Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Samajne Vyasanmukat Karva Shu Karvu

Samajne Vyasanmukat Karva Shu Karvu

Ratings: (0)|Views: 216|Likes:
Published by Kantilal Karshala
લોકોની ઘનસં૫ત્તિ, ચારિત્ર્ય, તંદુરસ્તી અને મર્યાદાઓનો નાશ કરીને સમાજને અધઃ૫તનની ઊંડી ખાઈ તરફ ધકેલનારો વ્યસનરૂપી રાક્ષસ પોતાના સંપૂર્ણ પ્રભાવ સાથે આજે ચોતરફ ફૂલીફાલી રહ્યો છે.
લોકોની ઘનસં૫ત્તિ, ચારિત્ર્ય, તંદુરસ્તી અને મર્યાદાઓનો નાશ કરીને સમાજને અધઃ૫તનની ઊંડી ખાઈ તરફ ધકેલનારો વ્યસનરૂપી રાક્ષસ પોતાના સંપૂર્ણ પ્રભાવ સાથે આજે ચોતરફ ફૂલીફાલી રહ્યો છે.

More info:

Published by: Kantilal Karshala on Feb 12, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/30/2011

pdf

text

original

 
વભાજનમવનત કયલા ુંકયું?
 
ર૊ક૊ની ઘનવ૫િ, ચાયમ, તયસતી ઄નભમાદાઓન૊ નાળ કયન વભાજન઄ધઃ૫તનની ડ ખાઇ તયપ ધકરનાય૊ મવન઩ી યાવ ઩૊તાના વ બાલ વાથઅ ચ૊તયપ રીપારી યહ૊ છ. અ ત૊ ઘય, ગરીએ ગરીએ,સર, કૉરજ૊ તથા ફી વાલજનક સથ઱૊ ૫ય તથા ફવ૊ ઄નન૊ભા૫ણ મવન઩ી યાશત ઩ાન, તભા, ઩ાનભવારા, ટખા, ળયાફ, ગાજ૊, બાલગન૊ ૫ભાજમાઓ માવલ નજય૫ડ. ઓપવ૊ ઄નવાલજનકભકાન૊ની દલાર૊ ઄નણા ઩ાનભવારા ઄નતભાની ઩ચકાયઓથી ચીતયરાજ૊ઇનવખત ણા ઈ઩ થામ છ, ૫યદક પરાલનાયાઓનત૊ અનાથી ક૊ઇપયક ૫ડત૊ નથી.
 
એક ગવૈનક અ યાશવ વાભલી યતઝભ? ના ભાટ઄શમા ટરાક યચનાભક ઈકર અ૫લાન૊ મન કય યહા છએ. અ મન૊થી કટરીવપ઱તા ભ઱ળની ચતા કયલી છ૊ડ દ૊. અ૫ણ૊ મન મ૊મ દળાભા, ૫લઈળથી અ૫ણી ય ળત ઄નતાકાત વાથથઇ યહ૊ છજ ૫યણાભ ગણ૊.ભાત ક૊ની થઇ નશાય ક૊ની થઇ તલાત ઄ગમની નથી, ૫ણ લીયતાક૊ણ રડુંજ લાત ઄ગમની છ. અ૫ણનલજમ જ ભ઱ળએલી અળા વાથલટ ધી ઝભતા યશુંગવૈનકન૊ ધભ. વપ઱તા, નપ઱તાન૊ લચાયગવૈનકકયલાન૊ શ૊મ જ નશ.દયગવૈનક ઩૊તાની દય અભલાવ ઄નઅભફ઱ ઩દા કય.વાથવાથએ ૫ણ લચાયગ૫યલતન ભાટવભાજનવમ ઄નસકાયફનાલલાના મનભાઅ૫ણએકરાનથી. અ૫ણનભદદ કયલા ભાટ, વશમ૊ગઅ૫લા ભાટલયાટ ગામી ૫યલાયની છછામા, ભા ગામીની ઩ા ઄ન ઊ઴ભના અળીલાદ વતત અ૫ણી વાથ. ુંકાભ અ૫ણકય યહાછએઅ૫ુંમાન કન યાખ?
 
http://rushichintan.com
ઊ઴ ચતનના વાનમભાં
 
 
દયગવૈનકયતા ભાણભામવનતની નાની નાની ચ૊૫ડઓ઩૊તાની ઩ાવયાખલી જ જ૊ઇએ. અ ઈ૫યાત મવનતનરગતાઅક઴઄ન વસતાપ૊ડય૊ તથા ૫ક૊ ૫ણ છ઩ાલી ળકામ. તભપતભાલશચલા જ૊ઇએ. અ૫ક૊ભામવનત દ૊રન વધત નાની નાની સતકાઓનાયણાદામી઄લતયણ૊ સતકાના નાભ વાથઅ૫લાથી ર૊ક૊ તસતકા ય લાચલા ભાટ યાળ઄નુંચાણ ૫ણ કય ળકળ.
 
માય૫ણ ગવૈનક ક૊ઇ મતન઩ાન કયતી ઄થલા તભા ટખા ખાતી એ ત૊ તતયત જ ન લનતી કય૊ કબાઇ ! તભઅ ફીડ,વગાયટ ઩ીલાુંછ૊ડનભાય લાત માનથી વાબ઱૊. ૫છ તફ જ લનતાથીઅ મવન૊થી થનાયા કવાનથી ઄નની બમાનકતાથી લાકપ કય૊. ગવૈનક રગતા વાશમુંલાચન કય તભાથી બાલળા઱ ઄નયણાદામક શકકત૊ માદયાખી રલી જ૊ઇએ. કદાચ વાભની મત અ૫ની વાભદરીર કયત૊ તભવાભીદરીર ન કય૊, ૫યાભાણક શકકત૊ ઄નકડાના અધાય઩૊તાની લાતવભલલા મન કય૊, વાભલા઱૊ કદાચ એભ ૫ણ કશભાયા ઩ૈવાથી ઩ીું ભાક૊ઇુંુંમ ? ત૊ તલનતાથી વભલ૊ કનાલભાભાણવ૊ભાથી ક૊ઇ એક વભલ૊ કનાલભાર ભાણવ૊ભાથી ક૊ઇ એક ભાણવ઩૊તાની જમા ૫ય કાું઩ાડનફીઓનકશભાુંમ છ? ત૊ ુંમ૊મ? નાલભાકાું઩ાડુંશ૊મ, ૫ણ તુંખયાફ ૫યણાભ ત૊ ફધાબ૊ગલું ૫ડ.અભ ક૊ઇ૫ણ મવનથી થુંકવાન મતગત નશ, ૫યવાભાજકકવાન છ. નાખયાફ ૫યણાભ૊ અખા વભાજનબ૊ગલલા ૫ડ. એક યત જ૊તા અ૫ મવની ફનીનમવનન૊ ચાય જ કય યહા છ૊. ના કાયણફીઓ૫ણ મવની ફન. તભાયા ાયા છ૊ડલાભાઅલય ભાડ૊, ઄ન દકનકાયણફી ફધાનશારાક બ૊ગલલી ૫ડ઄નકવાન ફઠું૫ડ.અુંકયલાન૊ ક૊ઇન૫ણ ઄ધકાય નથી.
http://rushichintan.com
ઊ઴ ચતનના વાનમભાં
 
 
અટુંવભલી તભનપયથી ન લનતી કયલી જ૊ઇએ કઅ યાવ૫ય લજમ ભ઱લલા ભાટતભાભન૊ફ઱ તથા અભફ઱ ઢ ફનાલ૊. ાયક ક૊ઇમત અ૫ની શાવી ઈડાલીનઅ૫ન૊ તયસકાય ૫ણ કય, ૫યના ભાટઅ૫૫શથી જ તૈમાય યશ૊. અ ત૊ ર૊કવલક૊ની ભ઱તી બ઄નવપ઱તાુંથભ૫ગથું. ભાટનાથી તભવશજ ૫ણ ચરત થળ૊ નશ.
 
ટરાક ર૊ક૊ તભાય લાત૊ વાબ઱ બાલત થઇ તભનમવન છ૊ડલાભાટના ઈ઩ામ ૫ણ છળ. ત૊ તભમવનત દ૊રનની ચ૊૫ડઓ લાચલાભાટઅ઩૊. ઩૊તાના ભન૊ફ઱ ઄નઅભફ઱નભજત કયનઆટદલ વભ ત છ૊ડલા ભાટન૊ ક઩ કયલાુંકશ૊. તભુંનાભ
-
વયનાુંનધી રઇન૫ ાયા ક મતગત યતભન૊ વ૫કકય લાયલાય તભનવભલતા યશ૊. તભાયઅભીમતા, વમલશાય ઄નભના મની તભાય બકાભના જય ક૊ઇકચભકાય ૫યણાભ રાલળ.  બાઇ મવન છ૊ડ દની ળવા કય૊. મ, વવ઄નગ૊ષઠ લા કામભ૊ભાભનફ૊રાલીનભન઄બનદન અ઩૊. તભનાલચાય૊ મત કયલાની તક અ઩૊.  ર૊ક૊ ધીયધીયમવનનછ૊ડલાન૊ મનકયતા શ૊મ તભન૫ણ ૊વાશત કયલાથી તભુંઅભફ઱ લધળ઄નફજરદઓ મવનથી ત ફની જળ. અ યતગવૈનક૊ ાયા લાયલાય ટ૊કલાથી ઄ન યણા અ૫લાથી મવન કયુંએનએક વાભાજક ન૊ ભાનલાભાઅલળ. માય ભ૊ટાબાગના ર૊ક૊ મવનનવાભાજક ઄૫યાધ ભાનળ. ત૊ મવન કયલાની િઓછ થતી જળત૊ ધીભધીભએક દલવ વ૫ણવભાજભાથી નાથઇજળ.વભાજભાત અલલાનકાયણનળીરા૫દાથોની ભાગ અ઩૊અ૫ઓછ થઇ જળ, ના કાયણના ચાણભા૫ણ ઓટ અલળ. અલી ૫યસથતભા ઩ાયઓ ઩૊તાુંચાણ લધાયલા ભ૊ તતના ઈ઩ામ૊ ઄૫નાલળ.
 
http://rushichintan.com
ઊ઴ ચતનના વાનમભાં
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->