Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
26Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Aryana Havah - Egy földönkívüli lény vallomásai

Aryana Havah - Egy földönkívüli lény vallomásai

Ratings: (0)|Views: 2,911|Likes:
Published by lacati7005

More info:

Published by: lacati7005 on Feb 14, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/21/2011

pdf

text

original

 
<-\
o
h#~_~
cc,',~••~:,",~:.
-ir-;".
."';--:""'"..,;;,:::·,,,,-,,;;,-,,:,~~z<:.,...•••
,,,;>"~~~"-~"-;~-:;~N-···.V""···
Egy
fölnkívülinyvallomásai
törekednek,hogyazemberifeltételeknekelegettegyenekésmegpróbálnakebolygó frekvenciájárahangolódni,hogybeilleszkedjenekarsadalombaéstagjailegyenekannak, ARYANAHAVAH
Inuaki,abenneméreptilián
Mindigaztállítom,hogyszükséglenneegyfelnőttekiskolájára,amelykötelezőlenneegylélek vigrahozásaelőtt.Fölöslegesagyermekeketállandóanajándékokkalésjavakkalelhalmozni, nekikszeretetrevan
szükségük,
törődésreésfigyelmességre,demivelmiidőhiánymiatt,vagy azértmertlságosanstresszesek,radtakvagyunk,eltaszítjukőketmagunktól,szobájukba küldjükvagykiküldjükjátszani,vagymégrosszabb:másokrabízzuk,hogyfoglalkozzanak vek,szükségleteikkelésgondjaikkal,tanításukkal,majdbbaztkérdezzük,hogykihez hasonlítezagyermek,erőszakosvagyfélénk,kitőlörökölteeztakegyetlenségetvagyezta hangnemet.Acsaládbanmindenlehasonlóságokatkeresünk-ésmindigmegtaláljuka genetikaivonalleggyenbbláncszemét-azzalaszánkkalcsináljuk,hogyelrejtsükmagunk előlakudarcunkat,aszembeszegüljünkvalamivel,hogyátverjükmagunkat,dealelkünk
mélyén
ottlapulahíbásidentitása,azabennfentes,akisohanemkerülleleplezésre,nemmutaljamega világelőttönmat,ahibás,akimégatudatosságszintjéresekelsohasem.
Megzóvallomásokaldltjáról,jelel/él
és
jövőjéről
Eredeticím:Inuaki,reptilianuldinmine deHavah,Aryana
Dezvaluiritulburatoare'despretrecutul,prezentulsiviitorulPamantului
Ezzel
zdök
nap,mintnap.Van,amikorgyőzök,van,amikorveszítek,vagynemtörténik semmi,deamitbiztosanelmondhatók,azatény,hogyaterápiásbeslgesutána
szülők
ésgyermekekközöttlétrejönegyaprókapcsolódásipont,egyfényesösszekötőfonal,amiminden
öleléstől
vagyszótól,mindenelolvasottmesétőlvagyesticktóInövekszikésvastagszik. ORFEU2000,BUKAREST,2009
Magyarraforditotta:gorillabacsi
Elsősorbanszeretnékegypárszótmondanimagamról.Nemvagyokkönnyüszemélyiség, ellenkezőleg,egyikevagyokazoknakazembereknek,akikkeresnek,kutatnak,kritizálnakés nemannyiraatudományosmegállapításokrahelyezikalogit,mintinkábbasajátmegélésekre éstapasztalatokra.Nemmondhatornazt,hogykezdőlennékaparanormálisjelenségekterén, mivelméggyermekkoromótaüzeneteketéskommunikációkatkapok,deavégzertségemböl kifollagelőszörabeszélgetőtárshibáirafigyelekéscsakunaaképességeire. Oe
térjünk
visszaamitörténetünkhöz.Arraemlékszern,hogyfelhősnrireggelvolt.Nyomós, fullasztóidőjárás.Úgydönttem,hogykinyitomazablakotazzalaszándékkal,hogyazenyhe kellemetlenérzéstelütiafrisslevegőillata.Neméreztemmagamasajátrömben,gyenge nyomástéreztemasolar-plexus(köldökcsakra-aford.)ján,tudtam,hogyezanyomásazén belriasztásom,amelyaztjelziszámomra,hogykevésbérokonszenveseseményekfognak velemtörténni.Teljesszívembőlaztreméltem,hogyezegyhamisriasztás,miveltudtam,hogy egyújfcskafogjönni. EIkellmondanom,hogypszichológusvagyokésnagyszbengyennekekkelfoglalkozom. Mindenkorosztálybólésmindenszociáliskategóriábóljönnekhozzámgyermekek.Vannak olyangyermekeim,akiknekaszüleittanítanikéneésolyangyermekeim,akikkomoly beilleszkedésigondokkalszködnek.Egyesekönrnagukbarkóznak(introverltak),mások gazdagérzelmimegnyilvánulásokatmutatnak,dernindannyianszellemilények,akikarra Amegadottidőpontbanérkezikarendelőmbeazédesanyjával. Asarjadék,egycsodálatosgyermek,égszínkékszemekkel,összeborzoltgesztenyebarnahajjal, nemteljesenújfarmernadrágbaéssárgapólóbaöltözve,amelyeneztírja:Loveme.
 
Arragondolok,milyenjólenne,hamindengyermekruhájárafelírnánk,hogySzeressengem.Ily donnemfelejtenénkel.Hosszasanrámz,majdharozottanelhelyezkedikafotelben. Megtudom.rrolvastamabeteglapjában.hogyDávidnakvják(nemezaz
Ő
valódineve)és7éves.Áltabanegykisalkalmazkodásiiután,miutánérzem,hogytudokkommunikálnia gyermekkel,megkéremaszülöt,hogyrjonmegaváróteremben,demeglepetésemreDávid vosrakérifelazédesanyját. Nyugtalannáválokareakciójától,mivelnememlítettemsemmihasonlótésmegpróbálom kideríteni.Megtudomle,hogyazérthoztaideazédesanyja,mertolyan"hangothallafejében, minthaegytelefonszólnahozzá",amelybeszél,ésakarvaakaratlanullaszol,amelysegíti abban,hogyanpjenát
lönböző
fokozatokat,amelymindighelyeslaszokatadneki. Megkérdemle,hogyvjákaztahangot,mire
ő
Agthonnaknevezi,éselmondja,hogyazegy másikkonstellációból(csillagrendszerböl)jön,ahonnanőisreinkamácvalérkezett,és kapcsolatbanmaradveleezenaldönvalóteljesitttartózkodásaalatt.Megkérdem.hogy mennyiideigmaradnálunkésaztlaszolja,hogyhaamostaniévekbenszámoljuk.akkor körülbelül200évig,dehamarosansképpenfogjukszámolniazidőt,ésezértnemtudjanekem megmondani.Majdnemegyórátbeszélgettünkésmcgledtemalaszaiérettségénésalaposságán.A beszélgetéssoránmegállapítottam,hogyegyeslaszokata"fejébenletelefonhangja"adta. Mielőttkilépettaszobaajtaján,felémfordultésaztmondta,mikoraazelőttnapesteaz édesanyjátólmegtudta,hogymaidekellnnie,Akthonaztmondtaneki,hogyadjaátazüzentet apszichológusnak,hogymegkéri,mindent,amilbeszélnifog,írjonleegynyvbe,annak ellenéreis,hanemtetszikaznekiésugyanakkorhiggyeel,hogymindenvalóságos,ésne .sajnáljaaztat,amitreggelotthoneltört,amikormegpróltabecsukniazablakot. Elképzelhetik,abbanapercbenmilyenfélelemfogottel,leg,hogyegyedülvoltam,akiezta dolgottudta!
~-
.
',~j.;"Ó~:;;'::-.'::'-"~~.",,;:.-~-:::..;
~S.:.:".->-i&_~.;;,~;:·.;t:"~;".
·'''<':''-.,~,:.~~-
-:'.:.~::.:::...:~;;;..;;;.:::;a~.?::k;;';.'2..:i.;.~~c_;%.~;;;..:.:::;.;:7.:{;.'.:.::7:;?·;}(:Z,.;::::~:~~::;5~:[:.
ii:=i:,":=:'.~;~~::~~)(;j;'~~-;:'::.:;;'
..1....,,;.:..::;,,~~-.:;..:_.
-L
Abbanpillanatbanmegkaptamavisszajeltannak,hogyminden,amitátélt,valóságosvolt. Olyanvolt,minthaegynagyhulmemelkedettvolnafelaszememelőtt.Akkorrealilódott bennem,hogyazelpzeléseim,amelyekbőlkiindultam,annakellere,hogyazokaszakmai hátterembőlszármaztak,mintlulaz,hogyamithallazemberazegygespzelet szülernye,egyszkizofréntermészetűezoriásmellés,vagyegyolyan
típusú
kornrnunikáció eredménye,amelyönmagunkaksoknálmagasabbravalóhelyelfakad,hogy lönzzünkarnyezetünktöl,mindalaptalanakvoltak. Ígykeltemmaazíszerepébe.Megpróbáltam,természetesenaz
ő
utasításaialapn,minden fontosüzenetetösszegjteni.Ugyagyfogomvisszaadni,ahogyanazokérkeztek,anéll, hogyvalamitjavítanékrajtuk,azeredetiségüketéstisztagukatörizvemegezáltal. Előreisköszönöm,hogyidőtszentelnekennekanyvnekazelolvasásához.Egyesek hülyeségnekfogjákgondolni,sokmegfogjákérteni.Az
előzőektől
bocsánatotkérek,abbieknekaztnom,hogytalkmegazutatéstudatosuljonbennükaküldetésük.
1.
Amásodiktalálkozásnálegykicsitközelebbinekéreztemmagamehhezagyermekhez.Úgytűnt, mintharrégótaismerjükegymást,sőt,kialakultközöttünkazaszoros,bensőségeskapcsolat érzése,amelycsakagibarátokközöttszokottmegnyilvánulni. Megkérdeztemle,hogylennenyelmesebbneki,hardésekettermékfel,vagyhagyom, hogyökezdjenelmesélni.Egykisgondolkosutánaztlaszolta,hogyszeretné,haén rdeznék. Aryana:Hogyhívnakgedezenaldön? Dávid:Dávid. A:Vangmásnevedis? D:Mostnincs.Soknevemvoltmég,demostcsakegyvan.
 
A:Hogyszeretnéd,hogyvjalak? D:vid. A:Miért? D:Mertezajelenleginevem. A:Azelejénaztmondtad,hogyegymásikbolygórólérkeztélreinkarnációval.Tudod,hogy vjákaztabolygót?
'"
D:InuánakvjákésközelvanazOrionhoz. A:Ésalakóitszinténinuáknaknevezik? D:Nem,inuakiknakhívják. A:Tehátteinuakivagy? D:Inuakivoltam,mostldivagyok. A:Milyenarégibolygód? D:SzebbaFöldnél. A:Ugyagynézki? D:Majdnem.Vannakvizei,hegyei,síkságai,demásanövényzete.Azottanifáknaknagyjából olyanszínűkvan,amelyhasonlítazitteniezüsthöz,csakegykicsitvilágosabb. A:Vannakévszakaitok?
o
D:Igen,denemolyanok,mintitl.Ottsohasincstél,nemlétezikhó.Csake.Ésafáknaknem hullnaklealeveleik.Ésnincsenmeleg,ahogyittnyáronszokottlenni. A:Vannaktengereitekésóceánjaitok? D:Igen,atengereketavata-nakésazóceánokatsurim-nakhivják.Vannakhalaink,csakmás szinűkvan.Valójábanmindennekmásszínevan. A:Milyenszínevan? D:Másféle,nemtudom,hogymondjam,ugyanazokaszírnyalatok,csakegykicsit halványabbak.Apirosnemolyanpiros,mintitt,hanemolyanpiros-fehér. A:Vagyisrózsaszín?
.~:-"'~:",:..:;.~·:-;·:...~_~,;,:::·.•:::,;.<;.,,:.,..2:2"::::-~',{~·::.:-·X-..
·i~~•--~"~:._:•
;~:..:;.:.:.:~,,~
.
;~'":''...~:,;:fMC=-.i~-i-_-:.~::.::..2;.;·_;;·:;.~.S::.:.i.;:::-Z~:.t.::::;:~::r.::·:..
-:.i•
·;6::.~:.:::.'..;.~»:;:...,:-
'""
".::-:;.~-?~~~.~..:.{;:::..
o.,••.•..::.•~:'.:.:-~:~.•;:.
D:Nem,egykesespiros,minthafehéretadnálhozzá. A:ÉsazinuakikmiIyenek?Emberek? D:Nem,inuakik.Nagyonhasonlítanakagyíkokhoz,deazemberekhezis. A:Vagyisllők? D:Nemhüllők.Jnuakik. A:Elmondanád,hogyannézkiegy? D:Magasak,rülbelül,mintatekönyvespolcod(2rn),lábonállnak,tkezükvan,mint nekünk,deháromujjuk,hasonlóanjárnak,annyiakülönbség,hogyvastagéserősfarkukvan. Fehérbőrük
és
arany-ibolya
színű
szeműkvan,ésúgybeslnek,mintmiés
ők,
A:Hogyélted:mint
ők?
D:Vagyisgondolatban.Mondanakvalamitgondolatbanésabbiekhallják. A:Ezegyfajtaüzenet,amilyentteisszoktálkapni?
D:
Igen,persze. A:Ésabőrükmilyen?Pikkelyes? D:Nem,puha,mintamnk,rsonyos,denincsenhajukésszőrzetük. A:Vannakfogaik?D:Igen.
.
~}
A:Mitesznekezekiazinuakik? D:Ételt,akárcsakmi,destnem.Olyasmiveltáplálkoznak,mintamitmizöldségneknevezünk, gyümölcsökkelésmagokkal. A:Ezeketanövényeketamimódszereinkhezhasonlóantemnesztik? D:Hasonlóan,denemtartolyansokáig. A:Hogyértedezt? D:Ottbeteszelegymagotaldbe,hozzáadszegykivizetésarragondolsz,hogymilyen gyorsankelleredménytelémedvele,ésazakkorjelenikmeg,amikorraaztmeghatároztad.

Activity (26)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Edina Horváth liked this
medina7 liked this
Gabo-1 liked this
esolight liked this
BakosGabriella liked this
Apró József liked this
660116 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->