Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
86Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tehnologija Gradjenja - Zemljani Radovi

Tehnologija Gradjenja - Zemljani Radovi

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 4,170|Likes:
Published by jasbojanot

More info:

Published by: jasbojanot on Feb 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/01/2013

pdf

text

original

 
 1
 
Gra
đ 
evinski fakultet Sveu
č 
ilišta u Zagrebu Zavod za organizaciju gra
đ 
enja
 
 Katedra za tehnologiju gra
đ 
enja Zdravko Linari 
ć 
 
Tehnologija gra
đ 
enja
 I. Zemljani radovi 
 
 2
 Sadržaj: Predgovor 1. Tehnika i tehnologija gra
đ 
enja1.1. Tehnologija gra
đ 
enja1.2. Stanje podru
č 
 ja suvremene tehnologije gra
đ 
enja1.3. Gra
đ 
evinska mehanizacija2. Zemljani radovi pri gra
đ 
enju2.1. Povijesni zna
č 
aj zemljanih radova2.2. Gra
đ 
evinski zemljani radovi 2.3. Zaštita zemljanih radova i gra
đ 
evina3. Gradiva pri zemljanim radovima3.1. Tlo i stijena kao predmet zemljanih radova3.2. Kamen kao gradivo3.3. Logistika sipkih gradiva4. Priprema zemljanih radova4.1. Pripremni radovi pri gra
đ 
enju4.2.
Č 
iš 
ć 
enje podru
č 
 ja gra
đ 
enja i gradilišta4.3. Izmjera zemljanih radova i gra
đ 
evina5. Površinski (nadzemni) iskop tla i stijene5.1. Oblici i na
č 
ini iskopa tla ili stijene5.2. Površinski (nadzemni) strojni iskop u tlu5.3. Strojni iskop stijene bez prethodna miniranja6. Miniranje stijene6.1. Minerski radovi 6.2. Eksplozivi, eksplozivna punjenja i sredstva za paljenje eksploziva6.3. Plan površinskog miniranja stijene7. Logistika i ugradba sipkih gradiva7.1. Transport sipkih gradiva7.2. Odlaganje sipkih gradiva7.3. Ugradba sipkih gradiva8. Poboljšanje obilježja zemljanih gradiva i terena gra
đ 
enja8.1 Stabilizacija tla i slojeva nasipavanja8.2. Prethodno poboljšanje tla ili stijenskog masiva8.3. Djelomi 
č 
na konsolidacija prirodnog tla izvedbom pilota9. Zaštita zemljanih radova i gra
đ 
evina9.1. Zaštita usjeka i nasipa9.2. Rovovi vodova9.3. Gra
đ 
evne jame i zagati 10. Izbor i planiranje tehnologije zemljanih radova10.1. Izbor i planiranje tehnike i tehnologije zemljanih radova10.2. U 
č 
inak strojeva za zemljne radove10.3. Kalkulacija troškova strojnog rada pri zemljanim radovima Primjeri izbora planiranja tehnologije zemljanih radova1. primjer: Predusjek tunela sa dvije tunelske cijevi 2. primjer: Glineni tepih dna hidrotehni 
č 
kog bazena3. primjer: Nasuta (“zemljana”) brana4. primjer: Cjevovod  Izvori (web-adrese)
 
 3
 Predgovor 
Sadržaj ove knjige temelji se na predavanjima nastavnog predmeta "Tehnologija gra
đ 
enja" u dijelu"Tehnologija zemljanih radova" studija smjera Organizacija gra
đ 
enja na Gra
đ 
evinskom fakultetu Sveu
č 
ilišta u Zagrebu. U knjizi se gra
đ 
enje ne promišlja kao gospodarska djelatnost ili kao oblik gra
đ 
evinske proizvodnje(odnosno proizvodnje gradiva) ili kao djelatnost održavanja gra
đ 
evinskih objekata ili kao državna struktura koja“nadzire” zakonitost gra
đ 
enja. Promišlja se kao skup proizvodno-tehnoloških aktivnosti organiziranih kroztehnološke tokove, procese i zahvate onog dijela gra
đ 
enja koji obuhva
ć
a zemljane radove u tlu i stijeni (gra
đ 
enje” u zemlji”) odnosno izvedbu zemljanih gra
đ 
evina od prirodnih sipkih gradiva (gra
đ 
enje “sa zemljom”). Stoga seu ovoj knjizi sažeto prikazuju, kao neka vrsta potsjetnika na predavanja, temeljne sastavnice ukupnog tehnološkog  postupka razmatranih zemljanih radova:
iskop tla ili stijene
te
transport, odlaganje i ugradba
iskopom dobivenih
 sipkih gradiva
kao i
 zaštita (oneprijeporanje) zemljanih radova i gra
đ 
evina
tijekom njihova gra
đ 
enja i korištenja. Zemljani radoviu tlu i stijeni neprijeporni su po
č 
etni dio svake novogradnje a razlikuju se u pogleduorganizacije pripadnih proizvodno-tehnoloških procesa pri viskogradnji od onih u niskogradnji. U oba navedena podru
č 
 ja suvremena izvedba zemljanih radova pretežito je visoko mehanizirana, a uporaba neposrednog ljudskog rada svedena na najmanju mjeru. Me
đ 
utim, uvjeti izvedbe te koli
č 
ine radova bitno su u njima razli
č 
iti. To tražitako
đ 
er razli
č 
iti pristup kako pri planiranju tako i pri izvedbi planiranih zemljanih radova osobito u niskogradnji. Naime, cestogradnja, mostogradnja, tunelogradnja ili hidrogradnje sadrže neke osobitosti i me
đ 
usobne razlike što se ti
č 
e tehnike, tehnologije i organizacije izvo
đ 
enja zemljanih radova u tlu i stijeni. Me
đ 
utim, postoji tako
đ 
er razlika tehnoloških i organizacijskih obilježja tih radova unutar podru
č 
 ja visokogradnje ovisno o tome je li se provode u okviru stanogradnje ili industrogradnje ili u nekom drugom podru
č 
 ju zgradarstva.U cestogradnji i hidrogradnji zemljani radovi u tlu i stijeni pretežito su masovni gra
đ 
evinski radoviorganizirani putem tehnoloških lanaca kao strojnih radnih grupa složenih od snažnih, velikih, visokou
č 
inkovitih terazmjerno brzih gra
đ 
evinskih strojeva i transportnih sredstava. Za razliku od toga u viskogradnji se primjenjuju pojedina
č 
ni te manje u
č 
inkovitih, ali stanju radova osobito prilagodljivi, razmjerno pokretljivi i svestrani gra
đ 
evinski strojevi. Sli
č 
no je kod izbora strojeva za iskope u okviru mostogradnje i tunelogradnje. Tu se rabe pojedini standardni gra
đ 
evinski strojevi posebnih radno-tehnoloških te tehni
č 
ko- konstrukcijskih obilježja s kojima je mogu
ć
e u
č 
inkovito raditi u manje više sku
č 
enom prostoru. Pri tomu su naj
č 
eš 
ć
e radovi iskopa istovremeno povezani s radovima zaštite odnosno osiguranja tih radova - primjerice izvedba iskopa i osiguranja od urušavanja gra
đ 
evnih jama i rovova ili istovremena izvedba iskopa i podgra
đ 
ivanja iskopanog obrisa tunela. No, bez obzirana podru
č 
 je gra
đ 
enja, zemljani radovi promišljaju se u ovom udžbeniku na dva osnovna na
č 
ina:-
 
 zemljani radovi 
u širem smislu
 
tj. kao
gra
đ 
evinski radovi u tlu i stijeni 
(prije navedeno gra
đ 
enje ”u zemlji” ),-
 
 gra
đ 
evinski 
 
radovi sa zemljanim materijalima
u užem smislu,
 
odnosno s prirodnim koherentnim inekoherntnim materijalima te na neki na
č 
in usitnjenim kamenim gradivima, koji se mogu smatrati prilikom njihova transporta i ugradbe kao zemljana gradiva u užem smislu (prije navedeno gra
đ 
enje“sa zemljom”).Osobito se
iskop
promišlja dvojako - kao iskop zemljanih materijala odnosno iskop u tlu te kao iskop ili ukamenu ili u stijeni ili u stijenskom masivu. Nasuprot tomu,
ugradba
i
transport 
promišlja se jednako za zemljanekao i usitnjene kamene materijale koji se pojme zajedno kao
sipka prirodna gradiva
. Naime, masovni zemljaniradovi, koji obuhva
ć
aju transport i ugradbu razmjerno velikih koli
č 
ina sipkih gradiva bilo kojeg porijekla,me
đ 
usobno se više razlikuju u organizacijskom i logisti
č 
kom smislu a manje u tehnološkom smislu ili se razlikujuu nekim detaljima tehnoloških zahvata koji su prilago
đ 
ene neposrednim fizi
č 
ko-mehani
č 
kim i geotehni
č 
kimobilježijima gradiva kojima se bave. Korištenje ovog zapisa podrazumijeva obvezatno predznanje iz drugih podru
č 
 ja prirodoslovlja i tehnike,osobito primjereno znanje injžinjerske geologije, petrologije, hidrologije, kao i znanje prakti
č 
nih podru
č 
 ja projektiranja te izvo
đ 
enja posebnih vrsta radova u graditeljstvu kao što su geotehnika, gra
đ 
enje prometnica,vodogradnja itd. Ovaj se zapis tako
đ 
er svojim promišljanjima i sadržajem nadovezuje na radnu ina
č 
icu zapisaistog autora
Gra
đ 
evinski strojevi: Leksikon gra
đ 
evinskih strojeva,U 
č 
inak gra
đ 
evnih strojeva, Troškovi strojnog rada, Izbor gra
đ 
evinskih strojeva, "Web" stranice (adrese) proizvo
đ 
a
č 
a gra
đ 
evnih strojeva
 , koji se smatra sastavnim dijelom ovog zapisa.
Napomena autora:
U crtežima i slikama ovog zapisa zadržani su namjerno originalni nazivi, napisi ili tuma
č
enja, primjerice na engleskom ilinjema
č
kom jeziku, kako bi se
č
itateljima omogu
ć
ilo saznanje i korištenje odre
đ
enih stru
č
nih izraza potrebnih za daljnje olakšanotraženje, komuncijranje i sagledavanje ostale, na bilo koji na
č
ine dostupne, strane literature a osobiti za pretraživanje stranicaInterneta po pojedinim pojmovima iz podru
č
 ja tehnike i tehnologije gra
đ
enja ili zemljanih radova.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->