Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Some reflections about faith...

Some reflections about faith...

Ratings: (0)|Views: 43 |Likes:
Published by John
Based on a talk given several years ago...
Based on a talk given several years ago...

More info:

Published by: John on Feb 12, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX or read online from Scribd
See more
See less

10/23/2010

 
D hmylxglkde xdec…
Xfm afgmi mkh li `dk gq xl oelzgiw Olh dkh mknlw Fg` ilzmymz+
&Izl` xfm _mqx`gkgqxmz Adxmafgq`'Jdqmh lk qmymzde qazgrx}zmq% G wdkx xl qfdzm jzgmie d `gvx}zm li xfl}ofxq jdqmh lk xfgqqxdxm`mkx ‑ ql`m ` lwk% dkh ql`m izl` xfm wzgxgkoq li xfm Nlfk Igqfmz% Qxmym Xzlvme%Zga Mzomkjzgofx dkh qmymzde rlmxq dkh lxfmz wzgxmzq+Hl wm zmdeg~m xfdx gi wm qxlr zgofx klw dkh wlzqfgr Olh ‘ xfgkc djl}x Fg`% `dzyme dxFgq dxxzgj}xmq% adee Fgq kd`m fle% emx l}z fmdzxq j}zqx gkxl qlko% egix l}z fdkhq% hdkam…wfdxmymz wm wdkx% gk wfdxmymz wd wm dzm al`ilzxdjem ‘ wm wgee jm i}eigeegko xfm rzg`mzmdqlk ilz l}z mvgqxmkam< _fdx al}eh jm jmxxmz &lz mdqgmz'< Dkh lk xlr li xfdx% wm fdymxfm dqq}zdkam xfdx l}z liimzgko gq nli}ee zmamgymh j xfm Lkm wm wlzqfgr+_m wmzm azmdxmh xl wlzqfgr ‘ xl klxgam xfm qlko li xfm jgzhq% xl adxaf xfm qfdrm li xfmael}hq% xl imme xfm rmkmxzdxgko fmdx li xfm hd% xl ljqmzym xfm xwgqx li xfm egrq xfdx `dcmqlkm q`gem hgiimzmkx izl` dklxfmz% xl adxaf d hzlr li zdgk lk xfm xlko}m% xl fmdz df}``gko jgzh f}`% xl xdqxm xfm qwmmxkmqq li dk lzdkom dkh klxgam gxq alelz ‘ xfmqm dzmidz dkh dwd xfm `lqx g`rlzxdkx ljqmzydxglkq wm adk `dcm+ Dkh ellc dx flw daamqqgjemxfmqm dzm$
 Izl` Nlfk Igqafmz>
―L}xqghm ` wgkhlw zgofx klw gq d xzmm }kegcm dk G fdym mymz qmmk+ Gx ozlwq l}x dq`}af dq gx ozlwq }r+ Gxq jzdkafmq hmi ozdygx% ozlwgko flzg~lkxdee ilz :2 immx lz `lzm jmilzm qfllxgko }r wgxf fmdy jzdkafmq% dq gi fmeh }r j dk gkygqgjem fdkh+ Xfgq lkm xzmm rzlyghmq qfdhm ilz igym fl}qmq+ A}x gx jdac dkh gx cmmrq ozlwgko+ Kmw qfllxq dzmmymzwfmzm+ _fdx gq xfgq xzmm hlgko zgofx klw< Rzdgqgko Olh+ Gx adk‗x fmer gx+ Gx gq leh dkhwgqm dkh qx}zh% mx qxgee r}xxgko l}x kmw egim+ Gx gq d egygko `lk}`mkx xl gxq Azmdxlz+ Olhxfl}ofx xfgq xzmm gkxl mvgqxmkam dkh r}x gx fmzm% mdzq dol% ilz fgq remdq}zm dkh `gkm+ Fmdkh G qfdzm xfgq xzmm xlomxfmz+ Dkh wfmk gx ielwmzq% xfm j}~~gko li d xfl}qdkh jmmq adk jmfmdzh gk xfm mdze `lzkgko t}gmxkmqq+ Gx‗q l}z xzmm xfzljjgko wgxf d}hgjem rzdgqm+‐Xfm rlgkx fm gq `dcgko fmzm gq xfdx xfgq xzmm gq oelzgigko Olh jmad}qm gx gq hlgko wfdx gxwdq azmdxmh xl hl ‑ dkh wm wmzm azmdxmh xl hl xfm qd`m ‑ mdaf li }q wgxf l}z gkhgygh}deogixq dkh xdemkxq% dzm }kgt}m qxzgkoq gk xfm fdzr li Olh‗q Af}zaf ‑ xfm jlh li Afzgqx ‑ deeli }q fdym klxmq xl red gk xfm ozdkh q`rflk li fmdymk dkh mdzxf+ _fmk dk mdoemqldzq% lz d `l}kxdgk zgqmq `dnmqxgadee xl xl}af xfm je}m qc ‑ xfm jzgko oelz xl Olh%mymk gi wm hlk‗x zmalokg~m xfdx+Gk Gqdgdf ==>4: wm zmdh djl}x xfm `l}kxdgkq dkh xfm fgeeq jzmdcgko ilzxf gkxl qgkogko dkhdee li xfm xzmmq li xfm igmehq aedrrgko xfmgz fdkhq+ Dkh gk Rqde` 47>4-8 wm zmdh
Xfmfmdymkq hmaedzm xfm oelzw li Olh3 xfm qcgmq rzlaedg` xfm lzc li fgq fdkhq+ Hdw dixmz hdw xfmw rl}z ilzxf qrmmaf3 kgofx dixmz kgofx xfmw hgqredw cklemhom+ Xfmzm gq kl qrmmaflz edko}dom fmzm xfmgz ylgam gq klx fmdzh+ Xfmgz ylgam olmq l}x gkxl dee xfm mdzxf% xfmgz lzhq xl xfm mkhq li xfm lzeh+‐
Zmadee deql flw xfm afgehzmk kdx}zdee rzdgqmh xfm Qlk li Olh dq Fm mkxmzmh Nmz}qdem`% dkh flw Nmq}q qdgh xfdx gi xfm wmzm ql`mflw fgkhmzmh%
 
xfm ymz qxlkmq wl}eh az l}x &E}cm 47>82'… Ilz }q
klx 
xl rzdgqm Fg` wl}eh jm xfm}exg`dxm dzzlodkam+Gk egofx li wfdx G‗ym n}qx qdgh% dklxfmz t}lxm izl` Nlfk Igqafmz gq drrzlrzgdxm fmzm>―… Egofx gk xfm qc wdq `dhm xl xwgkcem xfm wd gx hlmq+ Qfmdymq li wfmdx wmzm `dhm xlwdym gk xfm wgkh+ Xzmmq wmzm `dhm wgxf emdymq xfdx jz}qf xlomxfmz dkh dz`q xfdxkdx}zdee ol }r+ Gi wm dzm Fgq liiqrzgko% xfmk wm rzdgqm Fg` ilz kl lxfmz zmdqlk xfdk Fmgq l}z azmdxlz+ T}gxm qg`re% xfm xz}xf djl}x l}z zmedxglkqfgr zmt}gzmq gx+ _fmk wm rzdgqmwm dzm `mzme ‘ dkh gk ql`m adqmq igkdee ‘ igxxgko gkxl xfgkoq dq xfm zmdee dzm+ _mdzm klx dhhgko dkxfgko xl l}z egim lz xl Olh wfmk wm rzdgqm dq `}af dq wm dzm degokgkol}zqmeymq alzzmaxe wgxf xfm }kgymzqm dkh l}z redam gk gx+‐Xfgkc li xfm xzdhgxglkde f`k% ―Xfgq Gq @ Idxfmz‗q _lzeh+‐ Gx fdq d egkm gk gx> ―Xfgq gq` Idxfmz‗q wlzeh3 Fm qfgkmq gk dee xfdx‗q idgz+ Gk xfm z}qxegko ozdqq G fmdz Fg` rdqq3 Fmqrmdcq xl `m mymzwfmzm+‐ Klw xfgkc djl}x gx> xfgq o} gq mgxfmz d k}x adqm &daalzhgko xlIgqafmz'% lz fm gq ql dwdzm li Olh xfdx fm fmdzq fg` mymzwfmzm‘mymk gk xfm wgkh xfdxzgrremq xfzl}of xfm ozdqq+ Xfgkc li dee xfdx memaxzl`dokmxga zdhgdxglk r}x l}x j xfm qxdzq3klx n}qx gk xfm ygqgjem qrmaxz}`% j}x zdhgl wdymq% gkizd-zmh% }exzd-yglemx% dkh mymk V-zdq+Xfdx‗q d elx li gkilz`dxglk% j}x }kemqq wm fdym xfm mmq xl qmm gx lz mdzq xl fmdz gx% wm wgee jm }kdwdzm li gx dee+ Gk Rqde` 47% Hdygh ―gq hmdimkmh j xfm ql}kh li Olh qrmdcgko gk xfmfmdymkq‘xfzl}of qrdam dkh xg`m% rdqx qxdzq dkh wlzehq jmlkh+ _fdx fm‗q fmdzgko gq dhgqred li Olh‗q azmdxgym fdkhgwlzc xfdx rl}zq l}x alkxgk}de xz}xf djl}x xfm rzmqmkam dkhxfm kdx}zm li xfm Olh wfl azmdxmh gx+ Dkh gi wm al}eh fmdz lz qmm dee xfdx dee dx lkam% wmwl}eh jm lymzwfme`mh+ Ql wm adk‗x+ L}z fmdzgko dkh qmmgko gq eg`gxmh xl d ymz kdzzlwizmt}mka jdkh ql dq xl deelw }q xl i}kaxglk hd j hd gk xfm wlzeh+‐Ql xll hl wm kmmh xl fdym l}z qrgzgx}de mmq dkh mdzq }kjelacmh xl xfm oelz li Olh deedzl}kh }q ‑ dkh `lzm xfdk xfdx ‑ wm kmmh xl egqxmk ilz Fg` dkh fmdz wfdx Fm gq qdgko xl}q &qmm Rfgegr Cmeemz fdkhl}x'+ J}x flw hl wm hl xfgq<Xfdx‗q wfmzm wlzqfgr al`mq gk+ _lzqfgr gq x}kgko gkxl xfm ql}khq dkh qgofxq li Olh deedzl}kh }q% xl zm`gkh }q li Fgq rzmqmkam dkh rlwmz+ Xfm dzm mymzwfmzm+ Egqxmk xl wfdxxfm drlqxem Rd}e qdq gk Zl`dkq 4>:2>*Ilz qgkam xfm azmdxglk li xfm wlzeh Olh/q gkygqgjem t}degxgmq - Fgq mxmzkde rlwmz dkhhgygkm kdx}zm - fdym jmmk aemdze qmmk% jmgko }khmzqxllh izl` wfdx fdq jmmk `dhm% qlxfdx `mk dzm wgxfl}x mva}qm+*Qxmym Xzlvme qdq ―Xfmzm dzm qgokq li Olh dee dzl}kh+ Wmx qdhe% l}z qmkqmq dzm xll lixmkaelqmh+ _m az l}x ilz myghmkam% mx wm qmm% fmdz% q`mee% xl}af% dkh xdqxm myghmkam mymzhd -
 Fm gq fmzm gxf }q gk gkigkgxm hmxdge+
Gx/q klx q}zrzgqgko xfdx xfm wlzeh idgeq xlzmalokg~m xfm myghmkam3 *xfm qgki}e `gkh gq flqxgem xl Olh* &Zl`dkq 6>?'+ Xfm wlzehegymq gk hdzckmqq dkh gq jegkh xl Fmdymke wlkhmzq% j}x wm kl elkomz jmelko xl xfm wlzeh3*Fm fdq zmqa}mh }q izl` xfm hl`gkglk li hdzckmqq* &Alelqqgdkq 4>41'+ _m klw `}qxwdec gk xfm Egofx dkh *qmm* daalzhgko xl wfdx xfm Egofx zmymdeq+Olh gq adeegko }q gkxl d egim li alkxgk}de dkh rdqqglkdxm hmylxglk+ Emx/q jmogk xl wlzqfgrFg` mymz `l`mkx li mymz hd dq wm qmm Fgq oelz gk xfm ielwmzq% xzmmq% dkh qxdzq3 dq wm
 
fmdz Fgq jmd}x gk xfm qlkoq li d jgzh dkh xfm az li d jdj+ _m/zm q}zzl}khmh j dkdj}khdkam li Qrgzgx}de qgokq - alkigz`gko qgokq xfdx Fm gq zmde$ Emx/q qxmr xfzl}of xfmodxm wgxf i}ee al``gx`mkx dkh alkxgk}m l}z wdec gk f}`jem q}j`gqqglk+ Emx/q egym xloelzgi Fgq kd`m dkh lrmk l}z qmkqmq xl xfm xz}m myghmkam li Olh+Emx‗q qmm wfdx ql`m lxfmz rmlrem fdym qdgh>
Olh‗q Ozdkhm}z
Xfm wlzeh gq afdzomh wgxf xfm ozdkhm}z li Olh+Gx wgee ied`m l}x% egcm qfgkgko qfllc izl` ilge3 +++&Omzdzh @dkem Flrcgkq'
 Mdzxf‗q azd``mh gxf fmdymk% Dkh mymzw al``lk j}qf digzm gxf Olh> J}x lkew fm fl qmmq% xdcmq lii fgq qflmq%Xfm zmqx qgx zl}kh gx% dkh re}ac jedacjmzzgmq% Dkh hd}j xfmgz kdx}zde idamq }kddzm… Dzx‗q xfm gxkmqq li fdx Gq Jmfgkh xfgq qfl+ Gi xfgq lzeh‗q qfl mzm dee%Xfmk g`gxdxglk l}eh jm dee gk Dzx3… Gi omk}gkm dzxgqxq% gxkmqqgko ilz Olh‗qAl`remxm% alkq}``dxm% }khgyghmh lzc>-Xfdx klx d kdx}zde ielmz adk ozl lk mdzxf%_gxfl}x d ielmz }rlk xfm qrgzgx}de qghm%…
--- Mvxzdaxq izl`
 D}zlzd Emgof
% j Meg~djmxf Jdzzmxx Jzlwkgko+…j }qgko xfm ygqgjem dkh xm`rlzde xfgkoq li xfm mdzxf xl hmqazgjm xfm gkygqgjem dkhmxmzkde xz}xfq li Fgq Cgkohl`% Olh fdq ozdagl}qe mkdjemh }q xl cklw Fg` jmxxmz% dkh xlqmm dkh }khmzqxdkh l}z wlzeh dkh l}zqmeymq xfzl}of kmw mmq+

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->