Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
39Activity
P. 1
Proyecto de Innovación Educativa

Proyecto de Innovación Educativa

Ratings:
(0)
|Views: 5,049|Likes:
Published by magumba

More info:

Published by: magumba on Feb 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

07/02/2013

 
T~eyaj}e ma OiiewljoúiAmqjl}owl
Ho tqanke6 Jeievje zq tlzlme) Tl~}ojote ai zqgq}q~e)
J)A)O)T) ‛Oiejai}a Hl~}èi‘ ma Wokklhlye~ ma Jwl) Lq}e~6 Za~boe Lnlm Búhav(Tlz}~lil)A}ltlz6 A) Oigli}ok y A) T~ohl~ol) Lkqhiez mak Jai}~e6 =2)
 
>
Zekojo}qm ma T~eyaj}e ma Oiiewljoúi Amqjl}owl6 ‛Ho tqanke6 jeievje zq tlzlme+ tl~}ojote ai zqgq}q~e‘)
Zo}qljoúi Amqjl}owl |qa he}owlak t~eyaj}e y fqz}ogojljoúi makhozhe)
Wokklhlye~ ma Jlkl}~lwl az qi ta|qaüe hqiojotoe lk zq~eaz}a ma kl t~ewoijolma Joqmlm ^alk ma teje hìz ma zaozjoai}ez `lno}li}az mamojlmez+ ai zqhlye~èl+ l lj}owomlmaz lb~èjeklz y blilma~lz y |qa ai ïtejlz ~ajoai}azaz}ì woaime jehe hqj`l ma zq tenkljoúi fewai }oaia |qa ahob~l~ l e}~eztqi}ez ma iqaz}~l baeb~lgèl ai nqzjl ma }~lnlfe y hafe~az ete~}qiomlmaz)Iqaz}~e Jai}~e+ te~ jeizobqoai}a+ az qi jekaboe ~q~lk jei qi }e}lk ma =0lkqhiez y lkqhilz lb~qtlmez ai jql}~e qiomlmaz6 qil ma oigli}ok+ jei <1lkqhiez%lz3 t~oha~ jojke ma t~ohl~ol+ jei <: lkqhiez%lz y zabqime y }a~ja~jojke ma t~ohl~ol jei <4 lkqhiez%lz jlml qiomlm) Ak jklqz}~e az}ì ge~hlmete~ 1 hlaz}~ez y hlaz}~lz6 kez jql}~e }q}e~az ma kez b~qtez y ak hlaz}~e maAmqjljoúi Gèzojl |qa o}oia~l jei e}~ez jekaboez ma kl veil)Kez ioüez y ioülz ma Wokklhlye~ ma Jlkl}~lwl }oaiai hqy tejlzete~}qiomlmaz tl~l q}okovl~ y az}l~ ai jei}lj}e jei klz iqawlz ]ajiekebèlzma kl Oige~hlji y kl Jehqiojlji) Ai kl kejlkomlm zei azjlzez kezlkqhiez y klz lkqhilz |qa jqai}li ai zqz jlzlz jei e~mailme~ y+ haiezlöi+ kez |qa az}ìi jeiaj}lmez l oi}a~ia}) T~a}aimahez+ l }~lwïz ma kle~bliovlji y tkli}alhoai}e ma mowa~zlz lj}owomlmaz |qa iqaz}~ezazjekl~az za glhokol~ojai jei ak qze y klz tezonokomlmaz |qa kaz eg~ajaoi}a~ia} y klz ]OJZ+ jei kl q}okovljoúi ma ~ajq~zez hqk}ohamol (lqmoe y womae/+jei kl mobo}lkovljoúi y }~l}lhoai}e ma ohìbaiaz y jei ak l~j`owe yjklzogojljoúi ma }emez az}ez jei}aiomez hamoli}a kl aklne~ljoúi ma qiltìboil ran baz}oeilml y lmhoioz}~lml te~ akkez jei ak lzaze~lhoai}e makjklqz}~e ma hlaz}~ez)µJqìkaz za~ìi klz lj}owomlmaz tkli}almlz y kez jei}aiomez ma az}l tìboilran5 Iqaz}~l goilkomlm az ohtkojl~ l klz glhokolz+ l klz oiz}o}qjoeiaz kejlkaz yl }eml kl tenkljoúi ma kl kejlkomlm ai kl oiwaz}obljoúi y kl ~ajeboml maoige~hljoúi zen~a kez lztaj}ez hìz zobiogojl}owez |qa magoiai zq t~etolomai}omlm (`oz}e~ol+ ai}e~ie il}q~lk y zejolk+ gekjke~a+ blz}~eiel+}~lmojoeiaz+ a}j)/) \qa~ahez |qa azez jei}aiomez3 |qa magoiai zq ~alkomlmhìz ja~jlil y |qa za aijqai}~li wlblhai}a ~aboz}~lmez ai oi}a~ia}+ za~ajqta~ai+ za jeievjli+ za jeiza~wai y za teibli lk lkjlija ma }emezlt~ewaj`lime klz tezonokomlmaz |qa iez eg~ajai klz iqawlz }ajiekebèlz ma kloige~hljoúi y ma kl jehqiojljoúi)Qil ma iqaz}~lz oi}aijoeiaz amqjl}owlz az}lnkajomlz ai iqaz}~e T~eyaj}eAmqjl}owe az kl ma mozhoiqo~ kl n~aj`l mobo}lk apoz}ai}a ai}~a kez lkqhiez makl kejlkomlm y kez ma iöjkaez q~nliez y az}lhez kkawlime jlne hamomlzaijlhoilmlz ai az}l mo~ajjoúi) Mq~li}a ak jq~ze >4404? za mozaüú y
J)A)O)T) ‛Oiejai}a Hl~}èi‘) Lwml) mak ^ay z%i Wokklhlye~ ma Jwl) <:)1?1 Joqmlm ^alk<:44:=4:)jtDamq)fjjh)az
 
:
Zekojo}qm ma T~eyaj}e ma Oiiewljoúi Amqjl}owl6 ‛Ho tqanke6 jeievje zq tlzlme+ tl~}ojote ai zqgq}q~e‘)
mazl~~ekkú qi ‛Nkeb ma Lqkl‘ l }~lz ma qi b~qte ma }~lnlfe mejai}a(`}}t6%%rrr)fjjh)az%amq%jt%oiejai}ahl~}èi/ y za `li mozaülme ~ajq~zezmomìj}ojez t~etoez |qa za `li jehtl~}ome jei }emez kez jai}~ez ma Jlz}okklKl Hlij`l y |qa za aijqai}~li lkeflmez ai ak Te~}lk ma Amqjljoúi ma kl Fqi}l ma Jehqiomlmaz ma Jlz}okkl Kl Hlij`l (^ajq~zez ai iqaz}~ezJai}~ez9Baia~lme~ ma goj`lz tl~l oht~oho~/)Kkawl~ l jlne qi t~eyaj}e ma az}lz mohaizoeiaz ai qi Jai}~e jehe akiqaz}~e (jei azjlzez ~ajq~zez `qhliez+ ajeiúhojez y hl}a~olkaz/+ ~azqk}l}li lhnojoeze jehe iajazl~oe+ tqaz kl oiiewljoúi amqjl}owl y kl lyqmlajeiúhojl |qa jeikkawli az}ez t~eyaj}ez za jeiwoa~}ai ai qil lapjakai}a (ai ejlzoeiaz kl öiojl/ tl~l oi}~emqjo~ jlhnoez y hafe~lzzobiogojl}owlz ai kl t~ìj}ojl amqjl}owl ma az}ez jai}~ez+ ai klz ~akljoeiaz ma}eml kl jehqiomlm y ai kez ~ajq~zez momìj}ojez y hl}a~olkaz mak Jai}~e)
J)A)O)T) ‛Oiejai}a Hl~}èi‘) Lwml) mak ^ay z%i Wokklhlye~ ma Jwl) <:)1?1 Joqmlm ^alk<:44:=4:)jtDamq)fjjh)az

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->