Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
38Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
maddenin manyetik özellikleri

maddenin manyetik özellikleri

Ratings:

4.25

(1)
|Views: 8,808|Likes:
Published by Tolga Aksekili

More info:

Published by: Tolga Aksekili on Apr 28, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/17/2013

pdf

text

original

 
 210 
III.10.MADDEN
İ
NMANYET
İ
ÖZELL
İ
KLER 
İ
 
III.l0.0l. MADDEN
İ
N MANYET
İ
K ÖZELL
İ
KLER 
İ
 
Önceki bölümlerimizde hareketli yüklerin ve çe
ş
itli ak 
ı
m
ş
ekillerinin bo
ş
lukta ( karesel, daireselçerçeve, selenoid v.b. ) olu
ş
turdu
ğ
u manyetik alanlar 
ı
incelemi
ş
tik. Hareketli yükler ve ak 
ı
m
ş
ekilleri bo
ş
lukta de
ğ
ilde baz
ı
maddelerden meydene gelen ortamda bulunurlarsa, bunlar 
ı
n olu
ş
turduklar 
ı
 manyetik alan bo
ş
lu
ğ
a göre çak az farkl
ı
olacakt
ı
r. Bununla birlikte
 ferromanyetikler 
diyeisimlendirilen baz
ı
maddelerin olu
ş
turdu
ğ
u ortamda hareketli yükler ve ak 
ı
m
ş
ekillerinin olu
ş
turdu
ğ
umanyetik alan de
ğ
eri bo
ş
lu
ğ
a göre çok farkl
ı
olacakt
ı
r. Güncel olarak kullan
ı
lan, elektrik jenaratörleri,motorlar 
ı
, transformatörler ve ev aletlerinde ak 
ı
mca olu
ş
turulan manyetik alanlardan daha iyiyararlanmak için bunlar 
ı
n yap
ı
sal parças
ı
olan çat
ı
lar 
ı
nda
demir, çelik veya demir ala
 ş
ı
mlar 
ı
 
kullan
ı
l
ı
r.Bu çat
ı
lar hem meydana gelen manyetik ak 
ı
y
ı
artt
ı
ı
rlar hemde bu ak 
ı
y
ı
istenilen bölgeyeyönlendirirler.Genelde herhangi bir ak 
ı
m ilme
ğ
i manyetik alana ve buna kar 
ş
ı
l
ı
k gelen manyetik momente sahiptir.Benzer 
ş
ekilde bir maddedeki manyetik momentler, iç atomik ak 
ı
mlardan kaynaklan
ı
rlar. Buak 
ı
mlar 
ı
n, elektronlar 
ı
n çekirdek etraf 
ı
nda ve çekirdekteki protonlar 
ı
n birbirleri etraf 
ı
nda
 
 211dolan
ı
mlar 
ı
ndan ileri geldikleri söylenir. Elektronlardan kaynaklanan manyetik momentler, daha aç
ı
olarak elektronun net manyetik momenti elektronun yörüngesel hareketiyle, spin denen iç özelli
ğ
inin birle
ş
iminden meydana gelir. Bu manyetik dipol momentlerinin aralar 
ı
ndaki kar 
ş
ı
l
ı
kl
ı
etkile
ş
imkuvvetleri ve d
ı
ş
manyetik alan etkile
ş
meleri, manyetik maddeyi anlayabilmek bak 
ı
m
ı
ndan önemlidir.Bu amaçla,
 paramanyetik, ferromanyetik ve diyamanyetik 
olmak üzere üç madde çe
ş
idi tan
ı
mlan
ı
r.Paramanyetik ve ferromanyetik sürekli dipol momentli atomlara sahiptir. Diyamanyetik maddelerinatomlar 
ı
ise sürekli dipol momente sahip de
ğ
ildir.Daha aç
ı
k olarak cisimler az veya çok 
ş
iddetli olmak üzere manyetik özellikler gösteririler. Maddeler manyetik alandaki m
ı
knat
ı
slanmalar 
ı
na göre
 paramanyetik, ferromanyetik ve diyamanyetik olmak üzere
üç k 
ı
s
ı
mda toplan
ı
rlar.Elektrikte, birbirine yak 
ı
n iki e
ş
it z
ı
t yük bir dipol momenti olu
ş
turlar. Manyetizmada ise birtek manyetik yükten bahis edilemez çünki böyle bir 
ş
eye
ş
imdiye kadar rastlanamam
ı
ş
t
ı
r. N ve S kutbuolan bir çubuk m
ı
knat
ı
s
ı
nekar küçük parçalara bölersek bölelim, sonunda elde edilecek elemanter  parçada iki kutuplu olmay
ı
muhafaza edecektir.Böyle bir yap
ı
manyetik dipol momenti ad
ı
verilen
µ
 ile tan
ı
mlan
ı
r. Halka
ş
eklindeki elektrik devreleri ( halka
ş
eklindeki ak 
ı
m
ş
ekilleri ), k 
ı
sa selonoidler,çubuk 
ş
eklindeki m
ı
knat
ı
slar, kendilerinden belli bir uzakl
ı
kta bir manyetik dipole özde
ş
etkigöstermektedirler ve böylece bunlara manyetik dipol denilmektedir. Bir dipolün kutuplar 
ı
n
ı
n yerini bir manyetik alan içinde tayin edebiliriz Manyetik dipol'ün de
ğ
erinide, yine dipolün bir manyetik alanda dönmesinde olu
ş
an momentten yararlanarak tayin edebiliriz. Buna göre ,
B=
×µτ
( 0 l ) ba
ğ
ı
nt
ı
s
ı
ndan
µ
tayin edilir. Bir manyetik dipolün olu
ş
turdu
ğ
u manyetik alan,
Br
o
=µπµ
2
3
( 0 2 ) ba
ğ
ı
nt
ı
s
ı
yla verilir.Durgun fakat kendi üzerinde bir topaç gibi dönen bir elektron ayn
ı
zamanda küçük bir m
ı
knat
ı
s gibidavranmak ve bu sipin hareketi yüzünden bir manyetik momente sahip olmak zorundad
ı
r .Kendi ekseni etraf 
ı
nda dönen bir elektronun kendine özgü bir
ı
sal momentumu
S
ve bununhareketine ili
ş
kin manyetik dipol momenti
µ
s
vard
ı
r. (
Ş
ekil 0l. b). Bununla birlikte elektronun
ş
eklive ta
ş
ı
d
ı
ğ
ı
yükün da
ğ
ı
l
ı
m
ı
kesin hiçbir 
ş
ey bilinmemektedir.
 
 212 Serbest elektronun bir elektrik alan
ı
(
E
) vard
ı
r (
Ş
ekil 0l.a.).
Eq = eBSs
µ
 
( a ) ( b)
Ş
ekil 0 1.a.b
Maddelerin m
ı
knat
ı
slanmas
ı
, birim hacimdeki atomlara ait manyetik momentlerin uygulanan d
ı
ş
 manyetik alanla ayn
ı
do
ğ
rultulu hale gelmeleri olarak tan
ı
mlan
ı
r. Bu m
ı
knat
ı
slanman
ı
n P.Curietaraf 
ı
ndan denel bazl
ı
olarak önerilen de
ğ
eri ,M = CBT( 0 3 )dir. ( 03 ) ba
ğ
ı
nt
ı
s
ı
na Curie yasas
ı
denilmekte ve burada T ortam
ı
n mutlak s
ı
cakl
ı
k e
ş
elindekide
ğ
erini , C'de Curie sabitini göstermektedir. ( 0 3 ) ba
ğ
ı
nt
ı
s
ı
B / T nin 0,4 de
ğ
erine kadar denelde
ğ
erlerle oldukça uyum içindedir ve bundan daha büyük de
ğ
erler ait de
ğ
i
ş
imleri incelemek içindevreye modern
kuantum fizi
 ğ 
i
girer 
.
M
ı
knat
ı
slanmay
ı
 
 belirleyen M de
ğ
erinin artmas
ı
, ancak birimhacimdeki ( N tane ) tüm atomlara ait her birinin manyetik momenti
µ
ile verilen toplam dipolmomentlerinin alanla çak 
ı
ş
mas
ı
haline kar 
ş
ı
l
ı
k gelen maksimum Mmax=
µ
(N / V) de
ğ
erine kadard
ı
III. l0 . 0 2 . ATOMLARIN MANYET
İ
K MOMENTLER 
İ
 

Activity (38)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Nilay Bulut liked this
sebnem365 liked this
Cansu Engin liked this
Sibel Küçükertuğrul liked this
Suphi Yüksel liked this
Gökçe Özsükan liked this
Mustafa Aras liked this
Mustafa Aras liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->