Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
52Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
MENAXHIMI I PROJEKTEVE

MENAXHIMI I PROJEKTEVE

Ratings: (0)|Views: 9,561|Likes:
Published by Veton Sopjani
Nga Libri
Nga Libri

More info:

Published by: Veton Sopjani on Feb 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, DOC, TXT or read online from Scribd
See More
See less

11/19/2013

pdf

text

original

 
 
MENAXHIMIIPROJEKTIT
 
2
MENAXHIMI I PROJEKTITMENAXHIMI I PROJEKTEVE
Çka është Projekti?
Projekti është një
 sekuencë e aktiviteteve unike, komplekse
dhe
të lidhura, i
cili ka
një  synim
ose qëllim kryesorë dhe duhet të përfundoj në
kohën e caktuar, brenda buxhetit 
dhe
 sipas specifikacioneve.
 
Çka është Programi?
Programi është një
kolekcion i projekteve
dhe
të varura ndërmjet veti,
të cilat
duhet të kryhen sipas një kronologjie,
dhe mund të ketë
më shumë se një synim. Inputet 
Inputi si formë e përmbledhjes së projektit është një dokument i cili përcakton nevojënapo kërkesën që duhet të transformohet nga projekti. Mund të kemi si kërkesa të përcaktuara qartë (nevojat origjinale) ashtu dhe ato që dalin gjatë kohëzgjatjes së projektit për shkak të ndryshimit të nevojave të klientit (nevojat emergjente).
 Kufizimet 
Përmbledhja duhet gjithashtu të përcaktoj dhe kufizimet të cilat mund të kenë natyrë:
 Financiare
– sasia dhe koha e lëvrimit të kapitalit për projektin, të ardhurat dhe përfitimete tjera që ai mund të gjeneroj.
 Ligjore
– mund të mos jenë përcaktuar qartë, por do të ketë kufizime ligjore, p.sh. Njëgodinë mund të mos ndërtohet po që se nuk është marrë leja e ndërtimit për të.
 Etike
– nevoja për t’u sjellë në një mënyrë etike përbën një faktor në mënyrën emenaxhimit të projekteve
Të ambientit 
 – legjislacioni mbi mbrojtjen e mjedisit i përshtatur dhe me atë të BashkimitEvropian duhet të ndryshoj gjithnjë e më tepër rolin për kontrollin e ambientit për takaluar atë nga një problem sekondar në një primar.
 Logjike
 – nevoja që kufizimet më të mëdha për shumicën e projekteve.
Të kohës
 – përbëjnë kufizimet më të mëdha për shumicën e projekteve.
Të cilësisë 
 – standardet me të cilat si produkti ashtu edhe vet procesi duhen të vlerësohen.
Të efekteve indirekte
 – praktikisht është e pamundur që çdo ndryshim të kryhet në izolimtë plotë.Do të ketë efekte të cilat do të merren parasyshqë në nisje të projektit.
Outputet 
 Nga figura shohim se outputi përshkruhet si një “nevojë e plotësuar”.Ky është një interpretim shumë i gjerë i outputeve të projektit dhe përfshin, p.sh., njëndërtesë të re si outputi i një projekti ndërtimi; informacionin e përpunuar, p.sh., nëformën e vizatimeve teknike apo të një raporti dhe njerëz me aftësi të nevojshme për një punë.Outputet mund të jenë të prekshme ose jo.
Mekanizmat 
Mjetet apo mekanizmat me të cilat arrihet outputi janë:
 Njerëzit – 
ata që përfshihen si direkt ashtu dhe indirekt në projekt.
 Eksperienca – 
ajo që sillet në projekt nga pjesëmarrësit dhe prej tyre që merren për ndihmë nga jashtë (p.sh., konsulentët)
 Kapitali
– paratë që japin burimet e ndryshme
 
3
Mjetet dhe teknikat – 
metodat e organizimit të punës me burimet disponibël.
Teknologjia – 
asetet fizike disponibël që do të jenë pjesë e procesit të ndryshimit.Ky konsiderim jep modelin kryesor të projektit. Natyra e procesit të transformimit do të përcaktohet nga ambienti në të cilin ai kryhet.2.1 Kuptimi i menaxhimit të projektitPër të kuptuar menaxhimin e projektit duhet të nisemi nga definimi i projektit si një tërësiaktivitetesh dhe detyrash që:
1.
Kanë një objektiv specifik për t’u përfunduar brenda specifikimeve të caktuara.
2.
Kanë një datë fillimi dhe përfundimi të caktuar.
3.
Kanë limite financimi.4.Konsumojnë burime njerëzore dhe jonjerëzore5.JashumëfunksionaleEkzistojnë dy dimensione brenda procesit të menaxhimit të projektit: teknik dhesociokulturor.
 Dimensioni teknik.
Dimensioni i parë është ana teknike e procesit të menaxhimit, e cila përbëhet nga pjesët formale, të disiplinuara dhe logjike të procesit.
 Dimensioni sociokulturor.
Ky dimension i dytë i procesit të menaxhimit të projektit përfshin aspekte më tëngatërruara dhe shpesh kontradiktore dhe paradoksale të zbatimit të projektit.
 Funksionet e procesit të menaxhimit të projektit 
 
Motivimi:Cfar i motivon njerzit per te bere me mire punen e tyre?Përcaktimi i nevojave të anëtarëve të grupit të projektit.Vlerësimi i faktorëve që motivojnë njerëzit për të bërë më mirë punën e tyre.Kryerja e studimit mbi ndikimin e motivimit në produktivitet.
 Kontrolli: Kush do të vlerësoj rezultatet dhe mbi bazën e çfarë standardesh?
Përcaktimi i standardeve të kostos, skedulit dhe performances teknike për projektin.Përgatitja e planeve për mënyrat e vlerësimit të progresit të projektit.Vlerësimi i progresit të projektit.Përcaktimi i sistemit të informacionit të menaxhimit të projektit për projektin.Menaxhimin financiar: nëpërmjet përgatitjes së vlerësimit dhe analizës financiare për  përmbushur nevojat e përcaktuara në përmbledhjen e projektit.Menaxhimin e personelit: identifikimin e aftësive që kërkohen, zgjedhjen e stafit dhemotivimin e tyre.Menaxhimin e operacioneve: shpesh ka pjesë të projektit që përsëriten në natyrë, e kështumund të trajtohen si operacione individuale.Blerjen dhe logjistikën – identifikimi i materialeve dhe shërbimeve që kërkohen, tëfurnitorëve, të zgjedhjes dhe menaxhimit të logjistikës.Marketingun: projektet që krijohen si për klientët e brendshëm dhe ata të jashtëm do tëduhet që të përcaktojnë në mënyrë të qartë nevojat e identifikuara dhe pastaj t’u “shiten”klientëveRoli i menaxhimit të lartëRoli i tyre shihet në këto drejtime kryesore: Në planifikimin e projektit dhe vendosjen e objektivave Në zgjidhjen e konflikteve

Activity (52)

You've already reviewed this. Edit your review.
jeur01009 liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Rajmonda Luca liked this
Ida Ilda added this note|
realizimi imenaxhimit te nje projekti financjar
edmondkera1974 liked this
Selim Daku liked this
Egzona Tashevci liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->