Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
اللائحة العامة للإخوان المسلمين في مصر

اللائحة العامة للإخوان المسلمين في مصر

Ratings: (0)|Views: 615|Likes:

More info:

Published by: عبدالمنعم محمود on Feb 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/25/2013

pdf

text

original

 
ﻦﻴﻤﻠﺴﻤﻟا
 
ناﻮﺧﻹا
 
ﺔﻋﺎﻤﺠﻟ
 
ﺔﻣﺎﻌﻟا
 
ﺔﺤﺋﻼﻟا
 
ةدﺎﻣ
)1(
ﺔﻴﺴﻴﺋﺮﻟا
 
تﺎﺌﻴﻬﻟا
 
ًﻻوأ
-
مﺎﻌﻟا
 
ﺪﺷﺮﻤﻟا
 
ﺎً ﻴﻧﺎﺛ
-
دﺎﺷرﻹا
 
ﺐﺘﻜﻣ
 
ﺎً ﺜﻟﺎﺛ
-
ىرﻮﺸﻟا
 
ﺲﻠﺠﻣ
 
ﺎً ﻌﺑار
-
تﺎﻈﻓﺎﺤﻤﻟا
 
ىرﻮﺷ
 
ﺲﻟﺎﺠﻣ
 
ﺎً ﺴﻣﺎﺧ
-
تﺎﻈﻓﺎﺤﻤﻠﻟ
 
ﺔﻳرادﻹا
 
ﺐﺗﺎﻜﻤﻟا
 
لوﻷا
 
بﺎﺒﻟا
 
دﺎﺷرﻹا
 
ﺐﺘﻜﻣو
 
ىرﻮﺸﻟا
 
لوﻷا
 
ﻞﺼﻔﻟا
 
ةدﺎﻣ
)2(
 ﻌﻟا
 
ﺪﺷﺮﻤﻟاﺔﺤﺋﻼﻟ
 
ﺎً ﻘﺒﻃ
 
ﻪﺗﺎﺻﺎﺼﺘﺧاو
 
ﻪﺗﺎﻴﻟﻮﺌﺴﻣ
 
ﻰﻟإ
 
ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑو
 
،ﺎﻬﻠﺜﻤﻣو
 
ﺔﻋﺎﻤﺠﻟا
 
ﺪﺷﺮﻣ
 
ﻮه
 
مﺎ
 
ﻖﺣ
 
ﻪﻟو
 
،ىرﻮﺸﻟا
 
ﺲﻠﺠﻣو
 
دﺎﺷرﻹا
 
ﺐﺘﻜﻣ
 
ﻦﻣ
 
ﻞآ
 
ﺲﻴﺋرو
 
ﺮﺼﻣ
 
ﻲﻓ
 
ﺔﻋﺎﻤﺠﻠﻟ
 
مﺎﻌﻟا
 
ﺲﻴﺋﺮﻟا
 
ﻮه
 
ﺔﻣﺎﻌﻟارﻮﻀﺣﺎﻌﻟا
 
ﺔﺤﺋﻼﻟا
 
ﻰﻟإ
 
ﻪﺑ
 
ﻖﻠﻌﺘﻳ
 
ﺎﻣ
 
ﻞآ
 
ﻲﻓ
 
ﻊﺟﺮﻤﻟاو
 
،ﺎﻬﺘﺳﺎﺋرو
 
ﺎﻬﺗﺎﻤﻴﻈﻨﺗو
 
ﺔﻋﺎﻤﺠﻟا
 
تﻼﻴﻜﺸﺗو
 
مﺎﺴﻗأ
 
ﻊﻴﻤﺟﺔﻣ
.
 
ةدﺎﻣ
)3(
ﺐﻴﻨﻳ
 
نأ
 
ﻪﻟو
 
،ﺔﺤﻠﺼﻤﻟا
 
ﻪﻴﻀﺘﻘﺗ
 
ﺎﻤﺒﺴﺣ
 
ﻪﺗﺎﺻﺎﺼﺘﺧا
 
ﺾﻌﺑ
 
لوﻷا
 
ﻪﺒﺋﺎﻧ
 
لﻮﺨﻳ
 
نأ
 
مﺎﻌﻟا
 
ﺪﺷﺮﻤﻠﻟ
 
ﺔﻋﺎﻤﺠﻟا
 
تﻼﻴﻜﺸﺗو
 
مﺎﺴﻗأ
 
ﻦﻣ
 
ﻚﻟذ
 
ﺮﻴﻏ
 
ﻲﻓ
 
وأ
 
ىرﻮﺸﻟا
 
ﺲﻠﺠﻣ
 
وأ
 
دﺎﺷرﻹا
 
ﺐﺘﻜﻣ
 
ﺔﺳﺎﺋر
 
ﻲﻓ
 
باﻮﻨﻟا
 
ﻦﻣ
 
ﻩﺮﻴﻏﺎﻬﺗﺎﻤﻴﻈﻨﺗو
.
 
ةدﺎﻣ
)4(
 ﺗ
 
وأ
 
ﺔﻳرﻮﻬﻤﺠﻟا
 
جرﺎﺧ
 
مﺎﻌﻟا
 
ﺪﺷﺮﻤﻟا
 
بﺎﻴﻏ
 
ﺔﻟﺎﺣ
 
ﻲﻓمﻮﻘﻳ
 
ئرﺎﻃ
 
رﺬﻌﻟ
 
وأ
 
ضﺮﻤﻟ
 
ﻪﻣﺎﻬﻤﺑ
 
ﻪﻣﺎﻴﻗ
 
رﺬﻌﻪﺗﺎﺻﺎﺼﺘﺧا
 
ﻊﻴﻤﺟ
 
ﻲﻓ
 
ﻪﻣﺎﻘﻣ
 
لوﻷا
 
ﻪﺒﺋﺎﻧ
.
 
ةدﺎﻣ
)5(
مﺪﻗﻷا
 
ﻢﺛ
 
لوﻷا
 
ﻪﺒﺋﺎﻧ
 
ﻪﻠﺤﻣ
 
ﻞﺤﻳ
 
ﻪﻣﺎﻬﻤﻟ
 
ﺪﺷﺮﻤﻟا
 
ةﺮﺷﺎﺒﻣ
 
نود
 
لﻮﺤﺗ
 
ﺔﻳﺮﻬﻗ
 
ﻊﻧاﻮﻣ
 
ثوﺪﺣ
 
ﺔﻟﺎﺣ
 
ﻲﻓدﺎﺷرﻹا
 
ﺐﺘﻜﻣ
 
ءﺎﻀﻋأ
 
ﻦﻣ
 
ﺮﺒآﻷﺎﻓ
 
ﺮﺒآﻷا
 
ﻢﺛ
 
باﻮﻨﻟا
 
ﻦﻣ
 
مﺪﻗﻷﺎﻓ
.
 
ﻲﻧﺎﺜﻟا
 
ﻞﺼﻔﻟا
-
ﻹا
 
ﺐﺘﻜﻣ
 
دﺎﺷر
 
ةدﺎﻣ
)6(
دﺎﺷرﻹا
 
ﺐﺘﻜﻣ
:
 
ﺎﻬﺗرادإو
 
ﺎﻬﺘﺳﺎﻴﺴﻟ
 
ﻪﺟﻮﻤﻟاو
 
ةﻮﻋﺪﻟا
 
ﺮﻴﺳ
 
ﻰﻠﻋ
 
فﺮﺸﻤﻟا
 
ﻮهو
 
ﺎﻴﻠﻌﻟا
 
ﺔﻳﺬﻴﻔﻨﺘﻟا
 
ةدﺎﻴﻘﻟاو
 
ﺔﻳرادﻹا
 
ﺔﺌﻴﻬﻟا
 
ﻮهﺎﻬﺗﻼﻴﻜﺸﺗو
 
ﺎﻬﻣﺎﺴﻗأ
 
ﻢﻴﻈﻨﺘﺑو
 
ﺎﻬﻧﻮﺌﺷ
 
ﻞﻜﺑ
 
ﺺﺘﺨﻤﻟاو
.
 
ةدﺎﻣ
)7(
دﺎﺷرﻹا
 
ﺐﺘﻜﻣ
 
ﻦﻳﻮﻜﺗ
:
 
دﺎﺷرﻹا
 
ﺐﺘﻜﻣ
 
نﻮﻜﺘﻳ
-
مﺎﻌﻟا
 
ﺪﺷﺮﻤﻟا
 
ﻦﻋ
 
ًﻼﻀﻓ
 -
ﻦﻣ
 :
 
أ
(
 ﺘﺳﻦﻣ
 
نﻮﻜﻳ
 
نأ
 
ﻰﻠﻋ
 
يﺮﺴﻟا
 
عاﺮﺘﻗﻻا
 
ﻖﻳﺮﻄﺑ
 
ﻪﺋﺎﻀﻋأ
 
ﻦﻴﺑ
 
ﻦﻣ
 
ىرﻮﺸﻟا
 
ﺲﻠﺠﻣ
 
ﻢﻬﺒﺨﺘﻨﻳ
 
اًﻮﻀﻋ
 
ﺮﺸﻋ
 
ﺔﻞﻗﻷا
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺪﺣاو
 
ﻮﻀﻋ
 
ﻲﻓاﺮﻐﺟ
 
عﺎﻄﻗ
 
ﻞآ
.
 
ب
(
ﻦﻴﻤﻴﻘﻤﻟا
 
ﻦﻴﺒﺨﺘﻨﻤﻟا
 
ﻪﺋﺎﻀﻋأ
 
ﺔﻴﺒﻠﻏﺄﺑ
 
ﻢﻬﻨﻴﻴﻌﺗ
 
دﺎﺷرﻹا
 
ﺐﺘﻜﻤﻟ
 
زﻮﺠﻳ
 
ﺮﺜآﻷا
 
ﻰﻠﻋ
 
ءﺎﻀﻋأ
 
ﺔﺛﻼﺛﺔﻳرﻮﻬﻤﺠﻟﺎﺑ
.
 
 ـﺟ
(
 ﺜآأ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺐﺨﺘﻨﻤﻟا
 
ﻮﻀﻌﻟا
 
لﻮﺼﺣ
 
 طﺮﺘﺸﻳﺔﺴﻠﺠﺑ
 
ﻦﻳﺮﺿﺎﺤﻟا
 
ىرﻮﺸﻟا
 
ﺲﻠﺠﻣ
 
ءﺎﻀﻋأ
 
تاﻮﺻأ
 
ﻒﺼﻧ
 
ﻦﻣ
 
ﺮ
 
ﻰﻠﻋ
 
اﻮﻠﺼﺣ
 
ﻦَ ﻣ
 
ﻦﻴﺑ
 
رﺎﻴﺘﺧﻻا
 
ﺮﺼﺤﻨﻳ
 
نأ
 
ﻰﻠﻋ
 
عاﺮﺘﻗﻻا
 
ﺪﻴﻋأ
 
لوﻷا
 
عاﺮﺘﻗﻻا
 
ﻲﻓ
 
ﻚﻟذ
 
ﻖﻘﺤﺘﻳ
 
ﻢﻟ
 
اذﺈﻓ
 
،عاﺮﺘﻗﻻا
 
ﻦﻴﺑ
 
عاﺮﺘﻗﻻا
 
ﺮﺼﺘﻘﻳ
 
ﻪﻟﺎﻤﻜﺘﺳا
 
بﻮﻠﻄﻤﻟا
 
دﺪﻌﻟا
 
ﻒﻌﺿ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺪﻳﺰﻳ
 
ﻢهدﺪﻋ
 
نﺎآ
 
اذﺈﻓ
 
،لوﻷا
 
عاﺮﺘﻗﻻا
 
ﻲﻓ
 
تاﻮﺻأ
 
ﻰﻠﻋأﺪﻌﻟا
 
ﻒﻌﺿتاﻮﺻﻷا
 
ﺮﺜآأ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﻦﻳﺰﺋﺎﺤﻟا
 
ﻦﻣ
 
بﻮﻠﻄﻤﻟا
 
د
.
 
ﺔﺌﻔﻟا
 
ﻦﻣ
 
تاﻮﺻﻷا
 
دﺪﻋ
 
ﻲﻓ
 
عاﺮﺘﻗا
 
ﺮﺧﺁ
 
ﻲﻓ
 
ﻪﻴﻠﻳ
 
ﻦﻣ
 
ﻪﻠﺤﻣ
 
ﻞﺤﻳ
 
ﻦﻴﺒﺨﺘﻨﻤﻟا
 
ءﺎﻀﻋﻷا
 
ﺪﺣأ
 
نﺎﻜﻣ
 
ﻮﻠﺧ
 
ﺔﻟﺎﺣ
 
ﻲﻓو
 
ﻦﻋ
 
ﻞﻘﻳ
 
ﻻأ
 
 طﺮﺸﺑ
 
ﺎﻬﻴﻟإ
 
ﻲﻤﺘﻨﻳ
 
ﻲﺘﻟا
40%
ﻚﻟذ
 
ﻖﻘﺤﺘﻳ
 
ﻢﻟ
 
اذﺈﻓ
 
،عاﺮﺘﻗﻻا
 
ﺔﺴﻠﺠﺑ
 
ﻦﻳﺮﺿﺎﺤﻟا
 
ءﺎﻀﻋﻷا
 
دﺪﻋ
 
ﻦﻣ
 
لوأ
 
ﻲﻓ
 
ىرﻮﺸﻟا
 
ﺲﻠﺠﻣ
 
ﺐﺨﺘﻧاﻪﻠﺤﻣ
 
ﻞﺤﻳ
 
ﻦَ ﻣ
 
ﻪﻟ
 
ٍعﺎﻤﺘﺟا
 . 
ﻪﻠﺤﻣ
 
ﻞﺤﻳ
 
ﻦﻣ
 
ﻦﻴﻌﻳ
 
نأ
 
دﺎﺷرﻹا
 
ﺐﺘﻜﻤﻟ
 
زﺎﺟ
 
ﻦﻴﻨﻴﻌﻤﻟا
 
ءﺎﻀﻋﻷا
 
ﺪﺣأ
 
ﺔﻳﻮﻀﻋ
 
ﺖﻟاز
 
اذإو
.
 
ةدﺎﻣ
)8(
دﺎﺷرﻹا
 
ﺐﺘﻜﻣ
 
ﺔﻳﻮﻀﻋ
 
 طوﺮﺷ
:
 
ﻲﺗﻵا
 
دﺎﺷرﻹا
 
ﺐﺘﻜﻤﺑ
 
اًﻮﻀﻋ
 
ﻦﻴﻌﻳ
 
وأ
 
ﺐﺨﺘﻨﻳ
 
ﻦﻤﻴﻓ
 
 طﺮﺘﺸﻳ
:
 
أ
(
ﺔﻨﺳ
 
ﻦﻴﺛﻼﺛ
 
ﺮﻤﻌﻟا
 
ﻦﻣ
 
ﻎﻠﺑ
 
ﺪﻗ
 
نﻮﻜﻳ
 
نأ
.
 
ب
(
ﻮﺒﻗ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺖﻀﻣ
 
ﺪﻗ
 
نﻮﻜﻳ
 
نأﻞﻗﻷا
 
ﻰﻠﻋ
 
تاﻮﻨﺳ
 
ﺮﺸﻋ
 
ﺔﻋﺎﻤﺠﻟﺎﺑ
 
اًﻮﻀﻋ
 
ﻪﻟ
.
 
 ـﺟ
(
ىرﻮﺸﻟا
 
ﺲﻠﺠﻤﺑ
 
اًﻮﻀﻋ
 
نﻮﻜﻳ
 
نأ
.
 
د
(
ناﻮﻀﻌﻟا
 
ﻰﻨﺜﺘﺴﻳو
 
،ﻪﺗﺎﻴﻟﻮﺌﺴﻣو
 
ﺐﺘﻜﻤﻟا
 
مﺎﻬﻤﻟ
 
ﻪﻠهﺆﺗ
 
ﻲﺘﻟا
 
ﺔﻴﻤﻠﻌﻟاو
 
ﺔﻴﻘﻠﺨﻟا
 
ﺔﻔﺼﻟﺎﺑ
 
ﺎً ﻔﺼﺘﻣ
 
نﻮﻜﻳ
 
نأىرﻮﺸﻟا
 
ﺲﻠﺠﻣ
 
ﺔﻳﻮﻀﻋ
 
 طﺮﺷ
 
ﻦﻣ
 
جرﺎﺨﻟﺎﺑ
 
نﺎﻤﻴﻘﻤﻟا
.
 
 ـه
(
ًﻮﻀﻋ
 
ﺮﺸﻋ
 
ﺪﺣأ
 
ﺔﻘﻓاﻮﻤﺑ
 
دﺎﺷرﻹا
 
ﺐﺘﻜﻤﻟ
 
زﻮﺠﻳءﺎﻨﺜﺘﺳا
 
ﺔﻳرﻮﻬﻤﺠﻟﺎﺑ
 
ﻦﻴﻤﻴﻘﻤﻟا
 
ﻦﻴﺒﺨﺘﻨﻤﻟا
 
ﻪﺋﺎﻀﻋأ
 
ﻦﻣ
 
ا
 
ﻦﻴﻌﻤﻟا
 
ﻮﻀﻌﻟا
 
ﺮﺒﺘﻌﻳ
 
ﺔﻟﺎﺤﻟا
 
ﻩﺬه
 
ﻲﻓو
 
،ج
 
،ب
 
ﻦﻴﺗﺮﻘﻔﻟﺎﺑ
 
ﺎﻤﻬﻴﻠﻋ
 
صﻮﺼﻨﻤﻟا
 
ﻦﻴﻃﺮﺸﻟا
 
ﻦﻣ
 
ﻦﻴﻨﻴﻌﻤﻟا
 
ءﺎﻀﻋﻷا
 
ةدﺎﻳﺰﻟا
 
ﺮﺒﺠﺗ
 
نأ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﻪﻨﻴﻴﻌﺗ
 
دﺎﺷرﻹا
 
ﺐﺘﻜﻤﻟ
 
ﺰﺋﺎﺠﻟا
 
دﺪﻌﻟا
 
ﻚﻟذ
 
زوﺎﺟ
 
ﻮﻟو
 
،ىرﻮﺸﻟا
 
ﺲﻠﺠﻤﺑ
 
ﺎً ﻨﻴﻌﻣ
 
اًﻮﻀﻋ
 
ﺐﺘﻜﻤﻟﺎﺑ ﻜﻣ
 
ﻮﻠﺧ
 
ﺪﻨﻋﻦﻴﻨﻴﻌﻤﻟا
 
ءﺎﻀﻋﻷا
 
ﺪﺣأ
 
نﺎ
.
 
و
(
ﺔﻳﻮﻀﻋو
 
دﺎﺷرﻹا
 
ﺐﺘﻜﻣ
 
ﺔﻳﻮﻀﻋ
 
ﻦﻴﺑ
 
ﻊﻤﺠﻟا
 
زﻮﺠﻳ
 
ﻻ
 
ةﺮهﺎﻘﻟا
 
ﺔﻈﻓﺎﺤﻤﻟ
 
يرادﻹا
 
ﺐﺘﻜﻤﻟا
 
ﺲﻴﺋر
 
ءﺎﻨﺜﺘﺳﺎﺑﺔﻳرادﻹا
 
ﺐﺗﺎﻜﻤﻟا
.
 
ﺔﻈﻓﺎﺤﻤﻟا
 
ىرﻮﺷ
 
ﺲﻠﺠﻣ
 
ﺐﺨﺘﻨﻳ
 
دﺎﺷرﻹا
 
ﺐﺘﻜﻤﺑ
 
اًﻮﻀﻋ
 
ﻪﻨﻴﻴﻌﺗ
 
وأ
 
يرادﻹا
 
ﺐﺘﻜﻤﻟا
 
ﺲﻴﺋر
 
بﺎﺨﺘﻧا
 
ﺔﻟﺎﺣ
 
ﻲﻓو
 
يرادﻹا
 
ﺐﺘﻜﻤﻠﻟو
 
ﻪﻟ
 
ﺎً ﺴﻴﺋرﺲﻠﺠﻣ
 
ﻲﻓ
 
نﻮﻠﺜﻤﻣ
 
ﺔﻈﻓﺎﺤﻤﻠﻟ
 
ﻦﻜﻳ
 
ﻢﻟ
 
اذﺈﻓ
 
،مﺎﻌﻟا
 
ىرﻮﺸﻟا
 
ﺲﻠﺠﻣ
 
ﻲﻓ
 
ﻪﻴﻠﺜﻤﻣ
 
ﻦﻴﺑ
 
ﻦﻣ
 
ﻮﻀﻌﻟا
 
ﺮﺒﺘﻌﻳو
 
،يرادﻹا
 
ﺐﺘﻜﻤﻠﻟو
 
ﻪﻟ
 
ﺎً ﺴﻴﺋر
 
ﻪﺋﺎﻀﻋأ
 
ﻦﻴﺑ
 
ﻦﻣ
 
ﺐﺨﺘﻧا
 
ﻖﺑﺎﺴﻟا
 
ﻲﺴﻴﺋﺮﻟا
 
ﺮﻴﻏ
 
مﺎﻌﻟا
 
ىرﻮﺸﻟاﻮﻠﺧ
 
لوأ
 
ﺪﻨﻋ
 
ةدﺎﻳﺰﻟا
 
ﺮﺒﺠﺗ
 
نأ
 
ﻰﻠﻋ
 
مﺎﻌﻟا
 
ىرﻮﺸﻟا
 
ﺲﻠﺠﻤﺑ
 
اًﻮﻀﻋ
 
ﺔﻟﺎﺤﻟا
 
ﻩﺬه
 
ﻲﻓ
 
ﺐﺨﺘﻨﻤﻟا
.
 
ا
 
ﺔﻟﺎﺣ
 
ﻲﻓوىرﻮﺷ
 
ﺲﻠﺠﻣ
 
ﺐﺨﺘﻨﻳ
 
ﻪﻨﻴﻴﻌﺗ
 
وأ
 
دﺎﺷرﻹا
 
ﺐﺘﻜﻤﺑ
 
اًﻮﻀﻋ
 
يرادﻹا
 
ﺐﺘﻜﻤﻟا
 
ءﺎﻀﻋأ
 
ﺪﺣأ
 
بﺎﺨﺘﻧﺔﻈﻓﺎﺤﻤﻟا
 
يرادإ
 
ﺐﺘﻜﻣ
 
ﺔﻳﻮﻀﻋ
 
ﻲﻓ
 
ﻪﻠﺤﻣ
 
ﻞﺤﻳ
 
ﻦﻣ
 
ﺔﻈﻓﺎﺤﻤﻟا
.
 
ةدﺎﻣ
)9(
ﺐﺘﻜﻤﻟا
 
ﺔﻳﻮﻀﻋ
 
ةﺪﻣ
:
 
أ
(
ﻪﺑﺎﺨﺘﻧا
 
تاءاﺮﺟإ
 
مﺎﻤﺗ
 
ﺪﻌﺑ
 
ﺐﺘﻜﻤﻠﻟ
 
دﺎﻘﻌﻧا
 
لوأ
 
ﺦﻳرﺎﺗ
 
ﻦﻣ
 
اًرﺎﺒﺘﻋا
 
تاﻮﻨﺳ
 
ﻊﺑرأ
 
دﺎﺷرﻹا
 
ﺐﺘﻜﻣ
 
ﺔﻳﻮﻀﻋ
 
ةﺪﻣ ﻋنﻮﻜﺗو
 
تﺎﺑﺎﺨﺘﻧﻻا
 
ﺎﻬﻴﻓ
 
يﺮﺠﺗ
 
ﻲﺘﻟا
 
ىرﻮﺸﻟا
 
ﺲﻠﺠﻣ
 
ةرود
 
ﺔﻳاﺪﺑ
 
ﻦﻣ
 
ﺎً ﻣﻮﻳ
 
ﺮﺸﻋ
 
ﺔﺴﻤﺧ
 
ﻦﻋ
 
ﻚﻟذ
 
ﺮﺧﺄﺘﻳ
 
ﻻأ
 
ﻰﻠﻢﻬﻨﻴﻴﻌﺗ
 
ﺦﻳرﺎﺗ
 
نﺎآ
 
ﺎ ﻳأ
 
ﺐﺨﺘﻨﻤﻟا
 
ﺐﺘﻜﻤﻟا
 
ةﺪﻣ
 
ﺔﻳﺎﻬﻨﻟ
 
ﻦﻴﻨﻴﻌﻤﻟا
 
ءﺎﻀﻋﻷا
 
ةﺪﻣ
.
 
ب
(
ةﺮﻘﻔﻠﻟ
 
ﺎً ﻘﺒﻃ
 
ﺐﺘﻜﻤﻠﻟ
 
ةرﺮﻘﻤﻟا
 
ةﺪﻤﻟا
 
ﻩﺮﻴﻏ
 
ﻞﺤﻣ
 
ﻞﺤﻳ
 
يﺬﻟا
 
ﻮﻀﻌﻟا
 
ﻞﻤﻜﻳ
)
أ
(
ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا
.
 
 ـﺟ
(
 ﺟ
 
ﻲﻓﻊﻤﺘﺠﻳ
 
نأ
 
ﻰﻟإ
 
ﺎً ﻔﻧﺁ
 
ﺎﻬﻴﻟإ
 
رﺎﺸﻤﻟا
 
دﺪﻤﻟا
 
تزوﺎﺠﺗ
 
ﻮﻟو
 
ﺐﺘﻜﻤﻟا
 
ﺔﻳﻮﻀﻋ
 
ﺮﻤﺘﺴﺗ
 
ﺎً ﻀﻳأ
 
لاﻮﺣﻷا
 
ﻊﻴﻤﺪﻳﺪﺠﻟا
 
ﺐﺘﻜﻤﻟا
 
ﺐﺨﺘﻨﻳو
 
ىرﻮﺸﻟا
 
ﺲﻠﺠﻣ
.
 
د
(
ﻻو
 
 ﻂﻘﻓ
 
ﺔﻴﻟﺎﺗ
 
ةﺪﺣاو
 
ةروﺪﻟ
 
ﻢﻬﺘﻳﻮﻀﻋ
 
ةﺪﻣ
 
ﺖﻬﺘﻧا
 
ﻦﻳﺬﻟا
 
ءﺎﻀﻋﻷا
 
بﺎﺨﺘﻧا
 
ﺪﻳﺪﺠﺗ
 
ىرﻮﺸﻟا
 
ﺲﻠﺠﻤﻟ
 
زﻮﺠﻳ
 
ةﺮﻣ
 
ﻦﻣ
 
ﺮﺜآﻷ
 
ﺐﺘﻜﻤﻟا
 
ﻮﻀﻋ
 
ﻦﻴﻴﻌﺗ
 
ﺐﺘﻜﻤﻠﻟ
 
زﻮﺠﻳةﺪﺣاو
.
 
ةدﺎﻣ
)10(
ﺔﻳﻮﻀﻌﻟا
 
لاوز
:
 
ﺔﻴﺗﻵا
 
بﺎﺒﺳﻷا
 
ﺪﺣﻷ
 
دﺎﺷرﻹا
 
ﺐﺘﻜﻣ
 
ﺔﻳﻮﻀﻋ
 
لوﺰﺗ
:
 
أ
(
ةﺎﻓﻮﻟا
.
 
ب
(
ﺎهﺪﻳﺪﺠﺗ
 
نود
 
ﺔﻳﻮﻀﻌﻟا
 
ةﺪﻣ
 
ءﺎﻬﺘﻧا
.
 
 
 ـﺟ
(
ﻪﺒﺤﺴﻳ
 
ﻢﻟ
 
اذإ
 
ًﻻﻮﺒﻘﻣ
 
ءﺎﻔﻋﻹا
 
ﺐﻠﻃ
 
ﺮﺒﺘﻌﻳو
 
،ﻮﻀﻌﻟا
 
ﺔﻌﺟاﺮﻣ
 
وأ
 
ﺐﻠﻄﻟا
 
لﻮﺒﻗ
 
ﺐﺘﻜﻤﻠﻟ
 
زﻮﺠﻳو
 
ءﺎﻔﻋﻹا
 
ﺐﻠﻃ ﻳرﺎﺗ
 
ﻦﻣ
 
ﺎً ﻣﻮﻳ
 
ﻦﻴﺘﺳ
 
لﻼﺧ
 
ﻮﻀﻌﻟاﻪﻟ
 
ﺐﺘﻜﻤﻟا
 
ﺔﻌﺟاﺮﻣ
 
ﻢﻏر
 
ﻪﻤﻳﺪﻘﺗ
 
ﺦ
.
 
د
(
يﺮﺳ
 
عاﺮﺘﻗﺎﺑ
 
ىرﻮﺸﻟا
 
ﺲﻠﺠﻣ
 
ﻦﻣ
 
ءﺎﻔﻋﻹا
 
راﺮﻗ
 
رﺪﺼﻳو
 
،ﺎهﺮﻴﻏ
 
وأ
 
ﺔﻴﺤﺻ
 
بﺎﺒﺳﻷ
 
ﺔﻴﺣﻼﺼﻟا
 
ﻮﻀﻌﻟا
 
ﺪﻘﻓ
 
ﻖﻴﻘﺤﺗ
 
ﺪﻌﺑ
 
ىرﻮﺸﻟا
 
ﺲﻠﺠﻣ
 
ءﺎﻀﻋأ
 
ﻦﻣ
 
اًﻮﻀﻋ
 
ﻦﻳﺮﺸﻋ
 
وأ
 
دﺎﺷرﻹا
 
ﺐﺘﻜﻣ
 
ﺐﻠﻃ
 
ﻰﻠﻋ
 
ًءﺎﻨﺑ
 
ﻪﺋﺎﻀﻋأ
 
دﺪﻋ
 
ﺔﻴﺒﻠﻏﺄﺑ
 
ﺪﻨﺒﻟﺎﺑ
 
ﺎﻬﻴﻟإ
 
رﺎﺸﻤﻟا
 
ﻖﻴﻘﺤﺘﻟا
 
ﺔﻨﺠﻟ
 
ﻪﻳﺮﺠﺗ
)
م
(
ةدﺎﻤﻟا
 
ﻦﻣ
17
ﺚﻟﺎﺜﻟا
 
بﺎﺒﻟﺎﺑ
 .
 
 ـه
(
راﺮﻗ
 
رﺪﺼﻳو
 
ﺮﻬﺷأ
 
ﺔﺘﺳ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺪﻳﺰﺗ
 
ةﺪﻣ
 
ﻪﻣﺎﻬﻣ
 
ﻮﻀﻌﻟا
 
ةﺮﺷﺎﺒﻣ
 
نﺎﻜﻣإ
 
نود
 
لﻮﺤﺗ
 
ﺔﻳﺮﻬﻗ
 
فوﺮﻇ
 
مﺎﻴﻗ
 
ﺪﻨﺒﻟا
 
ﻲﻓ
 
ﺎﻬﻴﻟإ
 
رﺎﺸﻤﻟا
 
ﺔﻨﺠﻠﻟا
 
يأر
 
ﺬﺧأ
 
ﺪﻌﺑ
 
دﺎﺷرﻹا
 
ﺐﺘﻜﻣ
 
ﻦﻣ
 
ءﺎﻔﻋﻹا
)
م
(
ةدﺎﻤﻟا
 
ﻦﻣ
17
ﺚﻟﺎﺜﻟا
 
ﻞﺼﻔﻟا
 
ﻦﻣ
 
ا
 
ﺐﺘﻜﻤﻟا
 
ءﺎﻀﻋأ
 
ﻦﻣ
 
اًﻮﻀﻋ
 
ﺮﺸﻋ
 
ﺪﺣأ
 
ﺔﻴﺒﻠﻏﺄﺑﺔﻳرﻮﻬﻤﺠﻟﺎﺑ
 
ﻦﻴﻤﻴﻘﻤﻟ
.
 
و
(
،جرﺎﺨﻟﺎﺑ
 
ةﺮﻘﺘﺴﻣ
 
ﺔﻔﺼﺑ
 
ﻮﻀﻌﻟا
 
ﺔﻣﺎﻗإ
 
ءﺎﻬﺘﻧﺎﺑ
 
ﺔﻳﻮﻀﻌﻟا
 
لوﺰﺗ
 
جرﺎﺨﻟﺎﺑ
 
ﻦﻴﻤﻴﻘﻤﻟا
 
ﻦﻳﻮﻀﻌﻠﻟ
 
ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑﺔﻘﺑﺎﺴﻟا
 
ةﺮﻘﻔﻟﺎﺑ
 
ﻪﻴﻟإ
 
رﺎﺸﻤﻟا
 
ﻮﺤﻨﻟا
 
ﻰﻠﻋ
 
دﺎﺷرﻹا
 
ﺐﺘﻜﻣ
 
ﺔﻟﺎﺤﻟا
 
ﻩﺬه
 
ﻲﻓ
 
ﺔﻳﻮﻀﻌﻟا
 
لاوﺰﺑ
 
راﺮﻘﻟا
 
رﺪﺼﻳو
.
 
ةدﺎﻣ
)11(
دﺎﺷرﻹا
 
ﺐﺘﻜﻣ
 
تﺎﻋﺎﻤﺘﺟا
.
 
أ
(
رﻹا
 
ﺐﺘﻜﻣ
 
ﺮﻘﻣًءﺎﻨﺑ
 
ﻚﻟﺬﻟ
 
ةروﺮﻀﻟا
 
ﺖﻋد
 
اذإ
 
ﺮﺧﺁ
 
نﺎﻜﻤﺑ
 
ﻩدﺎﻘﻌﻧا
 
زﻮﺠﻳو
 
ةﺮهﺎﻘﻟﺎﺑ
 
نﻮﻜﺗ
 
ﻪﺗﺎﻋﺎﻤﺘﺟاو
 
دﺎﺷﺐﺘﻜﻤﻟا
 
ءﺎﻀﻋأ
 
ﺔﻴﺒﻠﻏأ
 
وأ
 
مﺎﻌﻟا
 
ﺪﺷﺮﻤﻟا
 
ﻦﻣ
 
ٍراﺮﻗ
 
ﻰﻠﻋ
.
 
ب
(
ٍتﺎﻋﺎﻤﺘﺟﻻ
 
ﺐﺘﻜﻤﻟا
 
ﻮﻋﺪﻳ
 
نأ
 
مﺎﻌﻟا
 
ﺪﺷﺮﻤﻠﻟو
 
،ﺎهدﺪﺤﻳ
 
ﺔﻳرود
 
تﺎﻋﺎﻤﺘﺟا
 
دﺎﺷرﻹا
 
ﺐﺘﻜﻣ
 
تﺎﻋﺎﻤﺘﺟا
 
نﻮﻜﺗ
 
ﺎﻤآ
 
،ﻚﻟﺬﻟ
 
ﺎً ﻴﻋاد
 
ﺪﺟو
 
ﺎﻤﻠآ
 
ىﺮﺧأﻚﻟذ
 
ﻪﺋﺎﻀﻋأ
 
ﻦﻣ
 
ﺔﺴﻤﺧ
 
ﺐﻠﻃ
 
ﺎﻤﻠآ
 
ﺐﺘﻜﻤﻟا
 
ةﻮﻋد
 
ﺐﺠﻳ
.
 
 ـه
(
ﺔﻟﺎﺣ
 
ﻲﻓو
 
،ﺔﻳرﻮﻬﻤﺠﻟﺎﺑ
 
ﻦﻴﻤﻴﻘﻤﻟا
 
ﻪﺋﺎﻀﻋأ
 
ﻒﺼﻧ
 
ﻦﻣ
 
ﺮﺜآأ
 
رﻮﻀﺤﺑ
 
ﺔﺤﻴﺤﺻ
 
ﺐﺘﻜﻤﻟا
 
تﺎﻋﺎﻤﺘﺟا
 
نﻮﻜﺗ
 
ءﺎﻀﻋﻷا
 
ﺮﺒآأ
 
ﻢﺛ
 
ﺪﺷﺮﻤﻟا
 
باﻮﻧ
 
مﺪﻗأ
 
ﺔﺴﻠﺠﻟا
 
سأﺮﻳ
 
ﺐﺘﻜﻤﻟا
 
عﺎﻤﺘﺟا
 
رﻮﻀﺣ
 
ﻦﻋ
 
لوﻷا
 
ﻪﺒﺋﺎﻧو
 
مﺎﻌﻟا
 
ﺪﺷﺮﻤﻟا
 
ﻒﻠﺨﺗﺎً ﻨﺳ
.
 
د
(
رو
 
ﺎﻣ
 
اﺪﻋ
 
ﺎﻤﻴﻓيوﺎﺴﺗ
 
ﺔﻟﺎﺣ
 
ﻲﻓو
 
،ﻦﻳﺮﺿﺎﺤﻟا
 
ﻪﺋﺎﻀﻋأ
 
ﺔﻴﺒﻠﻏﺄﺑ
 
ﺐﺘﻜﻤﻟا
 
تاراﺮﻗ
 
رﺪﺼﺗ
 
صﺎﺧ
 
ﺺﻧ
 
ﻪﻧﺄﺸﺑ
 
د
 
ﻲﻓ
 
وأ
 
ﺔﺴﻠﺠﻟا
 
تاذ
 
ﻲﻓ
 
ﻪﻴﻓ
 
ﺔﻟواﺪﻤﻠﻟ
 
ﻪﺿﺮﻋ
 
ةدﺎﻋإ
 
زﻮﺠﻳو
 
،ﻪﻴﻠﻋ
 
ﻖﻓاﻮﻣ
 
ﺮﻴﻏ
 
ضوﺮﻌﻤﻟا
 
ﺮﻣﻷا
 
ﺮﺒﺘﻌﻳ
 
تاﻮﺻﻷانإ
 
مﺎﻌﻟا
 
ﺪﺷﺮﻤﻟا
 
ﻪﻴﻓ
 
يﺬﻟا
 
ﺐﻧﺎﺠﻟا
 
ﺢﺟر
 
ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا
 
ةﺮﻤﻟا
 
ﻲﻓ
 
ﻪﻧﺄﺸﺑ
 
تاﻮﺻﻷا
 
توﺎﺴﺗ
 
اذﺈﻓ
 
،ىﺮﺧأ
 
ﺔﺴﻠﺟاًﺮﺿﺎﺣ
 
نﺎآ
 
ﺎً ﺿﻮﻓﺮﻣ
 
عﻮﺿﻮﻤﻟا
 
ﺮﺒﺘﻋا
 
اًﺮﺿﺎﺣ
 
ﺎﻤﻬﻳأ
 
ﻦﻜﻳ
 
ﻢﻟ
 
نﺈﻓ
 
،ﻪﻠﺤﻣ
 
ﻞﺤﻳ
 
يﺬﻟا
 
ﻪﺒﺋﺎﻧ
 
وأ
.
 
 ـه
-
ﻪﺒﺋﺎﻧ
 
وأ
 
مﺎﻌﻟا
 
ﺪﺷﺮﻤﻟا
 
ﺎﻬﺳأﺮﻳ
 
ﺔﻤﺋاد
 
ﺔﺌﻴه
 
ةﺮهﺎﻘﻟﺎﺑ
 
ﻦﻴﻤﻴﻘﻤﻟا
 
ﻪﺋﺎﻀﻋأ
 
ﻦﻴﺑ
 
ﻦﻣ
 
دﺎﺷرﻹا
 
ﺐﺘﻜﻣ
 
ﻞﻜﺸﻳ
 
تﻻﺎﺤﻟا
 
ﻲﻓ
 
تاراﺮﻘﻟا
 
ذﺎﺨﺗا
 
ﻖﺣ
 
ﺔﺌﻴﻬﻟا
 
ﻩﺬﻬﻟ
 
نﻮﻜﻳو
 
،ءﺎﻀﻋﻷا
 
ﻦﻣ
 
ًﺔﻌﺑرأ
 
ﻢﻀﺗو
 
،لوﻷاﺔﻴﺗﻵا
 :
 
1-
دﺎﻘﻌﻧﻼﻟ
 
ﺐﺘﻜﻤﻟا
 
ةﻮﻋد
 
رﺎﻈﺘﻧا
 
ﻞﻤﺤﺘﺗ
 
ﻻ
 
ﻲﺘﻟا
 
ﺔﺋرﺎﻄﻟا
 
فوﺮﻈﻟا
 
ﻲﻓ
 
ﺔﻠﺟﺎﻌﻟا
 
تاراﺮﻘﻟا
 .
 
2-
ﺔﻐﻟﺎﺑ
 
ﺔﻴﻤهأ
 
تاذ
 
ﺮﺒﺘﻌﺗ
 
ﻻ
 
ﻲﺘﻟا
 
ﺔﻳرﺎﺠﻟا
 
ﻞﺋﺎﺴﻤﻟا
 .
 
ﺔﻣﺎﻌﻟا
 
ﺐﺘﻜﻤﻟا
 
ﺔﺌﻴﻬﻟ
 
عﺎﻤﺘﺟا
 
لوأ
 
ﻲﻓ
 
ﺔﻤﺋاﺪﻟا
 
ﺔﺌﻴﻬﻟا
 
تاراﺮﻘﺑ
 
دﺎﺷرﻹا
 
ﺐﺘﻜﻤﻟ
 
ﺔﻣﺎﻌﻟا
 
ﺔﺌﻴﻬﻟا
 
ﺔﻃﺎﺣإ
 
ﺐﺠﻳوﺎﺷرﻹا
 
ﺐﺘﻜﻤﻟ
 
نﻮﻜﻳوﺔﻤﺋاﺪﻟا
 
ﺔﺌﻴﻬﻟا
 
تاراﺮﻗ
 
نﺄﺸﺑ
 
ﻩاﺮﻳ
 
ﺎﻣ
 
ﺮﻳﺮﻘﺗ
 
ﺔﻣﺎﻌﻟا
 
ﻪﺘﺌﻴﻬﺑ
 
د
.
 
ﺚﻟﺎﺜﻟا
 
ﻞﺼﻔﻟا
 
ةدﺎﻣ
)12:(
ﺔﻋﺎﻤﺠﻟ
 
ﺔﻴﻌﻳﺮﺸﺘﻟا
 
ﺔﻄﻠﺴﻟا
 
ﻮه
 
ىرﻮﺸﻟا
 
ﺲﻠﺠﻣ
 
نﻮﻜﻳ
 
ﺔﻣﺎﻌﻟا
 
ﺔﺤﺋﻼﻟا
 
مﺎﻜﺣﺄﺑ
 
لﻼﺧﻹا
 
مﺪﻋ
 
ﻊﻣﺔﺸﻗﺎﻨﻤﺑ
 
ﺎً ﺼﺘﺨﻣ
 
نﻮﻜﻳو
 
،ﺮﺼﻣ
 
ﻲﻓ
 
ناﻮﺧﻹااو
 
ﺔﻣﺎﻌﻟا
 
ﺔﻄﺨﻟاو
 
،ﺎهراﺮﻗإو
 
ﺎﻬﻌﺒﺘﺗ
 
ﻲﺘﻟا
 
ﺔﻣﺎﻌﻟا
 
تﺎﺳﺎﻴﺴﻟاﻞﺋﺎﺳﻮﻟﺐﺘﻜﻤﻟا
 
ﺎﻬﺑ
 
مﺪﻘﺘﻳ
 
ﻲﺘﻟا
 
ﺔﻳﻮﻨﺴﻟا
 
ﺮﻳرﺎﻘﺘﻟا
 
ﺔﺸﻗﺎﻨﻣ
 
اﺬآو
 
،ﺎﻬﻟ
 
ﺔﻣزﻼﻟا
 
ﺔﻳﺬﻴﻔﻨﺘﻟا
.
 
ﻦﻣ
 
ىرﻮﺸﻟا
 
ﺐﺘﻜﻣ
 
نﻮﻜﺘﻳو
:
 
أ
(
ﻦﻴﺑ
 
ﻦﻣ
 
يﺮﺴﻟا
 
عاﺮﺘﻗﻻا
 
ﻖﻳﺮﻄﺑ
 
نورﺎﺘﺨﻳ
 
ﺮﺜآﻷا
 
ﻰﻠﻋ
 
اًﻮﻀﻋ
 
ﻦﻴﻌﺴﺗو
 
ﻞﻗﻷا
 
ﻰﻠﻋ
 
اًﻮﻀﻋ
 
ﻦﻴﻌﺒﺳو
 
ﺔﺴﻤﺧ
 
ةدﺎﻤﻟا
 
مﺎﻜﺣﻷ
 
ﺎً ﻘﺒﻃ
 
تﺎﻈﻓﺎﺤﻤﻟا
 
ىرﻮﺷ
 
ﺲﻟﺎﺠﻣ
 
ءﺎﻀﻋأ
)13(
 ﻴﻟﺎﺘﻟاﺔ
.
 
ب
(
ﻢﻬﻨﻴﻴﻌﺗ
 
دﺎﺷرﻹا
 
ﺐﺘﻜﻤﻟ
 
زﻮﺠﻳ
 
اًﻮﻀﻋ
 
ﺮﺸﻋ
 
ﺔﺴﻤﺧ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺪﻳﺰﻳ
 
ﻻ
 
ﺎﻣ
.
 

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Mohammed Goda liked this
Mostafa Khamis liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->