Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
38Activity
P. 1
teori-24-2

teori-24-2

Ratings: (0)|Views: 22,830 |Likes:
Published by yasinunlu

More info:

Published by: yasinunlu on Feb 15, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

07/19/2014

pdf

 
<
ĒŘ OLNĒHLELZCSEL SLRCELH ËLECŘOLELZ@LĒŘËĒ WLĘECĘC YF ĒŘ KÕYFHEĒĘĒ PF@JĒZEF
Wah sļeelz`l cő olnchfefzchch nveelhļoļ ëan iltel lzpoļőpļz( Jvhl rlzlefe aelzln `l% cőolnchfefzchch nveelhļoļ fwhlwļh`l ëan wlsļ`l nltlelz ofs`lhl kfeofnpf`cz(Ēő olnchfefzchch nveelhļoļh`l cnc põzeõ zcwn ylz`ļz( Ēnc ëfőcp nltlsl zlwpelholnpl`ļz(Jvhelz`lh jczchgcwc> Pzlicn nltlwļ hcpfecđch`fnc nltlelz`ļz( Pzlicn nltlelzļ% Õenfoctch jõsõn  rzajefoefzch`fh jczc`cz( Ēő olnchfefzchch ëađleolwļ jv rzajefoc `lml `l lzpļzolnpl`ļz(Ēő olnchfefzc hazole őlzpelz`l cő slroln cëch nveelhļeolnpl`ļz( Lhgln tlolh tlolh pzlicđf`f ëļnoln `vzvovh`l`ļz( Jltfh `f pzlicnpf ëleļőoln `vzvovh`l`ļz( Õenfoct`f cőolnchfefzchch tlolh tlolh chwlh yf sõn plőļolwļh`l `l nveelhļe`ļđļ kùzõeofnpf`cz(Ēő olnchfefzc `lml ëan cő cëch mltļzelh`ļđļ cëch pzlicn őlzpelzļhl vskvh aeolsljceofnpf`cz(Kfhcő aeljceofnpf% vtvh aeljceofnpf% sfpfzec wchsle wcwpfoefzc aeolsljceofnpf`cz( Jõpõh jvhelz% pzlicđc taz `vzvol `õőõzofnpf% pzlicn nltlelzļhl wfjfr aeolnpl`ļz(Ùzhfđch% kfgf nlzlheļđļh`l% lznl elojlelzļ% nf`c kùtefzc aeolslh jcz pzlnpùzõh ùhõhõtfëļnolwļ ëan jõsõn jcz pfmecnf`cz( Jvhvh kcjc% sfpfzec ļőļnelh`ļzol yf cőlzfpefofwc slrļeoloļőkfhcő lzlëelzl zlwpelholwļ% pzlicn pfgzõjfwc ëan aeolslh% fmce aeolslh wõzõgõefzch cő olnchfwccef pzlicđf ëļnolelzļ nltl wfjfrefzc`cz(Ēőpf jv wfjfref> Ēő olnchfefzchch mfo cősfzc őlzpelzļhl -cő őlzpelzļhl# vskvh aeolwļ yf mfo `f%pzlicđf ëļnlglđļ tlolh pzlicn őlzpelzļhl vskvh aeolwļ yfsl vskvh mlef kfpczceofwckfzfnofnpf`cz(Jvhvh slhļh`l% Ēő Olnchfwchc nveelhlh arfzlpùzõh mfo ëleļőol őfnechc jcefh% olnchfscvwplgl% olmlzfpef% nveelhljcefh jcz ncőc aeolwļ% mfo `f jv olnchfsc pzlicnpf nveelhljcefgfn vwpl jcz wõzõgõ aeolwļ eltļo`ļz(Fohcsfpec ëleļőol% lzlgļ fohcsfpec wõzof% pzlicn nltlelzļhl yf cő nltlelzļhl wfjfr aeololn  jõsõn azlh`l chwlh ilnpùzõ cef cekcec`cz( ARFZLPÙZ YF WÕZÕGÕ cef cekcec`cz(Ëõhnõ >
 
Olnchfsc fohcsfpec wõzfgfn yf nveelhlgln aelh arfzlpùz`õz(
 
Olnchf`f leļhlgln pf`jczefzc lelgln yfsl le`ļzlgln aelh schf arfzlpùz`õz(
FH FOHĒSFPEĒ ËLECŘOL SÙHPFOĒ
 OFYGVP JĒEKĒ YF PFGZÕJFWĒ ĒEFARFZLPÙZEFZ PLZLICH@LH JVEVHLGLNPCZ 
 
:
Jvhv wùsefznfh% mfz őfs arfzlpùzõh fech`f% jõpõh ofwvecsfp ah`l% jcz nltl aevzwl nvwvz schfah`l% jlőnlelzļhļh -Ēőyfzfhch% c`lzfgcefzch%Õhcyfzwcpfefzch% @fyefpch% Oceefpch% y(w(# slrlglđļmfzmlhkc jcz őfs sanpvz őfnech`f lhelőļeolwļh(Jvhv jùsef wùsefofnpfnc olnwl`ļoļt% fohcsfpec ëleļőol mvwvwvh`l% nltlelzļh ùhefhfjceofwcmvwvwvh`l% ËLECŘLHELZCH% ARFZLPÙZEFZĒH% WÕZÕGÕEFZĒH ËAN ÙHFOEĒAE@VĘVHV JFEĒZPOFNPĒZ(Fejfppf Ēőyfzfhch ëan lđļz sõnõoeõeõnefzc ylz`ļz( Oa`fzh yf wlđeļneļ pfnhaeadcsc plncr fpofn%ëleļőlhļhļ fđcpofn% @fhfpefofn% slheļő `lyzlhļőelzļhļ `õtfepofn% pfőycn fpofn% ù`õe yfzofn%gftl yfzofn% oapcyf fpofn% lhhf jljlhļh ëagvđvhv nazvsvr naeel`ļđļ kcjc nazvsvr naeeloln Ēőyfzfhch yf cőyfzfh yfncec `vzvovh`lnc% cőyfzfh l`ļhl focz naovpl f`fh ncőcefzch lđļz sõnõoeõeõnefzc`cz(ĒŘYFZFH YF Ē@LZFGĒEFZ% Mfzmlhkc jcz nltl% slzlelhol yf ùeõo `vzvovh`l% jv lđļz sõnõoeõeõnefzc wfjfjcsef% ol``c yf olhfyc wazvoevevn lepļhl kczfzefz( Jv wazvoevevn ëan lđļz jcz wazvoevevnpvz( Ëõhnõ chwlhļh wlđeļđļ% glhļ% mfzmlhkc jcz vtyv% rlzlsel rveelùeëõefofsfgfn wfycsf`f nļsofpec`cz( Ēhwlhļh mlwplelholwļhl% jcz vtyvhvh san aeolwļhl yfslùeofwchf wfjfr aeoln olhfyc sùh`fh wazvoevevđv ëan jõsõn aelh aelselz`ļz( ĒŘYFZFHEFZ YF Ē@LZFGĒEFZ JV JĒEĒHËEF% JV WAZVOEVEVN @VSKVWV ĒEF ËLECŘOLELZC%PF@JĒZEFZĒ LEOLELZC% FH WLĘECNEC PFNHAEADĒSĒ NVEELHOLELZC%ËLECŘLHELZCHC FĘĒPOFEFZĒ% @FHFPEFOFEFZĒ% OÕNLILP YFSL GFTLYFZOFEFZĒ% OAPĒYF FPOFEFZĒ KFZFNEĒ@ĒZ(@FYEFPĒH `f% Ēőyfzfhch jv lđļz sõnõoeõeõnefzchc mliciefpofn cëch ëleļőolwļ% ol``c yfolhfyc conlhelz mltļzelolwļ% fđcpco yf `fhfpco mctofpefzch`f slz`ļogļ aeolwļkfzfnofnpf`cz(Wfh`cnlelzļh jv mvwvwpl `fwpfn yfzofwc% Õhcyfzwcpfefzch nlpnļ`l jvevholwļ% Jõpõh Oceefpch jvnahvsl nlil sazolwļ% slz`ļogļ aelwļ kfzfnec`cz(Ëõhnõ% nlsjaelh wlđeļn jctco wlđeļđļoļt% nlsjaelh glh jctco glhļoļt`ļz% narlh jctcovtyvovt`vz% lđelslh lhloļt`ļz jljloļt`ļz jlgļoļt`ļz nlz`főcoct`cz lznl`lőļoļt`ļz% `venlelh főcoct`cz% sfpco yf ùnwõt nlelh fyel`ļoļt`ļz% tlzlz kùzfh lgļ ëfnfh Oceefpcoct`cz(Jv `fzpef `fzpefhofn eltļo% jv cőf kùhõe yfzofn eltļo(Jv mvwvwpl fđcpco ëan ùhfoec`cz( Mfz wfycsf`f fđcpco ùhfoec`cz(Ilnlp vwplelzļh fđcpcoc `lml jcz `cnnlpef slrļeolwļ kfzfnec`cz( Arfzlpùzefz yf wõzõgõefz wļn wļn fđcpceofec`cz(
 
Jcekcefzc sfhcefhofec`cz(
 
Jce`cnefzchf chlholelzļ wlđelholeļ`ļz(
 
Jce`cnefzc yf chlh`ļnelzļ pf`jczefzf vsol mvwvwvh`l leļőnlheļn nltlholelzļ wlđelholeļ`ļz(
 
Ncőcsf% nfh`chc `fhfpefsfjceof nljcecsfpc nltlh`ļzļeoleļ`ļz(
 
Fohcsfpwct ëleļőlhelzl% parevovh `fhfpefofwc wlđelholeļ`ļz( Ofhic nlov jlwnļwļ jfzplzli f`ceofec% oõwrfp nlov asv pfoch f`ceofec`cz(
 
7
Ēő olnchlwļ nveelhlh ncőcefzch jv nahv`l fmce ncőcefz aeolwļ kfzfnec`cz( Ēő% fmechf yfzceofec`cz(Jv ncőcefz fmce mlef kfpczceofec`cz(Fmce ncőchch fmce ae`vđvhv cwrlp f`fjceofwc cëch fmecsfpchch aeolwļ kfzfnec`cz( Ēő Olnchfwcnveelhļgļelzļh`l cnc põzeõ fmecsfp ylz`ļz( Jczchgcwc ĒŘ OLNĒHFWĒ NVEELHOL SFPNĒJFEKFWĒ -ARFZLPÙZ JFEKFWĒ#% cnchgcwc cwf K WCHCIC WÕZÕGÕ JFEKFWĒ`cz(Fđfz Ēő Olnchfwc Arfzlpùzõ PZLIĒĘF ËCNOCSAZWL -Ēő olnchfwchc pzlicnpf nveelhoļsazwl#wl`fgf cősfzc mv`vpelzļ cëch`f ëleļőļsaz cwf K wļhļiļ Wõzõgõ Jfekfwc leolwļ tazvhevevđv sanpvz(Wl`fgf ARFZLPÙZ JFEKFWĒ sfpfzec`cz(Fđfz Ēő olnchfwc pzlicnpf `f nveelhļeļsazwl K WCHCIC WÕZÕGÕ JFEKFWĒ leļholwļ tazvhev`vz(Arfzlpùzeõn% ëleļőolhļh hlwļe slrļeolwļ kfzfnpcđchch jcechofwc% wõzõgõ jfekfwchf wlmcr aeoln cwf% cő olnchfwc cef pzlicnpf hlwļe mlzfnfp f`cefgfđchch jcechofwc `fofnpcz(ARFZLPÙZ JFEKFWĒ-Ēő Olnchfwc Nveelhol Sfpnc Jfekfwc# SFPNĒEĒ PFNHĒN FEFOLHELZ PLZLICH@LH YFZĒEĒZ(Jv jfekfsc mlhkc nvzvo yf nvzvevőelzļh yfzfgfđc% hf põz jcz fđcpco wahzlwļh`l yfzcefgfđc jfeczefhocőpcz(Jv fđcpcoefz`f>
 
Ēő Olnchfwchch Pfnhcn slrļwļ% ùtfeecnefzchch jlőeļgl wcwpfoefzch-Lzlgļh plhļpļeolwļ% oapaz%kõë lnplzol azklhelzļ%mc`zaecn wcwpfoefz% rhùolpcn wcwpfoefz(( Y(W(# ùđzfpceofwc%
 
Ēő Olnchfwchch mfz põzeõ lplőolh yf fncrolhelzļhļh plhļpļeolwļ yf vskvh nveelhļeolwļhļhùđzfpceofwc
 
Ēősfzch`f% lzltc`f yf nlzlsaevh`l fohcsfpec nveelhļeolwļhļh ùđzfpceofwc% lzlgļh lslzelzļ cefcekcec jcekc yfzceofwc jfgfzc nltlh`ļzļeolwļ
 
Ēő Olnchfwchch kõheõn% mlipleļn% lseļn% 9 lseļn rfzcsa`cn jlnļoelzļhļh ùđzfpceofwc
 
Ēő Olnchfwchch lzļtl jfeczpcefzchch ùđzfpceofwc% wõzõzgõ plzliļh`lh kc`fzcefgfn nõëõn ahlzļoelzļh ùđzfpceofwc
 
Olnchf fhfzdc plwlzzviv yf ëfyzf cecőncwchch lhelpļeolwļ
 
Ēő olnchfwchch põzõhf kùzf kfzfnec kùzõefh `cđfz jcekcefzch ùđzfpceofwcmf`fiefhofnpf`cz(Jv fđcpcoch% mfz kõh lepļőlz wllp `fzw yfzceofn wvzfpcsef <2/<6 kõheõn jcz wõzf`f ploloelhļz(Fejfppf <2/<6 kõh`f arfzlpùz sfpcőpczfjceofn oõonõh `fđce`cz( Jv cőch `f vwpl ëļzln cecőncwccëch`f slrļeolwļ% arfzlpùz nvzwv ùhgfwch`f jfeec jcz wõzf arfzlpùz slz`ļogļeļđļ -Slđgļeļn#slrpļzļeolwļ vskvh aevz(Jv fđcpco wahzlwļ% fđcpcefh ncőcefz copcmlhl pljc pvpvevz yf jlőlzļeļ aelhelzl Ēő OlnchfwcNveelhol Sfpnc Jfekfwc -Arfzlpùz Jfekfwc# yfzcecz(Jv jfekfsc lelh ncőc% cősfzc mv`vpelzļ cëch`f% pzlicđf ëļnol`lh% cő olnchfwchc nveelholsl mln nltlhļz(

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->