisu u nesuglasnosti s Ustavom
Federacije Bosne i Hercegovine.
3. Presudu objaviti u „Službenim novinamaFederacije BiH“ i „Gradskom službenomglasniku Grada Mostara“.
O b r a z l o ž e n j e
Premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona(u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva), podnio je 6.11.2006. godine Ustavnom sudu FederacijeBosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustavnisud Federacije) zahtjev za ocjenu ustavnosti članka16., članka 17. st. 1. i 2., čl. 23. i 24., članka 38.stavak 1. i članka 44. Statuta Grada Mostara (udaljnjem tekstu: Statut), navodeći da iste odredbenisu sukladne s člankom II.2. stavak 1. toč.c) i d),člankom II.2. stavak 2. točka b) Ustava FederacijeBosne i Hercegovine i Europskom konvencijom ozaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda.Kao razlog za navedenu tvrdnju navodi„nametnute“ odredbe članka 16. i članka 17.stavak 2., Statuta kojima je utvrđena nacionalnazastupljenost svakog konstitutivnog naroda ilimitiran minimalni i maksimalni broj izboravijećnika iz reda konstitutivnih naroda i Ostalihu Gradskom vijeću Grada Mostara, smatrajući dase na taj način ograničava pravo izbora pojedinimnarodima. Za izbor vijećnika u Gradskom vijećuGrada Mostara, kako to navodi podnositeljzahtjeva, utvrđene su dvije liste i to gradska listai lista šest gradskih područja, koje se teritorijalno poklapaju s bivšim općinama, dok članak 17. stavak 1. Statuta propisuje, da se u svakom gradskom području biraju po tri vijećnika, a preostalih 17s gradske liste. Tako koncipirana odredba kršizagarantirano ljudsko pravo propisano u člankuII Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, da svigrađani imaju pravo da biraju i da budu birani. Kao primjer nejednakosti istaknuti su građani iz tzv.Centralne zone Grada Mostara, koja ne pripada ni jednom gradskom području. Oni glasuju samo zavijećnike s gradske liste, a nemaju pravo da birajuniti da budu izabrani s lista gradskih područja. Kao posebice ograničavajući faktor aktivnog i pasivnog biračkog prava ističe se odredba Statuta koja propisuje izbor po tri vijećnika u Gradsko vijećeGrada Mostara iz šest gradskih područja, kada sezna da gradsko područje Mostar Jugozapad imaoko 27.000 registriranih birača, a gradsko područjeMostar-Jugoistok oko 4.000 registriranih birača, pa proizilazi da za jedan mandat u Gradskom vijećugrada Mostara u jednom gradskom području trebasakupiti 9.000 glasova, a u drugom gradskom području svega 1.300 glasova. Podnositelj zahtjevanadalje smatra, da su odredbe čl. 23. i 24. Statutakoje propisuju formiranje klubova konstitutivnihnaroda u Gradskom vijeću Grada Mostara, suprotne
Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno
ustavnom načelu, da su sve osobe jednake predzakonom, iz razloga što ni jedna jedinica lokalnesamouprave na području Bosne i Hercegovine nematakav propis. Također, mišljenja je, da je neustavani članak 38. stavak 1. Statuta, koji propisujeformiranje povjerenstava za svako gradsko područje, osim Centralne zone Grada Mostara ukoje ulaze po tri vijećnika s teritorija relevantnoggradskog područja, a koji su izabrani sukladnočlanku 17. stavak 1. Statuta. Kad je u pitanjuodredba članka 44. Statuta kojom je regulirano, dagradonačelnika biraju izabrani vijećnici Gradskogvijeća Grada Mostara, podnositelj zahtjeva ističeda je navedena odredba neustavna, iz razlogašto se u svim jedinicama lokalne samouprave na području Federacije Bosne i Hercegovine izbor načelnika odnosno gradonačelnika vrši neposrednona lokalnim izborima, pa je navedena odredba

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->