Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Www.glassrpske.com

Www.glassrpske.com

Ratings:
(0)
|Views: 440|Likes:
Published by Boki

More info:

Published by: Boki on Feb 12, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/24/2010

pdf

text

original

 
^etvrtak 
11. februar 2010.
Broj12.131Godina
LXVII
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKEBAWA LUK
Cijena
0.80 KM
www.glassrpske.com
VIJESTI BIZNISVIJESTI
Lipovac:Zakon oreferendumu nikoga neugro`ava
strana 4.strana 6.
Kroz presuduiz Strazburaho}e dami jewajuUstav BiH
strana 15.
U Srpskojnajtra`eni ji stambenii brzikrediti
Berluskoni i Fratini podr`avaju stav EU da je potrebna transformacija
OHR
-a, jer je to pitawe prepreka na evropskom pu tu zemqe, rekao Dodik. Potpisana izjava o saradwi u energetskom sektoru RS i Italije
strana 2.
Vehabijepostajuza 200maraka
strana 5.
Republika Srpska {okirana fa{izacijom srpskog naroda
 
Premijer RS sa premijerom i ministrom spoqnih poslova Italije
ITA LI JA ZA BR@U  TRANZICI JU 
OHR
-a
DANAS
Niko vi{ene osva jaritam
strana 27.
Po sla ni ci Na ro  dne skup {ti ne Re pu bli ke  Srpske usvo ji li Za kon o re fe ren  du mu i  gra |an skoj ini ci ja ti vi, za ko ji je gla sa lo 46 po sla ni ka, pro tiv 16, a uz  dr`a no bi lo {est  Za kon o re fe ren  du mu mo `e iz  dr`a ti test Us ta vnog  su  da RS. Ni je bi lo su {tin skih pri mje  dbi na za kon, ne go one ko je su se odno si le na re fe ren  dumska  pi tawa ko jih u za ko nu i ne ma, re kao Ra  do ji ~i}
Posebna sjednica Narodne skup{tine Repu blike Srpske
 USVO JEN ZA KONO REFEREN DU MU 
 
strana 3.
Zahtjev Incku dasankcioni{e FTV
strana 7.
Dado Topi}, muzi~ar Jusuf [abanovi} iz Gorweg Rahi}a o kom{ijama vehabijama iz Mao~e
   F   O   T   O  :   S .   I   L   I   ]
 
2
~etvrtak, 11. februar 2010.
GLAS SRPSKE
Vijesti dana
BAWALU KA-
Minis tarpravdeRepublikeSrpskeYer- ardSelmanizjavio jeju~e Srni da su ste~eni svi uslovi da 1. ma japo~ne sa radom pet okru`nih i Vi{iprivredni sud.- Ri je{ili smo i pro blem smje{ta jaOkru`nog i Vi{eg privrednogsuda u BawojLuci, {to je donedavnoostalo kao  jedinineri je{eniproblem- rekao je Selman i dodao da je u me|uvremenuzavr{entender za nabavkura~unarskeopreme. Premawegovimri je~ima, izbor40 sudi ja je u toku, o ~emu je obavi je{ten i Viso- kisudski i tu`ila~kisavjet BiH.- Obavi jestili smo Savjet da smo obavilirazgovore sa su- di jama i sada je na wemu da izabereme|uintervjuisanim kandidatima- naveo je Sel- man.
Xerard Selman, ministar pravde RS
Vi{i pri vredni sudpo~iwe sa radom 1. ma ja
SA R JEVO
-Ministripravde BiH i HrvatskeBari- {a^olaki Ivan[imono- vi}potpisali su ju~e u Sara jevusporazum o izmjena- maSporazuma o me|usobnom izvr{ewusudskihodluka u krivi~nimpredmetima, pre- noseagenci je. - Iako su izmjeneSpora- zumako ji je potpisan jo{ 1996. godinesitne, one su ve- omabitne u spre~avawuzlo-  upotrebedvojnog dr`avqanstva,kao {to je dosada bio slu~aj. BiH trenutno tra`ivi{e od 100 osu|enika ko ji su osu|eni u BiH ipobje- gli u Hrvatsku, odakle ihzbogdvojnogdr`avqanstva nemoguizru~iti, dok Hrvatska tra`i wih vi{e od 50 - ista- kao je^olak. Sporazum je po- ~eo dava`imomentom potpisivawa. Svi ko ji se od pravdesakriva ju u drugoj dr`avi, posli jeovihizmjena, mo}i}e dabuduuhap{eni i mo}i}e da se upute na iz- dr`avawekaznezatvora u zemqi u ko joj su uhap{eni. - Do sada su oni moglibi- rati da li `ele daslu`eka- znu, sada}e mo}isamo da bira ju da li }e je slu`iti u Lepoglavi ili u Zenici- ka- zao je [imonovi}. Ministrinisu`eqeli dagovore o konkretnimslu- ~a jevima kao {to su Ogwen [imi} ili BranimirGla- va{, ko ji su pobjegli u BiH, ili AnteJelavi}, ko ji je na- kon{to je osu|enpobjegao u Hrvatsku, iako mu je presuda kasni jeponi{tena. Izvjesno  je da }e se, akopresudaGlava- {ubudepotvr|ena na Vrho- vnomsudu u Hrvatskoj,onvjerovatnona}iuzatvoru u BiH i da }e se insistirati na ustupawugowewa.O rje{avawuproblema nepravosna`no i prvostepe- noosu|enih, ministri}e raz- govarati i u idu}emperiodu.
BiH TRA  @I VI[E
od 100, a Hrvatska50 osu|enika
Milorad Dodik, premijer Srpske
FTV ru{iko hezi ju u zemqi
BAWALU KA- Premi jerRepublikeSrpskeMiloradDo- dikrekao je da se prilogom
Federalnetelevizi jeu ko jem su srpskipredstavnici u vlasti BiH i RSprikazani kao nacisti~kevo|e“poku{avarazbiti i ovo maloko hezi je u zemqi“.- Mo japorodica je antifa{isti~ka, a mo jipreci su u~es- tvovali u partizanskojborbiprotivnacista. Neki od wih su proveli~etirigodine u koncentracionimlogorima u Wema~koj, ali ~iweniceo~igledno ne zanima juostra{}ene  urednike i novinare FTV-a ko jiupornosi jumr`wu iru{e ko hezi ju u zemqi- naglasio je Dodik za “GlasSrpske“. M. F.
Nisam mogla da vjerujem da je FTV pustila snimak koji premijera RS Milorada Dodika predstavqa kao Adol- fa Hitlera. To ne prili~i ni nekim ni`erazrednim privatnim televizijama, a kamoli javnom servisu.
Ema l:va en ina_m_novakovic@yahoo.com
Drago mi je zbog toga {to su poslodavci u RS po ~eli da provjeravaju da li su wihovi radnici opravdano na bolovawu ili ne. Ima mnogo onih koji su zdravi, a mjesecima “vuku” bolovawe, dok oni koji su zaista bolesni moraju da rade umjesto la`nih bolesnika.
Ema l:dani ov.maki@gma l.com
www.glassrpske.com
PI[E: MIROSLAV FILIPOVI]
miroslavf@glassrpske.com
RIM - Zvani~niciIta- li jesmatra ju da je potrebno {to pri jetransformisati Kancelari juvisokogpred- stavnika u BiH da bi se ubrzaoevropski put zemqe.
Izjavio je ovo “GlasuSrpske“ premi jerRepublike SrpskeMiloradDodikpo- sli jeju~era{wegsusreta u Rimu saitali janskimpremi-  jeromSilviomBerluskoni-  jemiministrominostranih poslovaItali jeFrankom Fratini jem. - BerluskoniiFratini podr`ava justavEvropske  uni je da je potrebnatran- sformaci ja
OHR
-a, jer je topitaweprepreka na evrop- skomputuzemqe- istakao je Dodik.Kazao je da Itali jada je punupodr{kuBiHidrugim balkanskimzemqamauproce- suwihoveintegraci juuEU. - Razgovaralismoo po- trebi dasestvoreuslovika- kobiseomogu}ilodaBiH {topri jeaplicirazastatus kandidataza~lanstvouEU- rekaojeDodik.DodikjepotvrdiodajestavBerluskoni jaiFrati- ni jadaBiHmo`ei trebada dopolovinegodinedobi je bezviznire`im. - Berluskonise jakointe- resovaozaprivrednusaradwu ina~innako jijeRSodgovo- rilanaefektesvjetskeeko- nomskekrize. Ustvrdioje da mujepoznatodaRSimaboqiodgovornegodrugiuregionu nanarasta ju}ukrizu- dodao  je Dodik.Istakao je da je ovobila prilikadadelegaci jaVlade RSza hvalizapomo}ko jusu VladaItali jeiwennarod dalizaRSiBiH.Dodiki ministarindus- tri je, energetikeirudarstva RSSlobodanPu halacju~e su  u Rimusaitali janskimmi- nistromzaekonomskirazvoj Kla udi jomSka jolompotpisa- liza jedni~kuizjavuosa- radwiuenergetskomsektoru. Dodik je po jasniodase ovaizjavaodnosinaispiti- vawemogu}nostiza jedni~ke izgradwehidroelektranana Driniza jednosaSrbi jomi Itali jom.- SaSka jolomsmorazgo- varaliodobrojtrgovinskoj privrednojsaradwi. ^iwenicaje daRSuItali ji imajednogodnajzna~ajni jih spoqnotrgovinskihpartnera, gdjeseobimrazmjeneko jios- tvaru jesaobjestraneocjew-  ujekaozadovoqava ju}i- istakao je Dodik.
POTPISA NA 
izjava o saradwi uenergetskom sektoru RS i Italije
U Sloveniji uvijek prije lokalnih izbora nestane asfalta, jer svaki gradona~el- nik `eli da poka`e da je aktivan. @elio bih da se to ovdje desi, pose bno sa nekim projektima.
Valentin Incko, visoki predstavnik u BiH 
Brisel
Spreman bezvizni re`im za BiH 
BRISEL- Evropskauni jabila bi spremna da BiH da bezviznire `im do jula ove godine,
ali ne i Albani ji, {to predstavqanovuprepreku, jer se dosi jeidvi jezemqevode za jedno, sazna jeSrna iz diplomatskihizvora u Briselu. SagovornikSrneisti~e da je politi~kaodluka da se BiH ohrabridavawemslobodnogviznogre`ima ve} donesena, ali da sadatrebaprona}ina~inna ko ji bi se to izvelo. Ministarstvaunutra{wihposlovazemaqa~lanica EU procjewuju da li su usloviko je je u wihovo ime postavila i kontrolisalaEvropskakomisi jaispuweni i posli jetoga vrh dr`avedonosipoliti~kuodluku o tome da li }e vize bitiukinute. Ovajdiplomatskiizvortvrdi da je Wema~kadala“zeleno svjetlo“ za BiH, ali ne i za Albani ju.
Berluskoni i Fratini podr`avaju stav Evrop ske unije da je potrebna tran sformacija
OHR 
-a, jer je to pitawe prepreka na evropskom putu zemqe, istakao Dodik
Premijer RS sa premijerom i ministrom spoqnih poslova Italije
Itali ja za {to br`u  tran zici ju 
OHR
-a
Premijer RS Milorad Dodik razgovarao je u utorak uve ~e u Vatikanu sa ministrom spo- qnih poslova Svete stolice Dominikom Mambertijem. - Sastanak je bio posve}en odnosima BiH, a samim tim i Republike Srpske sa Rimokato- li~kom crkvom, a monsiworMamberti naglasio je da je za- dovoqan onim {to je RS u~ini- la da ti odnosi budu boqi -kazao je Dodik.Rekao je da }e Vatikan pru`iti punu podr{ku u procesu evrop- skih integracija i vizne libe- ralizacije.
VA TIKAN
Ministri pravde BiH i Hrvatske potpisali sporazum o izvr{ewu sudskih odluka
Kriminalcima onemogu }en bi jeg
Xerard Selman
FOTO: GLAS SRPSKE
Milorad Dodik iSilvio Berluskoni
   F   O    T   O  :   G   L   A   S   S   R   P   S   K   E
 
GLAS SRPSKE
~etvrtak, 11. februar 2010.
3
SARAJEVO - Savjet ministara BiH trebalo bi na dana{woj sje- dnici da razmatra Informaciju o presudi Evropskog suda za qudska prava u predmetu “Sejdi} i Finci protiv BiH”, javile su ju~e agencije. Na sjednici }e biti razmatran i Nacrt osnova za vo|ewe pre- govora radi zakqu~ivawa Sporazuma Savjeta ministara BiH i Vlade Hrvatske o izgradwi me|udr`avnog mosta preko Save kod Gradi{ke i prikqu~nih grani~nih dionica.
Podr`ana Inici jativa za razrje{ewe UO BHRT
SA R JEVO-
Na ju~era{wojsjedniciPredstavni~kogdo- maParlamenta BiH usvo jena je Inici jativaposlanika Stranke za BiH Remzi jeKadri}a, SadikaBa hti}a i Adema Huski}a za pokretaweprocedure za razrje{eweUO BHRT, prenoseagenci je. Usvo jen je Zakqu~ak da Predstavni~kidom PS BiH zatra- `imi{qewe od RAK-a o ovojinici jativi, prenoseagenci je. Kadri}, Ba hti} i Huski} u inici jativinavode da se BHRTnalazi u izuzetnote{kojsituaci ji, a najve}uodgo- vornost za takvostawesnosiUpravniodborBHRT-a,“jer godinamaodbi japotpunuprimjenuZakona o Javnom RTV sistemu BiH“.
Po~etak odbrane Peri{i }a 22. februara
HAG
- Dokaznipostupakod- branepenzionisanoggenerala VojskeJugoslavi jeMom~ila Peri{i}apo~e}epredHa{kim tribunalom22. februara, odlu- ~ilo je ju~esudskovi je}epred- sjedava ju}egBakoneaMolotoa. Biv{ina~elnikGeneral{taba VJPeri{i}optu`en je za pomagawe i podr`avawezlo~ina nad nesrbima u Sara jevu, Zagrebu i Srebrenici1993-95. godine. U odbranugenerala Peri{i}aiskaz}e dati61 svjedok, me|uko jimadvo jicavje- {taka, prenoseagenci je.
Uhap{eno 12 ~lanova kriminalne grupe
SOFI JA 
- Bugarskapolici jauhapsila je 12 pripadnika kriminalnegrupeko ja se bavilatrgovinomnarkoticima, prostituci jom, pronevjerama i “prawem“ novca, saop{tio je  u Sofi jiministarunutra{wihposlovaCvetanCvetanov. - Ri je~ je o dobroorganizovanojkriminalnojgrupiko ja je djelovaladesetgodina i bilauticajna i u politi~kimkru- govima- precizirao je Cvetanov, naglasiv{i da su pripa- dnici te grupeuzimalinovac na prevaru, reketiraliqude i bavili se “prawem“ novca.  Akci jahap{ewa je izvr{ena u Sofi ji, kao i u dva obli`wagrada,u okviruoperaci je“Hobotnica“, prenosi RTS.
PI[E: @EQKA BA[I]
zbasic@glassrpske.com
BAWALU KA- Poslani- ciNarodneskup{tineRe- publikeSrpskeusvo jili su  ju~eZakon o referendumui gra |anskojinici jativi, ~i ji je predlaga~Vlada RS.
Zazakon je glasalo46 poslanika, protivjebilo 16, dok ih je uzdr`anobilo {est.PredsjednikNSRSIgorRado ji~i}rekao je da je uvje- ren da Zakon o referendumu i gra|anskiminici jativama RS mo`e da izdr`itestUs- tavnogsuda RS.- Ni jebilosu{tinskih primjedbi na zakon ve}su se primjedbeodnosile na refe- rendumskapitawako jih u za- konu i nema- istakao je Ra- do ji~i}.Skup{tinskiZakonoda- vniodboroci jenio je da susvi amandmaniko jesuna prvobitnipri jedlogzakona predlo`iliSNSDi SDS  ustavni, a Vlada RSpri hva- tila je ju~esvihdesetaman- dmanaSNSD-a,s tim {to jedesetiamandmanpreformu- lisan u te hni~komdi jelu. Vlada je odbila dva ama-ndmana SDS-a, a pri hvatila  jedanko ji je te hni~kepriro- de. Svi pri hva}eniamandma- niautomatski su ugra|eni u zakonko ji je pri hva}en. Zakonom o referendumu i gra|anskojinici jativi predvi|enoda jeza pokret- aweinici jative za raspisi- vawereferenduma na niv- vouop{tine ili gradapot- rebnotri hiqadebira~a u mjestima sa vi{e od 30hi- qadaupisanihglasa~a, dok  je u ostalimmjestimapotre- bnodesetodstobira~a.  AmandmanimaSNSD-a, ko ji su ugra|eni u zakon, pre- dvi|eno jeiu~e{}e u refe- rendumugra|anaBr~kodis- triktako jiima judr`avqan- stvo RS.U zakonu sene}espomi- watidatumnegovri jemere- ferenduma, jer je odlukom o wegovomraspisivawute{ko mogu}eodreditidatumzbog mogu}nostiveta u Vi je}una- roda RS i nepredvidivepro- cedure do stupawaodluke na snagu.Uskla|en je i tekstzako- na sa UstavomRS u di jelu da gra|animogu da inicira ju, ali da nema juUstavomdato pravo da predla`upromjene Ustava.Referendumse zakonom predvi|a kao mogu}nost, a ne kao obaveza. Ju~e je pro- mi jewena i odredba“refe- rendumse raspisu jeradi pret hodnogizja{wavawagra|ana“, odredbom da se “referendummo`eraspisa- ti“.Iz prvobitneverzi jeza- konaje izbrisanamogu}nost da se osimponu|enihodgovo- ra “za” ili “protiv“, odnos-no “da” ili “ne”, na refere-ndumskomlisti}una|emo- gu}nostizboraizme|uvi{e ponu|enihodgovora. SDS jetra`io da se re-ferendumobaveznoraspisu je kada se govori o promjenama  ustava RS i BiH i o pristu- pawuvojnimsavezima i da rezultatreferendumabude punova`an bez obzirana to koliko je glasalogra|ana. Raspravi o Zakonu o re- ferendumu i gra|anskimin- ici jativama RSponovonisu prisustvovalibo{wa~ki poslanici. Bo{waci su ra- ni jena javili da }e Klub Bo{waka u Vi je}unaroda  ulo`itiveto na zakon. Premi jer RS Milorad Dodik u utorak je u NSRSizjavio da Zakon o referen- dumuni jeantidejtonski i da ni jeprotivbilo kog naroda  u RS i da secesi jani je na dnevnomreduvlasti u RS.
Savjet ministara BiH o presu di u slu ~aju “Sejdi} i Finci“
PRI HVA ]ENO
deset amandmana SNSD-a i jedanSDS-a
Os taleta~ke
Skup{tina je usvojila ju~e po hitnom postupku i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dr`avqanstvu RS, koji omogu}ava gra|a- nima sa prebivali{tem u Br~ko distriktu da se navrijeme registruju u bira- ~ke spiskove radi u~e{}a na predstoje}im op{tim izborima, te Zakon o ga- rantnom fondu RS.Ministar finansija Repu- blike Srpske Ale ksandarXombi} izjavio je da je mo- gu}e o~ekivati da }e ga- rantni fond RS bitiregistrovan u aprilu.
Za zakon glasalo 46 poslanika, protiv bilo 16, dok ih je uzdr`ano bilo {est. Uvjeren sam da Zakon o referendumu i gra|anskim inicijativama RS mo`e da izdr`i test Ustavnog suda RS, istakao Igor Radoji~i}
Posebna sjednica Narodne skup{tine Repu blike Srpske
Poslanici usvo ji li Zakon o re feren du mu 
Posebna sjednica Narodne skup{tine Republike Srpske
FOTO: S. ILI]

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Tiskarnica liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->