Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Giai Toan Hoa hoc su dung phuong phap duong cheo

Giai Toan Hoa hoc su dung phuong phap duong cheo

Ratings:
(0)
|Views: 547|Likes:
Published by tranquocviet108
Gia Su Viet Tri
Gia Su Viet Tri

More info:

Published by: tranquocviet108 on Feb 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/11/2011

pdf

text

original

 
Trung T©m Gia S− ViÖt Tr× Trung T©m Gia S− ViÖt Tr× Trung T©m Gia S− ViÖt Tr× Trung T©m Gia S− ViÖt Tr× 
Chuyªn dÒ Hãa Häc Chuyªn dÒ Hãa Häc Chuyªn dÒ Hãa Häc Chuyªn dÒ Hãa Häc 
 
 GV: TrÇn Quèc ViÖt GV: TrÇn Quèc ViÖt GV: TrÇn Quèc ViÖt GV: TrÇn Quèc ViÖt
1
Lâu nay,
k
thu
t gi
i toán Hóa h
c v
n ch
ư 
a đ
ư 
c quan tâm đúng m
 
c
,đ
c bi
t là trong ch
ươ 
ng trình đào t
o c
a tr
ư 
ng ph
thông, d
n đ
n tình tr
ng
h
c sinh c
a chúng ta g
p nhi
u khó khăn và lúng túng trong vi
c gi
i các bàiToán ph
 
c t
p
, các sách tham kh
o v
gi
i toán Hóa h
c c
ũ
ng đã có khá nhi
u,tuy nhiên c
ũ
ng th
t
khó có th
tìm đ
ư 
c m
t cu
n sách có th
tóm l
ư 
c đ
y đ
 các ph
ươ 
ng pháp gi
i toán th
ư 
ng g
p.Topic này đ
ư 
c l
p ra v
 
i mong mu
n giúp các b
n có đ
ư 
c cái nhìn đ
yđ
nh
t v
các ph
ươ 
ng pháp gi
i các bài t
p Hóa, đ
ư 
a vi
c gi
i toán Hóa h
ckhông ch
là m
t k
thu
t mà là m
t ngh
thu
t c
a ng
ư 
i yêu h
c Hóa.Bài m
 
đ
u
mà tui đ
t ra hôm nay là
k
thu
t đ
ư 
ng chéo - m
t k
thu
t r
thay g
p trong các bài toán Hóa ph
thông – linh h
n c
a “ph
ươ 
ng pháptrung bình”
. Lâu nay có không ít ng
ư 
i đ
c
p đ
n
thu
t đ
ư 
ng chéo, nh
ư
ngcòn r
t h
n ch
. Hy v
ng bài vi
t d
ư 
i đây s
cung c
p cho các b
n nhi
u thôngtin quý báu v
m
t k 
thu
t quan tr
ng b
c nh
t trong gi
i toán Hóa h
c.
Ngh
thu
t s
d
ng đ
ư 
ng chéo trong gi
i toán Hóa h
c.
_K
thu
t đ
ư 
ng chéo đ
ư 
c s
d
ng r
t r
ng rãi trong gi
i toán Hóa h
c, có m
ttrong h
u h
t các bài toán có s
d
ng “ph
ươ 
ng pháp trung bình” (chú ý là ch
 trong h
n h
 
p 2 thành ph
n)_B
n ch
t c
a k 
thu
t này là v
n là công th
c gi
i h
ph
ươ 
ng trình b
c nh
t 2
n,nói cách khác nó là s
hình
nh hóa đ
nh th
c c
p 2 trong công th
c Crame._
Ư 
u đi
m n
i b
t c
a ph
ươ 
ng pháp này là h
n ch
đ
ư 
c s
 
n s
trong bài toán,nhanh g
n và trình bày tr
c quan._ Không th
có m
t đ
nh ngh
 ĩ 
a chính xác v
thu
t này, nên tôi s
trình bày cácd
ng bài đ
c tr
ư
ng c
a ph
ươ 
ng pháp này thông qua các ví d
c
th
có so sánh v
 
i“ph
ươ 
ng pháp thông th
ư 
ng”
đây, tôi xin đi
m qua các d
ng toán h
t s
c c
ơ 
b
n có dùng đ
n k 
thu
tnày, theo th
t
trong ch
ươ 
ng trình ph
thông b
t đ
u t
l
 
p 10. C
n nh
 
là cácbài toán trong th
c t
ph
c t
p h
ơ 
n nhi
u,
đ
òi h
i các b
n ph
i có s
suy ngh
 ĩ 
, tìmtòi
đ
hình thành k 
thu
t gi
i toán Hóa h
c m
t cách
đ
y
đ
và hoàn thi
n, khôngth
làm máy móc. Chúc các b
n s
tìm th
y nhi
u
đ
i
u thú v
khi v
n d
ng linhho
t các k 
năng này!
 Dành cho h
 c sinh l 
 
 p 10 D
 ng 1
:
Tính toán hàm l
ư 
ng đ 
ng v
 
VD
: KLNT c
a
đ
ng là 63,54.
Đ
ng có 2
đ
ng v
65
Cu
29
63
Cu
29.
Tìm ph
ntrăm v
s
nguyên t
c
a m
i
đ
ng v
?
Cách 1
:
Đ
t x, y l
n l
ư 
t là ph
n trăm v
s
nguyên t
c
a 2
đ
ng v
 
65
Cu
29
63
Cu
29
(0 <
x, y < 100, %)
 
Trung T©m Gia S− ViÖt Tr× Trung T©m Gia S− ViÖt Tr× Trung T©m Gia S− ViÖt Tr× Trung T©m Gia S− ViÖt Tr× 
Chuyªn dÒ Hãa Häc Chuyªn dÒ Hãa Häc Chuyªn dÒ Hãa Häc Chuyªn dÒ Hãa Häc 
 
 GV: TrÇn Quèc ViÖt GV: TrÇn Quèc ViÖt GV: TrÇn Quèc ViÖt GV: TrÇn Quèc ViÖt
2
T
các gi
thi
t trong bài, ta có h
ph
ươ 
ng trình:x + y = 100 %
 M 
Cu
=
 y x y x
++
6365
= 63,54Gi
i h
2 ph
ươ 
ng trình trên, ta có : x = 27% và y = 73%V
y hàm l
ư 
ng c
a
65
Cu
29
trong t
nhiên là 27% và
63
Cu
29
là 73%.
( Trong cách làm này
, còn có th
h
n ch
 
đ
ư 
c 1
n n
u khi
đ
t ta ch
n
n là x và100 – x )
Cách 2:
 Áp d
ng k
thu
t
đ
ư 
ng chéo cho h
n h
 
p 2
đ
ng v
trên trong t
nhiên, ta có:
65
Cu
29
(M = 65) 63,54 63 = 0,54
27
 M 
Cu
= 63,54
63
Cu
29
(M = 63) 65 63,54 = 1,46
73
%
65
Cu
29
=
7327%100.27
+
= 27%
Bài t
p t
ươ 
ng t
 
:
1.
 
KLNT trung bình c
a Brom là 79,91. Brom có 2
đ
ng v
trong t
nhiên là
79
Br
35
81
Br
35
. Tính hàm l
ư 
ng ph
n tr
ă
m c
a m
i
đ
ng v
trong t
nhiên?2.
 
KLNT trung bình c
a Antimon là 121,76. Antimon có 2
đ
ng v
trong t
 nhiên là
121
Sb
51
123
Sb
51
. Tính hàm l
ư 
ng ph
n tr
ă
m c
a m
i
đ
ng v
?3.
 
KLNT trung bình c
a nguyên t
Bo là 10,812. M
i khi có 94 nguyên t
 
10
B
5
thì có bao nhiêu nguyên t
 
11
B
5
?
D
ng 2:
Tính t 
 
l
thành ph
n c
a h
 
n h
 
 p khí qua t 
 
kh
 
i
VD:
 
T
kh
i c
a m
t h
n h
 
p khí Nit
ơ 
và Hidro so v
 
i Oxi là 0,3125. Tìm th
 tích và thành ph
n ph
n tr
ă
m v
th
tích c
a Nit
ơ 
và Hidro có trong 29,12 lít h
nh
 
p?
Cách 1:
 Gi
s
có 100 mol h
n h
 
p trên (ph
ươ 
ng pháp gi
thi
t t
m) và s
mol c
a N
2
H
2
l
n l
ư 
t là x và y (0 < x,y < 100, mol)T
các gi
thi
t trong bài, ta có h
ph
ươ 
ng trình:x + y = 100 mol
 M 
hh
=
 y x y x
++
228
= 32.0,3125 = 10Gi
i h
ph
ươ 
ng trình trên, ta có: x = 30,77 (mol) và y = 69,23 (mol)Vì t
l
v
s
mol c
ũ
ng b
ng t
l
v
th
tích trong cùng
đ
i
u ki
n nhi
t
đ
và ápsu
t nên ta có: %V
N2
= 30,77% và %V
H2
= 69,23%
 
Trung T©m Gia S− ViÖt Tr× Trung T©m Gia S− ViÖt Tr× Trung T©m Gia S− ViÖt Tr× Trung T©m Gia S− ViÖt Tr× 
Chuyªn dÒ Hãa Häc Chuyªn dÒ Hãa Häc Chuyªn dÒ Hãa Häc Chuyªn dÒ Hãa Häc 
 
 GV: TrÇn Quèc ViÖt GV: TrÇn Quèc ViÖt GV: TrÇn Quèc ViÖt GV: TrÇn Quèc ViÖt
3
T
 
đ
ó có: V
N2
= 29,12 . 30,77/100 = 8,96l và suy ra V
H2
= 29,12 – 8,86 = 20,16l
Cách 2:
Áp d
ng k
thu
t
đ
ư 
ng chéo cho h
n h
 
p 2 ch
t khí 
 
trên, ta có:
 
N
2
(M = 28) 8
4
 M 
hh
= 32.0,3125 = 10H
2
(M = 2) 18
9
%V
N2
=
94%100.4
+
= 30,77%
Bài t
p t
ươ 
ng t
 
:1,
C
n thêm bao nhiêu lít khí N
2
vào 29,12 lít h
n h
 
p khí 
 
VD trên
đ
thu
đ
ư 
cm
t h
n h
 
p m
 
i có t
kh
i h
ơ 
i so v
 
i O
2
là 0,46875.
2,
M
t h
n h
 
p khí g
m N
2
và H
2
có t
kh
i h
ơ 
i so v
 
i khí Hidro là 3,6. Sau khi
đ
un nóng m
t th
 
i gian v
 
i b
t s
t
 
550*C thì th
y t
kh
i c
a h
n h
 
p khí so v
 
iHidro t
ă
ng lên và b
ng 4,5.a, Tính thành ph
n c
a h
n h
 
p khí tr
ư 
c và sau ph
n
ngb, Tính xem có bao nhiêu ph
n tr
ă
m th
tích c
a N
2
và Hidro
đ
ã tham giaph
n
ng. Cho bi
t ph
n
ng gi
a N
2
và H
2
x
y ra không hoàn toàn:N
2
+ 3H
2
2NH
3
3,
Khi hòa tan hoàn toàn 2,72 gam h
n h
 
p Canxi cacbua (CaC
2
) và Nhôm cacbua(Al
4
C
3
) vào dung d
ch HCl 2M ng
ư 
i ta thu
đ
ư 
c m
t l
ư 
ng khí có t
kh
i so v
 
iHidro b
ng 10.a, Xác
đ
nh thành ph
n ph
n tr
ă
m kh
i l
ư 
ng c
a các ch
t r
n ban
đ
u.b, Tính th
tích dung d
ch HCl 2M t
i thi
u c
n dùng
đ
hòa tan h
n h
 
p.c, Tính th
tích khí thu
đ
ư 
c
 
27,3*C và 836 mm Hg
4,
T
kh
i c
a m
t h
n h
 
p g
m O
2
và O
3
 
đ
i v
 
i He là 10,24. N
u cho h
n h
 
pnày
đ
i t
t
qua dung d
ch KI có d
ư
thì thu
đ
ư 
c 50 lít khí.a, Xác
đ
nh th
tích c
a O
2
và O
3
có trong h
n h
 
pb, C
n thêm vào h
n h
 
p trên bao nhiêu lít khí O
3
 
đ
thu
đ
ư 
c h
n h
 
p m
 
icó t
kh
i so v
 
i He là 10,667.
5,
Tr
n 13 gam m
t kim lo
i M có hóa tr
2 ( M
đ
ng tr
ư 
c Hidro trong dãyBêkêt
p) v
 
i L
ư
u hu
nh r
i nung nóng
đ
ph
n
ng x
y ra hoàn toàn, thu
đ
ư 
cch
t r
n A. Cho A ph
n
ng v
 
i 300ml dung d
ch H
2
SO
4
1M (acid l
y d
ư
), thì thu
đ
ư 
c h
n h
 
p khí B n
ng 5,2 gam (t
kh
i h
ơ 
i c
a B v
 
i Oxi là 0,8125) và dungd
ch C.a, Xác
đ
nh kim lo
i M và n
ng
đ
mol/lit c
a dung d
ch C (gi
s
th
tíchdung d
ch không
đ
i). Bi
t r
ng mu
i MSO
4
tan trong n
ư 
c.b, Cho 250ml dung d
ch NaOH có n
ng
đ
ch
ư
a bi
t vào ½ dung d
ch C thìthu
đ
ư 
c 1 k
t t
a.
Đ
em nung k
t t
a
đ
n kh
i l
ư 
ng không
đ
i thì
đ
ư 
cch
t r
n D n
ng 6,075 gam. Tính n
ng
đ
mol/lít c
a dung d
ch NaOH.

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
nguyenvankiendhsptn liked this
memem00 liked this
sharkminh liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->