Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
cnxhkh

cnxhkh

Ratings:
(0)
|Views: 602|Likes:
Published by xuanhoatn

More info:

Published by: xuanhoatn on Apr 27, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2009

pdf

text

original

 
- 1 -
B
GIÁO D
C VÀ
Đ
ÀO T
O C
NG HOÀ XÃ H
I CH
NGH
Ĩ
A VI
T NAMTr
ườ 
ng
Đạ
i h
c Nha Trang
Độ
c l
p - T
ự 
do - H
nh phúc-------o0o------- -------o0o-------
MÔN H
CCH
NGH
Ĩ
A XÃ H
I KHOA H
C (H
 
ĐẠ
I H
C)SUBJECT: SCIENTIFIC SOCIALISM (UNIVERSITY)
 
(Ban hành kèm theo Quy
ế
t
đị
nh s
34/2003/Q
Đ
-BGD&
Đ
Tngày 31/7/2003 c
a B
tr
ưở 
ng B
Giáo d
c và
Đ
ào t
o)
-----------------------------------1. Tên h
c ph
n: Ch
ngh
 ĩ 
a xã h
i khoa h
c.2. Trình
độ
: Môn h
c này dùng cho sinh viên
đạ
i h
c n
ă
m th
hai3. Phân b
th
ờ 
i gian:Theo Công v
ă
n s
11381/BGD
Đ
T-
Đ
H&S
Đ
H ngày10/10/2006 c
a B
tr
ưở 
ng B
Giáo d
c và
Đ
ào t
o là gi
ng 50% và Xêmina50%
 
S
 
đơ 
n v
h
c trình: 4
đ
vht (60 ti
ế
t)S
ti
ế
t gi
ng : 30S
ti
ế
t xêmina : 304.
Đ
i
u ki
n tiên quy
ế
t: Sinh viên ph
i h
c qua các h
c ph
n : Tri
ế
t h
cMác-Lênin và Kinh t
ế
Chính tr
Mác - Lênin)5. Mô t
v
n t
t n
i dung h
c ph
n: G
m 12 ch
ươ 
ng bao g
m nh
ng n
idung c
ơ 
b
n c
a Ch
ngh
 ĩ 
a xã h
i khoa h
c, cung c
p cho sinh viên nh
ng c
ă
nc
lý lu
n khoa h
c
để
hi
u C
ươ 
ng l
 ĩ 
nh xây d
ng
đấ
t n
ướ 
c,
đườ 
ng l
i, chínhsách xây d
ng ch
ngh
 ĩ 
a xã h
i
ở 
Vi
t Nam, lý gi
i và có thái
độ
 
đ
úng v
ớ 
i th
cti
n xã h
i, nâng cao lòng tin v
ng ch
c vào con
đườ 
ng
đ
i lên ch
ngh
 ĩ 
a xã h
i,con
đườ 
ng mà
Đả
ng, Ch
t
ch H
Chí Minh và nhân dân ta
đ
ã l
a ch
n.
6
. Nhi
m v
c
a sinh viên: Ph
i
đọ
c và nghiên c
u tr
ướ 
c giáo trình, tài li
utham kh
o, chu
n b
các ý ki
ế
n
đề
xu
t khi nghe gi
ng. Chu
n b
xêmina và
đọ
c,s
ư
u t
m các t
ư
li
u có liên quan
đế
n bài gi
ng.7. Tài li
u h
c t
p : Giáo trình Ch
ngh
 ĩ 
a xã h
i khoa h
c do B
Giáo d
c
Đ
ào t
o t
ch
c biên so
n8. Tài li
u tham kh
o: Giáo trình Ch
ngh
 ĩ 
a xã h
i khoa h
c c
a H
i
đồ
ngTrung
ươ 
ng ch
 
đạ
o biên so
n giáo trình qu
c gia các môn khoa h
c Mác-Lênin,t
ư
t
ưở 
ng H
Chí Minh, các V
ă
n ki
n
Đạ
i h
i
Đả
ng do Nhà xu
t b
n Chính tr
 qu
c gia xu
t b
n.
 
- 2 -
9. Tiêu chu
n
đ
ánh giá sinh viên: Theo quy ch
ế
v
t
ch
c
đ
ào t
o, ki
m tra,thi và công nh
n t
t nghi
p
đạ
i h
c và cao
đẳ
ng h
chính quy ban hành theoQuy
ế
t
đị
nh s
04/1999/Q
Đ
-BGD&
Đ
T ngày 11/02/1999 c
a B
tr
ưở 
ng B
Giáod
c và
Đ
ào t
o.10. Thang
đ
i
m: 1011. M
c tiêu c
a h
c ph
n:- Trang b
m
t cách có h
th
ng nh
ng n
i dung c
ơ 
b
n c
a môn h
c Ch
 ngh
 ĩ 
a xã h
i khoa h
c.- Cùng v
ớ 
i các môn khoa h
c Mác-Lênin, t
ư
t
ưở 
ng H
Chí Minh và cácmôn khác giúp sinh viên có nh
n th
c t
ng h
ợ 
p toàn di
n v
Ch
ngh
 ĩ 
a Mác-Lênin, T
ư
t
ưở 
ng H
Chí Minh và con
đườ 
ng
đ
i lên CNXH
ở 
Vi
t Nam.
PHÂN
 
B
 
N
I
 
DUNG
 
 
TH
Ờ 
I
 
GIAN
 
GI
N
 
GI
NG
 
D
Y
 
(60
 
TI
T)
CH
ƯƠ 
NG
 
I:
 
V
 
TRÍ,
 
Đ
I
 
T
ƯỢ 
NG,
 
PH
ƯƠ 
NG
 
PHÁP
 
 
CH
Ứ 
C
 
N
 Ă
NG
 
C
 A
 
CNXHKH
N
i dung gi
ng
2
ti
ế
t
 
N
i dung Xinêma
2
ti
ế
t
I. V
trí và
đố
i t
ượ 
ng c
a CNXHKHII. Ph
ươ 
ng pháp nghiên c
ứ 
u và ch
ứ 
c n
ă
ng nhi
mv
c
a CNXHKHIII. Ý ngh
 ĩ 
a c
a vi
c nghiên c
ứ 
u CNXHKH
Ý ngh
 ĩ 
a c
a vi
c nghiên c
uCNXHKH.
 
CH
ƯƠ 
NG
 
II:
 
L
ƯỢ 
C
 
KH
O
 
L
CH
 
S
Ử 
 
T
Ư 
 
T
ƯỞ 
NG
 
XHCN
N
i dung gi
ng
2
ti
ế
t
 
N
i dung Xinêma
2
ti
ế
t
I. L
ượ 
c kh
o t
ư 
t
ưở 
ng XHCN tr
ướ 
c Mác (Ch
 ngh
 ĩ 
a xã h
i không t
ưở 
ng).
1- Quá trình hình thành và phát tri
n c
a Ch
ngh
 ĩ 
axã h
i không t
ưở 
ng.2- Nh
ng giá tr
và nh
ng h
n ch
ế
l
ch s
c
a Ch
 ngh
 ĩ 
a xã h
i không t
ưở 
ng.
II. S
ự 
hình thành và phát tri
n c
a CNXHKH.
 1- S
hình thành c
a CNXHKH.
 
2- Nh
ng giai
đ
o
n phát tri
n c
ơ 
b
n c
a CNXHKH.
 
T
ng quát quá trình phát tri
nc
a t
ư
t
ưở 
ng XHCN t
khôngt
ưở 
ng
đế
n khoa h
c.
 
- 3 -
CH
ƯƠ 
NG III: S
Ứ 
M
NH L
CH S
Ử 
C
 A GIAI C
P CÔNG NHÂN
N
i dung gi
ng
4
ti
ế
t
 
N
i dung Xinêma
4
ti
ế
t
I. Giai c
p công nhân và s
ứ 
m
nh l
ch s
ử 
c
a giaic
p công nhân.II. Nh
ữ 
ng
đề
u ki
n khách quan quy
đị
nh s
ứ 
m
nhl
ch s
ử 
c
a GCCN (c
ơ 
s
ở 
khoa h
c c
a s
ứ 
m
nhl
ch s
ử 
GCCN).III. Nh
ữ 
ng nhân t
ch
quan trong quá trình th
ự 
chi
n s
ứ 
m
nh l
ch s
ử 
c
a GCCN.IV. GCCN Vi
t Nam và s
ứ 
m
nh l
ch s
ử 
c
aGCCN Vi
t Nam.
 
Xoay quanh s
m
nh l
ch s
 c
a giai c
p công nhân nóichung, liên h
vào Vi
t Nam.
 
CH
ƯƠ 
NG IV: CÁCH M
NG XÃ H
I CH
NGH
Ĩ
A
N
i dung gi
ng
3
ti
ế
t
 
N
i dung Xinêma
3
ti
ế
t
I. CMXHCN tính t
t y
ế
u c
a CMXHCN.II. M
c tiêu, n
i dung,
độ
ng l
ự 
c c
a CMXHCN.III. Lý lu
n cách m
ng không ng
ừ 
ng c
a ch
 ngh
 ĩ 
a Mác- Lênin và s
ự 
v
n d
ng vào Vi
t Nam.
 
Xoay quanh nh
ng v
n
đề
 mang tính quy lu
t c
aCMXHCN và v
n d
ng vàoVi
t Nam.
 
CH
ƯƠ 
NG V: TH
Ờ 
I
ĐẠ
I NGÀY NAY
N
i dung gi
ng
2
ti
ế
t
 
N
i dung Xinêma 2 ti
ế
t
I. Quan ni
m v
th
ờ 
i
đạ
i và th
ờ 
i
đạ
i ngày nay.II. Nh
ữ 
ng
đặ
c tr
ư 
ng c
ơ 
b
n c
a xã h
i xã h
i ch
 ngh
 ĩ 
a.III. Th
ờ 
i k
quá
độ
lên CNXH..
1. Tính t
t y
ế
u,
đặ
c
đ
i
m, th
c ch
t và n
i dung c
ath
ờ 
i k
quá
độ
.2. Th
ờ 
i k
quá
độ
lên CNXH
ở 
Vi
t Nam
 
Ý ngh
 ĩ 
a c
a vi
c n
m v
ng
đặ
c
đ
i
m, xu th
ế
th
ờ 
i
đạ
i ngàynay.
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->