Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Vat Ly -http://hocmaivn.com

Vat Ly -http://hocmaivn.com

Ratings: (0)|Views: 194|Likes:
Published by leduy0812
http://hocmaivn.com - Mạng học tập, giải trí trực tuyến miễn phí vì mục đích giáo dục
Giáo án vật lý, bài giảng vật lý, đề kiểm tra vật lý, đề thi HSG - CASIO vật lý, luyện thi trắc nghiệm vật lý,...

Xây dựng và phát triển bởi Lê Trọng Duy - GV Vật Lý - Trường THPT dl Triệu Sơn - Thanh Hóa và các đồng sự.
Hãy chung tay vì nền giáo dục Việt Nam ngày càng phát triển!
http://hocmaivn.com - Mạng học tập, giải trí trực tuyến miễn phí vì mục đích giáo dục
Giáo án vật lý, bài giảng vật lý, đề kiểm tra vật lý, đề thi HSG - CASIO vật lý, luyện thi trắc nghiệm vật lý,...

Xây dựng và phát triển bởi Lê Trọng Duy - GV Vật Lý - Trường THPT dl Triệu Sơn - Thanh Hóa và các đồng sự.
Hãy chung tay vì nền giáo dục Việt Nam ngày càng phát triển!

More info:

Published by: leduy0812 on Feb 14, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/06/2014

pdf

text

original

 
Gi¶I c¸c bµi to¸n vËt lý trªn m¸y tÝnh cÇm tay
Bµi 1: Cho con l¾c lß xo d®®h theo ph¬ng th¼ng ®øng vËt nÆng cã khèi lîng m = 400g,lß xo cã ®é cøng K, co n¨ng toµn phÇn E = 25mJ. T¹i thêi ®iÓm t = 0, kÐo m xuèng díiVTCB ®Ó lß xo gi·n 2,6cm ®ång thêi truyÒn cho m vËn tèc 25cm/s híng lªn ngîc chiÒu d-¬ng Ox (g = 10m/s
2
)a. CM vËt d®®h.b. ViÕt PTD§
C¸ch giiKÕt qu
Bµi 2: Mét con l¾c cã chiÒu dµi l, vËt nÆng khèi lîng m, kÐo con l¾c ra khái VTCB mét gãc
α
0
råi th¶ kh«ng vËn tèc ®Çu. ¸p dông: l = 1m, m = 100g,
α
0
= 6
0
1. LËp BT vËn tèc t¬ng øng víi li ®é gãc
α
suy ra BT vËn tèc cùc ®¹i.2. LËp bt lùc c¨ng d©y øng víi li ®é gãc
α
. Suy tab t lùc c¨ng d©y cùc ®¹i, cùc tiÓu.
C¸ch giiKÕt qu
 
Bµi 3: T¹i mét n¬i nang b»ng mùc níc biÓn, ë nhiÖt ®é 10
0
C, mét ®ång hå qu¶ l¾c trongmét ngµy ®ªm ch¹y nhanh 6,48 (s) coi con l¾c ®ång hå nh 1 con l¾c ®¬n thanh treo conl¾c cã hÖ sè në dµi
α
= 2.10
-5
-1
1. T¹i VT nãi trªn ë thêi gian nµo th× ®ång hå ch¹y ®óng giê.2. §a ®ång hå lªn ®Ønh nói, t¹i ®ã t
0
6
0
C, ta thÊy ®ång hå ch¹y ®óng giê. Gi¶i thÝchhiÖn tîng nµy vµ tÝnh ®é cao cña ®Ønh nói so víi mùc níc biÓn. Coi tr¸i ®Êt lµ h×nh cÇucã b¸n kÝnh R = 6400 km.
C¸ch giiKÕt qu
 
Bµi 4: Cho m¹ch LC: bé tô ®iÖn C
1
//C
2
råi m¾c víi cuéc c¶m L m¹ch dao ®éng víi tÇn sègãc
ω
= 48
Π
Rad/s. NÕu C
1
nèi tiÕp C
2
råi m¾c víi cuén c¶m th× m¹ch dao ®éng víi tÇn sègãc
ω
'
= 100
Π
Rad/s. TÝnh tÇn sè dao ®éng cña m¹ch khi chØ cã mét tô m¾c víi 1 cuénc¶m.
C¸ch giiKÕt qu

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->