Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Www.glassrpske.com

Www.glassrpske.com

Ratings:
(0)
|Views: 371|Likes:
Published by Boki

More info:

Published by: Boki on Feb 12, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/24/2010

pdf

text

original

 
[ta ako Holms vi{eni je nastranipravde
strana 27.
Ponedjeqak 
8. februar 2010.
Broj12.128Godina
LXVII
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKEBAWA LUK
Cijena
0.80 KM
www.glassrpske.com
BIZNIS KROZ RSVIJESTI
Marinkovi}: RS treba daformiraregistarstanovni{tva
strana 15.strana 10.
Godi{weokupqaweprwavorskihItali jana u [tivoru
strana 2.
 
DANAS
Incident na grani~nom prelazu Skelani - Bajina Ba{ta
Uo~i novogodi{wih i bo`i}nih praznika zaposlenim u gradskoj administraciji podijeqeno po 300 KM. Kada se saberu sve beneficije 150 zaposlenih u gradskoj administraciji, dobiju se vrtoglave cifre, istakao Dejan [e{eq
Odbornik Dejan [e{eq tvrdi da administracija grada Isto~no Sarajevo ne {tedi
Smawili buxet, a da ju poklone i benefici je
Ovaj svi re pi zlo ~in  ute meqen je na ide ji uni {ta vawa je  dnog  na ro  da. Ra zumqiva je  ne op ho  dnost da se  sva ke go  di ne pri sje ti mo  ova kvih do ga |a ja, is ta kao  An ton Ka si po vi}
Zoran Iwac:Sve spremnoza nabavkudvaaviona
U prijepodnevnim ~asovima do{lo do velikog zastoja u saobra}aju na grani~nom prelazu, jer su grani~ni policajci obavqali rigoroznu kontrolu, zbog~ega vi{e stotina Srba nije moglo blagovremenoda stigne do grobaqa u Skelanima i na drugim podru~jima Srebrenice, rekao Pavlovi}
strana 7.strana 6.stane 22. i 23.
U ovom te {kom zlo ~i nu us ta {e  su iz ta ko zva nog “Tje le snog  zdru ga“, uz po mo} bawolu ~kih  us ta {a, Srbe po bi le bez  ije  dnog ispaqenog met ka,sje ki ra ma, no `e vi ma i  krampo vi ma. Me |u `rtva ma  je bi lo i 551 di je te  Li tur gi ju i pa ras tos na spo men  -kos tur ni ci u Dra ku li }u slu `io  pa roh dra ku li }ki pro to je rej  sta vro for Os to ja Vu ko vi} uz  sa slu `ewe sve {ten stva Bawalu ~ke  epar hi je. Pa ras to su i po la gawu  vi je na ca i cvi je }a pri sus tvo va  veliki broj gra|ana 
U Draku li }u obiqe`ena godi{wica stradawa 2.300 Srba koje su usta{e ubile 1942. godine
Plani rali da uni{te Srbe
strana 3.
Pora`avaju}i rezultati kategorizacije 156 ugostiteqskih objekata
Samo dva hotela u RS sa pet zvjezdica
Stariji smje{tajni kapaciteti u RS ve}inom ne slijede trendove. Ostaje da se vidi da li }e novootvoreni visoko kategorizovani objekti uspjeti da uhvate korak sa vremenom, rekla Simka \udurovi}-Mila{inovi}
Kwi`evnikSlobodan Vladu{i}
Policajci za ustavili povorku prema grobqu
strana 5.
   F   O   T   O  :   G .   [   U   R   L   A   N
 
2
ponedjeqak, 8. februar 2010.
GLAS SRPSKE
Vijesti dana
SA R JEVO
- [efKlubapo-slanikaSDAuPredstavni- ~komdomuParlamentaBiH BakirIzetbegovi}, gostu ju}i  u programuFederalnetelevi- zi je, rekao je da ne vjeru je da je mogu}edo}i do ustavnihpro- mjena u BiH pri jeoktobar- skihop{tihizbora.- Ne vjeru jem u to, iakoposli jepada“butmirskog paketa”, [pani ja kao pred- sjedava ju}aEvropskeuni je pokazu jeneobi~anentuzi ja- zam da do wih do|e u ovojgodini, kao i SavjetEvro- peko ji u tom pravcuizra- `avasna`nu`equ- ista- kao je on.Govore}ioide jitre}egen- titetauBiH, Izetbegovi}je rekaodajetapri~adiopre- dizbornekampawelidera HDZ-aDragana^ovi}aida toni jestavlideraHDZ-a 1990 Bo`eQubi}a.- Tojejednanerealnapri~a, ko jaseni jemoglanirani je, niuratu, realizovati- naveo  jeIzetbegovi}, dodav{idatu ide junepodr`avaniMiro- slavTu|man, sinbiv{egpred- sjednikaHrvatske, Frawe Tu|mana.
Bakir Izetbegovi}
Pri je oktobra ne}e biti ustavnih promjena
BAWALU KA-
Radio-te-levizi jaBiHpro{iri}etu- `buprotivFederalne radio-televizi jeza 1,2 mili- onamaraka, aodrani jepotra- `u jeoko7,5 milionamaraka, potvrdila je “GlasuSrpske“ predsjednik UO BHRT-a Ma- ri jaPutica. Ona je istakla da je UOBHRTpri je tri mjesecado- nioodluku da menaymentrazdvojitu`benizahtjev na dio ko ji FTV prizna je i na dio ko ji je sporan,ali da toni jerealizovanozbogta- da{wepromjenerukovodstva BHRT-a.- UO BHRTje ponovoras- pravqao o tome i dao nalogda se razdvojitu`benizah- tjev. Doni jeli smo odluku i da se FRTVutu`u jesvakih tridesetdanaposli jeisteka rokapla}awa. Imamoosje}aj premastawu u ko jem se nalazi FRTV,ali zboginteresa BHRT-a drugogizboranema- mo- rekla je Putica. Dodalaje da je zabriwava-  ju}e to {to ParlamentFBiH  uop{teni jeiskazaopotrebu da pomogneFRTV-u i da to nemorada budenov~anapomo}. - Opitawudugovawako ja sporiFRTV, usluge su iz- vr{ene,ali biv{imenay- mentBHRT-a je sa FRTV-ompotpisaoprotokolko jisa- dr`iodredbuograni~ewa pla}awa“ako FRTV ima no-vac“. Zbog te odredbeFRTVosporava taj dio naplate- re- kla je Putica.Dodala je da BHRT ne in- sistira na tome da se platine- {to{to im ne pripada inapomenula da nikakavdogovor o naplatidugovawa sa FRTV- omni jepostignut ni putemme- di jaci jetako da }e kona~nu odlukudati sud.@. B.
BHRT TRA  @I
dodatnih 1,2na ranijih 7,5miliona KM
Eksperti Evropske komisije u BiH
Ocjewuju ispuwenost uslova za ukidawe viza
SARAJEVO- TimeksperataEUdoputova}edanasuBiHdabiizvr{iouviduispuwavaweuslova
izMapeputazaliberal-izacijuviznogre`ima, izjaviojeSrni{efInterresorneradnegrupezaliberalizacijuviznogre`imaSamirRizvo.Naveoje da}eseekspertiEUsastatisapredstavnicimanadle`nihinstitucijaBiHzaupravqawegranicama, imi-gracijamaiazilomsciqemutvr|ivawastawairealizovanihaktivnosti.Osimpeteksperataizzemaqa~lanicaEU, delegaciju~ineipredstavniciEvropskekomisijeizBriselaidelegacijeEUizSarajeva.Dodaoje dajeplaniranai“posjetaiznena|ewa“, uokvirukoje}eseekspertinenajavqenopojavitinanekommjestudabiprovjerilikakoslu`beradepoosnovusvihva`nihpitawa.Rizvojenajavioda}enovitimeksperatakoji}eanal-iziratiispuwavaweuslovazaliberalizacijuviznogre`imauoblastipravde, sloboda, bezbjednostiiborbeprotivkrimi-nala, posjetitiBiH i15. februara.
Ne mogu da vjerujem da neko ko ima 20 godina ima toliko hrabrosti da potegne pi{toq na policiju. Pogotovo je stra{no to {to je neko tako mlad ve} osu|en na zatvor- sku kaznu, a to ga ne spre~ava da ponavqa krivi~na dje- la. Mislim da bi zato kazne u RS trebalo da budu stro`ije.
E-ma l:mi ica.zv@gma l.com
Zaista ne razumijem za{to predsjednik Hrvatske Stjepan Mesi} i daqe proziva Republiku Srpsku i wene funkci- onere. Mislim da vi{e niko ne treba da obra}a pa`wu na wega, jer je o~i to da on ni sam ne zna {ta pri~a.
E-ma l:mrki.59@yahoo.com
www.glassrpske.com
RAZGOVARAO: MIROSLAV FILIPOVI]
miroslavf@glassrpske.com
Popisstanovni{tva u BiH sve vi{eposta jepoliti- ~kopitawe, umjestostru~no, a vri jeme za po~etakpretpri- premnihradwi za organizaci-  jukvalitetnogpopisa u BiH je odavnoisteklo. Izjavio je to u intervjuu “GlasuSrpske” predsjednik bawolu~kogCentra za demo- grafskaistra`ivawaDra- {koMarinkovi}. - Zatotrebaobjektivno razmotriti i mogu}nostpro- vo|ewapopisastanovni{tva na teritori jiRepublikeSr- pske- rekao je Marinkovi}, ko ji je i profesor na katedri za demografi juPrirodno-ma- temati~kogfakultetaUniver- ziteta u BawojLuci.
GLAS: Ko ji su argumenti za sprovo |ewepopisa u RS? MA RINKOVI]:
 Akonebudedonesenzakonopopisu stanovni{tvaBiH, izbilo ko jegrazloga, Srpskaimapri-  jesvegamoralnopravo, alii obavezu, dasa~inikvalitetnu bazupodatakaostanovni{tvu nasvo jojteritori ji. Takvumo- gu}nostmo`eostvaritijedi- nospro vo|ewempopisako ji bitrebalodaposlu`i, izme|u ostalog, izaformirawecen- tralnogregistrastanovni{- tvaRS.
GLAS: [ta bi donio tajregistar?MA RINKOVI]:
Pre-dnostbudu}egregistrauodno- sunapopisestanovni{tvase ogledapri jesvegau~iwenici dabiosimpodatakaostano- vni{tvu, imaoipodregistre ko jiseti~ustanova, doma}in- stava, poqoprivrednihgaz- dinstava, poreskihpri java, porodi~nihqekaraisvih drugihpodregistarskih stavkiko jebikoristileu svomradugotovosveinsti- tuci jeRS.
GLAS: Da li bi to bilo uskladu sa me |unarodnimpro- pisima iz ove oblasti? MA RINKOVI]:
Na~in uvo|ewaregistarajetako|e sadr`anupreporuciUN, a nekezemqeuna{emokru- `ewu, kao{tosuSloveni jai CrnaGora, aliimnogedruge kao {to su Holandi ja, Dan- ska, nordijskezemqe, [vaj- carskaodavnokoriste registreusvakodnevnojpra- ksi.
GLAS: Kakav je zna~ajre- gistra za rad administraci-  je i zavoda za statistiku? MA RINKOVI]:
 Admi-nistraci jaregistrekoristi zaidentifikaci juosoba, na primjer, zapravqewespisko- va|akako jipodli je`uobave- znom{kolovawu, zaprikupqaweizbornihspis- kova, zapripremuporeskih lista…. Istina, uvezisa ovomulogomregistarasve ozbiqni jiproblemposta je za{titaprivatnosti, tese moraobezbi jeditidaregis- trislu`esamoonojsvrsiko jugra|aniodobrava ju. Za nau~naistra`ivawamnogo va`ni jajestatisti~kaulo- garegistara,jerstatisti- ~kagra|aizregistara omogu}u jeblagovremenu identifikaci judemograf- skihproblemaiizradu a`urnihpro jekci jabudu}eg demografskograzvo ja.
GLAS: Premanekimizvorima, 2,3 milionastano- vnika BiH u~estvovalo je u migraci jamadevedesetih? MA RINKOVI]:
Kaoposqedicaratnihdoga|awa napodru~juBiH, poredzna- ~ajnihpromjenaustrukturi stanovni{tva, do{lojedo promjenaiuteritori jalnoj raspore|enosti. Podaciko je dobi jemobudu}impopisom  ukaza}enaposqedicemigra- ci jestanovni{tvauodnosu napopisiz1991. godine.
REGISTRI TREBA 
da slu`e samo onojsvrsi koju gra|ani odobravaju
Ne gledam seriju “Lud, zbuwen, normalan”, te nemam stav o epizodi sa sviwom.
Bakir Izetbegovi}, predsjednik Klu ba poslanika SDA u Parlamentu BiH 
SA R JEVO- Predsjedava ju }ii~lanoviPredsjedni{tva BiH@eqkoKom{i}, Neboj{aRadmanovi}
iHarisSi-lajyi}zapo~eli su ju~edvodnevnuposjetuEgiptunapoziv predsjednikaHosni jaMubaraka, javila je Srna. Usaop{tewuPredsjedni{tvaBiHnavodisedaje, osim saMubarakom, predvi|enisusret~lanovaPredsjedni{tva BiHsapredsjednicimaDowegdoma(Narodnaskup{tina Egipat) AhmedomFat hiSururomiGorwegdoma(Senat) SafvetomEl[erifom. Ovojeprviputdasvatri~lanaPredsjedni{tvaBiHdo- lazeuposjetuEgiptuko ja jeusli jedilanaMubarakovpoziv.
Popis uslov za EU 
GLAS: Kako gledate na politi~ke opstru kcije po- pisa stanovni{tva u BiH? MA RINKOVI]:
Popis je uslov za ulazak BiH u EU, jer EUne}e primiti u ~lanstvo nijednu zemqu, a da ne zna koliko ona ima stanovnika. Tako|e, pristupni fondovi EU ve`u se uz broj stanovnika. Popis stanovni{tva osnov je za dono- {ewe socijalnih, razvojnih i ekonomskih politika. Ciq svakog popisa, pa tako i popisa 2011. godine u BiH, je obezbje|ivawe neophodnih podataka o stanovni{tvu, wego- vom broju, teritorijalnom rasporedu i sastavu i na taj na- ~in registruju se promjene u proteklom periodu.
 
Dra{ko Marinkovi}, predsjednik Centra za demografska istra`ivawa
Ako ne bude donesen zakon o popisu stanovni{tva BiH, iz bilo kojeg razloga, Srpska ima prije svega moralno pravo, ali i obavezu, da sa~ini kvalitetnu bazu podataka o stanovni{tvu na svojoj teritoriji, rekao Marinkovi}
F O  O : G   L  S  S  S 
Posqedice
Putica je istakla da se vi- {emilionskim dugovawima dovodi u pitawe opstanak BHRT-a i izvr{avaweosnovnih programskih fun- kcija te da je BHT u opa-snosti da se skine sasatelitskog programa i bu- de uskra}en za usluge EU radio-televizija.
BHRT pro{irio tu`bu protiv Federalne radio-televizije
Po is teku roka sli je di no va tu  `ba
Dra{koMarinkovi}
Predsjedni{tvo BiH
Prva za jedni~ka posjeta Egiptu
   F   O    T   O  :   G   L   A   S   S   R   P   S   K   E
 
GLAS SRPSKE
ponedjeqak, 8. februar2010.
3
MINHEN - Visoki predstavnik Evropske unije za spoqnu politiku Ketrin E{ton izjavila je u subotu da Brisel `eli da obezbijedi da sve zemqe zapadnog Balkana budu uspje{ne na putu integracija u EU, navode}i da napredak na tom putu zavisi od toka reformi svake zemqe.- Znamo da mi u EU imamo primarnu odgovornost prema svojim su- sjedima. To je samo po sebi va`no jer {iri me|unarodni kredibi- litet EU zavisi od rada sa susjedima - rekla je E{ton na Me|unarodnoj konferenciji o bezbjednosti u Minhenu, javile su agencije.
Vlada RS: Saglasnost na Statut spomen-podru~ja
BAWALU KA 
- VladaRepublikeSrpskedoni jela je odluku o davawusaglasnosti na Statut“Spomen-podru~jaDowaGra- dina“, KozarskaDubica- DowaGradina, u ko jem se navodi da  je djelatnostustanove, izme|uostalog, rad muze jasvihvrsta i za{titakulturnihdobara i prirodnihznamenitosti. - Djelatnost ove ustanove su i muze jiumjetnosti, nakita, na- mje{ta ja, odje}e, keramike, srebrnihpredmeta, prirodnihvri-  jednosti, nau~ni, te hni~ki i istorijskimuze ji, ukqu~u ju}i i vojnemuze je i istorijskeobjekte, te ostalespeci jalizovane i muze je na otvorenomprostoru- rekli su Srniu Vladi RS. Dodali su da se uobavezespomen-podru~jaubra ja i za{ti- takulturnihdobara, prirodnih i drugihznamenitosti, za- {tita i rekonstrukci jaistorijskihmjesta i gra|evina.
Odluka o izru~ewuGuduri }a u toku sedmice
SA R JEVO
- Odluka o tomekada}e i gdje bitiizru~enBo janGuduri}trebalo bi da budedonesena u toku ove sedmice, izjavio je za “GlasSrpske“ wegovadvokatSlavko A{}eri}.Zahtjev za izru~eweGuduri}apodni jele su iHrvatska i Srbi ja. Hrvatskaje za wim ra- spisalapotjernicuzbogubistvavlasnika “Nacionala“ Ive Pukani}a, a Srbi jazbograzbojni{tava. Ubawolu~kojpolici jika`udanema jupodatkeo tomekada  jeGuduri}, ko jiim sepredao1. februara, do{aouBawu Luku, kaonigdjejeboravioidalijeimaojatake“ utom gradu.G. O.
ETA se seli u Portugali ju
MA DRID
- Baskijskaseparatisti~kaorganizaci ja(ETA) poku{ava da prebacisvo jekapacitete za pravqewebombi u Portugali ju, izjavio je {panskiministarunutra{wihpo- slovaAlfredoPerezRubalkaba, javila je Srna. Nakon{to je pro{lesedmiceprona|enovi{e od toneek- sploziva u Portugali ji, Rubalkaba je rekao da to otkri}e pokazu je da je ETA odlu~ila “da prebacilogistiku i pos- tro jewa za pravqewebombi u Portugali ju“. Wegovikomentariusli jedili su po{to je polici japrona- {la oko 1,5 tonaeksploziva u jednojku}i u mjestuKasal da  Avarela, u blizinicentralnogportugalskoggradaObido- sa, ko jukoristemilitanti ETA. - Ta fabrikavi{e ne posto ji i to je za sve dobravi jest- rekao je Rubalkabadoda ju}i da ETA ne}ena}ipredah u su- sjednimzemqama.
PI[E: @EQKA BA[I]
zbasic@glassrpske.com
BAWALU KA- UhramuSvetogvelikomu~enikaGe- orgi jai na spomen-kostur- niciuDrakuli }uu Bawoj Luciju~esuslu `eniza upo- ko jenaliturgi jai parastos i polo `enivi jenci i cvi je-  }euznaksje }awanavi{eod2.300 Srbako jesuusta{e pod komandomAntePaveli }a  ubile7. februara1942. go- dine.
@rtve su pobi jene uba- wolu~kimmjesnimza jednica- maDrakuli}, [argovac, Mot- ikeiu rudnikuRakovac. Uovomte{komzlo~inu  usta{e suiztakozvanog“Tje- lesnogzdruga“, uzpomo}ba- wolu~kihusta{a, Srbepob- ilebezijednogispaqenogmetka, sjekirama, no`evima ikrampovima. Me|u`rtvama  jebiloi551 di jete. PotpredsjednikVlade RS AntonKasipovi}rekao  je daje ovajsvirepizlo~in  utemeqennaide jiuni{ta- vawajednognarodaida mu  je nemogu}edatidimenzi juu civilizacijskomsmislu. - Razumqiva je neop ho- dnost da se svakegodinepri- sjetimoovakvihdoga|a ja,jer nemaboqegna~ina da svi ra- zmi{qamo o tome da se zvjer-ski i necivilizacijskipost-  upcinikada i nigdje ne pono- ve- istakao je Kasipovi}. Dodao je da je veomava- `no da djeca u {kolamarazu- mi jusurovoststradawasamo zbogtoga{to se nekodruga- ~i jezove ili krsti i da shva- te i rade na tome da se takve stvarinikad ne ponove. ParohOsto jaVukovi} rekaojedasusekrozistori-  judogodilimnogitu`nido- ga|a jiko jepravoslavnacr- kvaobiqe`ava, me|uko jima  jeiovaj, ko jiseizgodinei godinu, paidanas, molitve- noobiqe`avauznaksje}awanastradalnike. PredsjednikOrganiza- ci jeporodicapoginulihbo- raca, zarobqenih i nestalih civilaRepublikeSrpskeNe- deqkoMitrovi}napomenuo  je da se tek 1965. godinepo- ~eoobiqe`avatiovajzlo~in  jer se ni jesmjelore}i da je ri je~ o usta{komzlo~inu, a ne fa{isti~komkako se po- ku{avaopredstaviti. Mitrovi} je istakao da ovajpokoqpredstavqaobra- zac za genocid.Osamdesetdvogodi{wi BoroBrkovi} iz Motikau po- koqu je izgubioosam~lanova porodice, a u to vri jemeimao  je svegadvanaestgodina. On je ispri~aoda je 1941. u wihovuporodi~nuku}udo- {aoIli jaMari} u usta{koj  uniformi da popi{edoma- }instvo i poru~iowegovom ocu Lazaru da kadado|ekon- trolnakomisi jasvi budu na okupu, ako se ne zatekne u ku- }iprona}i}e ga i ubiti. - Tog 7. februara1942.godinenai{ao je odbornik iz MotikaPavoQevar i re- kaomome ocu da ne ide u mlinve} ku}i jer dolazikontrolna komisi jaradipopisaqudi. Ja i moj bratQubosakrilismo se u {talu, a brataNova- kausta{e su primi jetile na pragu i odvelesu ga u ku}u. Mene i brataQubunisupri- mi jetili jer smo se sakrili u {talu- rekaoje Brkovi}. Dodaoje da su, kada su~ulija uk u ku}i, on i brat oti{li na tavan, austa{e su se ponovovratile u {talu i raspustilestoku. Pre`ivjelipotomakAl- ekseBrkovi}a, MaricaBr- kovi}rekla je da joj je otacispri~ao da su usta{enare- dile da mje{tanipobi ju pse, navodnozbogbjesnila, a sa namjerom da se ne ~u jelave` po selima i da budu svikod ku}e u nedjequ.Rekla je da usta{enisu pucale da ne bi otkrilesvo je prisustvo u selu.
E{ton: Brisel `eli zemqe zapadnog Balkana na pu tu u EU 
 @RTVE
pobijene bez ijednog ispaqenog metka
Polagawe vijenaca
FOTO: G. [URLAN
U Drakuli}u obiqe`ena godi{wica stradawa 2.300 Srba koje su usta{e ubile 1942. godine
Zlo~in ci planirali  uni{tewe srpskog na ro da
Liturgiju i parastos na spo- men-kosturnici u Drakuli}u slu`io je paroh drakuli}ki protojerej stavrofor Ostoja Vukovi} uz saslu`ewe sve- {tenstva Bawalu~ke eparhije. Parastosu i polagawu vije- naca i cvije}a u znak sje- }awa na srpske `rtve pri-sustvovali su predstavnici Tre}eg pje{adijskog puka OS BiH, potpredsjednik Vlade RS Anton Kasipovi}, predsta- vnici bora~kih organizacija, mjesnih zajednica te vi{e stotina mje{tana.
LITURGIJA 
Pokoq u ovim selima orga- nizovao je usta{ki sto`er- nik za Hrvatsku Krajinu Viktor Guti}, a u wemu jeaktivno u~estvovao `upnik bawolu~kog samostana Pe- tri}evac fra Miroslav Majstorovi} Filipovi} zva- ni “Fra sotona“, koji je po- slije toga postao komandant “fabrike smrti“ u jasenova- ~kim logorima.
Ovaj svirepi zlo~in utemeqen je na ide ji uni{tavawa jednog naroda. Razumqiva je neophodnost da se svake godine prisjetimo ovakvih doga|aja, jer nema boqeg na~ina da svi razmi{qamo o tome da se zvjerski i neciviliza cijski postupci nikada i nigdje ne ponove, istakao Anton Kasipovi}
 
Organizatori
Parastosu prisustvovao veliki broj qudi

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Tiskarnica liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->