Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
P. 1
ESTATUTOS Movimiento Nueva República

ESTATUTOS Movimiento Nueva República

Ratings: (0)|Views: 996|Likes:
Published by Gerson Sotomayor
Estos son los Estatutos del Movimiento Nueva República.
Estos son los Estatutos del Movimiento Nueva República.

More info:

Published by: Gerson Sotomayor on Feb 12, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

04/19/2013

pdf

 
FKWLFLFLOD]K D_OWI XO^ÚHCLAIOQ]I]_]KQ]L]_CK LMLQ^KQLALKDOQ EODOXICOQAI^L]_CK _DLAKIx}æauck 9$ Mo qu Akdq}l}ualñd$
Qo akdq}l}u|o oc ^ix}lmk ^k}lak au|imodkfldialñd oq FKWLFLOD]K D_OWI XO^ÚHCLAI ‑FDX& akfk udi od}lmimmo moxoabk ~úhclak | akd ~oxqkdiclmim juxæmlai# kxeidlzimi mo akdgkxflmim akd cico|# qu oqaxl}uxi akdq}l}u}lwi | oq}kq oq}i}u}kq$
Ix}æauck 8$
 
Mo qu ofhcofi k Qæfhkck$
Oc ofhcofi k qæfhkck yuo dkq lmod}lglaiakfk ~ix}lmk qkd ciq co}xiq oq}lck BOCWO]LAI DOWO HCIA@ AKDMODQOM xoa}iqakd mlxoaalñd i ci lzyuloxmi akd ciq qleciq FDX yuo qledlglaid Fkwlflod}k DuowiXo~úhclai# akckx doexk alod ~kx alod}k# ciq co}xiq F | X akckx xkjk akf~uoq}k mo ckqqleulod}oq }ld}iq ~xkaoqk alod ~kx alod}k ifixlcck alod ~kx alod}k fieod}i ci co}xiD$ _di gleuxi od ci ~ix}o qu~oxlkx mo ciq co}xiq# akd mlxoaalñd biali ci lzyuloxmiakf~uoq}i ~kx udi qlcuo}i mo ud Jieuix mo akckx xkjk akf~uoq}k ~kx ciqqleulod}oq }ld}iq ~xkaoqk alod ~kx alod}k ifixlcck alod ~kx alod}k fieod}i# od ci~ix}o ldgoxlkx ci gxiqo –FKWLFLOD]K "od akckx doexk alod ~kx alod}k, D_OWI"akckx xkjk akf~uoq}k mo ckq qleulod}oq }ld}iq ~xkaoqk alod ~kx alod}k ifixlcck alod~kx alod}k fieod}i, XO^_HCLAI "akckx doexk alod ~kx alod}k,$
IX]LA_CK 1$ Di}uxicozi$
Oc ~ix}lmk ~kcæ}lak Fkwlflod}k Duowi Xo~úhclai yuo odimocid}o qo modkfldixé –oc Fkwlflod}k‖# oq udi Kxeidlzialñd ^kcæ}lai mo aixéa}ox qkalic# mofkaxé}lak | ~xkexoqlq}i# akf~uoq}k ~kx eui}ofic}oakq | eui}ofic}oaiq#}xihijimkxoq mo mlwoxqiq xifiq# aif~oqldkq# khxoxkq# mlxleod}oq qkalicoq#qldmlaiclq}iq# of~xoqixlkq ~oyuoùkq | fomlidkq# ~xkgoqlkdicoq | adlakqoq~oaliclq}iq od mlwoxqiq xifiq# cuabimkxoq qkalicoq | ~k~ucixoq# xolwldmlaimkxoq~kx oraocodali$
]L]_CK LLG_DMIFOD]KQ LMOKCÑELAKQAi~æ}uck L$^xldal~lkqIx}æauck =$& ^xldal~lkq
$ Qkd ~xldal~lkq moc Fkwlflod}k Duowi Xohclai ckqqleulod}oq:
9$
Qkclmixlmim:
Ci qkclmixlmim moho ~xia}laixqo i ck ld}oxdk moc ~ix}lmk# akd ciqkalomim | akd ckq ~uohckq boxfidkq$ Qkclmixlmim qledlglai oq}ix | qod}lx akdoc yuo qugxo# oq}ix | qod}lx akd oc k}xk | akd oc ~uohck# qihox oqauabix# wox cixoiclmim | ciq doaoqlmimoq moc ~uohck ~ixi cuabix ~kx }xidqgkxfix ci xoiclmim$
 
8$
Oyulmim:
Oc ~ix}lmk moho ~xkfkwox ci leuicmim mo k~kx}udlmimoq# oclfldix cimoqleuicmim# ciq ldoyulmimoq# ckq ~xlwlcoelkq# ci or}xofi ~khxozi0 huqaidmk ochlodoq}ix akfúd ~ixi }kmkq | }kmiq ciq eui}ofic}oaiq$
1$
Clhox}im:
Ci clhox}im oq ud moxoabk gudmifod}ic | udi akdmlalñd doaoqixli~ixi yuo oc qox bufidk qo moqixxkcco ~codifod}o od oc fixak mo ud Oq}imkQkalic# Mofkaxé}lak | ^cuxlauc}uxic mo Moxoabk$ Oc ~ix}lmk xoakdkao ocmoxoabk mo quq iglclimkq | flcl}id}oq i fidlgoq}ix | mohi}lx quq lmoiq od udigkxfi if~cli# od }kmkq ckq dlwocoq$
=$
^cuxiclqfk:
Oc Fkwlflod}k xoakdkao yuo ci qkalomim eui}ofic}oai oq}éakdgkxfimi ~kx wixlkq ~uohckq | auc}uxiq# iao~}idmk | wickxidmk ciorlq}odali mo ci ~cuxiclmim mo lmoiq# mka}xldiq | ~xéa}laiq$
?$
Xoq~o}k i ci mlwoxqlmim:
Ci mlwoxqlmim oq udi aixia}oxæq}lai mo ci qkalomimbufidi# }kmi ~oxqkdi }lodo moxoabk i ocoelx qu gkxfi mo qox | mo wlwlx qlof~xo yuo occk dk akdccowo igoa}ix oc flqfk moxoabk mo ckq moféq$ OcFkwlflod}k xoq~o}i | wickxi ci mlwoxqlmim | ~xkfuowo ci akdwlwodaliixfñdlai | qkclmixli od}xo ciq ~oxqkdiq | ckq exu~kq bufidkq mlwoxqkq$
7$
Ld}oexlmim | Bkdximoz:
Ci ld}oexlmim | ci bkdximoz qkd ~ix}o mo ci oqodaliflqfi moc Fkwlflod}k# qkd khclei}kxliq ~ixi }kmkq duoq}xkq flofhxkq mod}xk| guoxi moc ~ix}lmk# | qkd xoyulql}k ldmlq~odqihco od duoq}xiq ia}uialkdoq#~xldal~icfod}o od oc ojoxalalk mo ci gudalñd ~úhclai$
5$
Xoq~kdqihlclmim | Akf~xkflqk ~ix}lmixlk:
Ckq | ciq flcl}id}oq mocFkwlflod}k mohod ~ix}lal~ix od oc ~ix}lmk od gkxfi ~codi# ia}lwi |akf~xkfo}lmi$ Qu eximk mo ~ix}lal~iad qoudk mo ckq iq~oa}kqgudmifod}icoq yuo mohoxé }kfixqo od auod}i ~ixi kau~ix aixekq mod}xk moc~ix}lmk# | ~ixi k~}ix i aixekq ~úhclakq mo dkfhxiflod}k | ocoaalñd ~k~ucix$
2$
]kcoxidali:
Oc | ci flcl}id}o moc Fkwlflod}k moho iao~}ix ciq mlgoxodaliq moaxl}oxlk | mo k~ldlñd# lmod}lglaixqo akd oc mohi}o qoxlk | xoq~kdqihco mo ciqlmoiq# xoq~o}idmk ciq k~ldlkdoq akd}xixliq$
<$
Coic}im:
Oc | ci flcl}id}o moc Fkwlflod}k moho qox akboxod}o | akdqoauod}oakd ci lmokcki# ckq ~xldal~lkq | wickxoq ~ix}lmixlkq$ Ci coic}im moho~xia}laixqo i }kmk dlwoc# od ci wlmi mlixli# mod}xk moc ~ix}lmk | od oc ojoxalalkmo aixekq ~úhclakq$
9>$
Akf~iùoxlqfk:
Oc | ci flcl}id}o moc Fkwlflod}k moho qox gxi}oxdk#xoq~o}ukqk | qkclmixlk akd ckq k}xkq flofhxkq moc ~ix}lmk$
99$
]xidq~ixodali:
Oc ~ix}lmk ~xkfkwoxé oc iaaoqk i ci ldgkxfiad | cixodmlalñd mo auod}iq od }kmiq quq oq}xua}uxiq$ Ckq gkdmkq | xoauxqkq
 
~ix}lmixlkq mohod qox fidojimkq od gkxfi }xidq~ixod}o$ Mo ci flqfi gkxfiia}uixé od ci }kfi mo moalqlkdoq# iauoxmkq | akf~xkflqkq ~kcæ}lakq$
98$
Akfhi}o i ci akxxu~alñd:
Oc Fkwlflod}k akfhi}loc do~k}lqfk# ocaclod}oclqfk | ci akxxu~alñd ~úhclai | ~xlwimi akfk ficoq odmìflakq moduoq}xi qkalomim$ Ckq flcl}id}oq mohod xogxodmix akd qu ~xéa}lai oq}o~xldal~lk gudmifod}ic$ Oc dk auf~clflod}k mo oq}o ~xldal~lk qoxé qidalkdimkakd xlekx$
91$
Juq}lali qkalic:
Oc Fkwlflod}k xoakdkao yuo oq}i oq udi akdmlalñd ~ixi cixoiclzialñd ~codi mo ci mofkaxiali$ Akdqlmoxi yuo oq ud wickx doaoqixlk ~ixixomualx ciq moqleuicmimoq blq}ñxlaiq biq}i ckexix ci oyulmim mo k~kx}udlmimoq$
9=$
Ld}oxìq qkalic:
Oc Fkwlflod}k xoakdkao ci ~xlfiaæi moc ld}oxìq qkalic qkhxo oc~ix}laucix# od}odmlodmk yuo ckq ld}oxoqoq ~ix}laucixoq mohod oq}ix qu~oml}imkqi ckq moc akdeckfoximk qkalic# | cuabixé ~kx qu ogoa}lwi ~xk}oaalñd |xoiclzialñd$
9?$
Akf~xkflqk | mlq~kqlalñd mo cuabi:
Oc Fkwlflod}k xoakdkao yuo ci}xidqgkxfialñd qkalic# oakdñflai | ~kcæ}lai ximlai od oc akf~xkflqk mo quqflofhxkq ~ixi cuabix ~kx ci gudmialñd mo udi Duowi Xo~úhclai yuo i}lodmiciq doaoqlmimoq moc ~uohck | woco ~kx ciq aiuqiq ~xkexoqlq}iq$
97$
Wkaiad mo qoxwlalk ic ~uohck:
Qoxwlx lf~clai imk~}ix udi ia}l}um~oxfidod}o mo akcihkxialñd biali ckq moféq$ Ckq flofhxkq moc Fkwlflod}kmohod }odox akfk akdqledi qoxwlx ic ~uohck ~kx odalfi mo auicyulox ld}oxìqldmlwlmuic$
95$
Qodqlhlclmim bufidi | qkalic:
Oc Fkwlflod}k akf~xodmo yuo ci xoiclmimeui}ofic}oai qo odauod}xi fixaimi ~kx oc moq~kjk | ci oracuqlñd mo ciqfi|kxæiq moc ~iæq# ~kx occk qu flqlñd oq}é mlxlelmi i ckexix oc aifhlk qkalic#oakdñflak | ~kcæ}lak oq}xua}uxic od hodoglalk mo ckq exu~kq k~xlflmkq$
92$
Oq~æxl}u mo ^ix}lmk:
qledlglai oc akf~xkflqk mo }xihijix od oyul~k | ia}uix od gudalñd mo akdq}xulx# akdqkclmix | mogodmox ci mofkaxiali# ci udlmim# cilmod}lmim# ci akboxodali# | ci guoxzi moc Fkwlflod}k$
9<$
Ld}oexialkdlq}i:
Oc Fkwlflod}k huqai akd}xlhulx i ci ld}oexialñd qkalic#oakdñflai | ~kcæ}lai mo ckq ~uohckq moc akd}ldod}o | boxfidix ciq cuabiqqkalicoq | ~kcæ}laiq akd}xi ci k~xoqlñd$ Akdqlmoxifkq i Ci}ldkifìxlai akfkduoq}xk akd}or}k qkalic mo cuabi$
8>$
Xoq~o}k ic fomlk ifhlod}o$
Oc fkwlflod}k axoo yuo ci di}uxicozi oq udqujo}k mo akdqlmoxialñd oq~oalic# ~kx qox ~ix}o mo occi | ~kx oc xoq~o}kidaoq}xic mo ckq ~uohckq yuo akdgkxfid duoq}xi qkalomim# ~kx ck yuo

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->