Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Apgaismibas Jedziens

Apgaismibas Jedziens

Ratings: (0)|Views: 259|Likes:
Published by parmenids

More info:

Published by: parmenids on Feb 14, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/14/2010

pdf

text

original

 
Apgaismibasjedziens
Kopssenseniemlaikiemapgaismibaprogresejosasdomasanasplasakajanozimeirstadijusisevmerl;datsvabinatcilvekusnobailemuniecelttoskungavieta.Tacupilnibaapgaismotozemeslodiapspidtriumrejosasnelaimeszvaigzne.Apgaismibasprogrammaparedzejapasaules
atbursanuI.
Tagribejaizgaisinatmitusunarzinasanamsagrautizteli."Eksperimentalasfilosofijastevs"Bekons1jautikaapkopojissosmotivus.ViJ)snicinatradicijasadeptus,kura"iesakumatic,kacitizinato,kotienezina;tacuvelak-kaviJ)ipasizinato,konezina.Letticiba,nepatikapretsaubam,neskaidribaatbildes,platisanasarizglitotibu,bailesrunatpreti,dzisanaspecinteresanta,pavirsibasavospetijumos,vardufetisisms,samierinasanasarnepilnigamzinasanam-tasvissirtraucejiscilvekapratalaimigamlaulibamarlietudabuuntavietasalaulajistoardikdienigiemjedzieniemunbezjedzigiemeksperimentiem.Varviegliiedomaties,piekadiemaugliemunpecnacejiemnovedissadadizmanigasavieniba.Iespiedmasina-sisrupjaisatklajums;lielgabals,kasneprasijadaudzatjautibas;kompass,kaszinamamera
1
Voltaire,LettresphilosophiquesXII,CEuvrescompletes.Ed.Garnier,Paris,1879.XlIsej.,118.lpp.
 
2524
Apgaismibasdialektika
bijapazistamsjauagriik,-ciklielaspiirmaiQ.asgantieatnesa:pirmaisziniitnesjomii,otraiskaravesanasjomii,tresaisfinansu,tirdzniecibasunkugniecibasjomii.Tiemvisiem,pecmanaspiirliecibas,cilveksiruzdiiriespavisamnejausi.Cilvekapiiriikumstiidejiidiirmeklejamsziniisaniis,partonaynemaziikosaubu.Tajiisirapsleptasdaudzastiidaslietas,kuraskaralinespetunopirktarvisiimsaviimbagiitibiim;kuriimviQ.inespetupaveletarvisiimsaviimpavelem;parkuriimviQ.uziQ.nesiunpienesejinekoneziQ.ounkuruizcelsmesvietiimnespejpielqiitviQ.ujiirasbraucejiunatkliijeji.Sodienmespiirvaldiimdabutikaiarsavuviedokliunesampaklautiviedoklavarai.Turpreti,jamesvaretunoniiktnotiispieizgudrosanas,mespatiesivaretutaipavelet."2KautarimatemiitikaBekonambijasvesa,tomerviQ.sirlotilabisaskatijistiisziniitnesprincipus,kuraaizsiikiispecviQ.a.ViQ.aaprakstitiilaimigiilaulibastarpcilvekasapratniunlietudabuirpatriarhiila:miiQ.ticibupiirvarejusaisapratneiirjiispejpiirvalditatburtodabu.Ziniisanas,biidamasvara,nepazistnekiidusierobezojumus-nedzattiecibiiuzradibaspaverdziniisanu,nedzattiecibiiuziztapsanupasaulesvarenajiem.TiisklausauZQ.emigajamneatkariginoizcelsmes,tiipatkiibUrZuiiziskiissaimniecibasmerlriemfabrikiiunkaujaslaukii.TehnikalreniQ.iemnay
Apgaismibasjedziens
pieejamatuviikkiitirgoQ.iem:tiiirtikpatdemokriitiskakiiekonomiskiisistema,lidzarkurutiiattlstiis.Tehnikairsoziniisanubiitiba.Tiinetiecasnedzuzjedzieniemunteliem,nedzuzatziQ.asburvibu,betganuzmetodi,citudarbaizmantosanu,kapitiilu.Tiisdaudziislietas,kuriim,pecBekonadomiim,veljiitieksaglabiitiim,pasasirvieninstrumenti:radiokiisublimetaiespiedmasina,izniciniitiijskiiefektiviikaartilerija,distancesvadibakiiuzticamiikskompass.Tas,kocilvekivelasiemiicitiesnodabas,ir-kiidabuizmantot,laitouncilvekuspilnibiipiirvalditu.Nekamcitamnaynozimes.ApgaismibaindividavienaldzibiipretsevipasuirizdedziniijusipedejiisviQ.apasapziQ.aspaliekas.Tikaitiidadomiisana,kasirvardarbigapretsevipasu,irganastipra,laisalauztumitu.MiisdienufaktukiiresprieksiiariBekonanominiilistiskaiskredotiktuturetsaizdomiiskiimetafizika,untarnniiktosuzklausittopasupiirmetumutuksiiliekviirdibii,kurutasizteicasholastikai.VaraunizziQ.airsinonimi.3NeaugligiiizziQ.asburvibaBekonam,tiipatkiiLuteram,slrietpiedauziga.Irvajadzigsnejautasapmieriniijums,kurucilvekisaucparpatiesibu,betgan"operiicija",efektivaprocediira."Ziniitnespatiesaismerlris"irmeklejamsnejau"ticamiis,uzjautrinosiis,godpilniisvaiefektiviisruniis,nearikiidosizskaidrojososargumentos,betganricibii,darbiiunlidzsimnepazistamudetaluatkliisaniidziveslabiikamiekiirtojumam
3Sal.:Bacon,NovumOrganum,a.a.O.XIVsej.,31.Ipp.
 
26
Apgaismibasdialektika
unizlidzesanaitaja".4Navvajadzwasnedzpecnoslepumiem,nedzaripecvelmestosatklat.Pasaulesatbursananozimeanimismaiznidesanu.Ksenofansapsmejdaudzosdievus,jotievisassavasnejausajasunsliktajasipaswaslidzinascilvekiemsaviemraditajiem.Savukartjaunakalogikaikdienalietotovalodupielidzinavilt?tammonetam,kolabakblituaizstatarneitraliemspeluzetoniem.Pasaulekllistparhaosu,savukartsinteze-parglabil,lu.Starptotemadzivnieku,garuregasapl,liemI1unabsollitoidejunaynekadasatsl,drwas.Celapiejaunlaikuzinatnescilvekiatsakasnojegas.Jedzienuvil,liaizstajarformulu,celoni-arkartuluunvarblitwu.Celonisbijapedejaisfilosofiskaisjedziens,arkurusamerojaszinatniskakritika-s~ietamitadel,katasvienigaisnovisamsenajamidejampieteicastasricwakaradosaprincipapedejasekularizacija.Substance,kvalitate,ricwaunpaciesana,esamwaunklatesamwa-filosofijakopsBekonavelejassosjedzienusdefinetlaikmetigagara,turpretizinatnejauvispariztikabezsadamkategorijam.Tasbijanovecasmetafizikasparipalikusie
IdolaTheatriIII,
unjausavalaikataspastavejakasenaspagatnesblitl,luunspekupieminek}i.Mltostieskaidrojaunsasaistijadzivibuunnavi.Kategorijas,arkurupalidzibuRietumzemesfilosofijanoteicasavumlizigodabaskartwu,iezimejatasvietas,kurasieprieksiel,lemaOknossunPersefone,Ariadneun
4Bacon,ValeriusTerminus,ofInterpretationofNature.MiscellaneousTracts,a.a.O.Isej.,281.lpp.Apgaismibasjedziens
Nerejs.Pirmssokratiskiekosmologiskaidrifiksesasparejasacumirkli.Mitrais,nenos~irtais,gaiss,uguns,kastiekminetskadabaspirmviela,irpirmieracionalizetiemitiskaverojumanosedumi.Tapatkatieteliparpasaulesradisanunostraumesunzemes,kuripiegrie~iemnonacanoNllasapkaimes,pievil,liemk}uvaparhilozoiskiemprincipiem,parelementiem,arimitiskodemonuaugligadaudznozimwaapgarotaparvertasparontologiskoblitwutiroformu.VisbeidzotlidzarPlatonaidejamariOlimpapatriarhalosdievusparl,lemafilosofiskaislogoss.Apgaismibasavukartmetafizikasplatoniskajaunaristoteliskajamantojumapazinasenosspekusuncentasiznidetuniversalijupatiesumukaaizspriedumu.Visparigojedzienuautoritatetadomajassaskatambijwudemonuprieksa,arkuruatteliemcilvekimagiskaritualacensasietekmetdabu.Nosamirklamaterijaiirjatiekparvalditaibezillizijamparkadiemvirzosiemvaiieksejipiemitosiemspekiem,parkadamapsleptamipaswam.Kasnevelasiek}autiesapre~inamwasunnoderwasmeros,tasapgaismwais~ietaizdomigs.Jataspejizverstiesnetrauceti,bezarejasapspiesanas,tavairsnayapturama.Vil,laspasascilvecesidejaineklajaslabakkasenakajamuniversalijam.Lidzarkatrugarigupretestwu,arkurutasastopas,tasspekspieaug.5Tastadel,kaapgaismwamitavelnesaskatasevi.Laiuzkadiemmitiematsauktospretestwa,jauartovien,kasada
5Sal.:Hegel,PhiinomenologiedesGeistes.Werke.Band
n.
Berlin,1832.
410.
flpp.
27

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->